Elektriciteit: forse afspraken brengen vaart in transitie


Voor meer elektriciteit, legt het Klimaatakkoord een ambitieus basispakket op tafel: 84 TWh in 2030. Dat is goed voor ongeveer 70% van de vraag. De afspraken markeren daarbij drie belangrijke omslagpunten.

Investeringszekerheid na 2025

Nieuwe investeringen op land kunnen tot en met 2025 rekenen op de SDE+, waarbij wordt ingezet op voortgaande kostenreductie. In 2021 gaan partijen onderzoeken of er een alternatief nodig is om investeringszekerheid na 2025 te behouden. Voor wind op zee zet de overheid de aanpak met subsidieloze tenders voort. Dit alles markeert de omslag naar rendabele toepassing.

Flexibiliteit cruciaal

Het tweede omslagpunt betreft het belang van flexibiliteit en waarborgen van leveringszekerheid. Flexibiliteit wordt cruciaal bij grote variatie in aanbod. Periodes met weinig wind of zon vereisen CO2-vrij regelbaar vermogen. Dit leidt tot een uitgebreide actieagenda voor het systeem.

Elektriciteit in andere sectoren

Tot slot wordt verdergaande elektrificatie van andere sectoren essentieel. Nog meer groei vraagt actie en instrumenten aan de vraagkant. De doorrekening van PBL zal aangeven wat mogelijk is.

Het akkoord voor elektriciteit in tien punten:

 1. Basispakket afgesproken

  Er komt 85 TWh duurzame elektriciteit in 2030.

 2. Het Rijk zet de aanpak voor wind op zee voort

  Er komt 11,5 GW in 2030 (49 TWh). TenneT blijft de netaansluiting verzorgen, waarbij de vergoeding uit de nettarieven komt. Kavels worden in de markt gezet via subsidieloze tenders.

 3. Gemeenten zoeken met regionale energiestrategieën

  Ruimte voor 35TWh productie op land. Eind 2019 moet duidelijk zijn hoe regio’s invulling geven aan de landelijke opgave.

 4. Partijen gaan door met kostenreductie

  Het streven is 5 ct/kWh in 2025. Hierbij geldt een voorwaardenpakket dat dit najaar verder wordt uitgewerkt.

 5. SDE+ tot en met 2025

  Voor nieuwe investeringen op land is de SDE+ tot en met 2025 beschikbaar. In 2021 start een onderzoek naar alternatieven (zoals leveranciersverplichting of vraagstimulering) om de zekerheid voor investeringen na 2025 op peil te houden. Begin 2023 wordt definitief besloten of er een opvolger voor de SDE+ komt. Dat alternatief zou begin 2026 in werking moeten treden voor nieuwe projecten.

 6. Draagvlak voor transitie

  Om draagvlak voor de transitie te bereiken en verstevigen is een participatiewaaier afgesproken. Dit najaar vindt een verdere uitwerking plaats.

 7. Er komt een nieuwe Kennis- en Innovatieagenda

  Die agenda zal drie prioriteiten kennen: (1) grootschalige opwek, (2) systeemintegratie en (3) ruimtelijke inpassing.

 8. Flexibiliteit wordt cruciaal bij grote variatie in aanbod

  Periodes met weinig wind of zon vereisen CO2-vrij regelbaar vermogen. Dit leidt tot een uitgebreide actieagenda voor het systeem om flexibiliteit goed te regelen en leveringszekerheid te waarborgen.

 9. Extra elektrificatie bij andere sectoren kan zorgen voor 25-35 TWh extra aanbod

  Opties voor vraagstimulering (met name in industrie) worden dit najaar uitgewerkt.

 10. Versterken ETS of minimumprijs 

  Het rijk zet zich in Europa en regionaal verband maximaal in om het ETS te versterken of door het invoeren van een minimumprijs in EU- of regionaal verband. Voor de nationale CO2-prijs zijn vier varianten op tafel gelegd, maar wordt geen keuze gemaakt. Wel wordt PBL gevraagd twee varianten (regeerakkoord en niet invoeren) te betrekken bij de doorrekening in de zomer.

 

Akkoord Elektriciteit 10 punten

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder