De tweede ronde van het klimaatakkoord van start

Partijen zijn gestart met het uitwerken van het Hoofdlijnen Klimaatakkoord. Energie-Nederland zet vol in op de uitwerking van afspraken over groei van hernieuwbare energie, een stabiel energiesysteem, systeemintegratie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Energie-Nederland houdt een pleidooi om de, in het regeerakkoord genoemde, minimum CO2-prijs niet in te voeren.

De huidige CO2-prijs bewijst dat het EU-ETS werkt waardoor een minimumprijs op nationaal niveau overbodig is. Bovendien maakt het Frontier-onderzoek duidelijk dat een nationale minimumprijs een risico vormt voor de leveringszekerheid. Ook lekt de behaalde milieuwinst dan weg naar het buitenland. In een podcast met Remco de Boer (Studio Energie) legde Medy van der Laan deze week uit waarom deze maatregel onverstandig is. Klimaatonderhandelaars en de politiek kijken reikhalzend uit naar de doorrekening van het Planbureau voor de leefomgeving. En de consequenties die het kabinet aan deze doorrekening verbindt. Tegelijkertijd met de appreciatie van deze doorrekening wordt ook een kabinetsstandpunt verwacht ten aanzien van de nationale CO2-minimumprijs.

Lees hieronder meer:

Aandacht voor stabiel energiesysteem en systeemintegratie

Een toekomst met een groot aandeel energie uit wind en zon vraagt om flexibiliteit en regelvermogen om grote fluctuaties aan te kunnen. Aan de Tafel Elektriciteit wordt gewerkt aan oplossingen. Bijvoorbeeld de toepassing van Waterstof, om het systeem ook in de toekomst stabiel te maken. De grootschalige uitrol van wind op zee vraagt ook om een gelijktijdige ontwikkeling van elektrificatie bij de industrie. Om die reden zullen de Tafels Elektriciteit en Industrie nadrukkelijker samen optrekken om deze gelijktijdige ontwikkeling te borgen

C02-prijs maakt nationale minimumprijs overbodig

De CO2 prijs bewijst dat het ETS-systeem werkt. Dit is van groot belang omdat het ETS borgt dat de grootste vervuiler in de EU ook het meeste betaalt. Op die manier wordt het makkelijker om in de toekomst hernieuwbare elektriciteit subsidievrij te produceren. Dit maakt een nationale minimum CO2-prijs overbodig.

Het Frontier-onderzoek in opdracht van minister Wiebes, bevestigt dat een nationale minimumprijs een groot risico is voor de leveringszekerheid omdat conventioneel regelvermogen in Nederland, door extra import, niet langer rendabel is. Bovendien lekt milieuwinst weg naar het buitenland. Een minimumprijs zou maar een fractie opleveren van het bedrag dat in het regeerakkoord werd begroot. Energie-Nederland heeft daarom in reactie op de consultatie van het wetsvoorstel ervoor gepleit om de minimumprijs niet in te voeren.

Verduurzaming gebouwde omgeving

In de verduurzaming van de gebouwde omgeving is het cruciaal dat burgers worden ont zorgt. Energiebedrijven staan klaar om hun klanten hierbij te ondersteunen. Voor het Klimaatakkoord pleit Energie-Nederland voor heldere kaders zodat het voor burgers helder wordt welke normen op welk moment gaan gelden. De ‘schuif’ in de energiebelasting tussen elektriciteit en gas geeft burgers een extra prikkel om alvast aan de slag te gaan. Cruciaal is dat gemeenten een goede maatschappelijke kosten- en batenanalyse maken die leidt tot de beste oplossing op wijkniveau, waarbij verschillende technieken in een gelijk speelveld kunnen concurreren.

Patrick Lammers van het Bestuur van Energie-Nederland

Patrick Lammers wordt vicevoorzitter Energie-Nederland

24 januari 2020
Patrick Lammers, Chief Executive Officer (CEO) van Essent, is benoemd tot vicevoorzitter van Energie-Nederland.   Lammers vertegenwoordigt Essent sinds 2018 in het bestuur van Energie-Nederland. Met oog op Essent’s 2.5 million klanten, focust hij op de betaalbaarheid van de energietransitie voor de consument.
Lees verder

Feiten en cijfers over de energietransitie

13 januari 2020
Hoe staat Nederland ervoor in de energietransitie? Die vraag kan op vele verschillende manieren worden beantwoord. Afhankelijk van onder meer de doelstelling die als maatstaf wordt genomen. Zo is er het aandeel duurzaam geproduceerde energie – in 2019 gestegen van 7,4 naar 8,6%, daar waar dit eind 2020 14% moet zijn om aan de EU-doelstelling te voldoen.
Lees verder

Europese Green Deal is goed nieuws voor Nederlandse energietransitie

11 december 2019
De Green Deal die Eurocommissaris Frans Timmermans vandaag presenteerde betekent een serieuze versterking van het klimaatbeleid van de Europese Unie haar klimaatambities. “Dat is goed nieuws voor het waarmaken van de Nederlandse klimaatambities, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord”, zegt Medy
Lees verder

Workshop Renewable Heating and Cooling from the Dutch perspective

6 december 2019
Op 3 december hield Energie-Nederland met Euroheat & Power een zeer geslaagde workshop over hernieuwbare warmte en koeling. Er waren ruim 50 beleidsmakers, marktpartijen en publieke partijen uit diverse EU-lidstaten aanwezig. Ze gingen in gesprek met zes mensen die werken
Lees verder

Podcast ‘Blik op Energie’ over de verduurzaming thuis

6 december 2019
‘Blik op Energie’ is de nieuwe podcast van Essent met actuele en maatschappelijke onderwerpen in de veranderende wereld van energie. Hoe gaan we Nederland enthousiast krijgen om te verduurzamen? We staan aan de vooravond van een energietransitie die noodzakelijk is
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op afbouw salderingsregeling

29 november 2019
Energie-Nederland onderschrijft de noodzaak voor een houdbare, betaalbare en toekomstbestendige nieuwe regeling. Maar de nu gekozen variant kent nogal wat nadelen, onder andere voor de consument. Daarom heeft Energie-Nederland in de internetconsultatie haar zorgen geuit. De sector heeft bij het
Lees verder

Leidraad voor transparante en toekomstbestendige organisatie van warmtenetten

29 november 2019
Voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving zijn er verschillende mogelijk­heden als alternatief voor aardgas. Die opties zijn nu elektrisch verwarmen, met bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp, verwarmen met duurzaam gas of verwarmen met aansluiting op een collectief warmtenet. Gemeenten hebben de
Lees verder

Handreiking participatie in duurzame energieprojecten gepubliceerd

28 november 2019
Door de energietransitie zal het Nederlandse landschap er de komende jaren anders uit gaan zien. Met de komst van lokale, schone energiebronnen als zon en wind wordt onze Nederlandse energievoorziening steeds zichtbaarder, ook in de fysieke omgeving. Draagvlak en acceptatie
Lees verder

Sociale innovaties silver bullet energietransitie?

28 november 2019
Heb je al eens gehoord van ‘peak-shaven met je buren’, van ‘mobiliteitsgeluk’, een ‘leefstraat’ of van een ‘buurtbatterij’? Ja? Mooi! Grote kans dat je dan al bekend bent met concrete voorbeelden van sociale innovaties. Nee? Hieronder een korte wrap-up van
Lees verder

Energie-Nederland deelt conclusie ACM over flexibilisering nettarieven

25 november 2019
De ACM heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van flexibilisering van nettarieven. ACM concludeert dat daar nu nog een aantal flinke nadelen aan kleven en dat de inkoop van flexibiliteit vooralsnog een betere oplossing is. Energie-Nederland is het eens
Lees verder

Eerste Techathon zorgt voor goede plannen en energie

22 november 2019
Een geslaagd initiatief van Techniek Nederland: op 21 november organiseerden zij de eerste Techathon. Een kruisbestuiving tussen bedrijven en studenten mbo en hbo, die in teams in één dag een plan uitwerken. In dit geval een plan voor het aardgasvrij
Lees verder

ACER voorstel voor onbalansprijs verstoort de werking van de onbalansmarkt

20 november 2019
Als sluitstuk van een aantal onderwerpen die uitgewerkt moeten worden onder de Energy Balalancing Verordening heeft ACER, het agentschap voor samenwerking van energietoezichthouders, geconsulteerd. Omdat TSO’s en toezichthouders in Europa er niet uit zijn gekomen moet ACER nu een beslissing
Lees verder