CO2-minimumprijs volop in discussie

Op dit moment is Energie-Nederland in gesprek over de invoering van een CO2-minimumprijs voor elektriciteitsopwekking. We hebben een info-graphic gemaakt (zie hieronder) om toe te lichten waarom  een nationale CO2-minimumprijs een gevaar vormt voor een ongestoorde elektriciteitsvoorziening.

Conventionele gascentrales zijn voorlopig nodig voor een stabiele stroomvoorziening
In 2030 komt 75% van onze elektriciteit uit een duurzame bron, zoals wind of zon. Tegen die tijd is het gebruik van kolen verboden. Als de wind niet waait en de zon niet schijnt zijn gascentrales nodig om Nederland op die momenten van stroom te voorzien.

Verduurzaming is een succes maar zet gascentrales onder druk
Doordat In 2030 75% van onze elektriciteit uit een duurzame bron komt, zullen gascentrales steeds minder draaiuren maken.  Deze ontwikkeling vraagt ons alert te zijn. Als centrales te weinig draaiuren maken kunnen eigenaren besluiten om ze stil te leggen (in de ‘motteballen’ te doen).

Nationale CO2-minimumprijs levert reēel risico op voor de leveringszekerheid
Nederland maakt onderdeel uit van een Europese stroommarkt waarin ook het Europese systeem voor emissrechten (het ETS) van toepassing is. Als Nederland een minimumprijs invoert, en deze hoger is dan de Europese prijs voor CO2, dan hebben Nederlandse gascentrales hogere kosten dan buitenlandse concurrenten. Dat concurrentienadeel zal er voor zorgen dat Nederlandse gascentrales stil komen te staan en productie naar het buitenland verschuift.

Gebeurt dit af en toe, dan is dat economisch vervelend voor Nederlandse producenten, maar maatschappelijk nog geen probleem. Als het concurrentienadeel echter lange tijd aanhoudt en er geen vooruitzicht op verbetering is, dan komt sluipend de leveringszekerheid onder druk te staan. Eigenaren zullen namelijk hun gascentrales sluiten, wanneer ze niet langer een minimaal aantal uren per jaar rendabel kunnen draaien. Omdat de financiële positie van gascentrales al onder druk staat is een klein prijsverschil tussen Nederland en onze buurlanden voldoende om een sluitingsgolf te veroorzaken. Nederland raakt dan niet alleen de gascentrales kwijt, maar óók het regelbaar vermogen dat nodig is om in windstille en zonarme tijden te zorgen voor een ongestoorde stabiele elektriciteitsvoorziening

Een hoge prijs zonder nut en noodzaak
Het invoeren van een minimum CO2-prijs alleen in Nederland levert geen bijdrage aan een beter klimaat. De uitstoot die in Nederland wordt bespaard verschuift naar buitenlandse centrales met vaak een hogere CO2-uitstoot. Bovendien levert de sector, als gevolg van het verbod op het gebruik van kolen en de groei van hernieuwbare energie,  de door het kabinet gevraagde 20 Mt CO2 reductie.

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Versnelling wind op zee alleen mogelijk met nieuwe marktregels

16 juni 2022
Vorige week heeft het kabinet nieuwe tenders op de Noordzee aangekondigd om de ontwikkeling van wind op zee te versnellen. Daarbij heeft zij ook diverse gebieden aangewezen die verder van de kust liggen. Windparken op zee worden tot nu toe aangesloten
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder

Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2021 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

18 mei 2022
In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland, Onyx Power, RWE,
Lees verder