CO2-minimumprijs volop in discussie

Op dit moment is Energie-Nederland in gesprek over de invoering van een CO2-minimumprijs voor elektriciteitsopwekking. We hebben een info-graphic gemaakt (zie hieronder) om toe te lichten waarom  een nationale CO2-minimumprijs een gevaar vormt voor een ongestoorde elektriciteitsvoorziening.

Conventionele gascentrales zijn voorlopig nodig voor een stabiele stroomvoorziening
In 2030 komt 75% van onze elektriciteit uit een duurzame bron, zoals wind of zon. Tegen die tijd is het gebruik van kolen verboden. Als de wind niet waait en de zon niet schijnt zijn gascentrales nodig om Nederland op die momenten van stroom te voorzien.

Verduurzaming is een succes maar zet gascentrales onder druk
Doordat In 2030 75% van onze elektriciteit uit een duurzame bron komt, zullen gascentrales steeds minder draaiuren maken.  Deze ontwikkeling vraagt ons alert te zijn. Als centrales te weinig draaiuren maken kunnen eigenaren besluiten om ze stil te leggen (in de ‘motteballen’ te doen).

Nationale CO2-minimumprijs levert reēel risico op voor de leveringszekerheid
Nederland maakt onderdeel uit van een Europese stroommarkt waarin ook het Europese systeem voor emissrechten (het ETS) van toepassing is. Als Nederland een minimumprijs invoert, en deze hoger is dan de Europese prijs voor CO2, dan hebben Nederlandse gascentrales hogere kosten dan buitenlandse concurrenten. Dat concurrentienadeel zal er voor zorgen dat Nederlandse gascentrales stil komen te staan en productie naar het buitenland verschuift.

Gebeurt dit af en toe, dan is dat economisch vervelend voor Nederlandse producenten, maar maatschappelijk nog geen probleem. Als het concurrentienadeel echter lange tijd aanhoudt en er geen vooruitzicht op verbetering is, dan komt sluipend de leveringszekerheid onder druk te staan. Eigenaren zullen namelijk hun gascentrales sluiten, wanneer ze niet langer een minimaal aantal uren per jaar rendabel kunnen draaien. Omdat de financiële positie van gascentrales al onder druk staat is een klein prijsverschil tussen Nederland en onze buurlanden voldoende om een sluitingsgolf te veroorzaken. Nederland raakt dan niet alleen de gascentrales kwijt, maar óók het regelbaar vermogen dat nodig is om in windstille en zonarme tijden te zorgen voor een ongestoorde stabiele elektriciteitsvoorziening

Een hoge prijs zonder nut en noodzaak
Het invoeren van een minimum CO2-prijs alleen in Nederland levert geen bijdrage aan een beter klimaat. De uitstoot die in Nederland wordt bespaard verschuift naar buitenlandse centrales met vaak een hogere CO2-uitstoot. Bovendien levert de sector, als gevolg van het verbod op het gebruik van kolen en de groei van hernieuwbare energie,  de door het kabinet gevraagde 20 Mt CO2 reductie.

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

9 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder