Miljoenennota 2021: Op naar een energieneutraal Nederland. Concrete stappen en maatregelen richting de doelen van het klimaatakkoord.

 

Gisteren heeft het kabinet Rutte III de begroting voor 2021 gepresenteerd. Hierin werd duidelijk dat het kabinet doorgaat met het investeren in de economie. Hoewel de begroting gedomineerd wordt door de gevolgen van de coronacrisis, wil het kabinet een stabiele factor zijn in de onzekere tijden: ook op het gebied van duurzaamheid. Eerdere afspraken blijven dan ook van kracht en worden verder uitgewerkt. Energie-Nederland is blij met de concrete stappen en maatregelen die gisteren gepresenteerd zijn. Hierdoor kan het klimaatakkoord van plan tot uitvoering komen.
 
Algemeen energiebeleid
Verdere uitvoering van maatregelen uit het Klimaatakkoord ter ondersteuning van o.a. gemeenten en woningeigenaren staat in 2021 centraal. Zo worden de bestaande subsidieregelingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor duurzame warmteopties (ISDE) verbreed, waardoor ook isolatie voor subsidie in aanmerking komt. Daarnaast zullen gemeenten samen met stakeholders uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte opstellen. In deze visie zal staan in welke wijken de gemeente voor 2030 aan de slag zal gaan. Ook het planmatig isoleren van woningen en andere gebouwen kan onderdeel uitmaken van deze aanpak.

Tevens is er in 2020 gewerkt aan het opstellen van een concept RES per regio, met 1 oktober als deadline voor het opleveren van het vastgestelde concept. Op basis van een analyse van dit concept door het PBL (in februari 2021), zullen de regio’s samen met het advies van het Nationaal Programma RES dit concept verder uitwerken naar RES 1.0. Dit moeten de regio’s voor 1 juli 2021 hebben opgeleverd.

Energiebesparing
In het kader van het Urgenda-vonnis zullen er in 2021 maatregelen uitgevoerd worden die een aanvulling vormen op de eerder lopende maatregelen en instrumenten. Zo wordt de regeling die in 2019 is opengesteld om huishoudens on koopwoningen te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik (de Regeling Reductie Energiegebruik), uitgebreid naar huurwoningen en het MKB. Daarnaast wordt het Warmtefonds opengesteld voor de financiering van woningeigenaren die niet in aanmerking komen voor reguliere financiering. Het stimuleren van aansluitingen van koopwoningen op warmtenetten zal in 2021 gewoon verdergaan.

Energie-Infrastructuur
De nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen zal per 1 januari 2021 van kracht worden. Tevens zal de I&W dan samen met de mobiliteitssector, overheden en maatschappelijke organisaties doorgaan met het uitvoeren van het Klimaatakkoord. Het doel is dat in 2030 alle nieuwe personenauto’s vrij van emissie zijn. Daarom wordt de aanschaf subsidie voor gebruikte en nieuwe elektrische auto’s voortgezet. Halverwege 2021 zal worden bezien of de ingroei van elektrisch vervoer nog op het beoogde groeipad zit. Daarbij ondersteunt het Rijk middels innovatie, financiering, samenwerking en regelgeving dat de benodigde laadinfrastructuur en de toegankelijkheid daarvan worden uitgerold.

Energietransitie
De energietransitie vraagt om aanpassingen in wet- en regelgeving. Het EZK wil daarom in 2021 het wetsvoorstel voor de Energiewet indienen bij de Tweede Kamer. In dit voorstel worden afspraken van het Klimaatakkoord, met name van de elektriciteitstafel, in wetgeving omgezet en worden de maatregelen uitgevoerd.

De energiewet kent zes pijlers: 1) een versterkt kader voor toekomstige systeemintegratie, 2) het benutten van energiedata, 3) het efficiënter aansluiten, transporteren en distribueren van hernieuwbare elektriciteit, 4) het creëren van meer ruimte voor nieuwe marktinitiatieven, 5) het borgen en versterken van de positie van de eindafnemer en 6) de versterking van toezicht en stroomlijning van de wetgeving.

Verduurzaming industrie
Een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord is de verduurzaming van de industrie. Een zorgvuldige transitie naar- en opbouw van- een nieuwe groene basisindustrie kan bereikt worden door onder andere in te zetten op duurzame energiedragers, maximale warmtebenutting en vergaande elektrificatie. Ook is de toepassing van afvang en opslag van CO2 (CCS) een belangrijke pijler om de industrie te verduurzamen. Een cruciale randvoorwaarde voor de transitie en het realiseren van de klimaatopgave is een tijdige ontwikkeling en beschikbaarheid van de benodigde infrastructuur voor energie en rondstoffen (zoals restwarmte en elektriciteit)

Monitoren
Voor het eerst is de Monitor Klimaatbeleid verschenen in de Klimaatnota van 2020. Doel van deze Monitor is om met zowel kwalitatieve en kwantitatieve data een objectief inzicht te bieden in de voortgang van het beleid in het klimaatplan. De IBO Financiering Energietransitie (gericht op betaalbaarheid) en de IBO Ruimtelijke Ordening (gericht op interactie tussen energiebeleid en het ruimtelijk domein) zullen hierbij een belangrijke rol spelen.

Ook het monitoren van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) blijft een belangrijke prioriteit, omdat deze waardevolle informatie biedt voor de wijkgerichte aanpak, de regierol van gemeente daarbinnen en de doorontwikkeling van de aanpak. Deze evaluatie wordt in 2023 opgeleverd en heeft raakvlakken met de evaluatie van de Regionale Energie Strategieën (RES), Tevens vindt er voor 1 oktober 2020 ook een tussentijdse evaluatie plaats van het PAW.

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

9 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder