Kabinetsvoorstellen klimaat goede basis voor integrale aanpak energietransitie

Kabinetsvoorstellen klimaat

DEN HAAG – Officiële overhandiging van Klimaatakkoord aan Ed Nijpels

Energie-Nederland ziet het vandaag gepresenteerde politieke klimaatakkoord als een goede basis voor een noodzakelijke integrale aanpak van de energietransitie. “Dit is cruciaal om de ambities en forse opgave voor de energiesector waar te kunnen maken en de transitie haalbaar en betaalbaar te houden”, zegt Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland. “Als motor en hofleverancier van de energietransitie zijn wij klaar voor een hogere versnelling naar het doel van 49 procent CO2-reductie in 2030”.

Energie-Nederland vertegenwoordigt bijna 90 procent van de markt voor producenten, leveranciers en handelaren van elektriciteit en gas en warmtebedrijven. Namens de energiebedrijven was Energie-Nederland betrokken bij de tafels Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit.

Duurzame elektriciteit

Met een vermindering van 20 miljoen ton CO2in 2030 en een groei van duurzaam opgewekte elektriciteit door zon en wind tot 75% in 2030 had de elektriciteitssector de grootste opgave. De tafel Elektriciteit legde hiervoor in december een goed en stevig pakket aan maatregelen neer, wat door de PBL-doorrekening in maart werd bevestigd en ook nu ook nagenoeg ongemoeid blijft. “Dit is een belangrijke bevestiging en geeft extra versnelling voor zonne- en windenergie bij de uitvoering van de energietransitie, die ook al volop gaande is.

Voor de gebouwde omgeving is de schuif in de energiebelasting van belang. Hiermee wordt gas stapsgewijs duurder en elektriciteit goedkoper. Dat geeft een goede prikkel aan de verdere verduurzaming van woningen waarin energiebedrijven een belangrijke ondersteunende rol hebben. De ambitie van het kabinet tot het verduurzamen van 1,5 miljoen woningen voor 2030 is een goede impuls voor de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen met verschillende oplossingen bijdragen aan het realiseren van de ambitie, bijvoorbeeld met services (zoals isolatie, energie-advies en warmtepompen), het leveren van warmte (middels een warmtenet) en groengas.

Energie-Nederland ondersteunt de groei van het elektrisch vervoer door de (subsidieloze) uitrol van laadinfrastructuur. Het zou jammer zijn als de alsnog versoberde stimulering van elektrisch vervoer deze ontwikkeling zou vertragen.

Door de positie van de energiesector – in het hart van de energietransitie – is er een sterke verwevenheid met de plannen voor verduurzaming in andere sectoren. Ten aanzien van de plannen voor landbouw en vooral de industrie is er daarom nog wel zorg over hoe de verduurzaming hier op een economisch verantwoorde manier van de grond zal komen. Dit is van belang voor de integraliteit en direct van invloed op de bijdrage en toekomst van de energiemarkt.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Drea Berghorst, Manager Public Affairs & Communicatie, 06-22182631

Over Energie-Nederland:

Energie-Nederland is de branchevereniging van energiebedrijven. Zij vertegenwoordigt bijna 90 procent van de markt voor producenten, leveranciers en handelaren van elektriciteit en gas en warmtebedrijven.

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder