De tweede ronde van het klimaatakkoord van start

Partijen zijn gestart met het uitwerken van het Hoofdlijnen Klimaatakkoord. Energie-Nederland zet vol in op de uitwerking van afspraken over groei van hernieuwbare energie, een stabiel energiesysteem, systeemintegratie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Energie-Nederland houdt een pleidooi om de, in het regeerakkoord genoemde, minimum CO2-prijs niet in te voeren.

De huidige CO2-prijs bewijst dat het EU-ETS werkt waardoor een minimumprijs op nationaal niveau overbodig is. Bovendien maakt het Frontier-onderzoek duidelijk dat een nationale minimumprijs een risico vormt voor de leveringszekerheid. Ook lekt de behaalde milieuwinst dan weg naar het buitenland. In een podcast met Remco de Boer (Studio Energie) legde Medy van der Laan deze week uit waarom deze maatregel onverstandig is. Klimaatonderhandelaars en de politiek kijken reikhalzend uit naar de doorrekening van het Planbureau voor de leefomgeving. En de consequenties die het kabinet aan deze doorrekening verbindt. Tegelijkertijd met de appreciatie van deze doorrekening wordt ook een kabinetsstandpunt verwacht ten aanzien van de nationale CO2-minimumprijs.

Lees hieronder meer:

Aandacht voor stabiel energiesysteem en systeemintegratie

Een toekomst met een groot aandeel energie uit wind en zon vraagt om flexibiliteit en regelvermogen om grote fluctuaties aan te kunnen. Aan de Tafel Elektriciteit wordt gewerkt aan oplossingen. Bijvoorbeeld de toepassing van Waterstof, om het systeem ook in de toekomst stabiel te maken. De grootschalige uitrol van wind op zee vraagt ook om een gelijktijdige ontwikkeling van elektrificatie bij de industrie. Om die reden zullen de Tafels Elektriciteit en Industrie nadrukkelijker samen optrekken om deze gelijktijdige ontwikkeling te borgen

C02-prijs maakt nationale minimumprijs overbodig

De CO2 prijs bewijst dat het ETS-systeem werkt. Dit is van groot belang omdat het ETS borgt dat de grootste vervuiler in de EU ook het meeste betaalt. Op die manier wordt het makkelijker om in de toekomst hernieuwbare elektriciteit subsidievrij te produceren. Dit maakt een nationale minimum CO2-prijs overbodig.

Het Frontier-onderzoek in opdracht van minister Wiebes, bevestigt dat een nationale minimumprijs een groot risico is voor de leveringszekerheid omdat conventioneel regelvermogen in Nederland, door extra import, niet langer rendabel is. Bovendien lekt milieuwinst weg naar het buitenland. Een minimumprijs zou maar een fractie opleveren van het bedrag dat in het regeerakkoord werd begroot. Energie-Nederland heeft daarom in reactie op de consultatie van het wetsvoorstel ervoor gepleit om de minimumprijs niet in te voeren.

Verduurzaming gebouwde omgeving

In de verduurzaming van de gebouwde omgeving is het cruciaal dat burgers worden ont zorgt. Energiebedrijven staan klaar om hun klanten hierbij te ondersteunen. Voor het Klimaatakkoord pleit Energie-Nederland voor heldere kaders zodat het voor burgers helder wordt welke normen op welk moment gaan gelden. De ‘schuif’ in de energiebelasting tussen elektriciteit en gas geeft burgers een extra prikkel om alvast aan de slag te gaan. Cruciaal is dat gemeenten een goede maatschappelijke kosten- en batenanalyse maken die leidt tot de beste oplossing op wijkniveau, waarbij verschillende technieken in een gelijk speelveld kunnen concurreren.

Energie-Nederland verwelkomt Routekaart Elektrificatie die de grote potentie van elektriciteit voor de industrie laat zien

14 oktober 2021
Vier stappen naar grootschalige inzet van duurzame elektriciteit in de industrie Voor 2030 is minimaal 30 TWh extra elektriciteit nodig voor de elektrificatie van de industrie en moet er 10 GW extra windenergie ontwikkeld worden op zee. Dit is dus
Lees verder

Cora van Nieuwenhuizen wordt nieuwe voorzitter Vereniging Energie-Nederland

31 augustus 2021
De Algemene Ledenvergadering van brancheorganisatie Vereniging Energie-Nederland heeft Cora van Nieuwenhuizen vanmorgen benoemd tot voorzitter. Zij zal op 1 oktober 2021 aantreden en neemt het stokje over van Medy van der Laan die 6 jaar aan het roer stond.
Lees verder

Energie-Nederland uit zorgen over Europese herziening biedzones

3 augustus 2021
Energie-Nederland is van mening dat bij de indeling in biedzones gekeken moet worden naar de goede werking van de markt als geheel. Het efficiënt managen van congesties is daarbij één aspect. Maar er is meer. Opsplitsing van biedzones leidt onherroepelijk tot lagere liquiditeit. Dat betekent dat het duurder wordt om risico’s af te dekken. Daarbij gaat het niet alleen om de day-ahead markten, maar zeker ook om de termijnmarkten en de intraday- en onbalansmarkten. Met name de marktintegratie van productie uit zon en wind zal moeilijker en dus duurder worden. Maar ook de werking van de retailmarkt ondervindt nadelen van een minder liquide groothandelsmarkt.
Lees verder

Selecties van bedrijven voor warmtenetten vereisen altijd transparante selectieprocedures

25 juni 2021
De ACM-notitie 'Marktmodellen warmte en rol netwerkbedrijven' van 24 juni is zeer duidelijk: bij de selectie van een integraal warmtebedrijf, een warmtenetbeheerder of een warmteleverancier moeten gemeenten een open, transparante en non-discriminatoire procedure doorlopen.
Lees verder

Transitie krijgt nieuwe energie met de inzet van jong talent

3 juni 2021
De energietransitie draait om de toekomst! Veel van de huidige energieprofessionals zullen de afronding van de transitie echter niet gaan meemaken in hun werkende leven. De toekomstige generatie op de arbeidsmarkt wel. In Nederland zijn diverse initiatieven gestart om die nieuwe groep van jong talent in de energietransitie in te zetten. Energie-Nederland sprak met 2 initiatiefnemers, Albert Bloem van Talent voor Transitie en Jacob Froling van het Nationaal Energietraneeship.
Lees verder

Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen.

19 mei 2021
Begin deze maand was Medy van der Laan te gast bij Leaders in Wonen. Deze podcast serie gaat over leiders in de woningmarkt. Medy ging met Leaders in Wonen in gesprek over de vraagstukken rondom verduurzaming die spelen binnen de
Lees verder

Uitslag Verkiezingen 2021: Op naar een Regeerakkoord met ambitie voor de energietransitie

18 maart 2021
Op 15, 16 en 17 maart is Nederland weer naar de stembus geweest. Nu is het tijd voor de kabinetsformatie en het opstellen van het Regeerakkoord. Voor het realiseren van een succesvolle energietransitie zijn duidelijke afspraken en maatregelen van groot belang. Er is geen tijd te verliezen. Energie-Nederland zet op een rij wat er nodig is voor een succesvolle energietransitie.
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Henri Bontenbal (CDA)

11 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Joris Thijssen (PvdA)

9 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Mark Harbers (VVD)

4 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

5 Vragen aan Niels Redeker over ‘Bestemming Parijs, wegwijzer voor klimaatkeuzes’

17 februari 2021
Een nieuw kabinet moet besluiten nemen hoe Nederland het door de EU aangescherpte klimaatdoel, van 49 naar 55 procent CO2 reductie in 2030 gaat bereiken. In het rapport ‘Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes’ presenteert een ambtelijke studiegroep de mogelijkheden om de klimaatdoelen te halen. Energie-Nederland ging in gesprek met Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat over de inhoud van het rapport.
Lees verder

Update Regionale Energiestrategie: hoe staan we ervoor?

16 februari 2021
Op 1 juli 2021 wordt de RES 1.0 opgeleverd. Hierin worden de algemene zoekgebieden uit de Concept RES van 2020  vertaald naar concrete locaties voor de opwek van duurzame energie. Na deze mijlpaal start de realisatiefase: het uitvoeren van projecten
Lees verder