In gesprek met politica Carla Dik-Faber

Elke maand spreken we prominenten uit het energieveld over hun visie op de sector en de energietransitie. We spreken met Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie en mede-indiener van de nieuwe Klimaatwet. “Zorgen voor de schepping is de opdracht die ik elke dag voel als ik naar mijn werk ga. Die opdracht komt tot uiting in de klimaatwet.”

 

politica carla dik-faber
Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid ChristenUnie

 

Hoe bijzonder is het in de Nederlandse verhoudingen dat er nu zo’n breed gedragen voorstel uit de Kamer ligt? Dat lijkt nooit eerder gebeurd. Wat zegt dit over deze wet en het belang ervan? 

Ik ben ontzettend blij dat er nu een klimaatwet ligt. Zorg dragen voor de schepping, is de opdracht die ik elke dag voel als ik naar mijn werk ga. De klimaatwet is wat dat betreft een mijlpaal. Toen in Parijs de onderhandelingen werden gevoerd over het klimaatakkoord, was ik erbij. Het was een heel indrukwekkende ervaring.

Dat zoveel landen toen overeenstemming hebben bereikt is bijzonder. Dezelfde urgentie heb ik ook nu weer gezien bij de onderhandelingen voor onze klimaatwet. Het is een breed gedragen voorstel vanuit het brede politieke midden. Van VVD tot SP. Het belang om nu aan de slag te gaan met de vertaling van het akkoord van Parijs in een klimaatwet, is partijpolitiek-overstijgend.

Iedereen heeft gezegd: we willen klimaatverandering tegengaan en deze aarde goed doorgeven aan de generaties van onze kinderen en kleinkinderen. Als je overeenstemming hebt over zo’n doel, dan bereik je sneller consensus over de inhoud. De handtekening die ik heb gezet onder de klimaatwet is zeker niet alleen voor deze regeerperiode.

Deze wet toont ons commitment voor de lange termijn en geeft duidelijkheid naar burgers en bedrijven over onze ambities en doelen. Het geeft bedrijven investeringszekerheid. Deze wet functioneert als een kader voor ons toekomstig handelen en het energieakkoord dat op 10 juli wordt gepresenteerd is de concrete invulling met maatregelen.

De klimaatwet spreekt over een streven naar 49% minder CO₂-uitstoot in 2030. Het regeerakkoord noemt die 49% een doelstelling. Hoe kijk jij hier als coalitiepartner tegenaan? 

Voor mij staat de doelstelling dat we die 49 procent halen recht overeind. Dat is in mijn ogen een minimum. Niet voor niets hebben we afspraken gemaakt in het regeerakkoord om in Europa te pleiten voor 55 procent CO2-reductie. Nederland scoort op dit moment onvoldoende als het gaat om het verminderen van CO2-uitstoot en de opwek van duurzame energie.

We bungelen onderaan de lijst met Europese landen, maar werken nu aan een inhaalslag. Ik wil dat we samen met de groep koplopers naar 55 procent CO2-reductie gaan in 2030. Zweden en Denemarken zijn landen waar we een voorbeeld aan kunnen nemen. Aan die koplopers moeten we ons meten. Overigens richt de klimaatwet zich niet alleen op CO2-reductie, het is breder dan dat. We focussen ons ook op de energietransitie. In 2050 moet onze elektriciteitsproductie 100 procent CO2-neutraal zijn.

De klimaatwet kent geen sancties. Dan zou je kunnen betwijfelen of de politiek straks de wet serieus neemt. Wat zorgt er volgens jou voor dat de klimaatwet ook zonder sancties serieus wordt uitgevoerd en doelen worden behaald?

Inderdaad, we hebben geen sancties opgenomen in de wet. Tegelijk is duidelijk dat de klimaatwet niet vrijblijvend is. Wat we daarvoor hebben ingebouwd zijn sturingsmechanismen. De vierde donderdag van oktober heet voortaan ‘Klimaatdag’. Dan moet duidelijk worden of de klimaatdoelen binnen bereik liggen en of aanvullend beleid nodig is.

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) presenteert op de Klimaatdag de Klimaat- en Energieverkenningen. Het kabinet reageert daarop met de Klimaatnota en de Raad van State geeft een onafhankelijk oordeel. Als het nodig is sturen we bij om ervoor te zorgen dat de doelen die we hebben gesteld ook behaald zullen worden.

Er wordt nu hard gewerkt aan een klimaatakkoord op Hoofdlijnen. Eind dit jaar zou dat helemaal klaar moeten zijn. De klimaatwet geeft aan dat het kabinet in 2019 voor de eerste keer met een klimaatplan komt. Hoe zie je de verhouding tussen die twee? 

De klimaatwet is helder, dat is zoals gezegd het kader waarbinnen we maatregelen nemen. Het klimaatplan beschrijft de zaken die nodig zijn om de doelen te behalen en dat krijgt elke vijf jaar een update. We moeten in dat plan kijken of de handelswijzen die we onszelf hebben voorgenomen voldoende zijn.

Het klimaatplan is een soort thermometer: doen we de goede dingen en doen we voldoende? Elke twee jaar kijken we of de maatregelen uit het klimaatplan passen bij de nieuwe werkelijkheid en worden er, zo nodig, aanvullende maatregelen genomen.

Volgens onderzoek van Een Vandaag vindt bijna 7 op de 10 Nederlanders de klimaatwet een goede zaak. Datzelfde onderzoek geeft echter ook aan dat mensen zich zorgen maken over de kosten. En op de vraag of Nederland het doel voor 2050 gaat halen verwacht 75% van niet. Er is dus draagvlak, maar dat is niet automatisch verzekerd. Wat moet er volgens jou gebeuren om het draagvlak nu en in de toekomst blijvend te verzekeren?

Ik wil ook dat de energietransitie betaalbaar blijft. Ik ben erg hoopvol over het concept ‘gebouwgebonden financiering’. Hiermee kun je op je woning een lening afsluiten om investeringen te doen in besparing en opwekking. Bijvoorbeeld het isoleren van je huis en de aanschaf van zonnepanelen. De lening zit niet aan een persoon, maar aan de woning vast. Zo kun je wanneer je verhuist de lening overdragen aan de volgende bewoner. Dat kan via een vereniging van eigenaren of een woningcoöperatie. Een mooi voorbeeld hiervan, vind ik ‘Stroomversnelling,’ dat lijkt al erg succesvol.

Wat betreft de scepsis van mensen over het behalen van de doelen: er is maar één optie en dat is dat we de doelen gaan behalen. Ik begrijp dat het probleem zo groot en mondiaal is dat mensen zich afvragen welk verschil zijzelf nou kunnen maken. Het probleem lijkt zich op dit moment voornamelijk elders in de wereld af te spelen.

Ondertussen krijg ik ook van de Nederlandse boeren te horen dat ze kampen met de extreme droge en natte perioden. Zij beginnen de klimaatverandering te merken. We moeten dus aan de slag en iedereen kan het verschil maken! Als ik zie hoeveel dakpotentieel nog onbenut is, denk ik: die stap kan snel worden gezet.

Er ligt een grote opgave bij gemeenten om mensen handelingsperspectief te bieden. Ik zie ook dat mensen duurzaamheid steeds belangrijker gaan vinden en zich willen inzetten voor een beter klimaat.

Hou rekening met 75% duurzame energie bij uitvoering Schone Lucht Akkoord

13 februari 2020
De energiesector waardeert de ambitie van het Schone Lucht Akkoord om de luchtkwaliteit te verbeteren en daarmee gezondheidswinst te boeken. Dit akkoord wat het rijk met 46 gemeenten en provincies ondertekent, zou volgens Energie-Nederland meer rekening kunnen houden met de voortschrijdende energietransitie. Doordat 75% van de energie in 2030 duurzaam wordt opgewekt, zal de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door de energiesector verder afnemen dan nu is voorzien.  
Lees verder

Feiten en cijfers over de energietransitie

13 januari 2020
Hoe staat Nederland ervoor in de energietransitie? Die vraag kan op vele verschillende manieren worden beantwoord. Afhankelijk van onder meer de doelstelling die als maatstaf wordt genomen. Zo is er het aandeel duurzaam geproduceerde energie – in 2019 gestegen van 7,4 naar 8,6%, daar waar dit eind 2020 14% moet zijn om aan de EU-doelstelling te voldoen.
Lees verder

Europese Green Deal is goed nieuws voor Nederlandse energietransitie

11 december 2019
De Green Deal die Eurocommissaris Frans Timmermans vandaag presenteerde betekent een serieuze versterking van het klimaatbeleid van de Europese Unie haar klimaatambities. “Dat is goed nieuws voor het waarmaken van de Nederlandse klimaatambities, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord”, zegt Medy
Lees verder

Handreiking participatie in duurzame energieprojecten gepubliceerd

28 november 2019
Door de energietransitie zal het Nederlandse landschap er de komende jaren anders uit gaan zien. Met de komst van lokale, schone energiebronnen als zon en wind wordt onze Nederlandse energievoorziening steeds zichtbaarder, ook in de fysieke omgeving. Draagvlak en acceptatie
Lees verder

Klimaat- en Energieverkenning toont spectaculaire ontwikkeling elektriciteitssysteem

1 november 2019
Voor de ontwikkeling van duurzame energie is de KEV goed nieuws, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde Klimaat- en Energieverkenning (KEV). “Voor de lange termijn is de ontwikkeling met recht spectaculair te noemen. Met een stijging van het aandeel hernieuwbare
Lees verder

Energie en klimaat centraal in Bosatlas van de duurzaamheid

18 oktober 2019
“In deze tijd hebben mensen behoefte aan overzicht en kader. Aan ankerpunten binnen en buiten de school.”  Zo verklaart Peter Vroege van Noordhoff zelf het ongekende succes van de thematische Bosatlassen. De Bosatlas van de Duurzaamheid is de 7e in
Lees verder

Trek duidelijke afspraken energiesector door naar andere sectoren

9 oktober 2019
Waarmaken van de plannen in het Klimaatakkoord vraagt om duidelijke afspraken, zoals die er voor de elektriciteitssector liggen.
Lees verder

Energie en klimaat in de Miljoenennota

25 september 2019
Energie en klimaat in Miljoenennota: een samenvatting en achtergrond bij de kabinetsplannen
Lees verder
presentatie Klimaatakkoord

Energie-Nederland bevestigt deelname Klimaatakkoord

5 augustus 2019
“Als motor en hofleverancier van de energietransitie zijn wij klaar voor een hogere versnelling naar het doel van 49 procent CO2-reductie in 2030”, zo schrijft Energie-Nederland in de brief waarmee zij deelname aan het Klimaatakkoord formeel bevestigt. Met de brief
Lees verder
Interview minister Eric Wiebes over Klimaatakkoord

Energie-Nederland interviewt minister Wiebes: “Het eerst over de finish met de zwaarste rugzak”

18 juli 2019
Naast complimenten voor het goede werk en een terugblik, geeft minister Wiebes in dit interview zijn visie op vervolgstappen na het Klimaatakkoord.
Lees verder
Kabinetsvoorstellen klimaat

Kabinetsvoorstellen klimaat goede basis voor integrale aanpak energietransitie

28 juni 2019
De sterke kabinetsvoorstellen zijn cruciaal om de ambities en forse opgave voor de energiesector waar te kunnen maken en de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden.
Lees verder