Richtlijn Garanties van Oorsprong voor hernieuwbare warmte

kleinverbruikersaansluiting

De Richtlijn Garanties van Oorsprong voor hernieuwbare warmte is opgesteld door de warmteproducenten en -leveranciers verenigd in Energie-Nederland, het Platform Bio-Energie, Stichting Warmtenetwerk en de Vereniging Afvalbedrijven, in samenwerking met CertiQ.

Omgaan met GvO’s warmte

Met deze richtlijn willen we de uitgangspunten aangeven voor de wijze waarop warmteproducenten en -leveranciers kunnen omgaan met Garanties van Oorsprong hernieuwbare warmte (GvO’s warmte). Welke kunnen worden aangemaakt voor de geproduceerde hernieuwbare warmte voor warmtelevering aan stadsverwarmingsnetten. In deze richtlijn zijn uitgangspunten opgenomen die beogen onduidelijkheden en de mogelijke schijn van dubbeltelling te voorkomen.

Garanties van Oorsprong dienen twee doelen:

  • Bewijs van levering van hernieuwbare energie aan de eindverbruiker. (Artikel 25, lid 1, “Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR- WKK-elektriciteit”)
  • Voorwaarde voor ontvangen van MEP of SDE+ subsidie. Maar ook voor door de overheid verlangde overlegging van bewijzen van hernieuwbare energieopwekking of -levering. Hoewel GvO’s nu alleen betrekking hebben op hernieuwbare energie is de systematiek van garantie van oorsprong ook uit te breiden met andere (fossiele) energiebronnen. Tot op heden is dit niet opgenomen in bovengenoemde Regelingen. Noch zijn er (ongereguleerde) GvO ́s verstrekt voor opgewekte warmte met behulp van fossiele brandstoffen of het niet hernieuwbare deel van een AEC (Afval Energie Centrale). Zoals industriële restwarmte of restwarmte uit rookgassen.

 

Hernieuwbare warmte

Garanties van Oorsprong hernieuwbare warmteCertiQ certificeert vanaf 2013 hernieuwbare warmte, volgens dezelfde systematiek als GvO’s voor hernieuwbaar geproduceerde elektriciteit. De certificaten fungeren als vereist bewijs voor het verkrijgen SDE+ subsidie. Sinds 2014 is dit ook gereguleerd in de “Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit (nr. WJZ/14198645)”. Deze certificaten voor hernieuwbare warmte hebben uitsluitend betrekking op hernieuwbaar opgewekte warmte. Dus niet op fossiel opgewekte restwarmte of anderszins efficiënt geproduceerde warmte. Een garantie van oorsprong voor warmte uit hernieuwbare energiebronnen toont aan dat de daarop aangegeven hoeveelheid warmte is opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

Richtlijn Garanties van Oorsprong voor hernieuwbare warmte 2017
Leveringszekerheid

Beroep ACER-beslissing over beprijzing onbalansenergie

31 maart 2020
Energie-Nederland heeft beroep aangetekend tegen de ACER-beslissing over de beprijzing van onbalansenergie. Dit besluit hangt samen met twee andere besluiten van ACER over het implementatiekader van Europese platforms voor aFRR en mFRR (in Nederland regel- en reservevermogen). Deze twee platforms moeten zorgen voor integratie van de activering van onbalansenergie uit de betreffende reserveproducten.
Lees verder

ACER voorstel voor onbalansprijs verstoort de werking van de onbalansmarkt

20 november 2019
Als sluitstuk van een aantal onderwerpen die uitgewerkt moeten worden onder de Energy Balalancing Verordening heeft ACER, het agentschap voor samenwerking van energietoezichthouders, geconsulteerd. Omdat TSO’s en toezichthouders in Europa er niet uit zijn gekomen moet ACER nu een beslissing
Lees verder
Energie Balancerings Verordening

Inbreng Eurelectric op implementatie Energie Balancerings Verordening

28 juni 2019
Energie-Nederland steunt de inbreng van Eurelectric op een tweetal consultaties over de implementatie van de Energie Balancerings Richtlijn.
Lees verder
Duurzaam Europa vereist ambitieuzer beleid

Duurzaam Europa vereist ambitieuzer beleid

20 mei 2019
Een duurzaam Europa vereist duurzamer, eerlijker en competitiever energiebeleid. Zo stelt Eurelectric in hun manifest voor de EU-verkiezingen.
Lees verder

‘CO2-neutrale opwek in 2045 in de EU haalbaar’

27 november 2018
Volgens de studie ‘Decarbonisation Pathways’ van Eurelectric is het mogelijk om de energievoorziening in 2045 CO2-neutraal te hebben. De studie beschrijft onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Hoewel er fors geïnvesteerd moet worden in duurzame energie en het net, vallen
Lees verder
onbalansmarkt

Voorstel Imbalance Settlement leidt niet tot geïntegreerde onbalansmarkt

25 september 2018
© fotografie: Ruud Otter Het voorstel van ENTSO-E voor harmonisatie van de verrekening van de onbalans van programmaverantwoordelijke partijen is niet voldoende. Dat schrijft Energie-Nederland in reactie op de consultatie van het harmonisatie-voorstel. Een daadwerkelijke harmonisatie van deze verrekening is
Lees verder
onbalansmarkt

Flex delen over de grens blijft moeilijk en inefficient

16 juli 2018
Het meeste recente voorstel van de nationale netbeheerders voor Europese integratie van de onbalansmarkt is geen echte harmonisatie. Dat is de reactie van Energie-Nederland op het voorstel voor implementatie van een platform voor integratie van het mFRR onbalansproduct. Flex is
Lees verder
netbeheerders

Plan voor Europese integratie van flex in de onbalansmarkt kan beter

28 juni 2018
De Europese integratie van de onbalansmarkt zou het mogelijk moeten maken dat er een grotere pool aan flexmiddelen ontstaat. Dit is efficiënter dan flex lokaal of per land te regelen. Dit is zeer belangrijk bij de transitie naar een CO2
Lees verder
Intraday Elektriciteitsmarkt grensoverschrijdend

Intraday elektriciteitsmarkt is grensoverschrijdend

22 juni 2018
Een mijlpaal is bereikt met het lanceren van de XBID, Cross-border Intraday Market Project. Woensdag 13 juni werden de eerste resultaten op de elektriciteitsmarkt al geboekt. Programmamanager elektriciteit Ruud Otter bij Energie-Nederland: ‘Het is een belangrijke mijlpaal waar we lang op
Lees verder
integratie

Kaders voor integratie Europese elektriciteitsmarkt vastgesteld

30 maart 2017
Op 16 maart hebben de Europese lidstaten met overweldigende meerderheid ingestemd met nieuwe wetgeving voor de integratie en harmonisatie van de balanceringsmarkten. Energie-Nederland heeft zich – samen met ACM, VEMW, TenneT en EZ – vanaf het begin van het proces
Lees verder
integratie

Kaders voor integratie Europese elektriciteitsmarkt vastgesteld

30 maart 2017
Op 16 maart hebben de Europese lidstaten met overweldigende meerderheid ingestemd met een nieuwe wetgeving. De integratie en harmonisatie van de balanceringsmarkten. Energie-Nederland heeft zich – samen met ACM, VEMW, TenneT en EZ – vanaf het begin van het proces
Lees verder

Energietransitie vereist internationale elektriciteitsmarkt

9 maart 2017
                  Het internationaal integreren van de elektriciteitsmarkt is het beste recept voor het zo laag mogelijk houden van de kosten van de energietransitie. Dat concludeert Machiel Mulder, hoogleraar Regulering van Energiemarkten aan
Lees verder