Energiewet 1.0: géén Temple of Doom aub!

energiewet

Een nieuwe Energiewet 1.0 is in voorbereiding. Deze wet ontsnapt enigszins aan de aandacht door het publiciteitsgeweld van het Klimaatakkoord. Dat is niet terecht. Minister Wiebes gaat namelijk een belangrijke principiële stap zetten met deze wet. De bestaande Elektriciteitswet, Gaswet en Warmtewet worden namelijk onder één dak gebracht.

Deze bundeling van wetten suggereert in eerste instantie dat de nieuwe wet alle energiedragers over één kam gaat scheren en dat dezelfde regels gaan gelden voor elektriciteit, gas en warm water (warmte). Dat lijkt echter niet het geval te zijn. De nieuwe Energiewet 1.0 wordt opgezet als ware het een tempel, aldus de ambtenaren van de minister. Er komt één dak met gemeenschappelijke definities en uitgangspunten. Het dak wordt geschraagd door de pijlers elektriciteit, gas en warmte. Ook komen er pijlers voor het transport van waterstof en CO2. Deze opzet laat dus de mogelijkheid open dat er per pijler verschillende regels gaan gelden.

Een krimpende gasmarkt

Het is ook noodzakelijk dat de regels per energiedrager worden gedifferentieerd. Weliswaar hebben de verschillende technologieën gemeen dat er energie wordt getransporteerd over een net, maar het gaat om verschillende markten met andere marktomstandigheden die andere regulering vereisen. Gas is in Nederland een krimpende markt zoals wij allemaal weten. De regulering van gasnetten gaat dus de komende tijd om de vraag hoe de gasaansluitplicht wordt afgebouwd en hoe de besluitvorming over de afbouw van gasnetten wordt ingericht. Gaan netbeheerders dat beslissen, of geven we de gemeenten daar een rol in. Of houden we het bij maatregelen die gas duurder en onaantrekkelijker maken zoals de verhoging van de energiebelasting, en laten we het vervolgens over aan de klant om te bepalen of hij zijn gasaansluiting de deur uitdoet.

Elektriciteit ontwikkelt zich tegenovergesteld

Voor elektriciteit is de marktontwikkeling geheel tegenovergesteld. De energietransitie zorgt ervoor dat we meer hernieuwbare elektriciteit (decentraal) gaan opwekken en gebruiken. De nieuwe regels in de Energiewet over elektriciteit zullen moeten gaan over de randvoorwaarden van deze transitie. Denk aan regels die flexibiliteit in het energiesysteem bewerkstelligen. Denk ook aan regels die peer-to-peer levering van elektriciteit mogelijk maken zonder de leveringszekerheid op het spel te zetten. Ook is belangrijk dat de publieke netbeheerders hun energie data op gelijke voorwaarden  delen met iedereen.

En nog een andere uitdaging voor warmtenetten

Warmte kent weer een andere uitdaging. Daar moet op een antwoord komen op de vraag onder welke voorwaarden stadswarmtenetten zo snel mogelijk uitgerold kunnen worden. Betaalbaarheid is een belangrijk vraagstuk. Hoe gaan we nieuwe stadswarmtenetten financieren? Hoe creëren we meer concurrentie in de warmtemarkt? Wat is de rol van netbeheerders of netwerkbedrijven voor warmte? Veel vragen om te beantwoorden, terwijl er één ding duidelijk is: er is geen parallel te trekken met elektriciteit en gas. De warmtemarkt is veel lokaler en kleinschaliger dan de elektriciteits- en gasmarkt.

Kortom: dat er één wet komt voor meerdere energietechnologieën is prima, maar laten we oog houden voor de verschillende marktstadia waarin deze technologieën zich bevinden. Een tempel met eenheidsregulering is gedoemd om in te storten.

Jilles van den Beukel, Manager Regulatory Affairs Eneco

Waterstof

Heldere kabinetsvisie op rol waterstof en Groen gas in duurzaam CO2-vrij energiesysteem

2 april 2020
Energie-Nederland is blij met de heldere kabinetsvisie waterstof en groen gas die minister Wiebes op 30 maart in een drietal brieven aan de Tweede Kamer bekendmaakte. Het kabinet stippelt een duidelijke route uit voor de opmars van duurzame en CO2-vrije gassen in het energiesysteem. Voor waterstof past dit goed bij de eigen visie van Energie-Nederland, waarin ook is aangegeven hoe een gefaseerde aanpak eruit kan zien. 
Lees verder
Leveringszekerheid

Beroep ACER-beslissing over beprijzing onbalansenergie

31 maart 2020
Energie-Nederland heeft beroep aangetekend tegen de ACER-beslissing over de beprijzing van onbalansenergie. Dit besluit hangt samen met twee andere besluiten van ACER over het implementatiekader van Europese platforms voor aFRR en mFRR (in Nederland regel- en reservevermogen). Deze twee platforms moeten zorgen voor integratie van de activering van onbalansenergie uit de betreffende reserveproducten.
Lees verder
15 pledges to customers

Europese energieleveranciers slechten barrières om 200 miljoen klanten bij energietransitie te betrekken

4 maart 2020
Er ligt veel potentieel voor de energietransitie door consumenten over te laten stappen op klimaatneutrale oplossingen. Dit is nog onderbenut doordat huishoudens zich onvoldoende bewust zijn van de voordelen, onzeker zijn over de kosten en het comfort, of van de gevolgen voor hun omgeving. Europese energieleveranciers willen die barrières slechten. Met het vandaag gelanceerde '15 pledges to customers' maken zij duidelijk hoe zij nieuwe duurzame elektrische oplossingen en services binnen het bereik van 200 miljoen klanten gaan brengen.  
Lees verder
besparingsmarkt

Voorlopig geen klantgegevens meer beschikbaar voor energieaanbiedingen op maat

27 januari 2020
De gezamenlijke netbeheerders voor elektriciteit en gas zijn gestopt met het centraal beschikbaar stellen van klantgegevens, op basis waarvan energieleveranciers hun 'aanbod op maat' voor elektriciteits- en gascontracten baseren. Voor de netbeheerders ligt de aanleiding hiervoor in een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 14 januari 2020.
Lees verder

Energie-Nederland positief kritisch over besluit openstellen vluchtstrook

23 januari 2020
Energie-Nederland onderschrijft de richting in het voorstel van de minister van EZK voor het openstellen van de vluchtstrook op het hoogspanningsnet; de zogeheten AMvB n-1. Het is in het belang van energietransitie om netbeheerders de mogelijkheid te geven meer duurzaam productievermogen aan te sluiten. De aanpak helpt de netbeheerders, maar mag niet leiden tot een permanente onbalans in de belangen tussen netbeheerders en aangeslotenen.
Lees verder

Klimaat- en Energieverkenning toont spectaculaire ontwikkeling elektriciteitssysteem

1 november 2019
Voor de ontwikkeling van duurzame energie is de KEV goed nieuws, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde Klimaat- en Energieverkenning (KEV). “Voor de lange termijn is de ontwikkeling met recht spectaculair te noemen. Met een stijging van het aandeel hernieuwbare
Lees verder

Trek duidelijke afspraken energiesector door naar andere sectoren

9 oktober 2019
Waarmaken van de plannen in het Klimaatakkoord vraagt om duidelijke afspraken, zoals die er voor de elektriciteitssector liggen.
Lees verder
Energiedag: Hoe maken we het groener

Sluiting gebieden door netbeheerders prematuur

1 oktober 2019
Energie-Nederland, NWEA en Holland Solar vragen inzicht in besluit netbeheerders Liander en Enexis gebieden te sluiten voor nieuwe duurzame projecten.
Lees verder
presentatie Klimaatakkoord

Energie-Nederland bevestigt deelname Klimaatakkoord

5 augustus 2019
“Als motor en hofleverancier van de energietransitie zijn wij klaar voor een hogere versnelling naar het doel van 49 procent CO2-reductie in 2030”, zo schrijft Energie-Nederland in de brief waarmee zij deelname aan het Klimaatakkoord formeel bevestigt. Met de brief
Lees verder
Interview minister Eric Wiebes over Klimaatakkoord

Energie-Nederland interviewt minister Wiebes: “Het eerst over de finish met de zwaarste rugzak”

18 juli 2019
Naast complimenten voor het goede werk en een terugblik, geeft minister Wiebes in dit interview zijn visie op vervolgstappen na het Klimaatakkoord.
Lees verder

Vragen bij verslag wetsvoorstel minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

25 juni 2019
Energie-Nederland maakte zich hard voor de waarborging van leveringszekerheid en heeft vragen ingediend bij het verslag aan de Tweede Kamer.
Lees verder
Gezamenlijke oproep aan Tweede Kamer

Gezamenlijke oproep aan Tweede Kamer: nu geen extra barrières voor aanleg zonneparken

27 mei 2019
Energie-Nederland roept samen met Holland Solar, NVDE en Greenpeace de Tweede Kamer op om de motie Zon op Land nu niet aan te nemen.
Lees verder