Miljoenennota 2021: Op naar een energieneutraal Nederland. Concrete stappen en maatregelen richting de doelen van het klimaatakkoord.

 

Gisteren heeft het kabinet Rutte III de begroting voor 2021 gepresenteerd. Hierin werd duidelijk dat het kabinet doorgaat met het investeren in de economie. Hoewel de begroting gedomineerd wordt door de gevolgen van de coronacrisis, wil het kabinet een stabiele factor zijn in de onzekere tijden: ook op het gebied van duurzaamheid. Eerdere afspraken blijven dan ook van kracht en worden verder uitgewerkt. Energie-Nederland is blij met de concrete stappen en maatregelen die gisteren gepresenteerd zijn. Hierdoor kan het klimaatakkoord van plan tot uitvoering komen.
 
Algemeen energiebeleid
Verdere uitvoering van maatregelen uit het Klimaatakkoord ter ondersteuning van o.a. gemeenten en woningeigenaren staat in 2021 centraal. Zo worden de bestaande subsidieregelingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor duurzame warmteopties (ISDE) verbreed, waardoor ook isolatie voor subsidie in aanmerking komt. Daarnaast zullen gemeenten samen met stakeholders uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte opstellen. In deze visie zal staan in welke wijken de gemeente voor 2030 aan de slag zal gaan. Ook het planmatig isoleren van woningen en andere gebouwen kan onderdeel uitmaken van deze aanpak.

Tevens is er in 2020 gewerkt aan het opstellen van een concept RES per regio, met 1 oktober als deadline voor het opleveren van het vastgestelde concept. Op basis van een analyse van dit concept door het PBL (in februari 2021), zullen de regio’s samen met het advies van het Nationaal Programma RES dit concept verder uitwerken naar RES 1.0. Dit moeten de regio’s voor 1 juli 2021 hebben opgeleverd.

Energiebesparing
In het kader van het Urgenda-vonnis zullen er in 2021 maatregelen uitgevoerd worden die een aanvulling vormen op de eerder lopende maatregelen en instrumenten. Zo wordt de regeling die in 2019 is opengesteld om huishoudens on koopwoningen te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik (de Regeling Reductie Energiegebruik), uitgebreid naar huurwoningen en het MKB. Daarnaast wordt het Warmtefonds opengesteld voor de financiering van woningeigenaren die niet in aanmerking komen voor reguliere financiering. Het stimuleren van aansluitingen van koopwoningen op warmtenetten zal in 2021 gewoon verdergaan.

Energie-Infrastructuur
De nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen zal per 1 januari 2021 van kracht worden. Tevens zal de I&W dan samen met de mobiliteitssector, overheden en maatschappelijke organisaties doorgaan met het uitvoeren van het Klimaatakkoord. Het doel is dat in 2030 alle nieuwe personenauto’s vrij van emissie zijn. Daarom wordt de aanschaf subsidie voor gebruikte en nieuwe elektrische auto’s voortgezet. Halverwege 2021 zal worden bezien of de ingroei van elektrisch vervoer nog op het beoogde groeipad zit. Daarbij ondersteunt het Rijk middels innovatie, financiering, samenwerking en regelgeving dat de benodigde laadinfrastructuur en de toegankelijkheid daarvan worden uitgerold.

Energietransitie
De energietransitie vraagt om aanpassingen in wet- en regelgeving. Het EZK wil daarom in 2021 het wetsvoorstel voor de Energiewet indienen bij de Tweede Kamer. In dit voorstel worden afspraken van het Klimaatakkoord, met name van de elektriciteitstafel, in wetgeving omgezet en worden de maatregelen uitgevoerd.

De energiewet kent zes pijlers: 1) een versterkt kader voor toekomstige systeemintegratie, 2) het benutten van energiedata, 3) het efficiënter aansluiten, transporteren en distribueren van hernieuwbare elektriciteit, 4) het creëren van meer ruimte voor nieuwe marktinitiatieven, 5) het borgen en versterken van de positie van de eindafnemer en 6) de versterking van toezicht en stroomlijning van de wetgeving.

Verduurzaming industrie
Een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord is de verduurzaming van de industrie. Een zorgvuldige transitie naar- en opbouw van- een nieuwe groene basisindustrie kan bereikt worden door onder andere in te zetten op duurzame energiedragers, maximale warmtebenutting en vergaande elektrificatie. Ook is de toepassing van afvang en opslag van CO2 (CCS) een belangrijke pijler om de industrie te verduurzamen. Een cruciale randvoorwaarde voor de transitie en het realiseren van de klimaatopgave is een tijdige ontwikkeling en beschikbaarheid van de benodigde infrastructuur voor energie en rondstoffen (zoals restwarmte en elektriciteit)

Monitoren
Voor het eerst is de Monitor Klimaatbeleid verschenen in de Klimaatnota van 2020. Doel van deze Monitor is om met zowel kwalitatieve en kwantitatieve data een objectief inzicht te bieden in de voortgang van het beleid in het klimaatplan. De IBO Financiering Energietransitie (gericht op betaalbaarheid) en de IBO Ruimtelijke Ordening (gericht op interactie tussen energiebeleid en het ruimtelijk domein) zullen hierbij een belangrijke rol spelen.

Ook het monitoren van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) blijft een belangrijke prioriteit, omdat deze waardevolle informatie biedt voor de wijkgerichte aanpak, de regierol van gemeente daarbinnen en de doorontwikkeling van de aanpak. Deze evaluatie wordt in 2023 opgeleverd en heeft raakvlakken met de evaluatie van de Regionale Energie Strategieën (RES), Tevens vindt er voor 1 oktober 2020 ook een tussentijdse evaluatie plaats van het PAW.

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder

Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2021 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

18 mei 2022
In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland, Onyx Power, RWE,
Lees verder

ACM moet tarieven afleversets warmte 2020 aanpassen na beroep van Energie-Nederland

5 mei 2022
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in een beroepsprocedure bepaald dat ACM de maximumtarieven voor huur van afleversets warmte voor 2020 moet aanpassen. Energie-Nederland, die het beroep heeft aangespannen, is blij met de uitspraak. Afleversets zorgen voor
Lees verder