Kabinetsvoorstellen klimaat goede basis voor integrale aanpak energietransitie

Kabinetsvoorstellen klimaat

DEN HAAG – Officiële overhandiging van Klimaatakkoord aan Ed Nijpels

Energie-Nederland ziet het vandaag gepresenteerde politieke klimaatakkoord als een goede basis voor een noodzakelijke integrale aanpak van de energietransitie. “Dit is cruciaal om de ambities en forse opgave voor de energiesector waar te kunnen maken en de transitie haalbaar en betaalbaar te houden”, zegt Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland. “Als motor en hofleverancier van de energietransitie zijn wij klaar voor een hogere versnelling naar het doel van 49 procent CO2-reductie in 2030”.

Energie-Nederland vertegenwoordigt bijna 90 procent van de markt voor producenten, leveranciers en handelaren van elektriciteit en gas en warmtebedrijven. Namens de energiebedrijven was Energie-Nederland betrokken bij de tafels Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit.

Duurzame elektriciteit

Met een vermindering van 20 miljoen ton CO2in 2030 en een groei van duurzaam opgewekte elektriciteit door zon en wind tot 75% in 2030 had de elektriciteitssector de grootste opgave. De tafel Elektriciteit legde hiervoor in december een goed en stevig pakket aan maatregelen neer, wat door de PBL-doorrekening in maart werd bevestigd en ook nu ook nagenoeg ongemoeid blijft. “Dit is een belangrijke bevestiging en geeft extra versnelling voor zonne- en windenergie bij de uitvoering van de energietransitie, die ook al volop gaande is.

Voor de gebouwde omgeving is de schuif in de energiebelasting van belang. Hiermee wordt gas stapsgewijs duurder en elektriciteit goedkoper. Dat geeft een goede prikkel aan de verdere verduurzaming van woningen waarin energiebedrijven een belangrijke ondersteunende rol hebben. De ambitie van het kabinet tot het verduurzamen van 1,5 miljoen woningen voor 2030 is een goede impuls voor de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen met verschillende oplossingen bijdragen aan het realiseren van de ambitie, bijvoorbeeld met services (zoals isolatie, energie-advies en warmtepompen), het leveren van warmte (middels een warmtenet) en groengas.

Energie-Nederland ondersteunt de groei van het elektrisch vervoer door de (subsidieloze) uitrol van laadinfrastructuur. Het zou jammer zijn als de alsnog versoberde stimulering van elektrisch vervoer deze ontwikkeling zou vertragen.

Door de positie van de energiesector – in het hart van de energietransitie – is er een sterke verwevenheid met de plannen voor verduurzaming in andere sectoren. Ten aanzien van de plannen voor landbouw en vooral de industrie is er daarom nog wel zorg over hoe de verduurzaming hier op een economisch verantwoorde manier van de grond zal komen. Dit is van belang voor de integraliteit en direct van invloed op de bijdrage en toekomst van de energiemarkt.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Drea Berghorst, Manager Public Affairs & Communicatie, 06-22182631

Over Energie-Nederland:

Energie-Nederland is de branchevereniging van energiebedrijven. Zij vertegenwoordigt bijna 90 procent van de markt voor producenten, leveranciers en handelaren van elektriciteit en gas en warmtebedrijven.

Hou rekening met 75% duurzame energie bij uitvoering Schone Lucht Akkoord

13 februari 2020
De energiesector waardeert de ambitie van het Schone Lucht Akkoord om de luchtkwaliteit te verbeteren en daarmee gezondheidswinst te boeken. Dit akkoord wat het rijk met 46 gemeenten en provincies ondertekent, zou volgens Energie-Nederland meer rekening kunnen houden met de voortschrijdende energietransitie. Doordat 75% van de energie in 2030 duurzaam wordt opgewekt, zal de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door de energiesector verder afnemen dan nu is voorzien.  
Lees verder
Patrick Lammers van het Bestuur van Energie-Nederland

Patrick Lammers wordt vicevoorzitter Energie-Nederland

24 januari 2020
Patrick Lammers, Chief Executive Officer (CEO) van Essent, is benoemd tot vicevoorzitter van Energie-Nederland.   Lammers vertegenwoordigt Essent sinds 2018 in het bestuur van Energie-Nederland. Met oog op Essent’s 2.5 million klanten, focust hij op de betaalbaarheid van de energietransitie voor de consument.
Lees verder

Feiten en cijfers over de energietransitie

13 januari 2020
Hoe staat Nederland ervoor in de energietransitie? Die vraag kan op vele verschillende manieren worden beantwoord. Afhankelijk van onder meer de doelstelling die als maatstaf wordt genomen. Zo is er het aandeel duurzaam geproduceerde energie – in 2019 gestegen van 7,4 naar 8,6%, daar waar dit eind 2020 14% moet zijn om aan de EU-doelstelling te voldoen.
Lees verder

Europese Green Deal is goed nieuws voor Nederlandse energietransitie

11 december 2019
De Green Deal die Eurocommissaris Frans Timmermans vandaag presenteerde betekent een serieuze versterking van het klimaatbeleid van de Europese Unie haar klimaatambities. “Dat is goed nieuws voor het waarmaken van de Nederlandse klimaatambities, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord”, zegt Medy
Lees verder

Workshop Renewable Heating and Cooling from the Dutch perspective

6 december 2019
Op 3 december hield Energie-Nederland met Euroheat & Power een zeer geslaagde workshop over hernieuwbare warmte en koeling. Er waren ruim 50 beleidsmakers, marktpartijen en publieke partijen uit diverse EU-lidstaten aanwezig. Ze gingen in gesprek met zes mensen die werken
Lees verder

Podcast ‘Blik op Energie’ over de verduurzaming thuis

6 december 2019
‘Blik op Energie’ is de nieuwe podcast van Essent met actuele en maatschappelijke onderwerpen in de veranderende wereld van energie. Hoe gaan we Nederland enthousiast krijgen om te verduurzamen? We staan aan de vooravond van een energietransitie die noodzakelijk is
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op afbouw salderingsregeling

29 november 2019
Energie-Nederland onderschrijft de noodzaak voor een houdbare, betaalbare en toekomstbestendige nieuwe regeling. Maar de nu gekozen variant kent nogal wat nadelen, onder andere voor de consument. Daarom heeft Energie-Nederland in de internetconsultatie haar zorgen geuit. De sector heeft bij het
Lees verder

Leidraad voor transparante en toekomstbestendige organisatie van warmtenetten

29 november 2019
Voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving zijn er verschillende mogelijk­heden als alternatief voor aardgas. Die opties zijn nu elektrisch verwarmen, met bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp, verwarmen met duurzaam gas of verwarmen met aansluiting op een collectief warmtenet. Gemeenten hebben de
Lees verder

Handreiking participatie in duurzame energieprojecten gepubliceerd

28 november 2019
Door de energietransitie zal het Nederlandse landschap er de komende jaren anders uit gaan zien. Met de komst van lokale, schone energiebronnen als zon en wind wordt onze Nederlandse energievoorziening steeds zichtbaarder, ook in de fysieke omgeving. Draagvlak en acceptatie
Lees verder

Sociale innovaties silver bullet energietransitie?

28 november 2019
Heb je al eens gehoord van ‘peak-shaven met je buren’, van ‘mobiliteitsgeluk’, een ‘leefstraat’ of van een ‘buurtbatterij’? Ja? Mooi! Grote kans dat je dan al bekend bent met concrete voorbeelden van sociale innovaties. Nee? Hieronder een korte wrap-up van
Lees verder

Energie-Nederland deelt conclusie ACM over flexibilisering nettarieven

25 november 2019
De ACM heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van flexibilisering van nettarieven. ACM concludeert dat daar nu nog een aantal flinke nadelen aan kleven en dat de inkoop van flexibiliteit vooralsnog een betere oplossing is. Energie-Nederland is het eens
Lees verder

ACER voorstel voor onbalansprijs verstoort de werking van de onbalansmarkt

20 november 2019
Als sluitstuk van een aantal onderwerpen die uitgewerkt moeten worden onder de Energy Balalancing Verordening heeft ACER, het agentschap voor samenwerking van energietoezichthouders, geconsulteerd. Omdat TSO’s en toezichthouders in Europa er niet uit zijn gekomen moet ACER nu een beslissing
Lees verder