Een bewogen jaar achter de rug, een bewogen jaar ‘to come’

Niemand zal 2020 ooit vergeten. Het Corona-jaar. Waar een aantal sectoren zeer zwaar te lijden hebben onder de maatregelen van het kabinet, springt de Energiesector er redelijk uit. Manmoedig heeft iedereen de ‘vergadering in spijkerbroek’ achter het computerscherm structureel doorgevoerd in zijn of haar leven, met of zonder pakketdiensten aan de deur, blaffende honden, door het beeld lopende kinderen en partners.

Met bewondering kijk ik naar de veerkracht die iedereen de afgelopen maanden heeft getoond. Alle events werden online, alle belangrijke overleggen gingen gewoon door en qua besluitvorming met eenzelfde gemak. We zijn trots dat we het thema Laagdrempelige Transitie in de Gebouwde Omgeving in het voorjaar hebben kunnen lanceren en dat er veel draagvlak is ontstaan voor die nieuwe manier van kijken. We zijn volop in gesprek over de nieuwe Warmte- en Energiewet. Kortom, we zijn in staat om voortgang te boeken, hoe dan ook.

Ja, we missen elkaar best wel. Juist voor de enorme opgave waarvoor we staan in de Energietransitie, is het cruciaal dat we elkaar ‘live’ zien en spreken. Juist voor de gesprekken daarbuiten. De inspirerende momenten met andere spelers in het energie-domein. Andersdenkenden, die je scherpen in je blik vooruit. Gelovigen, pragmatici, pro-actievelingen, critici. Allemaal zijn we nodig om van de energietransitie een succes te maken. Mensen die maken dat je er geloof in houdt en elke dag weer blij bent dat je met dit thema aan de slag bent.

Een vaccin is ‘binnen bereik’, om die beruchte ‘PBL-formule’ ook voor het behalen van de doelen uit het Energieakkoord te gebruiken. Maar zelfs als we weer een gewone samenleving zijn, is er een bewogen jaar ‘to come’: verkiezingsjaar!

Waar we vier jaar geleden per sector ons boodschappenlijstje indiende bij (nieuwe) Tweede Kamer en de informateurs, kunnen we ons dat voor de komende jaren niet meer veroorloven. Het inzicht groeit dat er over de sectoren heen een grote onderlinge afhankelijkheid is om een succes van de energietransitie te maken. De Industrie kan alleen vooruit als de netbeheerders en wij als energiesector tijdig de leidingen/kabels aanleggen respectievelijk groene stroom/moleculen kunnen leveren. OV en auto’s kunnen elektrificeren als tijdig alle voorzieningen daarvoor op orde zijn. In de Gebouwde Omgeving is denken vanuit dat wat kostenefficiënt en technisch mogelijk is, niet genoeg. De mensen die daar wonen, vinden er ook wat van.

We kunnen per sector aardig vertellen wat het komende kabinet zou moeten doen. Maar de echte opgave is om alle puzzelstukken en stukjes precies goed en op het juist moment in elkaar te zetten. Dat geldt voor ons als energiebedrijven, samen met alle sectoren en ook voor het kabinet met diversiteit aan perspectieven vanuit de verschillende ministeries. En dat in een tijdspanne van 30 jaar met grote onzekerheden en grote verwachtingen qua innovaties die nog komen gaan. Ook 2021 wordt weer een bewogen jaar, hopelijk 1 waar we volgend jaar Kerst met trots op terugkijken!

Medy van der Laan
Voorzitter Energie-Nederland

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder