Kernenergie meenemen in afweging toekomstige betaalbaarheid energiemix

Kernenergie staat weer nadrukkelijk op de kaart. De Tweede Kamer wil weten onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales en welke ondersteuning van de overheid daarvoor nodig is. Op 2 december houdt zij daarom een rondetafelgesprek over de rol van kernenergie in de energiemix van de toekomst.

Volgens Energie-Nederland vraagt de route naar een energievoorziening zonder CO2-emissie een grondiger discussie dan simpel ‘ja’ of ‘nee’ tegen productietechnieken. De elektriciteitsvraag zal immers sterk groeien door elektrificatie. Door bijvoorbeeld elektrische auto’s, warmtepompen in woningen, maken van waterstof of verduurzamen van industriële processen. Vrijwel alle onderzoeken laten zien dat de elektriciteitsvraag tussen 2030 en 2050 minstens zal verdubbelen.

Tegen de achtergrond van deze forse groei en de daarvoor noodzakelijke CO2- vrije elektriciteitsproductie is een diverse en robuuste energiemix nodig. Energie-Nederland vindt dat kernenergie hoort bij de opties om serieus af te wegen. De luxe een principiële discussie te voeren over één mogelijke techniek kunnen we ons niet permitteren nu ons energiesysteem ingrijpend moet verduurzamen. Dat is de strekking van de position paper die Energie-Nederland de Tweede Kamer heeft aangeboden als input voor het rondetafelgesprek.

Het is belangrijk te onderzoeken welke investeringsvoorwaarden nodig zijn voor de bouw van CO2-vrije energieproductie. Niet alleen voor kernenergie, maar voor alle opties voor een toekomstig duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem. Want de elektriciteitsopwekking zonder CO2-emissie zal gestaag moeten doorgroeien na 2030. Wat de uiteindelijke mix straks ook zal zijn, we moeten veel energieproductie bouwen en dat gaat niet vanzelf.

De uitdaging is groot. Een paar cijfers: de komende 10 jaar worden tientallen miljarden geïnvesteerd, zodat rond 2030 pakweg 70% van de elektriciteitsvraag uit duurzame bronnen als zon en wind komt. Dat is een indrukwekkende prestatie. Toch rijst meteen de vraag: hoe organiseren we doorgroei naar 100% in 2050 als er ‘nee’ wordt gezegd tegen beschikbare opties? Bovendien is in een mix met veel zon en wind regelbaar vermogen zonder CO2-uitstoot nodig. De keuze om kernenergie te onderzoeken, is dus niet een keuze tegen meer wind en zon maar een erkenning van het feit dat Nederland het zich niet kan veroorloven al te makkelijk opties van de lijst te schrappen.

Vanuit maatschappelijk perspectief is daarom een bredere kosten- en batenafweging gewenst. Wat is de situatie nu en hoe ontwikkelt die zich in de toekomst? Energie-Nederland constateert dat zo’n afweging nog ontbreekt. Dat compliceert goede beleidskeuzes. Laat de start van deze afweging in ieder geval een uitkomst zijn van dit rondetafelgesprek. Tot die tijd is het van belang alle opties open te houden, zonder daarmee besluiten over de ingezette verduurzaming uit te stellen.

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op coalitieakkoord

16 december 2021
Het coalitieakkoord is ambitieus. Nederland wil koploper zijn in Europa bij het tegengaan van de opwarming van de aarde en heeft daarvoor stevige doelen gesteld; vóór 2030 een minimale CO2-reductie van 55%. Ze richt haar beleid zelfs op 60% reductie
Lees verder

Ambitieuze klimaatplannen van RES’en lijken haalbaar

9 december 2021
Het Nationaal Programma RES geeft in de “foto” die zij vandaag publiceert een duidelijk beeld van waar de energieregio’s staan in het proces naar 2030. Maatschappelijke partners, ondernemers, bewoners en andere betrokkenen hebben de afgelopen jaren veel werk verricht binnen
Lees verder

Goed dat RES 1.0 er ligt. Nu aan de slag met de uitvoering.

5 juli 2021
Op 1 juli hebben 26 van de 30 RES-regio’s hun RES 1.0 ingediend. Daar hebben gemeenten, provincies en waterschappen hun goedkeuring gegeven. Een mooie mijlpaal. Want hiermee is een belangrijke afspraak uit het Klimaatakkoord ingevuld en zijn we weer een stap verder met het realiseren van de afgesproken 35 TWh hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land in 2030. Daarnaast bevatten de RES’sen plannen op hoofdlijnen voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Lees verder

KVGN en Energie-Nederland sturen gezamenlijke aanbevelingen aan informateur Hamer

7 juni 2021
De voorzitters van KVGN en Energie-Nederland, Jan Willem van Hoogstraten en Medy van der Laan hebben gezamenlijk een brief aan informateur Mariette Hamer gestuurd waarin zij aanbevelingen doen om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te realiseren. Daarvoor is, vinden beide organisaties, een integrale visie op zowel het klimaatbeleid als de energievoorziening essentieel, aangevuld met daarbij passende ondersteunende instrumenten.
Lees verder

Oproep Energie-Nederland aan nieuw kabinet: De energietransitie vraagt om besturen met lef

4 juni 2021
Op 3 juni verstuurde Energie-Nederland een oproep aan een nieuw kabinet om de komende regeerperiode belangrijke besluiten te nemen die nodig zijn om de Klimaatdoelstellingen van 2030 te halen.
Lees verder

Energie-Nederland pleit met brede coalitie voor forse extra inzet voor de transitie gebouwde omgeving

22 april 2021
Energie-Nederland pleit met brede coalitie voor forse extra inzet voor de transitie gebouwde omgeving om de doelen Klimaatakkoord te kunnen halen Energie-Nederland heeft samen met Bouwend Nederland, Consumentenbond, Natuur & Milieu, Netbeheer Nederland en NVDE een inbreng geschreven voor het
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Henri Bontenbal (CDA)

11 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Joris Thijssen (PvdA)

9 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Reactie Energie-Nederland doorrekening plannen verkiezingen PBL

1 maart 2021
Vanochtend heeft het PBL een rapport uitgebracht met de effecten van de plannen uit de verkiezingsprogramma’s op de leefomgeving. Energie-Nederland ziet in het rapport de bevestiging dat de onderzochte partijen doorgaan met de ingezette energietransitie. Daarnaast wordt door een aantal
Lees verder

5 Vragen aan Niels Redeker over ‘Bestemming Parijs, wegwijzer voor klimaatkeuzes’

17 februari 2021
Een nieuw kabinet moet besluiten nemen hoe Nederland het door de EU aangescherpte klimaatdoel, van 49 naar 55 procent CO2 reductie in 2030 gaat bereiken. In het rapport ‘Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes’ presenteert een ambtelijke studiegroep de mogelijkheden om de klimaatdoelen te halen. Energie-Nederland ging in gesprek met Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat over de inhoud van het rapport.
Lees verder