Miljoenennota 2021: Op naar een energieneutraal Nederland. Concrete stappen en maatregelen richting de doelen van het klimaatakkoord.

 

Gisteren heeft het kabinet Rutte III de begroting voor 2021 gepresenteerd. Hierin werd duidelijk dat het kabinet doorgaat met het investeren in de economie. Hoewel de begroting gedomineerd wordt door de gevolgen van de coronacrisis, wil het kabinet een stabiele factor zijn in de onzekere tijden: ook op het gebied van duurzaamheid. Eerdere afspraken blijven dan ook van kracht en worden verder uitgewerkt. Energie-Nederland is blij met de concrete stappen en maatregelen die gisteren gepresenteerd zijn. Hierdoor kan het klimaatakkoord van plan tot uitvoering komen.
 
Algemeen energiebeleid
Verdere uitvoering van maatregelen uit het Klimaatakkoord ter ondersteuning van o.a. gemeenten en woningeigenaren staat in 2021 centraal. Zo worden de bestaande subsidieregelingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor duurzame warmteopties (ISDE) verbreed, waardoor ook isolatie voor subsidie in aanmerking komt. Daarnaast zullen gemeenten samen met stakeholders uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte opstellen. In deze visie zal staan in welke wijken de gemeente voor 2030 aan de slag zal gaan. Ook het planmatig isoleren van woningen en andere gebouwen kan onderdeel uitmaken van deze aanpak.

Tevens is er in 2020 gewerkt aan het opstellen van een concept RES per regio, met 1 oktober als deadline voor het opleveren van het vastgestelde concept. Op basis van een analyse van dit concept door het PBL (in februari 2021), zullen de regio’s samen met het advies van het Nationaal Programma RES dit concept verder uitwerken naar RES 1.0. Dit moeten de regio’s voor 1 juli 2021 hebben opgeleverd.

Energiebesparing
In het kader van het Urgenda-vonnis zullen er in 2021 maatregelen uitgevoerd worden die een aanvulling vormen op de eerder lopende maatregelen en instrumenten. Zo wordt de regeling die in 2019 is opengesteld om huishoudens on koopwoningen te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik (de Regeling Reductie Energiegebruik), uitgebreid naar huurwoningen en het MKB. Daarnaast wordt het Warmtefonds opengesteld voor de financiering van woningeigenaren die niet in aanmerking komen voor reguliere financiering. Het stimuleren van aansluitingen van koopwoningen op warmtenetten zal in 2021 gewoon verdergaan.

Energie-Infrastructuur
De nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen zal per 1 januari 2021 van kracht worden. Tevens zal de I&W dan samen met de mobiliteitssector, overheden en maatschappelijke organisaties doorgaan met het uitvoeren van het Klimaatakkoord. Het doel is dat in 2030 alle nieuwe personenauto’s vrij van emissie zijn. Daarom wordt de aanschaf subsidie voor gebruikte en nieuwe elektrische auto’s voortgezet. Halverwege 2021 zal worden bezien of de ingroei van elektrisch vervoer nog op het beoogde groeipad zit. Daarbij ondersteunt het Rijk middels innovatie, financiering, samenwerking en regelgeving dat de benodigde laadinfrastructuur en de toegankelijkheid daarvan worden uitgerold.

Energietransitie
De energietransitie vraagt om aanpassingen in wet- en regelgeving. Het EZK wil daarom in 2021 het wetsvoorstel voor de Energiewet indienen bij de Tweede Kamer. In dit voorstel worden afspraken van het Klimaatakkoord, met name van de elektriciteitstafel, in wetgeving omgezet en worden de maatregelen uitgevoerd.

De energiewet kent zes pijlers: 1) een versterkt kader voor toekomstige systeemintegratie, 2) het benutten van energiedata, 3) het efficiënter aansluiten, transporteren en distribueren van hernieuwbare elektriciteit, 4) het creëren van meer ruimte voor nieuwe marktinitiatieven, 5) het borgen en versterken van de positie van de eindafnemer en 6) de versterking van toezicht en stroomlijning van de wetgeving.

Verduurzaming industrie
Een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord is de verduurzaming van de industrie. Een zorgvuldige transitie naar- en opbouw van- een nieuwe groene basisindustrie kan bereikt worden door onder andere in te zetten op duurzame energiedragers, maximale warmtebenutting en vergaande elektrificatie. Ook is de toepassing van afvang en opslag van CO2 (CCS) een belangrijke pijler om de industrie te verduurzamen. Een cruciale randvoorwaarde voor de transitie en het realiseren van de klimaatopgave is een tijdige ontwikkeling en beschikbaarheid van de benodigde infrastructuur voor energie en rondstoffen (zoals restwarmte en elektriciteit)

Monitoren
Voor het eerst is de Monitor Klimaatbeleid verschenen in de Klimaatnota van 2020. Doel van deze Monitor is om met zowel kwalitatieve en kwantitatieve data een objectief inzicht te bieden in de voortgang van het beleid in het klimaatplan. De IBO Financiering Energietransitie (gericht op betaalbaarheid) en de IBO Ruimtelijke Ordening (gericht op interactie tussen energiebeleid en het ruimtelijk domein) zullen hierbij een belangrijke rol spelen.

Ook het monitoren van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) blijft een belangrijke prioriteit, omdat deze waardevolle informatie biedt voor de wijkgerichte aanpak, de regierol van gemeente daarbinnen en de doorontwikkeling van de aanpak. Deze evaluatie wordt in 2023 opgeleverd en heeft raakvlakken met de evaluatie van de Regionale Energie Strategieën (RES), Tevens vindt er voor 1 oktober 2020 ook een tussentijdse evaluatie plaats van het PAW.

Verkiezingen 2021: Overzicht standpunten politieke partijen energietransitie

13 januari 2021
Op 17 maart dit jaar gaan we weer met zijn allen naar de stembus. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het volgende kabinet zal immers een grote rol spelen in de verdere verduurzaming van ons energiesysteem. Hoe denken de grootste politieke partijen over onderwerpen als elektriciteit, mobiliteit en energiebesparing? Aan de hand van vier hoofdthema’s heeft Energie-Nederland een overzicht gemaakt met de standpunten van de verschillende politieke partijen.
Lees verder

Hoe gaat de EU zich voorbereiden op het verhoogde 55%-reductiedoel? En welke impact heeft dit op Nederlandse bedrijven?

12 januari 2021
Op 11 december 2020 zijn de regeringsleiders van de 27 EU-Lidstaten akkoord gegaan met het verhogen van het EU broeikasgasemissie-reductiedoel voor 2030 van 40% naar ten minste 55% ten opzichte van 1990. De nieuwe doelstelling is inmiddels ingediend bij de UNFCCC als nieuwe bijdrage van de EU aan de uitvoering van het Parijsakkoord. Hoe nu verder?
Lees verder

In gesprek met ACM over de aangescherpte Gedragscode Consument en Energieleverancier

12 januari 2021
De energiesector wil de kwaliteit van de verschillende wervingskanalen en de tevredenheid van consumenten bij een overstap van leverancier verhogen. Een van de initiatieven die zij genomen heeft is de aanscherping van de Gedragscode Consument en Energieleverancier, waarin de gedragsregels voor de werving van consumenten voor energiecontracten staan. Per 1 januari is de aangescherpte gedragscode van kracht. Naar aanleiding daarvan ging Energie-Nederland in gesprek met Lars van de Braak, Teammanager Directie Consumenten bij de ACM, over de visie van de ACM op werving en de waarde van de gedragscode.
Lees verder

Biomassa in de gebouwde omgeving inderdaad noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen

18 december 2020
Reactie op PBL-rapport over de gebouwde omgeving ‘Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen’, 18-12-2020 Uit onafhankelijk onderzoek van PBL blijkt dat het gebruik en de stimu­lering van duurzame biomassa in de gebouwde omgeving de komende jaren noodzakelijk is. PBL geeft
Lees verder

Concept Energiewet ter consultatie

18 december 2020
Op 17 december heeft het ministerie van EZK de concept Energiewet gepubliceerd. Dit is een belangrijke stap in de transitie naar een toekomstbestendig en duurzamer energiesysteem. Met de concept Energiewet worden de verouderde Elektriciteits- en Gaswet samengevoegd en wordt het
Lees verder

Een bewogen jaar achter de rug, een bewogen jaar ‘to come’

9 december 2020
Niemand zal 2020 ooit vergeten. Het Corona-jaar. Waar een aantal sectoren zeer zwaar te lijden hebben onder de maatregelen van het kabinet, springt de Energiesector er redelijk uit.
Lees verder

3 vragen aan Zenzi Pluut, partner bij TwynstraGudde, over de OTE

9 december 2020
30 November kwam de Overlegtafel Energievoorziening voor de laatste keer samen. Na 6 jaar stopt de OTE, een informeel overlegorgaan waarin verschillende partijen ‘met de benen op tafel’ vooruitkijken naar de energievoorziening van de toekomst. Energie-Nederland stelde 3 vragen aan de onafhankelijk voorzitter van de OTE Zenzi Pluut (TwynstraGudde) over de waarde die het platform had.
Lees verder

Kernenergie: onrendabele business case of ‘must have’ om de klimaatdoelen te halen?

8 december 2020
Het zal niemand ontgaan zijn dat de laatste maanden de discussie over het gebruik van en de noodzaak voor kernenergie in onze toekomstige energievoorziening behoorlijk is opgelaaid. Energie-Nederland bracht voor- en tegenstanders bij elkaar om het gesprek met elkaar aan te gaan en ze te voeden met cijfers tijdens onze Ontbijtsessie van 8 december. Drie sprekers belichtten beide kanten van het verhaal.
Lees verder

Hier meegestookte biomassa uit Baltische staten voldoet aan strengste duurzaamheidseisen ter wereld

3 december 2020
Kolencentrales in Nederland zetten ook biomassa uit Estland en Letland in. Uit onafhankelijk toezicht blijkt dat de gebruikte biomassa voldoet aan de gestelde voorwaarden. Dit geldt voor alle herkomstlanden en dus ook voor de Baltische staten. Er wordt dus geen biomassa afkomstig uit oerbossen ingezet. Bovendien is van belang dat energiebedrijven alleen rest- en afvalstromen gebruiken.
Lees verder

De koperen plaat is heel veel waard

23 november 2020
Dat elektriciteit een onmisbare basisbehoefte is in de maatschappij, blijkt altijd weer uit de paniek bij de uitval ervan.Een sterk net heeft dus grote maatschappelijke baten. Daarom is misschien wel het grootste probleem in de huidige discussie rondom transportproblemen in het net is dat we deze maatschappelijke baten uit het oog verliezen en het alleen maar hebben over de kosten van het net. Maar de koperen plaat heeft wel heel veel waarde!
Lees verder

Campagne ‘Het ware verhaal van het warmtenet’ voor groter draagvlak warmtetransitie

11 november 2020
De leden van Energie Nederland Eneco, Ennatuurlijk, Eteck, Gasunie, Vattenfall, lanceren vandaag samen met Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Gasunie en Veolia Nederland de campagne ‘Het ware verhaal van het warmtenet’. Zij vinden het belangrijk om mensen, nu de warmtetransitie in de gebouwde omgeving echt op gang komt, bekender te maken met warmtenetten.
Lees verder

3 Vragen aan Marthijn Junggeburth, duurzaamheidsmanager bij Bavaria

10 november 2020
Gaat ijzerpoeder de industrie helpen verder te verduurzamen? Bavaria ziet er kansen in en start deze maand een experiment om ijzerpoeder in te zetten in hun brouwproces. Energie-Nederland stelde duurzaamheidsmanager Marthijn Junggeburth 3 vragen.
Lees verder