Volop kansen voor een nieuwe energiemarkt door decentrale energie

schermafbeelding-2016-11-24-om-11-31-08

In de snel veranderende energiemarkt zijn decentraal georganiseerde technieken sterk in opkomst. Waar zij samenkomen met bestaande centrale systemen, producten en diensten ontstaan innovatieve samenwerkingen en slimme oplossingen. Zo groeit er een nieuw energiesysteem dat steeds duurzamer wordt en tegelijkertijd betaalbaar en betrouwbaar blijft.

Energie-Nederland maakt zich sterk voor een nieuwe marktdynamiek. Daarbij hoort het stimuleren van de evolutie naar een decentrale energiemarkt. Om dit voor elkaar te krijgen streeft Energie-Nederland naar:

  • Consistent overheidsbeleid
  • Inzicht in en toegang tot de kansen die de decentrale markt biedt
  • Optimale ruimte voor technologische ontwikkelingen

De vereniging faciliteert deze ontwikkeling met behulp van haar expertise en door partijen aan elkaar te koppelen. Lees hier onder de visie van Energie-Nederland:

Centraal en decentraal komen samen in de energiemarkt van de toekomst

Decentrale energie leidt tot een nieuwe dimensie in de energiemarkt, waarin iedereen de energie die nodig is, van productie tot verbruik, zelf kan sturen. Decentrale en centrale productie, handel en verbruik komen samen in een energiesysteem dat steeds duurzamer wordt en tegelijkertijd betaalbaar en betrouwbaar blijft. Energie-Nederland, de branchevereniging van de Nederlandse energiebedrijven, faciliteert deze evolutie van het energiesysteem met haar expertise en door partijen aan elkaar te koppelen.

Visie Energie-Nederland

Wij geloven dat het centrale en decentrale energiesysteem samenkomen in een nieuwe markt.
Energie-Nederland faciliteert en stimuleert deze ontwikkeling van het systeem voor de spelers in de energiewereld. Dit doen wij door maatschappelijke wensen te verbinden met expertise op het gebied van energie, innovatie en markt.

In de decentrale energiemarkt zijn consumenten energieproducenten en -handelaars. Deze ‘prosumenten’ willen eigenaar zijn van hun eigen energieproductie, geld verdienen op de energiemarkt en een bijdrage leveren aan een schoner milieu. Deze wensen en behoeftes uit de maatschappij leiden tot nieuwe technieken als stroomopslag, demand response management en lokale energiehandel.

Deze nieuwe decentrale technieken bieden oplossingen voor een snel veranderende energiewereld. De energiesector transformeert van een homogene sector van grote stroomcentrales met een continue productie naar een heterogene, complexe markt met grote pieken en dalen in de stroomproductie. In plaats van zwaardere netten en meer koper in de grond, komt de decentrale stroommarkt met slimme software of een buurtbatterij. Zo wordt het energiesysteem efficiënter en ontstaan nieuwe verdienmodellen. Sectoren als de bouw, it, telecom en de installatietechniek pakken hun kans in deze markt. Dit biedt volop mogelijkheid voor innovatieve samenwerkingen.

Strategische koers

Om decentrale energie te stimuleren, kiest Energie-Nederland voor de volgende speerpunten:

  • Inzetten op consistent overheidsbeleid
  • Inzicht geven in en toegankelijk maken van de kansen die de decentrale markt biedt
  • Optimaal ruimte bieden aan technologische ontwikkelingen


Werken aan consistent overheidsbeleid

Als branchevereniging werkt Energie-Nederland aan consistent overheidsbeleid dat voorspelbaar is en zich richt op de lange termijn. Beleid dat flexibel genoeg is om de ontwikkelingen in de decentrale markt, maatschappelijke wensen en technologische ontwikkelingen en innovatie de ruimte te geven.

Het gesprek met de overheid speelt zich grotendeels af op provinciaal en gemeentelijk niveau. Provincies en gemeenten hebben een aantal grote uitdagingen. Vaak voldoen hun infrastructuur en mix van energiedragers niet om hun doelstellingen te behalen. Decentrale oplossingen kunnen bijdragen aan de doelen die zij zich bijvoorbeeld in de omgevingswet stellen. Oplossingen zijn altijd gebiedsafhankelijk – ze vereisen kennis van lokale mogelijkheden en wensen van omwonenden.

Energie-Nederland wil hierbij een ondersteunende rol bieden en dé gesprekspartner van lokale overheden worden.

Energie-Nederland maakt zich sterk voor de nieuwe markt waarin het decentraal en centraal energiesysteem samenkomt. We hebben beleid nodig dat aansluit op de behoefte in de maatschappij. We steven ernaar dit toekomstige energiesysteem kostenefficiënt te laten ontwikkelen zodat deze nieuwe markt kan ontstaan en het energiesysteem toch betaalbaar en betrouwbaar blijft.

Inzicht geven in de werking van de decentrale markt

We zien op allerlei vlakken dat de klant een centrale rol krijgt in de dynamische werking van de energieketen. We zien ook ontwikkelingen bij gemeenten en provincies die plannen maken voor lokale energiestrategieën. De maatschappelijke wensen op het gebied van energievoorziening zullen daar ook een plek in moeten krijgen. Als laatste zien we innovatieve ontwikkelingen op het gebeid van decentrale productietechnologie, opslag (zowel warmte koude opslag als het opslaan van elektriciteit) en data gedreven toepassingen, die vraag en aanbod én efficiënt gebruik van het energiesysteem mogelijk maakt.

Ons streven is om al deze partijen te verbinden en te koppelen aan onze leden die actief zijn in elk onderdeel van de energieketen. Door inzicht in de decentrale markt te hebben zijn we in staat behoeftes en wensen in de markt te identificeren, nichemarkten te bedienen met relevante producten en diensten en zo de kansen die deze nieuwe markt biedt voor een ieder te benutten.

Dit doen we door te weten wat er speelt. Kennis te hebben van wat de wensen van de partijen zijn. Welke innovaties er spelen. We werken samen met andere belangenbehartigers zoals FME, VEMW en VNO-NCW, belangrijke gesprekspartners voor de politiek.

Optimaal benutten van de technologische ontwikkelingen

Data en datagedreven diensten en productontwikkeling staan centraal bij het ontstaan van de nieuwe energiemarkt. Het gaat hierbij onder andere om flexdiensten, toepassingen achter de meter bij klanten, aanbodsturing (het op- en afschakelen van apparaten), en energie-opslag. Daarbij zien wij een nieuwe rol in de markt ontstaan, namelijk die van aggregator, de partij die vraag en aanbod naar flexibiliteit in de markt koppelt.

Dit nieuwe veld in de energiemarkt bevindt zich in een vroege fase van ontwikkeling. Energie-Nederland schept helderheid over de randvoorwaarden voor toekomstbestendig beleid en onder welke voorwaarden de nieuwe markt kan ontstaan. Data en digitalisering zijn enablers om dat te realiseren. Doel hierbij is het creëren van een ondernemersklimaat waarbij de commerciële waarde van data optimaal benut wordt, met een op de klant toegespitste dienstverlening.

Een speerpunt voor de ontwikkeling van datagedreven diensten is digitalisering van het lokale stroomnet, en het openbaar maken van de data die hieruit komen. Waar is bijvoorbeeld het net zwaar belast, en kan demand response voorkomen dat nieuwe kabels moeten worden aangelegd? Regionale netbeheerders hebben hier een grote achterstand op landelijk netbeheerder TenneT. Energie-Nederland wil een leidende rol spelen in het creëren van samenwerking met aanpalende markten zoals telecom, installateurs, bouwbedrijven, IT en innovatieve start ups.

Nationaal Isolatieprogramma

Isoleren moet sneller, slimmer en socialer

13 september 2021
Het Nederlandse isolatiebeleid moet op de schop: het isoleren van woningen moet sneller, slimmer en socialer. ChristenUnie, CDA en GroenLinks, ondersteund door maatschappelijke partners NVDE, Natuur & Milieu, Consumentenbond, Koninklijke Bouwend Nederland, Energie Nederland, Techniek Nederland en VENIN,  slaan de
Lees verder

Energie-Nederland steunt voorstel van NVDE voor forse uitbreiding SDE++, vooral voor duurzame warmte

22 juli 2021
Energie-Nederland steunt voorstel van NVDE voor forse uitbreiding SDE++ in 2022, vooral voor duurzame warmte.
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op ‘Fit for 55’ pakket

14 juli 2021
De Europese Commissie publiceert onder de naam Fit-For-55 diverse wetsvoorstellen om de Europese wetgeving in lijn te brengen met het Europese doel van 55% minder CO2 uitstoot in 2030. Energie-Nederland steunt de duidelijke richting en keuze voor aanscherping van de reductiedoelen vanuit Europa.
Lees verder

Warmtetransitie in de gebouwde omgeving: tandje erbij echt nodig!

8 juli 2021
Op 6 juli presenteerde Maarten van Poelgeest, de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving, het Ecorys-rapport over de onrendabele top voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. De hoofdconclusie is helder: met het bestaande beleid komen we in 2030 uit op 1,7 MTon CO2-reductie, de helft van de 3,4 MTon uit het Klimaatakkoord. Er zijn dus extra stappen nodig om het doel te halen. “Een tandje erbij”, zegt Van Poelgeest. Verder is Energie-Nederland verheugd dat het rapport nadrukkelijk inzet op twee sporen: de wijkaanpak (of gebiedsgerichte aanpak) én het individuele spoor, waar vooral huiseigenaren worden verleid om verduurzamingsstappen te zetten, bijvoorbeeld op natuurlijke momenten als een verbouwing.
Lees verder

Goed dat RES 1.0 er ligt. Nu aan de slag met de uitvoering.

5 juli 2021
Op 1 juli hebben 26 van de 30 RES-regio’s hun RES 1.0 ingediend. Daar hebben gemeenten, provincies en waterschappen hun goedkeuring gegeven. Een mooie mijlpaal. Want hiermee is een belangrijke afspraak uit het Klimaatakkoord ingevuld en zijn we weer een stap verder met het realiseren van de afgesproken 35 TWh hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land in 2030. Daarnaast bevatten de RES’sen plannen op hoofdlijnen voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Lees verder

Standaardwerk Zó werkt energie in Nederland zet de basis voor een stevig gesprek over de energietransitie

30 juni 2021
Vandaag verschijnt het standaardwerk ‘Zo werkt energie in Nederland’. Een initiatief van 21 partijen in en om de energiesector onder leiding van de Argumentenfabriek. In navolging van andere standaardwerken geeft Zó werkt energie in Nederland inzicht in de werking van ons energiesysteem met heldere visualisaties, overzichtelijke schema’s en bondige teksten. Het complexe energiesysteem in Nederland wordt teruggebracht tot de kern. Zo objectief en feitelijk mogelijk. Het standaardwerk is tot stand gekomen met de kennis van de 21 betrokken partners en vele deskundigen en een must have voor professionals die in en rondom de wereld van energie in Nederland (gaan) werken.
Lees verder

Selecties van bedrijven voor warmtenetten vereisen altijd transparante selectieprocedures

25 juni 2021
De ACM-notitie 'Marktmodellen warmte en rol netwerkbedrijven' van 24 juni is zeer duidelijk: bij de selectie van een integraal warmtebedrijf, een warmtenetbeheerder of een warmteleverancier moeten gemeenten een open, transparante en non-discriminatoire procedure doorlopen.
Lees verder

Vol inzetten op verdere verduurzaming gebouwde omgeving

22 juni 2021
Wij roepen het nieuwe kabinet op om vol in te zetten op de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hoe gaan we dit bereiken?
Lees verder

Nederland klimaatneutraal in 2050, geen tijd te verliezen!

22 juni 2021
Nederlands klimaatneutraal in 2050. Voor deze ambitieuze doelstelling is geen tijd te verliezen. Daarom roept Energie-Nederland op tot 5 acties.
Lees verder

KVGN en Energie-Nederland sturen gezamenlijke aanbevelingen aan informateur Hamer

7 juni 2021
De voorzitters van KVGN en Energie-Nederland, Jan Willem van Hoogstraten en Medy van der Laan hebben gezamenlijk een brief aan informateur Mariette Hamer gestuurd waarin zij aanbevelingen doen om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te realiseren. Daarvoor is, vinden beide organisaties, een integrale visie op zowel het klimaatbeleid als de energievoorziening essentieel, aangevuld met daarbij passende ondersteunende instrumenten.
Lees verder

Actieagenda: 5 acties om nu vol in te zetten op de laagdrempelige energietransitie in de gebouwde omgeving

4 juni 2021
Met een actieagenda met daarin vijf acties doet Energie-Nederland de oproep om nú echt werk te maken van een laagdrempelige ener­gietransitie.
Lees verder

Oproep Energie-Nederland aan nieuw kabinet: De energietransitie vraagt om besturen met lef

4 juni 2021
Op 3 juni verstuurde Energie-Nederland een oproep aan een nieuw kabinet om de komende regeerperiode belangrijke besluiten te nemen die nodig zijn om de Klimaatdoelstellingen van 2030 te halen.
Lees verder