Richtlijn Garanties van Oorsprong voor hernieuwbare warmte

kleinverbruikersaansluiting

De Richtlijn Garanties van Oorsprong voor hernieuwbare warmte is opgesteld door de warmteproducenten en -leveranciers verenigd in Energie-Nederland, het Platform Bio-Energie, Stichting Warmtenetwerk en de Vereniging Afvalbedrijven, in samenwerking met CertiQ.

Omgaan met GvO’s warmte

Met deze richtlijn willen we de uitgangspunten aangeven voor de wijze waarop warmteproducenten en -leveranciers kunnen omgaan met Garanties van Oorsprong hernieuwbare warmte (GvO’s warmte). Welke kunnen worden aangemaakt voor de geproduceerde hernieuwbare warmte voor warmtelevering aan stadsverwarmingsnetten. In deze richtlijn zijn uitgangspunten opgenomen die beogen onduidelijkheden en de mogelijke schijn van dubbeltelling te voorkomen.

Garanties van Oorsprong dienen twee doelen:

  • Bewijs van levering van hernieuwbare energie aan de eindverbruiker. (Artikel 25, lid 1, “Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR- WKK-elektriciteit”)
  • Voorwaarde voor ontvangen van MEP of SDE+ subsidie. Maar ook voor door de overheid verlangde overlegging van bewijzen van hernieuwbare energieopwekking of -levering. Hoewel GvO’s nu alleen betrekking hebben op hernieuwbare energie is de systematiek van garantie van oorsprong ook uit te breiden met andere (fossiele) energiebronnen. Tot op heden is dit niet opgenomen in bovengenoemde Regelingen. Noch zijn er (ongereguleerde) GvO ́s verstrekt voor opgewekte warmte met behulp van fossiele brandstoffen of het niet hernieuwbare deel van een AEC (Afval Energie Centrale). Zoals industriële restwarmte of restwarmte uit rookgassen.

 

Hernieuwbare warmte

Garanties van Oorsprong hernieuwbare warmteCertiQ certificeert vanaf 2013 hernieuwbare warmte, volgens dezelfde systematiek als GvO’s voor hernieuwbaar geproduceerde elektriciteit. De certificaten fungeren als vereist bewijs voor het verkrijgen SDE+ subsidie. Sinds 2014 is dit ook gereguleerd in de “Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit (nr. WJZ/14198645)”. Deze certificaten voor hernieuwbare warmte hebben uitsluitend betrekking op hernieuwbaar opgewekte warmte. Dus niet op fossiel opgewekte restwarmte of anderszins efficiënt geproduceerde warmte. Een garantie van oorsprong voor warmte uit hernieuwbare energiebronnen toont aan dat de daarop aangegeven hoeveelheid warmte is opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

Richtlijn Garanties van Oorsprong voor hernieuwbare warmte 2017

Scope van nieuwe Europese netcode over vraagrespons moet worden verduidelijkt

15 augustus 2022
Energie-Nederland heeft een reactie gestuurd op de consultatie door ACER over concept kaderrichtsnoeren voor vraagrespons. Deze richtsnoeren zijn de opmaat voor een nieuwe Europese netcode. Vraagrespons wordt steeds belangrijker in de transitie naar een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening. Toch is onduidelijk wat
Lees verder

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Energie-Nederland uit zorgen over Europese herziening biedzones

3 augustus 2021
Energie-Nederland is van mening dat bij de indeling in biedzones gekeken moet worden naar de goede werking van de markt als geheel. Het efficiënt managen van congesties is daarbij één aspect. Maar er is meer. Opsplitsing van biedzones leidt onherroepelijk tot lagere liquiditeit. Dat betekent dat het duurder wordt om risico’s af te dekken. Daarbij gaat het niet alleen om de day-ahead markten, maar zeker ook om de termijnmarkten en de intraday- en onbalansmarkten. Met name de marktintegratie van productie uit zon en wind zal moeilijker en dus duurder worden. Maar ook de werking van de retailmarkt ondervindt nadelen van een minder liquide groothandelsmarkt.
Lees verder
Leveringszekerheid

Beroep ACER-beslissing over beprijzing onbalansenergie

31 maart 2020
Energie-Nederland heeft beroep aangetekend tegen de ACER-beslissing over de beprijzing van onbalansenergie. Dit besluit hangt samen met twee andere besluiten van ACER over het implementatiekader van Europese platforms voor aFRR en mFRR (in Nederland regel- en reservevermogen). Deze twee platforms moeten zorgen voor integratie van de activering van onbalansenergie uit de betreffende reserveproducten.
Lees verder

ACER voorstel voor onbalansprijs verstoort de werking van de onbalansmarkt

20 november 2019
Als sluitstuk van een aantal onderwerpen die uitgewerkt moeten worden onder de Energy Balalancing Verordening heeft ACER, het agentschap voor samenwerking van energietoezichthouders, geconsulteerd. Omdat TSO’s en toezichthouders in Europa er niet uit zijn gekomen moet ACER nu een beslissing
Lees verder
Energie Balancerings Verordening

Inbreng Eurelectric op implementatie Energie Balancerings Verordening

28 juni 2019
Energie-Nederland steunt de inbreng van Eurelectric op een tweetal consultaties over de implementatie van de Energie Balancerings Richtlijn.
Lees verder
Duurzaam Europa vereist ambitieuzer beleid

Duurzaam Europa vereist ambitieuzer beleid

20 mei 2019
Een duurzaam Europa vereist duurzamer, eerlijker en competitiever energiebeleid. Zo stelt Eurelectric in hun manifest voor de EU-verkiezingen.
Lees verder

‘CO2-neutrale opwek in 2045 in de EU haalbaar’

27 november 2018
Volgens de studie ‘Decarbonisation Pathways’ van Eurelectric is het mogelijk om de energievoorziening in 2045 CO2-neutraal te hebben. De studie beschrijft onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Hoewel er fors geïnvesteerd moet worden in duurzame energie en het net, vallen
Lees verder
onbalansmarkt

Voorstel Imbalance Settlement leidt niet tot geïntegreerde onbalansmarkt

25 september 2018
© fotografie: Ruud Otter Het voorstel van ENTSO-E voor harmonisatie van de verrekening van de onbalans van programmaverantwoordelijke partijen is niet voldoende. Dat schrijft Energie-Nederland in reactie op de consultatie van het harmonisatie-voorstel. Een daadwerkelijke harmonisatie van deze verrekening is
Lees verder
onbalansmarkt

Flex delen over de grens blijft moeilijk en inefficient

16 juli 2018
Het meeste recente voorstel van de nationale netbeheerders voor Europese integratie van de onbalansmarkt is geen echte harmonisatie. Dat is de reactie van Energie-Nederland op het voorstel voor implementatie van een platform voor integratie van het mFRR onbalansproduct. Flex is
Lees verder