Kabinetsvoorstellen klimaat goede basis voor integrale aanpak energietransitie

Kabinetsvoorstellen klimaat

DEN HAAG – Officiële overhandiging van Klimaatakkoord aan Ed Nijpels

Energie-Nederland ziet het vandaag gepresenteerde politieke klimaatakkoord als een goede basis voor een noodzakelijke integrale aanpak van de energietransitie. “Dit is cruciaal om de ambities en forse opgave voor de energiesector waar te kunnen maken en de transitie haalbaar en betaalbaar te houden”, zegt Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland. “Als motor en hofleverancier van de energietransitie zijn wij klaar voor een hogere versnelling naar het doel van 49 procent CO2-reductie in 2030”.

Energie-Nederland vertegenwoordigt bijna 90 procent van de markt voor producenten, leveranciers en handelaren van elektriciteit en gas en warmtebedrijven. Namens de energiebedrijven was Energie-Nederland betrokken bij de tafels Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit.

Duurzame elektriciteit

Met een vermindering van 20 miljoen ton CO2in 2030 en een groei van duurzaam opgewekte elektriciteit door zon en wind tot 75% in 2030 had de elektriciteitssector de grootste opgave. De tafel Elektriciteit legde hiervoor in december een goed en stevig pakket aan maatregelen neer, wat door de PBL-doorrekening in maart werd bevestigd en ook nu ook nagenoeg ongemoeid blijft. “Dit is een belangrijke bevestiging en geeft extra versnelling voor zonne- en windenergie bij de uitvoering van de energietransitie, die ook al volop gaande is.

Voor de gebouwde omgeving is de schuif in de energiebelasting van belang. Hiermee wordt gas stapsgewijs duurder en elektriciteit goedkoper. Dat geeft een goede prikkel aan de verdere verduurzaming van woningen waarin energiebedrijven een belangrijke ondersteunende rol hebben. De ambitie van het kabinet tot het verduurzamen van 1,5 miljoen woningen voor 2030 is een goede impuls voor de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen met verschillende oplossingen bijdragen aan het realiseren van de ambitie, bijvoorbeeld met services (zoals isolatie, energie-advies en warmtepompen), het leveren van warmte (middels een warmtenet) en groengas.

Energie-Nederland ondersteunt de groei van het elektrisch vervoer door de (subsidieloze) uitrol van laadinfrastructuur. Het zou jammer zijn als de alsnog versoberde stimulering van elektrisch vervoer deze ontwikkeling zou vertragen.

Door de positie van de energiesector – in het hart van de energietransitie – is er een sterke verwevenheid met de plannen voor verduurzaming in andere sectoren. Ten aanzien van de plannen voor landbouw en vooral de industrie is er daarom nog wel zorg over hoe de verduurzaming hier op een economisch verantwoorde manier van de grond zal komen. Dit is van belang voor de integraliteit en direct van invloed op de bijdrage en toekomst van de energiemarkt.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Drea Berghorst, Manager Public Affairs & Communicatie, 06-22182631

Over Energie-Nederland:

Energie-Nederland is de branchevereniging van energiebedrijven. Zij vertegenwoordigt bijna 90 procent van de markt voor producenten, leveranciers en handelaren van elektriciteit en gas en warmtebedrijven.

Interessante vactures bij Energie-Nederland

15 september 2020
Energie-Nederland is op zoek naar uitbreiding van haar team met een Programmamanager Elektriciteit en Gas en een Junior Programmamanager Data & Digitalisering.
Lees verder

Energie-Nederland over ACM-advies ‘Rol netwerkbedrijven warmte’

11 september 2020
Recent heeft de ACM advies uitgebracht over een mogelijke rol van netwerkbedrijven of netbeheerders voor het leveren van warmte. Het advies sluit goed aan op de uitgangspunten die Energie-Nederland belangrijk acht voor de warmtemarkt. Echter zijn er ook nog enkele onduidelijkheden over de exacte werking van een aantal adviezen in de praktijk.
Lees verder

20 Good practices in de warmtetransitie

7 september 2020
Met het Klimaatakkoord, de Regionale Energie Strategieen en de Transitievisies warmte komt er een versnelling in de energietransitie. De ruime kennis en ervaring van onze leden is uiterst waardevol bij deze versnelling. In de brochure ‘Good practices in de warmtetransitie' delen wij een selectie van 20 projecten die als inspiratie kunnen dienen voor wat er mogelijk is.
Lees verder

Versterk de uitvoerbaarheid van de RESsen: betrek initiatiefnemers van duurzame projecten

20 juli 2020
Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen beschikbaar zijn zodat wijken en gebouwen van
Lees verder

Europese waterstofstrategie geconcretiseerd voor Nederland

9 juli 2020
De Europese Commissie heeft een strategie voor waterstof bekend gemaakt die grote ambitie uitstraalt. Het plan biedt ruimte en nodigt uit tot concrete actie. Dat is gunstig, want in Nederland zijn we vergevorderd in het denken over waterstoftoepassing en er
Lees verder

Energie-Nederland: waarmaken Klimaatakkoord katalysator voor groen herstel

20 mei 2020
De energietransitie vergt dat energie- en netwerkbedrijven jaarlijks miljarden aan investeringen doen. Met hun investeringskracht kunnen energiebedrijven de Nederlandse economie en werkgelegenheid een forse impuls geven. Zeker als er een versnelling mogelijk is versterken investeringen in de energietransitie de weg
Lees verder

Reactie Energie-Nederland PBL-studie biomassa: significante rol biomassa voor CO2-neutrale en circulaire economie bevestigd

8 mei 2020
De vandaag verschenen PBL-studie naar beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa bevestigt de noodzakelijkheid van biomassa voor het realiseren van de klimaatdoelen. De studie biedt een goede basis voor de SER voor haar binnenkort uit te brengen advies over een integraal duurzaamheidskader; voor de toepassing van biomassa voor productie/inzet van materialen, voor energie en brandstoffen, in de land­bouw als grondverbeteraar en als grondstof voor de chemische industrie.
Lees verder

Brede waarborgen gewenst in verbrede SDE++ voor realisatie afspraken Klimaatakkoord

30 april 2020
Onderzoek naar een betere koppeling tussen elektrificatie en meer duurzame opwek in de SDE++ is gewenst, evenals een robuuste routekaart voor de verdere ontwikkeling van elektrificatie in de industrie. Die suggesties legt Energie-Nederland voor aan de Tweede Kamer in haar position paper over de verbreding van de SDE++.
Lees verder
Laagdrempelige transitie

Grotere CO2-winst door ‘laagdrempelige’ aanpak gebouwde omgeving  

23 april 2020
Hoe kan de energietransitie laagdrempeliger worden voor huiseigenaren? Hoe krijgen we hen meer ‘als vanzelf’ mee in de verduurzamingsopgave van de eigen woning? Kunnen we daarbij in 2030 zelfs boven het in het klimaatakkoord gestelde doel voor de gebouwde omgeving komen? Dit was de inzet voor ‘Een Laagdrempelige transitie’, een onderzoek door Stratelligence, in opdracht van Energie-Nederland.
Lees verder
Medy van der Laan

Medy van der Laan: het gaat om het ‘hoe’, niet om ‘wat’

10 maart 2020
De CO2-doelstelling uit het Klimaatakkoord staat niet ter discussie. Over het "wat" moeten we het dus niet meer hebben, zegt Medy van der Laan in een interview met Energiepodium. "Over het 'hoe' kunnen we gerust blijven nadenken en voortschrijdend inzicht ruimte geven". Voor de gebouwde omgeving betekent dat los komen van het 'van-gas-los-frame' en daar waar de wijkgerichte aanpak niet goed gaat, nadenken over alternatieven en zaken heroverwegen.
Lees verder

Europese klimaatwet verschenen

6 maart 2020
Deze week is de Europese klimaatwet verschenen. Het samenhangende pakket maatregelen waarmee de Europese Commissie de vorig jaar gepresenteerde  plannen voor een Europese Green Deal omzet in wetgeving. 
Lees verder
15 pledges to customers

Europese energieleveranciers slechten barrières om 200 miljoen klanten bij energietransitie te betrekken

4 maart 2020
Er ligt veel potentieel voor de energietransitie door consumenten over te laten stappen op klimaatneutrale oplossingen. Dit is nog onderbenut doordat huishoudens zich onvoldoende bewust zijn van de voordelen, onzeker zijn over de kosten en het comfort, of van de gevolgen voor hun omgeving. Europese energieleveranciers willen die barrières slechten. Met het vandaag gelanceerde '15 pledges to customers' maken zij duidelijk hoe zij nieuwe duurzame elektrische oplossingen en services binnen het bereik van 200 miljoen klanten gaan brengen.  
Lees verder