Energiewet 1.0: géén Temple of Doom aub!

energiewet

Een nieuwe Energiewet 1.0 is in voorbereiding. Deze wet ontsnapt enigszins aan de aandacht door het publiciteitsgeweld van het Klimaatakkoord. Dat is niet terecht. Minister Wiebes gaat namelijk een belangrijke principiële stap zetten met deze wet. De bestaande Elektriciteitswet, Gaswet en Warmtewet worden namelijk onder één dak gebracht.

Deze bundeling van wetten suggereert in eerste instantie dat de nieuwe wet alle energiedragers over één kam gaat scheren en dat dezelfde regels gaan gelden voor elektriciteit, gas en warm water (warmte). Dat lijkt echter niet het geval te zijn. De nieuwe Energiewet 1.0 wordt opgezet als ware het een tempel, aldus de ambtenaren van de minister. Er komt één dak met gemeenschappelijke definities en uitgangspunten. Het dak wordt geschraagd door de pijlers elektriciteit, gas en warmte. Ook komen er pijlers voor het transport van waterstof en CO2. Deze opzet laat dus de mogelijkheid open dat er per pijler verschillende regels gaan gelden.

Een krimpende gasmarkt

Het is ook noodzakelijk dat de regels per energiedrager worden gedifferentieerd. Weliswaar hebben de verschillende technologieën gemeen dat er energie wordt getransporteerd over een net, maar het gaat om verschillende markten met andere marktomstandigheden die andere regulering vereisen. Gas is in Nederland een krimpende markt zoals wij allemaal weten. De regulering van gasnetten gaat dus de komende tijd om de vraag hoe de gasaansluitplicht wordt afgebouwd en hoe de besluitvorming over de afbouw van gasnetten wordt ingericht. Gaan netbeheerders dat beslissen, of geven we de gemeenten daar een rol in. Of houden we het bij maatregelen die gas duurder en onaantrekkelijker maken zoals de verhoging van de energiebelasting, en laten we het vervolgens over aan de klant om te bepalen of hij zijn gasaansluiting de deur uitdoet.

Elektriciteit ontwikkelt zich tegenovergesteld

Voor elektriciteit is de marktontwikkeling geheel tegenovergesteld. De energietransitie zorgt ervoor dat we meer hernieuwbare elektriciteit (decentraal) gaan opwekken en gebruiken. De nieuwe regels in de Energiewet over elektriciteit zullen moeten gaan over de randvoorwaarden van deze transitie. Denk aan regels die flexibiliteit in het energiesysteem bewerkstelligen. Denk ook aan regels die peer-to-peer levering van elektriciteit mogelijk maken zonder de leveringszekerheid op het spel te zetten. Ook is belangrijk dat de publieke netbeheerders hun energie data op gelijke voorwaarden  delen met iedereen.

En nog een andere uitdaging voor warmtenetten

Warmte kent weer een andere uitdaging. Daar moet op een antwoord komen op de vraag onder welke voorwaarden stadswarmtenetten zo snel mogelijk uitgerold kunnen worden. Betaalbaarheid is een belangrijk vraagstuk. Hoe gaan we nieuwe stadswarmtenetten financieren? Hoe creëren we meer concurrentie in de warmtemarkt? Wat is de rol van netbeheerders of netwerkbedrijven voor warmte? Veel vragen om te beantwoorden, terwijl er één ding duidelijk is: er is geen parallel te trekken met elektriciteit en gas. De warmtemarkt is veel lokaler en kleinschaliger dan de elektriciteits- en gasmarkt.

Kortom: dat er één wet komt voor meerdere energietechnologieën is prima, maar laten we oog houden voor de verschillende marktstadia waarin deze technologieën zich bevinden. Een tempel met eenheidsregulering is gedoemd om in te storten.

Jilles van den Beukel, Manager Regulatory Affairs Eneco

Energie-Nederland verwelkomt Routekaart Elektrificatie die de grote potentie van elektriciteit voor de industrie laat zien

14 oktober 2021
Vier stappen naar grootschalige inzet van duurzame elektriciteit in de industrie Voor 2030 is minimaal 30 TWh extra elektriciteit nodig voor de elektrificatie van de industrie en moet er 10 GW extra windenergie ontwikkeld worden op zee. Dit is dus
Lees verder

Goed dat RES 1.0 er ligt. Nu aan de slag met de uitvoering.

5 juli 2021
Op 1 juli hebben 26 van de 30 RES-regio’s hun RES 1.0 ingediend. Daar hebben gemeenten, provincies en waterschappen hun goedkeuring gegeven. Een mooie mijlpaal. Want hiermee is een belangrijke afspraak uit het Klimaatakkoord ingevuld en zijn we weer een stap verder met het realiseren van de afgesproken 35 TWh hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land in 2030. Daarnaast bevatten de RES’sen plannen op hoofdlijnen voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Lees verder

Ontbijtsessie: Hoe bereiken we duurzame mobiliteit?

1 juni 2021
In 2050 zal ook de mobiliteitssector volledig CO2-vrij moeten zijn. Hoe gaan we dit bereiken en wat moeten we dan echt anders gaan doen? Energie-Nederland bracht tijdens de laatste ontbijtsessie van dit seizoen twee sprekers bij elkaar met ieder hun eigen visie op duurzame mobiliteit nu en in de toekomst.
Lees verder

OTE publiceert Rapporten ‘Leveringszekerheid Elektriciteitsvoorziening’ en ‘Wendbaar en Adaptief Energiesysteem’  

29 maart 2021
De Overlegtafel Energievoorziening (OTE) heeft onlangs twee rapporten opgeleverd, die beide ingaan op consequenties van de energietransitie op ons energiesysteem. Het rapport ‘Leveringszekerheid Elektriciteitsvoorziening’ gaat in op de maatregelen die genomen kunnen worden wanneer de balans tussen vraag en aanbod
Lees verder

Reactie Energie-Nederland doorrekening plannen verkiezingen PBL

1 maart 2021
Vanochtend heeft het PBL een rapport uitgebracht met de effecten van de plannen uit de verkiezingsprogramma’s op de leefomgeving. Energie-Nederland ziet in het rapport de bevestiging dat de onderzochte partijen doorgaan met de ingezette energietransitie. Daarnaast wordt door een aantal
Lees verder

5 Vragen aan Niels Redeker over ‘Bestemming Parijs, wegwijzer voor klimaatkeuzes’

17 februari 2021
Een nieuw kabinet moet besluiten nemen hoe Nederland het door de EU aangescherpte klimaatdoel, van 49 naar 55 procent CO2 reductie in 2030 gaat bereiken. In het rapport ‘Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes’ presenteert een ambtelijke studiegroep de mogelijkheden om de klimaatdoelen te halen. Energie-Nederland ging in gesprek met Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat over de inhoud van het rapport.
Lees verder

Energie-Nederland steunt verbetering en actualisering van energieregelgeving

12 februari 2021
Samenvatting reactie Energie-Nederland op E-wet: Energie-Nederland steunt verbetering en actualisering van energieregelgeving Energie-Nederland juicht het toe dat de Elektriciteits- en Gaswet worden samengevoegd, gemoderniseerd en aangepast aan de Richtlijnen en Verordeningen van het EU Clean Energy Package. Met het wetsvoorstel
Lees verder

Ontbijtsessie: Uitdagingen Regionale Energiestrategie (RES) na 2030

26 januari 2021
Op dit moment zijn veel regio’s druk bezig met het afmaken van de RES 1.0, welke op 21 juli 2021 aangeboden zullen worden aan het NP RES. Maar, voor welke uitdagingen staan we als we doorkijken na 2030? Energie-Nederland bracht tijdens de ontbijtsessie van 26 januari 2021 drie sprekers bij elkaar om verder in te gaan op dit onderwerp. Hoe denken zij over de uitdagingen die ons na 2030 te wachten staan?
Lees verder

In gesprek met ACM over de aangescherpte Gedragscode Consument en Energieleverancier

12 januari 2021
De energiesector wil de kwaliteit van de verschillende wervingskanalen en de tevredenheid van consumenten bij een overstap van leverancier verhogen. Een van de initiatieven die zij genomen heeft is de aanscherping van de Gedragscode Consument en Energieleverancier, waarin de gedragsregels voor de werving van consumenten voor energiecontracten staan. Per 1 januari is de aangescherpte gedragscode van kracht. Naar aanleiding daarvan ging Energie-Nederland in gesprek met Lars van de Braak, Teammanager Directie Consumenten bij de ACM, over de visie van de ACM op werving en de waarde van de gedragscode.
Lees verder

Biomassa in de gebouwde omgeving inderdaad noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen

18 december 2020
Reactie op PBL-rapport over de gebouwde omgeving ‘Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen’, 18-12-2020 Uit onafhankelijk onderzoek van PBL blijkt dat het gebruik en de stimu­lering van duurzame biomassa in de gebouwde omgeving de komende jaren noodzakelijk is. PBL geeft
Lees verder

Concept Energiewet ter consultatie

18 december 2020
Op 17 december heeft het ministerie van EZK de concept Energiewet gepubliceerd. Dit is een belangrijke stap in de transitie naar een toekomstbestendig en duurzamer energiesysteem. Met de concept Energiewet worden de verouderde Elektriciteits- en Gaswet samengevoegd en wordt het
Lees verder

Een bewogen jaar achter de rug, een bewogen jaar ‘to come’

9 december 2020
Niemand zal 2020 ooit vergeten. Het Corona-jaar. Waar een aantal sectoren zeer zwaar te lijden hebben onder de maatregelen van het kabinet, springt de Energiesector er redelijk uit.
Lees verder