Volop kansen voor een nieuwe energiemarkt door decentrale energie

schermafbeelding-2016-11-24-om-11-31-08

In de snel veranderende energiemarkt zijn decentraal georganiseerde technieken sterk in opkomst. Waar zij samenkomen met bestaande centrale systemen, producten en diensten ontstaan innovatieve samenwerkingen en slimme oplossingen. Zo groeit er een nieuw energiesysteem dat steeds duurzamer wordt en tegelijkertijd betaalbaar en betrouwbaar blijft.

Energie-Nederland maakt zich sterk voor een nieuwe marktdynamiek. Daarbij hoort het stimuleren van de evolutie naar een decentrale energiemarkt. Om dit voor elkaar te krijgen streeft Energie-Nederland naar:

  • Consistent overheidsbeleid
  • Inzicht in en toegang tot de kansen die de decentrale markt biedt
  • Optimale ruimte voor technologische ontwikkelingen

De vereniging faciliteert deze ontwikkeling met behulp van haar expertise en door partijen aan elkaar te koppelen. Lees hier onder de visie van Energie-Nederland:

Centraal en decentraal komen samen in de energiemarkt van de toekomst

Decentrale energie leidt tot een nieuwe dimensie in de energiemarkt, waarin iedereen de energie die nodig is, van productie tot verbruik, zelf kan sturen. Decentrale en centrale productie, handel en verbruik komen samen in een energiesysteem dat steeds duurzamer wordt en tegelijkertijd betaalbaar en betrouwbaar blijft. Energie-Nederland, de branchevereniging van de Nederlandse energiebedrijven, faciliteert deze evolutie van het energiesysteem met haar expertise en door partijen aan elkaar te koppelen.

Visie Energie-Nederland

Wij geloven dat het centrale en decentrale energiesysteem samenkomen in een nieuwe markt.
Energie-Nederland faciliteert en stimuleert deze ontwikkeling van het systeem voor de spelers in de energiewereld. Dit doen wij door maatschappelijke wensen te verbinden met expertise op het gebied van energie, innovatie en markt.

In de decentrale energiemarkt zijn consumenten energieproducenten en -handelaars. Deze ‘prosumenten’ willen eigenaar zijn van hun eigen energieproductie, geld verdienen op de energiemarkt en een bijdrage leveren aan een schoner milieu. Deze wensen en behoeftes uit de maatschappij leiden tot nieuwe technieken als stroomopslag, demand response management en lokale energiehandel.

Deze nieuwe decentrale technieken bieden oplossingen voor een snel veranderende energiewereld. De energiesector transformeert van een homogene sector van grote stroomcentrales met een continue productie naar een heterogene, complexe markt met grote pieken en dalen in de stroomproductie. In plaats van zwaardere netten en meer koper in de grond, komt de decentrale stroommarkt met slimme software of een buurtbatterij. Zo wordt het energiesysteem efficiënter en ontstaan nieuwe verdienmodellen. Sectoren als de bouw, it, telecom en de installatietechniek pakken hun kans in deze markt. Dit biedt volop mogelijkheid voor innovatieve samenwerkingen.

Strategische koers

Om decentrale energie te stimuleren, kiest Energie-Nederland voor de volgende speerpunten:

  • Inzetten op consistent overheidsbeleid
  • Inzicht geven in en toegankelijk maken van de kansen die de decentrale markt biedt
  • Optimaal ruimte bieden aan technologische ontwikkelingen


Werken aan consistent overheidsbeleid

Als branchevereniging werkt Energie-Nederland aan consistent overheidsbeleid dat voorspelbaar is en zich richt op de lange termijn. Beleid dat flexibel genoeg is om de ontwikkelingen in de decentrale markt, maatschappelijke wensen en technologische ontwikkelingen en innovatie de ruimte te geven.

Het gesprek met de overheid speelt zich grotendeels af op provinciaal en gemeentelijk niveau. Provincies en gemeenten hebben een aantal grote uitdagingen. Vaak voldoen hun infrastructuur en mix van energiedragers niet om hun doelstellingen te behalen. Decentrale oplossingen kunnen bijdragen aan de doelen die zij zich bijvoorbeeld in de omgevingswet stellen. Oplossingen zijn altijd gebiedsafhankelijk – ze vereisen kennis van lokale mogelijkheden en wensen van omwonenden.

Energie-Nederland wil hierbij een ondersteunende rol bieden en dé gesprekspartner van lokale overheden worden.

Energie-Nederland maakt zich sterk voor de nieuwe markt waarin het decentraal en centraal energiesysteem samenkomt. We hebben beleid nodig dat aansluit op de behoefte in de maatschappij. We steven ernaar dit toekomstige energiesysteem kostenefficiënt te laten ontwikkelen zodat deze nieuwe markt kan ontstaan en het energiesysteem toch betaalbaar en betrouwbaar blijft.

Inzicht geven in de werking van de decentrale markt

We zien op allerlei vlakken dat de klant een centrale rol krijgt in de dynamische werking van de energieketen. We zien ook ontwikkelingen bij gemeenten en provincies die plannen maken voor lokale energiestrategieën. De maatschappelijke wensen op het gebied van energievoorziening zullen daar ook een plek in moeten krijgen. Als laatste zien we innovatieve ontwikkelingen op het gebeid van decentrale productietechnologie, opslag (zowel warmte koude opslag als het opslaan van elektriciteit) en data gedreven toepassingen, die vraag en aanbod én efficiënt gebruik van het energiesysteem mogelijk maakt.

Ons streven is om al deze partijen te verbinden en te koppelen aan onze leden die actief zijn in elk onderdeel van de energieketen. Door inzicht in de decentrale markt te hebben zijn we in staat behoeftes en wensen in de markt te identificeren, nichemarkten te bedienen met relevante producten en diensten en zo de kansen die deze nieuwe markt biedt voor een ieder te benutten.

Dit doen we door te weten wat er speelt. Kennis te hebben van wat de wensen van de partijen zijn. Welke innovaties er spelen. We werken samen met andere belangenbehartigers zoals FME, VEMW en VNO-NCW, belangrijke gesprekspartners voor de politiek.

Optimaal benutten van de technologische ontwikkelingen

Data en datagedreven diensten en productontwikkeling staan centraal bij het ontstaan van de nieuwe energiemarkt. Het gaat hierbij onder andere om flexdiensten, toepassingen achter de meter bij klanten, aanbodsturing (het op- en afschakelen van apparaten), en energie-opslag. Daarbij zien wij een nieuwe rol in de markt ontstaan, namelijk die van aggregator, de partij die vraag en aanbod naar flexibiliteit in de markt koppelt.

Dit nieuwe veld in de energiemarkt bevindt zich in een vroege fase van ontwikkeling. Energie-Nederland schept helderheid over de randvoorwaarden voor toekomstbestendig beleid en onder welke voorwaarden de nieuwe markt kan ontstaan. Data en digitalisering zijn enablers om dat te realiseren. Doel hierbij is het creëren van een ondernemersklimaat waarbij de commerciële waarde van data optimaal benut wordt, met een op de klant toegespitste dienstverlening.

Een speerpunt voor de ontwikkeling van datagedreven diensten is digitalisering van het lokale stroomnet, en het openbaar maken van de data die hieruit komen. Waar is bijvoorbeeld het net zwaar belast, en kan demand response voorkomen dat nieuwe kabels moeten worden aangelegd? Regionale netbeheerders hebben hier een grote achterstand op landelijk netbeheerder TenneT. Energie-Nederland wil een leidende rol spelen in het creëren van samenwerking met aanpalende markten zoals telecom, installateurs, bouwbedrijven, IT en innovatieve start ups.

Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder

Klimaatdoelen gebouwde omgeving verder uit beeld door Kabinetsbesluit biomassa

26 april 2022
Biomassa in de gebouwde omgeving is noodzakelijk om de klimaatdoelen op tijd te halen. Dit bleek in 2020 uit het SER-advies Biomassa in balans en het PBL-advies Uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen. Het PBL-advies gaf aan dat nieuwe subsidies voor houtige biomassa
Lees verder

Energiebesparing wordt aangejaagd met Nationaal Isolatieprogramma

6 april 2022
Op 2 april is een landelijke campagne gestart om huishoudens en ondernemers met praktische besparingstips te stimuleren om op korte termijn energie te besparen. Specifiek voor het isoleren van woningen helpt het kabinet met het Nationaal Isolatieprogramma. Het programma is er
Lees verder

Energie-Nederland blij met Rijksbijdrage aardgasvrije wijken voor 14 gemeenten

11 maart 2022
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken op 10 maart de nieuwe selectie van 14 aardgasvrije wijken bekend gemaakt. Het totaal van het Programma Aardgasvrije Wijken komt daarmee uit op 64 wijken. Energie-Nederland steunt
Lees verder

Versnellen van elektrificatie in de industrie is een topprioriteit

20 januari 2022
Vandaag is de Routekaart Elektrificatie toegelicht aan de Tweede Kamer. Het Coalitieakkoord zet fors in op het stimuleren van het aanbod hernieuwbare energie. Het is belangrijk om de vraag naar duurzame elektriciteit ook te vergroten, zodat investeren in duurzame opwek
Lees verder

Hogere warmtetarieven in 2022 door hogere energieprijzen

23 december 2021
Op 23 december 2021 maakte ACM de maximum warmtetarieven voor het jaar 2022 bekend. Energie-Nederland licht in dit artikel toe hoe de warmtetarieven tot stand komen. In Nederland is zo’n 5% van de huishoudens aangesloten op een warmtenet. Veel van
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op coalitieakkoord

16 december 2021
Het coalitieakkoord is ambitieus. Nederland wil koploper zijn in Europa bij het tegengaan van de opwarming van de aarde en heeft daarvoor stevige doelen gesteld; vóór 2030 een minimale CO2-reductie van 55%. Ze richt haar beleid zelfs op 60% reductie
Lees verder

Ambitieuze klimaatplannen van RES’en lijken haalbaar

9 december 2021
Het Nationaal Programma RES geeft in de “foto” die zij vandaag publiceert een duidelijk beeld van waar de energieregio’s staan in het proces naar 2030. Maatschappelijke partners, ondernemers, bewoners en andere betrokkenen hebben de afgelopen jaren veel werk verricht binnen
Lees verder

Concept investeringsplannen netbeheerders onvoldoende voor de energietransitie

30 november 2021
Het gebrek aan netcapaciteit is de grootste uitdaging voor het slagen van de energietransitie. De netbeheerders hebben de afgelopen jaren een achterstand opgelopen. Niet alleen kan veel nieuwe duurzame productie niet worden getransporteerd, ook is aansluiting van nieuwe verbruikers of
Lees verder
Energie-Nederland

Meld je aan voor onze reeks online ontbijtsessies “De uitdagingen van de energietransitie vragen om slimme oplossingen van de markt”

8 november 2021
De energietransitie is in volle gang en de plannen zijn ambitieus. Hoe zorgen we dat we deze plannen gaan realiseren? En hoe voorkomen we vertragingen? In deze nieuwe reeks online ontbijtsessies focussen we op een aantal grote uitdagingen en initiatieven en
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt Routekaart Elektrificatie die de grote potentie van elektriciteit voor de industrie laat zien

14 oktober 2021
Vier stappen naar grootschalige inzet van duurzame elektriciteit in de industrie Voor 2030 is minimaal 30 TWh extra elektriciteit nodig voor de elektrificatie van de industrie en moet er 10 GW extra windenergie ontwikkeld worden op zee. Dit is dus
Lees verder