Het akkoord voor de gebouwde omgeving in tien punten

gebouwde omgeving

De opgave voor de energietransitie in de gebouwde omgeving is complex, door de grote diversiteit aan huishoudens én aanbieders. Desondanks biedt het plan een goede basis voor werken naar een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050. Daarvoor is langjarig stabiel overheidsbeleid nodig om de markt uit te dagen, innovatie te stimuleren en de consument te prikkelen.

Energiebelasting in gebouwde omgeving

Cruciaal is de voorgestelde stapsgewijze schuif in de energiebelasting op gas en elektriciteit. Beide worden straks gelijk voor CO2-uitstoot belast: gas in 2030 20 ct/m3meer en elek­triciteit 6,5 ct/kWh minder.

No-regret maatregelen

Het plan kent een snelle start met onder andere no-regret maatregelen (zoals isoleren) en uitvoeren van de meest kansrij­ke plannen uit de Aedes-routekaart. Ook komt er een wijkaanpak, waarin alle gemeenten in 2021 per wijk aangeven wat het meest kosten­effectieve alternatief is voor aardgas.

Woonlastenneutraliteit

Tot slot is het plan ambitieus over kostenreductie. Voldoende opschaling, innovatie en financieringsarrangementen moeten leiden tot stevige kostenreductie en een woonlastenneutrale aanpak. Diverse partijen, waaronder Energie-Nederland, en diverse onderzoeken betwijfelen of woon­lastenneutraliteit haalbaar is.

Het akkoord voor de gebouwde omgeving in tien punten:

 1. Snel beginnen

  Dat betekent: aardgasvrije nieuw­bouw per 1-7-2018; stimuleren no-regret maatregelen (zoals isoleren); Aedes routekaart/aanbod warmte­bedrijven (in 2019 10.000, in 2020 15.000, in 2021 25.000 bestaande woningequiva­lenten op warmte).

 2. Er komt een wijkgerichte aanpak

  Wijk voor wijk aan de slag. Met de regie bij de gemeen­ten wat leidt tot een plan voor elke wijkin 2021. Tempo van 50.000 wonin­gen verduurzamen in 2021 naar 200.000 in 2030. Er komt een afwegings­kader dat helpt bij de keuze voor het meest kosteneffectieve alternatief voor verwarmen met aardgas..

 3. Participatie

  Belangrijk voor zo’n complexe opgave. Denk aan hoe gemeen­ten tijdig inwo­ners, marktpartijen en netbeheerders betrekken; ruimte voor lokale initiatieven, etc.

 4. Verduurzaming gebouwde omgeving kan nagenoeg woonlastenneutraal

  Dat zou haal­baar zijn met voldoende opschaling/in­no­vatie die tot stevige kostendaling leidt en met goede financiering (o.a. gebouwgebon­den financiering) met lange afschrijftermijnen.

 5. Financiering: belasting en subsidie

  Schuif in de ener­giebelasting: gelijke belasting voor elektriciteit en gas qua CO2-grondslag. Gas tot 2030 in stappen 20 ct/m3duurder; elektriciteit 6,5 ct/kWh goedkoper. Dit najaar wordt onderzocht hoe continuering van de SDE+/ISDE of andere instrumenten bij kunnen dragen.

 6. Financiering door marktpartijen

  Gebouw gebonden financiering is een belangrijk instru­ment, waar nog wel wetgeving voor nodig is. Er wordt beperkt ingezet op uitbouw van be­staan­de arrangemen­ten (zoals hypotheek, energiebespaarlening).

 7. Normen voor gebouwen en installaties

  Normering wordt in principe gebaseerd op daadwerkelijk verbruik (kWh/m2). Er zijn nog geen concrete Er is een opening voor ook kunnen alloceren van duurzame warmte.

 8. Reduceren warmtevraag en ontwikkelen duurzame warmtetechnieken

  Goed isoleren (vaak is dat een no-regret maatregel) en doorontwikkelen van warmtetechnieken (collectieve en indivi­dueel) zijn beide nodig. De warmtebedrijven hebben aangeboden vanaf 2025 jaarlijks 80.000 woningequivalenten op warmtenetten aan te sluiten.

 9. Veel meer groen gas, geothermie en aquathermie

  Het gasnet blijft in veel wijken tot na 2030 gewoon nodig. De verwachting is dat in 2030 circa 2 miljard m3duurzame gassen nodig zijn. Geothermie groeit van 3 PJ nu naar 50 PJ in 2030 en 200+ PJ in 2050. De potentie voor aquathermie is 80-120 PJ (25-40% van de warmtevraag in de gebouwde omgeving). Voor geo- en aquathermie is steun nodig van de overheid om technieken verder te onderzoeken en te ontwikkelen.

 10. Vijf innovatieprogramma’s

  Eén van deze innovatieprogramma’s is een programma voor duurzame gassen.

Akkoord gebouwde omgeving in tien punten


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten