De tweede ronde van het klimaatakkoord van start

Partijen zijn gestart met het uitwerken van het Hoofdlijnen Klimaatakkoord. Energie-Nederland zet vol in op de uitwerking van afspraken over groei van hernieuwbare energie, een stabiel energiesysteem, systeemintegratie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Energie-Nederland houdt een pleidooi om de, in het regeerakkoord genoemde, minimum CO2-prijs niet in te voeren.

De huidige CO2-prijs bewijst dat het EU-ETS werkt waardoor een minimumprijs op nationaal niveau overbodig is. Bovendien maakt het Frontier-onderzoek duidelijk dat een nationale minimumprijs een risico vormt voor de leveringszekerheid. Ook lekt de behaalde milieuwinst dan weg naar het buitenland. In een podcast met Remco de Boer (Studio Energie) legde Medy van der Laan deze week uit waarom deze maatregel onverstandig is. Klimaatonderhandelaars en de politiek kijken reikhalzend uit naar de doorrekening van het Planbureau voor de leefomgeving. En de consequenties die het kabinet aan deze doorrekening verbindt. Tegelijkertijd met de appreciatie van deze doorrekening wordt ook een kabinetsstandpunt verwacht ten aanzien van de nationale CO2-minimumprijs.

Lees hieronder meer:

Aandacht voor stabiel energiesysteem en systeemintegratie

Een toekomst met een groot aandeel energie uit wind en zon vraagt om flexibiliteit en regelvermogen om grote fluctuaties aan te kunnen. Aan de Tafel Elektriciteit wordt gewerkt aan oplossingen. Bijvoorbeeld de toepassing van Waterstof, om het systeem ook in de toekomst stabiel te maken. De grootschalige uitrol van wind op zee vraagt ook om een gelijktijdige ontwikkeling van elektrificatie bij de industrie. Om die reden zullen de Tafels Elektriciteit en Industrie nadrukkelijker samen optrekken om deze gelijktijdige ontwikkeling te borgen

C02-prijs maakt nationale minimumprijs overbodig

De CO2 prijs bewijst dat het ETS-systeem werkt. Dit is van groot belang omdat het ETS borgt dat de grootste vervuiler in de EU ook het meeste betaalt. Op die manier wordt het makkelijker om in de toekomst hernieuwbare elektriciteit subsidievrij te produceren. Dit maakt een nationale minimum CO2-prijs overbodig.

Het Frontier-onderzoek in opdracht van minister Wiebes, bevestigt dat een nationale minimumprijs een groot risico is voor de leveringszekerheid omdat conventioneel regelvermogen in Nederland, door extra import, niet langer rendabel is. Bovendien lekt milieuwinst weg naar het buitenland. Een minimumprijs zou maar een fractie opleveren van het bedrag dat in het regeerakkoord werd begroot. Energie-Nederland heeft daarom in reactie op de consultatie van het wetsvoorstel ervoor gepleit om de minimumprijs niet in te voeren.

Verduurzaming gebouwde omgeving

In de verduurzaming van de gebouwde omgeving is het cruciaal dat burgers worden ont zorgt. Energiebedrijven staan klaar om hun klanten hierbij te ondersteunen. Voor het Klimaatakkoord pleit Energie-Nederland voor heldere kaders zodat het voor burgers helder wordt welke normen op welk moment gaan gelden. De ‘schuif’ in de energiebelasting tussen elektriciteit en gas geeft burgers een extra prikkel om alvast aan de slag te gaan. Cruciaal is dat gemeenten een goede maatschappelijke kosten- en batenanalyse maken die leidt tot de beste oplossing op wijkniveau, waarbij verschillende technieken in een gelijk speelveld kunnen concurreren.

Transitie krijgt nieuwe energie met de inzet van jong talent

3 juni 2021
De energietransitie draait om de toekomst! Veel van de huidige energieprofessionals zullen de afronding van de transitie echter niet gaan meemaken in hun werkende leven. De toekomstige generatie op de arbeidsmarkt wel. In Nederland zijn diverse initiatieven gestart om die nieuwe groep van jong talent in de energietransitie in te zetten. Energie-Nederland sprak met 2 initiatiefnemers, Albert Bloem van Talent voor Transitie en Jacob Froling van het Nationaal Energietraneeship.
Lees verder

Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen.

19 mei 2021
Begin deze maand was Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen. Deze podcast serie gaat over leiders in de woningmarkt. Medy ging met Leaders in Wonen in gesprek over de vraagstukken rondom verduurzaming die spelen binnen de
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Henri Bontenbal (CDA)

11 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Joris Thijssen (PvdA)

9 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Mark Harbers (VVD)

4 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

5 Vragen aan Niels Redeker over ‘Bestemming Parijs, wegwijzer voor klimaatkeuzes’

17 februari 2021
Een nieuw kabinet moet besluiten nemen hoe Nederland het door de EU aangescherpte klimaatdoel, van 49 naar 55 procent CO2 reductie in 2030 gaat bereiken. In het rapport ‘Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes’ presenteert een ambtelijke studiegroep de mogelijkheden om de klimaatdoelen te halen. Energie-Nederland ging in gesprek met Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat over de inhoud van het rapport.
Lees verder

Hoe gaat de EU zich voorbereiden op het verhoogde 55%-reductiedoel? En welke impact heeft dit op Nederlandse bedrijven?

12 januari 2021
Op 11 december 2020 zijn de regeringsleiders van de 27 EU-Lidstaten akkoord gegaan met het verhogen van het EU broeikasgasemissie-reductiedoel voor 2030 van 40% naar ten minste 55% ten opzichte van 1990. De nieuwe doelstelling is inmiddels ingediend bij de UNFCCC als nieuwe bijdrage van de EU aan de uitvoering van het Parijsakkoord. Hoe nu verder?
Lees verder

In gesprek met ACM over de aangescherpte Gedragscode Consument en Energieleverancier

12 januari 2021
De energiesector wil de kwaliteit van de verschillende wervingskanalen en de tevredenheid van consumenten bij een overstap van leverancier verhogen. Een van de initiatieven die zij genomen heeft is de aanscherping van de Gedragscode Consument en Energieleverancier, waarin de gedragsregels voor de werving van consumenten voor energiecontracten staan. Per 1 januari is de aangescherpte gedragscode van kracht. Naar aanleiding daarvan ging Energie-Nederland in gesprek met Lars van de Braak, Teammanager Directie Consumenten bij de ACM, over de visie van de ACM op werving en de waarde van de gedragscode.
Lees verder

Kernenergie meenemen in afweging toekomstige betaalbaarheid energiemix

1 december 2020
Kernenergie staat weer nadrukkelijk op de kaart. De Tweede Kamer wil weten onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales en welke ondersteuning van de overheid daarvoor nodig is. Op 2 december houdt zij daarom een rondetafelgesprek over de rol van kernenergie in de energiemix van de toekomst.
Lees verder

De koperen plaat is heel veel waard

23 november 2020
Dat elektriciteit een onmisbare basisbehoefte is in de maatschappij, blijkt altijd weer uit de paniek bij de uitval ervan.Een sterk net heeft dus grote maatschappelijke baten. Daarom is misschien wel het grootste probleem in de huidige discussie rondom transportproblemen in het net is dat we deze maatschappelijke baten uit het oog verliezen en het alleen maar hebben over de kosten van het net. Maar de koperen plaat heeft wel heel veel waarde!
Lees verder

3 Vragen aan Marthijn Junggeburth, duurzaamheidsmanager bij Bavaria

10 november 2020
Gaat ijzerpoeder de industrie helpen verder te verduurzamen? Bavaria ziet er kansen in en start deze maand een experiment om ijzerpoeder in te zetten in hun brouwproces. Energie-Nederland stelde duurzaamheidsmanager Marthijn Junggeburth 3 vragen.
Lees verder