Energie-Nederland partner van Green Deal aardgasvrije wijken

Vandaag ondertekende minister Kamp van Economische Zaken met 30 gemeenten, 5 netbeheerders en de 12 provinciën de Green Deal aardgasvrije wijken. De deal stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Energie-Nederland is een van de partners die deze deal mede ondersteunen.

Met de ondertekening van de deal wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda. Daarin schetst het kabinet de route naar een CO2-arme samenleving in 2050. Minister Kamp: “Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt.

Concurrentievermogen

Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden, is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken. En tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. De vandaag ondertekende Green Deal levert hier een bijdrage aan.”

Energietransitie voor 7 miljoen huishoudens

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van de zeven miljoen huishoudens die Nederland telt. Het grootste deel van de burgers zal op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor is een goed en betaalbaar alternatief nodig. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Voor die opgave ligt een belangrijke taak voor het rijk, decentrale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Green Deal draagt bij aan innovatie

In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. In de Energieagenda vertaalt het kabinet deze internationale ambities naar concrete maatregelen waarmee Nederland in de komende decennia de energietransitie kan realiseren.

Zo moeten nieuw te bouwen gebouwen vanaf 2021 (bijna) energieneutraal zijn en de resterende warmtevraag moet zoveel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld. Een grotere opgave ligt er voor de warmtevoorziening in de bestaande bouw. De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken waar nu door aardgas wordt verwarmd. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk. Initiatieven die nu mogelijk worden met deze Green Deal leveren een belangrijke bijdrage aan die (sociale) innovaties.

Rol van Energie-Nederland

Energie-Nederland zal contacten faciliteren en simuleren tussen gemeenten en haar leden over producten en diensten die voor consumenten noodzakelijk zijn bij de overstap naar een andere energievoorziening (van gas naar all-electric, (rest)warmte, etc.); en over warmtelevering en warmtenetten. Tevens zullen wij kennisdeling richting onze leden organiseren en kennis vanuit de leden inbrengen; en verbinding leggen met andere gelieerde trajecten waar Energie-Nederland en haar leden bij betrokken zijn.


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten