Miljoenennota 2021: Op naar een energieneutraal Nederland. Concrete stappen en maatregelen richting de doelen van het klimaatakkoord.

 

Gisteren heeft het kabinet Rutte III de begroting voor 2021 gepresenteerd. Hierin werd duidelijk dat het kabinet doorgaat met het investeren in de economie. Hoewel de begroting gedomineerd wordt door de gevolgen van de coronacrisis, wil het kabinet een stabiele factor zijn in de onzekere tijden: ook op het gebied van duurzaamheid. Eerdere afspraken blijven dan ook van kracht en worden verder uitgewerkt. Energie-Nederland is blij met de concrete stappen en maatregelen die gisteren gepresenteerd zijn. Hierdoor kan het klimaatakkoord van plan tot uitvoering komen.
 
Algemeen energiebeleid
Verdere uitvoering van maatregelen uit het Klimaatakkoord ter ondersteuning van o.a. gemeenten en woningeigenaren staat in 2021 centraal. Zo worden de bestaande subsidieregelingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor duurzame warmteopties (ISDE) verbreed, waardoor ook isolatie voor subsidie in aanmerking komt. Daarnaast zullen gemeenten samen met stakeholders uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte opstellen. In deze visie zal staan in welke wijken de gemeente voor 2030 aan de slag zal gaan. Ook het planmatig isoleren van woningen en andere gebouwen kan onderdeel uitmaken van deze aanpak.

Tevens is er in 2020 gewerkt aan het opstellen van een concept RES per regio, met 1 oktober als deadline voor het opleveren van het vastgestelde concept. Op basis van een analyse van dit concept door het PBL (in februari 2021), zullen de regio’s samen met het advies van het Nationaal Programma RES dit concept verder uitwerken naar RES 1.0. Dit moeten de regio’s voor 1 juli 2021 hebben opgeleverd.

Energiebesparing
In het kader van het Urgenda-vonnis zullen er in 2021 maatregelen uitgevoerd worden die een aanvulling vormen op de eerder lopende maatregelen en instrumenten. Zo wordt de regeling die in 2019 is opengesteld om huishoudens on koopwoningen te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik (de Regeling Reductie Energiegebruik), uitgebreid naar huurwoningen en het MKB. Daarnaast wordt het Warmtefonds opengesteld voor de financiering van woningeigenaren die niet in aanmerking komen voor reguliere financiering. Het stimuleren van aansluitingen van koopwoningen op warmtenetten zal in 2021 gewoon verdergaan.

Energie-Infrastructuur
De nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen zal per 1 januari 2021 van kracht worden. Tevens zal de I&W dan samen met de mobiliteitssector, overheden en maatschappelijke organisaties doorgaan met het uitvoeren van het Klimaatakkoord. Het doel is dat in 2030 alle nieuwe personenauto’s vrij van emissie zijn. Daarom wordt de aanschaf subsidie voor gebruikte en nieuwe elektrische auto’s voortgezet. Halverwege 2021 zal worden bezien of de ingroei van elektrisch vervoer nog op het beoogde groeipad zit. Daarbij ondersteunt het Rijk middels innovatie, financiering, samenwerking en regelgeving dat de benodigde laadinfrastructuur en de toegankelijkheid daarvan worden uitgerold.

Energietransitie
De energietransitie vraagt om aanpassingen in wet- en regelgeving. Het EZK wil daarom in 2021 het wetsvoorstel voor de Energiewet indienen bij de Tweede Kamer. In dit voorstel worden afspraken van het Klimaatakkoord, met name van de elektriciteitstafel, in wetgeving omgezet en worden de maatregelen uitgevoerd.

De energiewet kent zes pijlers: 1) een versterkt kader voor toekomstige systeemintegratie, 2) het benutten van energiedata, 3) het efficiënter aansluiten, transporteren en distribueren van hernieuwbare elektriciteit, 4) het creëren van meer ruimte voor nieuwe marktinitiatieven, 5) het borgen en versterken van de positie van de eindafnemer en 6) de versterking van toezicht en stroomlijning van de wetgeving.

Verduurzaming industrie
Een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord is de verduurzaming van de industrie. Een zorgvuldige transitie naar- en opbouw van- een nieuwe groene basisindustrie kan bereikt worden door onder andere in te zetten op duurzame energiedragers, maximale warmtebenutting en vergaande elektrificatie. Ook is de toepassing van afvang en opslag van CO2 (CCS) een belangrijke pijler om de industrie te verduurzamen. Een cruciale randvoorwaarde voor de transitie en het realiseren van de klimaatopgave is een tijdige ontwikkeling en beschikbaarheid van de benodigde infrastructuur voor energie en rondstoffen (zoals restwarmte en elektriciteit)

Monitoren
Voor het eerst is de Monitor Klimaatbeleid verschenen in de Klimaatnota van 2020. Doel van deze Monitor is om met zowel kwalitatieve en kwantitatieve data een objectief inzicht te bieden in de voortgang van het beleid in het klimaatplan. De IBO Financiering Energietransitie (gericht op betaalbaarheid) en de IBO Ruimtelijke Ordening (gericht op interactie tussen energiebeleid en het ruimtelijk domein) zullen hierbij een belangrijke rol spelen.

Ook het monitoren van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) blijft een belangrijke prioriteit, omdat deze waardevolle informatie biedt voor de wijkgerichte aanpak, de regierol van gemeente daarbinnen en de doorontwikkeling van de aanpak. Deze evaluatie wordt in 2023 opgeleverd en heeft raakvlakken met de evaluatie van de Regionale Energie Strategieën (RES), Tevens vindt er voor 1 oktober 2020 ook een tussentijdse evaluatie plaats van het PAW.

Verslag EU State of the Union: “Europa moet groener, digitaler en veerkrachtiger”

17 september 2020
Gisteren vond het State of the Union 2020 plaats. Voorzitter van de Europese Commissie (EC), Ursula von der Leyen, presenteerde haar visie en noemde de coronacrisis hét moment voor Europa om van fragiliteit naar vitaliteit te bewegen. Europa moet groener,
Lees verder

Interessante vactures bij Energie-Nederland

15 september 2020
Energie-Nederland is op zoek naar uitbreiding van haar team met een Programmamanager Elektriciteit en Gas en een Junior Programmamanager Data & Digitalisering.
Lees verder

Energie-Nederland over ACM-advies ‘Rol netwerkbedrijven warmte’

11 september 2020
Recent heeft de ACM advies uitgebracht over een mogelijke rol van netwerkbedrijven of netbeheerders voor het leveren van warmte. Het advies sluit goed aan op de uitgangspunten die Energie-Nederland belangrijk acht voor de warmtemarkt. Echter zijn er ook nog enkele onduidelijkheden over de exacte werking van een aantal adviezen in de praktijk.
Lees verder

Naar een nieuw stelsel voor de toegang tot en uitwisseling van gereguleerde energiedata

9 september 2020
De energietransitie wordt alleen een succes als we goede afspraken maken over het delen van energiedata.  Op dit moment is de toegang tot data gekoppeld aan de systeemrollen (leverancier, netbeheerder, meetverantwoordelijke, programmaverantwoordelijke) uit de Informatiecode van de ACM, gebaseerd op
Lees verder

20 Good practices in de warmtetransitie

7 september 2020
Met het Klimaatakkoord, de Regionale Energie Strategieen en de Transitievisies warmte komt er een versnelling in de energietransitie. De ruime kennis en ervaring van onze leden is uiterst waardevol bij deze versnelling. In de brochure ‘Good practices in de warmtetransitie' delen wij een selectie van 20 projecten die als inspiratie kunnen dienen voor wat er mogelijk is.
Lees verder

Arjan Lucius, Grondlegger van Junior Energiecoach: “Kinderen zijn de motor voor verandering, ook bij verduurzaming in huis”

7 september 2020
Junior Energiecoach is aan een opmars bezig! Dit “feel good-project voor gezinnen”, zoals grondlegger Arjan Lucius het zelf noemt, start dit najaar voor de vierde keer. Inmiddels lopen al meer dan 750 junior energiecoaches in huizen rond die samen met hun ouders aan de slag zijn gegaan met energiebesparing. Energie-Nederland sprak met Arjan over het gedachtegoed en succes van het format.
Lees verder

Column Medy van der Laan: Prachtige blik op windpark Borssele 1&2

7 september 2020
Daar stond ik dan - totaal zeeziek - aan de reling van de Service Vessel Windcat 101, deinend op een veel woestere zee dan gedacht, varend naar Windpark Borssele 1&2. Hij is bijna klaar: in oktober wordt de laatste molen geinstalleerd. Het is indrukwekkend en wat heb ik ervan genoten.
Lees verder

Nieuwe Warmtewet goede basis voor groei en innovatie in collectieve warmte

3 augustus 2020
Op 22 juni is de consultatie van de Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW) gestart. Hieronder staan de kernpunten van de zienswijze van Energie-Nederland. De complete zienswijze vindt u via Zienswijze Consultatie Wet Collectieve Warmtevoorziening   Een goede Warmtewet stimuleert gezonde concurrentie
Lees verder

Versterk de uitvoerbaarheid van de RESsen: betrek initiatiefnemers van duurzame projecten

20 juli 2020
Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen beschikbaar zijn zodat wijken en gebouwen van
Lees verder

Laagdrempelige Energietransitie? De consument centraal.

13 juli 2020
Bijna 200 personen volgden de webinar en vertegenwoordigers van 33 organisaties schoven aan bij de vervolggesprekken over een Laagdrempelige Energietransitie. Algemene verkenningen van het concept of meer toegespitste dialogen rond inspelen op de wensen van de consument en aanscherpen van
Lees verder

Europese waterstofstrategie geconcretiseerd voor Nederland

9 juli 2020
De Europese Commissie heeft een strategie voor waterstof bekend gemaakt die grote ambitie uitstraalt. Het plan biedt ruimte en nodigt uit tot concrete actie. Dat is gunstig, want in Nederland zijn we vergevorderd in het denken over waterstoftoepassing en er
Lees verder

SER: biomassa noodzakelijk voor het realiseren van de doelen Klimaatakkoord 2030

8 juli 2020
Energie-Nederland ziet het vandaag gepresenteerde SER-advies, naast het PBL-rapport, als een belangrijke tussenstap naar een breed duurzaamheidskader voor biomassa.
Lees verder