Het akkoord voor de gebouwde omgeving in tien punten

gebouwde omgeving

De opgave voor de energietransitie in de gebouwde omgeving is complex, door de grote diversiteit aan huishoudens én aanbieders. Desondanks biedt het plan een goede basis voor werken naar een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050. Daarvoor is langjarig stabiel overheidsbeleid nodig om de markt uit te dagen, innovatie te stimuleren en de consument te prikkelen.

Energiebelasting in gebouwde omgeving

Cruciaal is de voorgestelde stapsgewijze schuif in de energiebelasting op gas en elektriciteit. Beide worden straks gelijk voor CO2-uitstoot belast: gas in 2030 20 ct/m3meer en elek­triciteit 6,5 ct/kWh minder.

No-regret maatregelen

Het plan kent een snelle start met onder andere no-regret maatregelen (zoals isoleren) en uitvoeren van de meest kansrij­ke plannen uit de Aedes-routekaart. Ook komt er een wijkaanpak, waarin alle gemeenten in 2021 per wijk aangeven wat het meest kosten­effectieve alternatief is voor aardgas.

Woonlastenneutraliteit

Tot slot is het plan ambitieus over kostenreductie. Voldoende opschaling, innovatie en financieringsarrangementen moeten leiden tot stevige kostenreductie en een woonlastenneutrale aanpak. Diverse partijen, waaronder Energie-Nederland, en diverse onderzoeken betwijfelen of woon­lastenneutraliteit haalbaar is.

Het akkoord voor de gebouwde omgeving in tien punten:

 1. Snel beginnen

  Dat betekent: aardgasvrije nieuw­bouw per 1-7-2018; stimuleren no-regret maatregelen (zoals isoleren); Aedes routekaart/aanbod warmte­bedrijven (in 2019 10.000, in 2020 15.000, in 2021 25.000 bestaande woningequiva­lenten op warmte).

 2. Er komt een wijkgerichte aanpak

  Wijk voor wijk aan de slag. Met de regie bij de gemeen­ten wat leidt tot een plan voor elke wijkin 2021. Tempo van 50.000 wonin­gen verduurzamen in 2021 naar 200.000 in 2030. Er komt een afwegings­kader dat helpt bij de keuze voor het meest kosteneffectieve alternatief voor verwarmen met aardgas..

 3. Participatie

  Belangrijk voor zo’n complexe opgave. Denk aan hoe gemeen­ten tijdig inwo­ners, marktpartijen en netbeheerders betrekken; ruimte voor lokale initiatieven, etc.

 4. Verduurzaming gebouwde omgeving kan nagenoeg woonlastenneutraal

  Dat zou haal­baar zijn met voldoende opschaling/in­no­vatie die tot stevige kostendaling leidt en met goede financiering (o.a. gebouwgebon­den financiering) met lange afschrijftermijnen.

 5. Financiering: belasting en subsidie

  Schuif in de ener­giebelasting: gelijke belasting voor elektriciteit en gas qua CO2-grondslag. Gas tot 2030 in stappen 20 ct/m3duurder; elektriciteit 6,5 ct/kWh goedkoper. Dit najaar wordt onderzocht hoe continuering van de SDE+/ISDE of andere instrumenten bij kunnen dragen.

 6. Financiering door marktpartijen

  Gebouw gebonden financiering is een belangrijk instru­ment, waar nog wel wetgeving voor nodig is. Er wordt beperkt ingezet op uitbouw van be­staan­de arrangemen­ten (zoals hypotheek, energiebespaarlening).

 7. Normen voor gebouwen en installaties

  Normering wordt in principe gebaseerd op daadwerkelijk verbruik (kWh/m2). Er zijn nog geen concrete Er is een opening voor ook kunnen alloceren van duurzame warmte.

 8. Reduceren warmtevraag en ontwikkelen duurzame warmtetechnieken

  Goed isoleren (vaak is dat een no-regret maatregel) en doorontwikkelen van warmtetechnieken (collectieve en indivi­dueel) zijn beide nodig. De warmtebedrijven hebben aangeboden vanaf 2025 jaarlijks 80.000 woningequivalenten op warmtenetten aan te sluiten.

 9. Veel meer groen gas, geothermie en aquathermie

  Het gasnet blijft in veel wijken tot na 2030 gewoon nodig. De verwachting is dat in 2030 circa 2 miljard m3duurzame gassen nodig zijn. Geothermie groeit van 3 PJ nu naar 50 PJ in 2030 en 200+ PJ in 2050. De potentie voor aquathermie is 80-120 PJ (25-40% van de warmtevraag in de gebouwde omgeving). Voor geo- en aquathermie is steun nodig van de overheid om technieken verder te onderzoeken en te ontwikkelen.

 10. Vijf innovatieprogramma’s

  Eén van deze innovatieprogramma’s is een programma voor duurzame gassen.

Akkoord gebouwde omgeving in tien punten

Klimaatdoelen gebouwde omgeving verder uit beeld door Kabinetsbesluit biomassa

26 april 2022
Biomassa in de gebouwde omgeving is noodzakelijk om de klimaatdoelen op tijd te halen. Dit bleek in 2020 uit het SER-advies Biomassa in balans en het PBL-advies Uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen. Het PBL-advies gaf aan dat nieuwe subsidies voor houtige biomassa
Lees verder

Energiebesparing wordt aangejaagd met Nationaal Isolatieprogramma

6 april 2022
Op 2 april is een landelijke campagne gestart om huishoudens en ondernemers met praktische besparingstips te stimuleren om op korte termijn energie te besparen. Specifiek voor het isoleren van woningen helpt het kabinet met het Nationaal Isolatieprogramma. Het programma is er
Lees verder

Energie-Nederland blij met Rijksbijdrage aardgasvrije wijken voor 14 gemeenten

11 maart 2022
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken op 10 maart de nieuwe selectie van 14 aardgasvrije wijken bekend gemaakt. Het totaal van het Programma Aardgasvrije Wijken komt daarmee uit op 64 wijken. Energie-Nederland steunt
Lees verder
Nationaal Isolatieprogramma

Isoleren moet sneller, slimmer en socialer

13 september 2021
Het Nederlandse isolatiebeleid moet op de schop: het isoleren van woningen moet sneller, slimmer en socialer. ChristenUnie, CDA en GroenLinks, ondersteund door maatschappelijke partners NVDE, Natuur & Milieu, Consumentenbond, Koninklijke Bouwend Nederland, Energie Nederland, Techniek Nederland en VENIN,  slaan de
Lees verder

Energie-Nederland steunt voorstel van NVDE voor forse uitbreiding SDE++, vooral voor duurzame warmte

22 juli 2021
Energie-Nederland steunt voorstel van NVDE voor forse uitbreiding SDE++ in 2022, vooral voor duurzame warmte.
Lees verder

Warmtetransitie in de gebouwde omgeving: tandje erbij echt nodig!

8 juli 2021
Op 6 juli presenteerde Maarten van Poelgeest, de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving, het Ecorys-rapport over de onrendabele top voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. De hoofdconclusie is helder: met het bestaande beleid komen we in 2030 uit op 1,7 MTon CO2-reductie, de helft van de 3,4 MTon uit het Klimaatakkoord. Er zijn dus extra stappen nodig om het doel te halen. “Een tandje erbij”, zegt Van Poelgeest. Verder is Energie-Nederland verheugd dat het rapport nadrukkelijk inzet op twee sporen: de wijkaanpak (of gebiedsgerichte aanpak) én het individuele spoor, waar vooral huiseigenaren worden verleid om verduurzamingsstappen te zetten, bijvoorbeeld op natuurlijke momenten als een verbouwing.
Lees verder

Goed dat RES 1.0 er ligt. Nu aan de slag met de uitvoering.

5 juli 2021
Op 1 juli hebben 26 van de 30 RES-regio’s hun RES 1.0 ingediend. Daar hebben gemeenten, provincies en waterschappen hun goedkeuring gegeven. Een mooie mijlpaal. Want hiermee is een belangrijke afspraak uit het Klimaatakkoord ingevuld en zijn we weer een stap verder met het realiseren van de afgesproken 35 TWh hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land in 2030. Daarnaast bevatten de RES’sen plannen op hoofdlijnen voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Lees verder

Vol inzetten op verdere verduurzaming gebouwde omgeving

22 juni 2021
Wij roepen het nieuwe kabinet op om vol in te zetten op de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hoe gaan we dit bereiken?
Lees verder

Actieagenda: 5 acties om nu vol in te zetten op de laagdrempelige energietransitie in de gebouwde omgeving

4 juni 2021
Met een actieagenda met daarin vijf acties doet Energie-Nederland de oproep om nú echt werk te maken van een laagdrempelige ener­gietransitie.
Lees verder

Oproep Energie-Nederland aan nieuw kabinet: De energietransitie vraagt om besturen met lef

4 juni 2021
Op 3 juni verstuurde Energie-Nederland een oproep aan een nieuw kabinet om de komende regeerperiode belangrijke besluiten te nemen die nodig zijn om de Klimaatdoelstellingen van 2030 te halen.
Lees verder

Transitie krijgt nieuwe energie met de inzet van jong talent

3 juni 2021
De energietransitie draait om de toekomst! Veel van de huidige energieprofessionals zullen de afronding van de transitie echter niet gaan meemaken in hun werkende leven. De toekomstige generatie op de arbeidsmarkt wel. In Nederland zijn diverse initiatieven gestart om die nieuwe groep van jong talent in de energietransitie in te zetten. Energie-Nederland sprak met 2 initiatiefnemers, Albert Bloem van Talent voor Transitie en Jacob Froling van het Nationaal Energietraneeship.
Lees verder

Nationaal Isolatie Programma, waar wachten we nog op?

20 mei 2021
Op dinsdag 18 mei vroeg Natuur & Milieu aandacht van de Tweede Kamer voor de 2,7 miljoen slecht geïsoleerde huizen in Nederland, met 270 kartonnen huizen. Elk huis staat symbool voor tienduizend slecht geïsoleerde woningen; woningen waar te veel aardgas
Lees verder