In gesprek met politica Carla Dik-Faber

Elke maand spreken we prominenten uit het energieveld over hun visie op de sector en de energietransitie. We spreken met Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie en mede-indiener van de nieuwe Klimaatwet. “Zorgen voor de schepping is de opdracht die ik elke dag voel als ik naar mijn werk ga. Die opdracht komt tot uiting in de klimaatwet.”

 

politica carla dik-faber
Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid ChristenUnie

 

Hoe bijzonder is het in de Nederlandse verhoudingen dat er nu zo’n breed gedragen voorstel uit de Kamer ligt? Dat lijkt nooit eerder gebeurd. Wat zegt dit over deze wet en het belang ervan? 

Ik ben ontzettend blij dat er nu een klimaatwet ligt. Zorg dragen voor de schepping, is de opdracht die ik elke dag voel als ik naar mijn werk ga. De klimaatwet is wat dat betreft een mijlpaal. Toen in Parijs de onderhandelingen werden gevoerd over het klimaatakkoord, was ik erbij. Het was een heel indrukwekkende ervaring.

Dat zoveel landen toen overeenstemming hebben bereikt is bijzonder. Dezelfde urgentie heb ik ook nu weer gezien bij de onderhandelingen voor onze klimaatwet. Het is een breed gedragen voorstel vanuit het brede politieke midden. Van VVD tot SP. Het belang om nu aan de slag te gaan met de vertaling van het akkoord van Parijs in een klimaatwet, is partijpolitiek-overstijgend.

Iedereen heeft gezegd: we willen klimaatverandering tegengaan en deze aarde goed doorgeven aan de generaties van onze kinderen en kleinkinderen. Als je overeenstemming hebt over zo’n doel, dan bereik je sneller consensus over de inhoud. De handtekening die ik heb gezet onder de klimaatwet is zeker niet alleen voor deze regeerperiode.

Deze wet toont ons commitment voor de lange termijn en geeft duidelijkheid naar burgers en bedrijven over onze ambities en doelen. Het geeft bedrijven investeringszekerheid. Deze wet functioneert als een kader voor ons toekomstig handelen en het energieakkoord dat op 10 juli wordt gepresenteerd is de concrete invulling met maatregelen.

De klimaatwet spreekt over een streven naar 49% minder CO₂-uitstoot in 2030. Het regeerakkoord noemt die 49% een doelstelling. Hoe kijk jij hier als coalitiepartner tegenaan? 

Voor mij staat de doelstelling dat we die 49 procent halen recht overeind. Dat is in mijn ogen een minimum. Niet voor niets hebben we afspraken gemaakt in het regeerakkoord om in Europa te pleiten voor 55 procent CO2-reductie. Nederland scoort op dit moment onvoldoende als het gaat om het verminderen van CO2-uitstoot en de opwek van duurzame energie.

We bungelen onderaan de lijst met Europese landen, maar werken nu aan een inhaalslag. Ik wil dat we samen met de groep koplopers naar 55 procent CO2-reductie gaan in 2030. Zweden en Denemarken zijn landen waar we een voorbeeld aan kunnen nemen. Aan die koplopers moeten we ons meten. Overigens richt de klimaatwet zich niet alleen op CO2-reductie, het is breder dan dat. We focussen ons ook op de energietransitie. In 2050 moet onze elektriciteitsproductie 100 procent CO2-neutraal zijn.

De klimaatwet kent geen sancties. Dan zou je kunnen betwijfelen of de politiek straks de wet serieus neemt. Wat zorgt er volgens jou voor dat de klimaatwet ook zonder sancties serieus wordt uitgevoerd en doelen worden behaald?

Inderdaad, we hebben geen sancties opgenomen in de wet. Tegelijk is duidelijk dat de klimaatwet niet vrijblijvend is. Wat we daarvoor hebben ingebouwd zijn sturingsmechanismen. De vierde donderdag van oktober heet voortaan ‘Klimaatdag’. Dan moet duidelijk worden of de klimaatdoelen binnen bereik liggen en of aanvullend beleid nodig is.

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) presenteert op de Klimaatdag de Klimaat- en Energieverkenningen. Het kabinet reageert daarop met de Klimaatnota en de Raad van State geeft een onafhankelijk oordeel. Als het nodig is sturen we bij om ervoor te zorgen dat de doelen die we hebben gesteld ook behaald zullen worden.

Er wordt nu hard gewerkt aan een klimaatakkoord op Hoofdlijnen. Eind dit jaar zou dat helemaal klaar moeten zijn. De klimaatwet geeft aan dat het kabinet in 2019 voor de eerste keer met een klimaatplan komt. Hoe zie je de verhouding tussen die twee? 

De klimaatwet is helder, dat is zoals gezegd het kader waarbinnen we maatregelen nemen. Het klimaatplan beschrijft de zaken die nodig zijn om de doelen te behalen en dat krijgt elke vijf jaar een update. We moeten in dat plan kijken of de handelswijzen die we onszelf hebben voorgenomen voldoende zijn.

Het klimaatplan is een soort thermometer: doen we de goede dingen en doen we voldoende? Elke twee jaar kijken we of de maatregelen uit het klimaatplan passen bij de nieuwe werkelijkheid en worden er, zo nodig, aanvullende maatregelen genomen.

Volgens onderzoek van Een Vandaag vindt bijna 7 op de 10 Nederlanders de klimaatwet een goede zaak. Datzelfde onderzoek geeft echter ook aan dat mensen zich zorgen maken over de kosten. En op de vraag of Nederland het doel voor 2050 gaat halen verwacht 75% van niet. Er is dus draagvlak, maar dat is niet automatisch verzekerd. Wat moet er volgens jou gebeuren om het draagvlak nu en in de toekomst blijvend te verzekeren?

Ik wil ook dat de energietransitie betaalbaar blijft. Ik ben erg hoopvol over het concept ‘gebouwgebonden financiering’. Hiermee kun je op je woning een lening afsluiten om investeringen te doen in besparing en opwekking. Bijvoorbeeld het isoleren van je huis en de aanschaf van zonnepanelen. De lening zit niet aan een persoon, maar aan de woning vast. Zo kun je wanneer je verhuist de lening overdragen aan de volgende bewoner. Dat kan via een vereniging van eigenaren of een woningcoöperatie. Een mooi voorbeeld hiervan, vind ik ‘Stroomversnelling,’ dat lijkt al erg succesvol.

Wat betreft de scepsis van mensen over het behalen van de doelen: er is maar één optie en dat is dat we de doelen gaan behalen. Ik begrijp dat het probleem zo groot en mondiaal is dat mensen zich afvragen welk verschil zijzelf nou kunnen maken. Het probleem lijkt zich op dit moment voornamelijk elders in de wereld af te spelen.

Ondertussen krijg ik ook van de Nederlandse boeren te horen dat ze kampen met de extreme droge en natte perioden. Zij beginnen de klimaatverandering te merken. We moeten dus aan de slag en iedereen kan het verschil maken! Als ik zie hoeveel dakpotentieel nog onbenut is, denk ik: die stap kan snel worden gezet.

Er ligt een grote opgave bij gemeenten om mensen handelingsperspectief te bieden. Ik zie ook dat mensen duurzaamheid steeds belangrijker gaan vinden en zich willen inzetten voor een beter klimaat.

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op coalitieakkoord

16 december 2021
Het coalitieakkoord is ambitieus. Nederland wil koploper zijn in Europa bij het tegengaan van de opwarming van de aarde en heeft daarvoor stevige doelen gesteld; vóór 2030 een minimale CO2-reductie van 55%. Ze richt haar beleid zelfs op 60% reductie
Lees verder

Ambitieuze klimaatplannen van RES’en lijken haalbaar

9 december 2021
Het Nationaal Programma RES geeft in de “foto” die zij vandaag publiceert een duidelijk beeld van waar de energieregio’s staan in het proces naar 2030. Maatschappelijke partners, ondernemers, bewoners en andere betrokkenen hebben de afgelopen jaren veel werk verricht binnen
Lees verder

Goed dat RES 1.0 er ligt. Nu aan de slag met de uitvoering.

5 juli 2021
Op 1 juli hebben 26 van de 30 RES-regio’s hun RES 1.0 ingediend. Daar hebben gemeenten, provincies en waterschappen hun goedkeuring gegeven. Een mooie mijlpaal. Want hiermee is een belangrijke afspraak uit het Klimaatakkoord ingevuld en zijn we weer een stap verder met het realiseren van de afgesproken 35 TWh hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land in 2030. Daarnaast bevatten de RES’sen plannen op hoofdlijnen voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Lees verder

KVGN en Energie-Nederland sturen gezamenlijke aanbevelingen aan informateur Hamer

7 juni 2021
De voorzitters van KVGN en Energie-Nederland, Jan Willem van Hoogstraten en Medy van der Laan hebben gezamenlijk een brief aan informateur Mariette Hamer gestuurd waarin zij aanbevelingen doen om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te realiseren. Daarvoor is, vinden beide organisaties, een integrale visie op zowel het klimaatbeleid als de energievoorziening essentieel, aangevuld met daarbij passende ondersteunende instrumenten.
Lees verder

Oproep Energie-Nederland aan nieuw kabinet: De energietransitie vraagt om besturen met lef

4 juni 2021
Op 3 juni verstuurde Energie-Nederland een oproep aan een nieuw kabinet om de komende regeerperiode belangrijke besluiten te nemen die nodig zijn om de Klimaatdoelstellingen van 2030 te halen.
Lees verder

Energie-Nederland pleit met brede coalitie voor forse extra inzet voor de transitie gebouwde omgeving

22 april 2021
Energie-Nederland pleit met brede coalitie voor forse extra inzet voor de transitie gebouwde omgeving om de doelen Klimaatakkoord te kunnen halen Energie-Nederland heeft samen met Bouwend Nederland, Consumentenbond, Natuur & Milieu, Netbeheer Nederland en NVDE een inbreng geschreven voor het
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Henri Bontenbal (CDA)

11 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Joris Thijssen (PvdA)

9 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Reactie Energie-Nederland doorrekening plannen verkiezingen PBL

1 maart 2021
Vanochtend heeft het PBL een rapport uitgebracht met de effecten van de plannen uit de verkiezingsprogramma’s op de leefomgeving. Energie-Nederland ziet in het rapport de bevestiging dat de onderzochte partijen doorgaan met de ingezette energietransitie. Daarnaast wordt door een aantal
Lees verder

5 Vragen aan Niels Redeker over ‘Bestemming Parijs, wegwijzer voor klimaatkeuzes’

17 februari 2021
Een nieuw kabinet moet besluiten nemen hoe Nederland het door de EU aangescherpte klimaatdoel, van 49 naar 55 procent CO2 reductie in 2030 gaat bereiken. In het rapport ‘Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes’ presenteert een ambtelijke studiegroep de mogelijkheden om de klimaatdoelen te halen. Energie-Nederland ging in gesprek met Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat over de inhoud van het rapport.
Lees verder