Energieagenda maakt urgentie voor klimaatwet helder

Binnenhof Palace, Dutch Parlament in the Hague, Netherlands

Binnenhof Palace, Dutch Parlament in the Hague, Netherlands

Energie-Nederland is blij met de Energieagenda van minister Kamp. Het nieuwe kabinet moet volgend jaar doorpakken en regelen dat dit beleid voor de lange termijn gezekerd is. Een kaderstellende Klimaatwet is hiervoor noodzakelijk.

De koers die de Energieagenda uitzet naar een CO2-arme energievoorziening in 2050 sluit goed aan bij het Kompas voor de energiemarkt van de toekomst die Energie-Nederland in mei heeft uitgebracht. Het kabinet legt met deze agenda een belangrijke basis neer voor een langjarig energiebeleid dat kan zorgen voor een gezond investeringsklimaat voor de energietransitie. Het is cruciaal dat het volgende kabinet deze lijn consistent voortzet en verder invult.

De Energieagenda zet sturen op CO2-reductie centraal met de inzet van Nederland  op een verdere versterking van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Die focus onderschrijven we. Daarbij is het wel nodig dat er snel duidelijkheid komt over de CO2-doelen voor de transitie. De klimaatafspraken uit Parijs vragen om een forse aanscherping. Energie-Nederland pleit voor een versnelling van de CO2-reductie in de EU naar 50% in 2030. Hier is meer inzet van Nederland op nodig.

Energie-Nederland vindt het een goede en verstandige keuze om voor duurzame energie de SDE+ te continueren. Dat geldt ook voor het voorstel om de aanpak voor wind op zee voort te zetten. Die keuzes dragen bij aan de gewenste investeringszekerheid voor de markt. De aanpak met de SDE+ heeft zich de afgelopen jaren bewezen voor duurzame energie. Daarom kan verbreding van de SDE-aanpak naar besparen en andere sectoren nuttig zijn. Het is dan wel van belang dat hier extra middelen voor beschikbaar komen.

Met de komst van meer duurzame energie en decentrale opwekking wordt het belang van flexibiliteitsdiensten steeds groter. Energie-Nederland is blij met de nadrukkelijke keuze in de Energieagenda om de ontwikkeling van deze diensten aan de markt te laten. We verwelkomen daarom ook de plannen om belemmeringen weg te nemen zodat deze markt zich volop kan ontwikkelen.

De Energieagenda beschrijft de eerste stappen op weg naar verduurzaming van onze gebouwde omgeving. We ondersteunen de geschetste richting en aanpak. Duidelijk is dat hier een grote opgave ligt, die een forse inspanning vraagt van iedereen: burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

In de Energieagenda wordt gesproken over wettelijke borging van de transitie als beleidsoptie. Voor langjarige zekerheid over het klimaat- en energiebeleid vindt Energie-Nederland  het wenselijk dat het volgende kabinet komt met een Klimaatwet die zorgt voor consistentie over kabinetten heen. Binnen de kaders van zo’n Klimaatwet kunnen alle spelers in de transitie aan de slag en verdere afspraken maken over de uitvoering. Energie-Nederland is blij met de nadruk die de Energieagenda legt op het belang van samenwerking tussen de overheid en de maatschappij. De succesvolle uitvoering van het Energieakkoord heeft het belang hiervan de laatste jaren al laten zien. Energie-Nederland staat klaar om dit samen met de overheid, andere marktpartijen en maatschappelijke organisaties op te pakken.

Energie-Nederland verwelkomt Routekaart Elektrificatie die de grote potentie van elektriciteit voor de industrie laat zien

14 oktober 2021
Vier stappen naar grootschalige inzet van duurzame elektriciteit in de industrie Voor 2030 is minimaal 30 TWh extra elektriciteit nodig voor de elektrificatie van de industrie en moet er 10 GW extra windenergie ontwikkeld worden op zee. Dit is dus
Lees verder

Cora van Nieuwenhuizen wordt nieuwe voorzitter Vereniging Energie-Nederland

31 augustus 2021
De Algemene Ledenvergadering van brancheorganisatie Vereniging Energie-Nederland heeft Cora van Nieuwenhuizen vanmorgen benoemd tot voorzitter. Zij zal op 1 oktober 2021 aantreden en neemt het stokje over van Medy van der Laan die 6 jaar aan het roer stond.
Lees verder

Energie-Nederland uit zorgen over Europese herziening biedzones

3 augustus 2021
Energie-Nederland is van mening dat bij de indeling in biedzones gekeken moet worden naar de goede werking van de markt als geheel. Het efficiënt managen van congesties is daarbij één aspect. Maar er is meer. Opsplitsing van biedzones leidt onherroepelijk tot lagere liquiditeit. Dat betekent dat het duurder wordt om risico’s af te dekken. Daarbij gaat het niet alleen om de day-ahead markten, maar zeker ook om de termijnmarkten en de intraday- en onbalansmarkten. Met name de marktintegratie van productie uit zon en wind zal moeilijker en dus duurder worden. Maar ook de werking van de retailmarkt ondervindt nadelen van een minder liquide groothandelsmarkt.
Lees verder

Selecties van bedrijven voor warmtenetten vereisen altijd transparante selectieprocedures

25 juni 2021
De ACM-notitie 'Marktmodellen warmte en rol netwerkbedrijven' van 24 juni is zeer duidelijk: bij de selectie van een integraal warmtebedrijf, een warmtenetbeheerder of een warmteleverancier moeten gemeenten een open, transparante en non-discriminatoire procedure doorlopen.
Lees verder

Transitie krijgt nieuwe energie met de inzet van jong talent

3 juni 2021
De energietransitie draait om de toekomst! Veel van de huidige energieprofessionals zullen de afronding van de transitie echter niet gaan meemaken in hun werkende leven. De toekomstige generatie op de arbeidsmarkt wel. In Nederland zijn diverse initiatieven gestart om die nieuwe groep van jong talent in de energietransitie in te zetten. Energie-Nederland sprak met 2 initiatiefnemers, Albert Bloem van Talent voor Transitie en Jacob Froling van het Nationaal Energietraneeship.
Lees verder

Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen.

19 mei 2021
Begin deze maand was Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen. Deze podcast serie gaat over leiders in de woningmarkt. Medy ging met Leaders in Wonen in gesprek over de vraagstukken rondom verduurzaming die spelen binnen de
Lees verder

Uitslag Verkiezingen 2021: Op naar een Regeerakkoord met ambitie voor de energietransitie

18 maart 2021
Op 15, 16 en 17 maart is Nederland weer naar de stembus geweest. Nu is het tijd voor de kabinetsformatie en het opstellen van het Regeerakkoord. Voor het realiseren van een succesvolle energietransitie zijn duidelijke afspraken en maatregelen van groot belang. Er is geen tijd te verliezen. Energie-Nederland zet op een rij wat er nodig is voor een succesvolle energietransitie.
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Henri Bontenbal (CDA)

11 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Joris Thijssen (PvdA)

9 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Mark Harbers (VVD)

4 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

5 Vragen aan Niels Redeker over ‘Bestemming Parijs, wegwijzer voor klimaatkeuzes’

17 februari 2021
Een nieuw kabinet moet besluiten nemen hoe Nederland het door de EU aangescherpte klimaatdoel, van 49 naar 55 procent CO2 reductie in 2030 gaat bereiken. In het rapport ‘Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes’ presenteert een ambtelijke studiegroep de mogelijkheden om de klimaatdoelen te halen. Energie-Nederland ging in gesprek met Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat over de inhoud van het rapport.
Lees verder

Update Regionale Energiestrategie: hoe staan we ervoor?

16 februari 2021
Op 1 juli 2021 wordt de RES 1.0 opgeleverd. Hierin worden de algemene zoekgebieden uit de Concept RES van 2020  vertaald naar concrete locaties voor de opwek van duurzame energie. Na deze mijlpaal start de realisatiefase: het uitvoeren van projecten
Lees verder