Elektriciteit: forse afspraken brengen vaart in transitie


Voor meer elektriciteit, legt het Klimaatakkoord een ambitieus basispakket op tafel: 84 TWh in 2030. Dat is goed voor ongeveer 70% van de vraag. De afspraken markeren daarbij drie belangrijke omslagpunten.

Investeringszekerheid na 2025

Nieuwe investeringen op land kunnen tot en met 2025 rekenen op de SDE+, waarbij wordt ingezet op voortgaande kostenreductie. In 2021 gaan partijen onderzoeken of er een alternatief nodig is om investeringszekerheid na 2025 te behouden. Voor wind op zee zet de overheid de aanpak met subsidieloze tenders voort. Dit alles markeert de omslag naar rendabele toepassing.

Flexibiliteit cruciaal

Het tweede omslagpunt betreft het belang van flexibiliteit en waarborgen van leveringszekerheid. Flexibiliteit wordt cruciaal bij grote variatie in aanbod. Periodes met weinig wind of zon vereisen CO2-vrij regelbaar vermogen. Dit leidt tot een uitgebreide actieagenda voor het systeem.

Elektriciteit in andere sectoren

Tot slot wordt verdergaande elektrificatie van andere sectoren essentieel. Nog meer groei vraagt actie en instrumenten aan de vraagkant. De doorrekening van PBL zal aangeven wat mogelijk is.

Het akkoord voor elektriciteit in tien punten:

 1. Basispakket afgesproken

  Er komt 85 TWh duurzame elektriciteit in 2030.

 2. Het Rijk zet de aanpak voor wind op zee voort

  Er komt 11,5 GW in 2030 (49 TWh). TenneT blijft de netaansluiting verzorgen, waarbij de vergoeding uit de nettarieven komt. Kavels worden in de markt gezet via subsidieloze tenders.

 3. Gemeenten zoeken met regionale energiestrategieën

  Ruimte voor 35TWh productie op land. Eind 2019 moet duidelijk zijn hoe regio’s invulling geven aan de landelijke opgave.

 4. Partijen gaan door met kostenreductie

  Het streven is 5 ct/kWh in 2025. Hierbij geldt een voorwaardenpakket dat dit najaar verder wordt uitgewerkt.

 5. SDE+ tot en met 2025

  Voor nieuwe investeringen op land is de SDE+ tot en met 2025 beschikbaar. In 2021 start een onderzoek naar alternatieven (zoals leveranciersverplichting of vraagstimulering) om de zekerheid voor investeringen na 2025 op peil te houden. Begin 2023 wordt definitief besloten of er een opvolger voor de SDE+ komt. Dat alternatief zou begin 2026 in werking moeten treden voor nieuwe projecten.

 6. Draagvlak voor transitie

  Om draagvlak voor de transitie te bereiken en verstevigen is een participatiewaaier afgesproken. Dit najaar vindt een verdere uitwerking plaats.

 7. Er komt een nieuwe Kennis- en Innovatieagenda

  Die agenda zal drie prioriteiten kennen: (1) grootschalige opwek, (2) systeemintegratie en (3) ruimtelijke inpassing.

 8. Flexibiliteit wordt cruciaal bij grote variatie in aanbod

  Periodes met weinig wind of zon vereisen CO2-vrij regelbaar vermogen. Dit leidt tot een uitgebreide actieagenda voor het systeem om flexibiliteit goed te regelen en leveringszekerheid te waarborgen.

 9. Extra elektrificatie bij andere sectoren kan zorgen voor 25-35 TWh extra aanbod

  Opties voor vraagstimulering (met name in industrie) worden dit najaar uitgewerkt.

 10. Versterken ETS of minimumprijs 

  Het rijk zet zich in Europa en regionaal verband maximaal in om het ETS te versterken of door het invoeren van een minimumprijs in EU- of regionaal verband. Voor de nationale CO2-prijs zijn vier varianten op tafel gelegd, maar wordt geen keuze gemaakt. Wel wordt PBL gevraagd twee varianten (regeerakkoord en niet invoeren) te betrekken bij de doorrekening in de zomer.

 

Akkoord Elektriciteit 10 punten

Miljoenennota 2022: Grote stap in de goede richting, bestuurlijke lef nu nodig.

21 september 2021
Vandaag heeft demissionaire kabinet Rutte III de begroting voor 2022 gepresenteerd. Hierin werd duidelijk dat zij volgend jaar ruim 6,8 miljard euro extra uittrekt voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Het zal onder andere worden gebruikt voor investeringen in noodzakelijke
Lees verder

Cora van Nieuwenhuizen wordt nieuwe voorzitter Vereniging Energie-Nederland

31 augustus 2021
De Algemene Ledenvergadering van brancheorganisatie Vereniging Energie-Nederland heeft Cora van Nieuwenhuizen vanmorgen benoemd tot voorzitter. Zij zal op 1 oktober 2021 aantreden en neemt het stokje over van Medy van der Laan die 6 jaar aan het roer stond.
Lees verder

Energie-Nederland uit zorgen over Europese herziening biedzones

3 augustus 2021
Energie-Nederland is van mening dat bij de indeling in biedzones gekeken moet worden naar de goede werking van de markt als geheel. Het efficiënt managen van congesties is daarbij één aspect. Maar er is meer. Opsplitsing van biedzones leidt onherroepelijk tot lagere liquiditeit. Dat betekent dat het duurder wordt om risico’s af te dekken. Daarbij gaat het niet alleen om de day-ahead markten, maar zeker ook om de termijnmarkten en de intraday- en onbalansmarkten. Met name de marktintegratie van productie uit zon en wind zal moeilijker en dus duurder worden. Maar ook de werking van de retailmarkt ondervindt nadelen van een minder liquide groothandelsmarkt.
Lees verder

Oproep aan informateur Hamer: behalen klimaatdoelen vraagt investeren in mensen, scholing en arbeidsmarkt

27 juli 2021
Het grote tekort aan technische vakkrachten vormt een belemmering voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Om dit risico te onderstrepen hebben de WENB en brancheverenigingen van de energiesector een dringende oproep gedaan aan informateur Hamer. De energiesector en werkgeversvereniging WENB
Lees verder

Energie-Nederland steunt voorstel van NVDE voor forse uitbreiding SDE++, vooral voor duurzame warmte

22 juli 2021
Energie-Nederland steunt voorstel van NVDE voor forse uitbreiding SDE++ in 2022, vooral voor duurzame warmte.
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op ‘Fit for 55’ pakket

14 juli 2021
De Europese Commissie publiceert onder de naam Fit-For-55 diverse wetsvoorstellen om de Europese wetgeving in lijn te brengen met het Europese doel van 55% minder CO2 uitstoot in 2030. Energie-Nederland steunt de duidelijke richting en keuze voor aanscherping van de reductiedoelen vanuit Europa.
Lees verder

Energiebedrijven verbaasd over opzegging Convenant Duurzame Biomassa door vijf NGO’s

7 juli 2021
Reactie namens Energie-Nederland op het besluit van de Milieuorganisaties om uit het Coventant Duurzame Biomassa te stappen. We hebben vanochtend kennisgenomen van het concept-rapport dat door SOMO is opgesteld en het besluit van de milieuorganisaties om uit het Convenant Duurzame Biomassa te stappen. We zijn verbaasd dat dit niet eerder in de overleggen die we met elkaar hebben is voor besproken of aangekondigd.
Lees verder

Goed dat RES 1.0 er ligt. Nu aan de slag met de uitvoering.

5 juli 2021
Op 1 juli hebben 26 van de 30 RES-regio’s hun RES 1.0 ingediend. Daar hebben gemeenten, provincies en waterschappen hun goedkeuring gegeven. Een mooie mijlpaal. Want hiermee is een belangrijke afspraak uit het Klimaatakkoord ingevuld en zijn we weer een stap verder met het realiseren van de afgesproken 35 TWh hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land in 2030. Daarnaast bevatten de RES’sen plannen op hoofdlijnen voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Lees verder

Standaardwerk Zó werkt energie in Nederland zet de basis voor een stevig gesprek over de energietransitie

30 juni 2021
Vandaag verschijnt het standaardwerk ‘Zo werkt energie in Nederland’. Een initiatief van 21 partijen in en om de energiesector onder leiding van de Argumentenfabriek. In navolging van andere standaardwerken geeft Zó werkt energie in Nederland inzicht in de werking van ons energiesysteem met heldere visualisaties, overzichtelijke schema’s en bondige teksten. Het complexe energiesysteem in Nederland wordt teruggebracht tot de kern. Zo objectief en feitelijk mogelijk. Het standaardwerk is tot stand gekomen met de kennis van de 21 betrokken partners en vele deskundigen en een must have voor professionals die in en rondom de wereld van energie in Nederland (gaan) werken.
Lees verder

Vol inzetten op verdere verduurzaming gebouwde omgeving

22 juni 2021
Wij roepen het nieuwe kabinet op om vol in te zetten op de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hoe gaan we dit bereiken?
Lees verder

Nederland klimaatneutraal in 2050, geen tijd te verliezen!

22 juni 2021
Nederlands klimaatneutraal in 2050. Voor deze ambitieuze doelstelling is geen tijd te verliezen. Daarom roept Energie-Nederland op tot 5 acties.
Lees verder

Eneco presenteert haar One Planet plan: ambitieus, concreet en extern gevalideerd

17 juni 2021
Eneco wil dat in 2035 de eigen activiteiten en de geleverde energie aan klanten klimaatneutraal zijn, om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken en verantwoordelijkheid te nemen voor de volgende generaties. Daarvoor presenteert Eneco vandaag zijn One Planet plan met concrete acties, duidelijke investeringskeuzes en meetbare doelstellingen. Bijvoorbeeld het besluit om gascentrales om te bouwen of te sluiten. Of het stoppen met de verkoop van losse gasgestookte CV ketels, uiterlijk per 2025. In dit proces helpen wij alle klanten met betaalbare oplossingen. De ambitie is getoetst bij diverse stakeholders en de aannames onderliggend aan het plan zijn gevalideerd door Boston Consulting Group (BCG).
Lees verder