Privacy-policy

Energie-Nederland acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken van leden, relaties – waaronder stakeholders en prospects – en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Energie-Nederland zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • Als Energie-Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Energie-Nederland uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan leden en relaties verzamelt en verwerkt Energie-Nederland contactgegevens, waaronder uw naam, functie, zakelijke mobiele telefoonnummer en zakelijk emailadres:

 • Wanneer uw bedrijf een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
 • Wanneer u contact heeft met Energie-Nederland. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, deelneemt aan onze activiteiten (zoals deelname aan onze bijeenkomsten), inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
 • Wanneer u gebruik maakt van onze website (via cookies);
 • Om leden en haar medewerkers en relaties uit ons netwerk van onze activiteiten op de hoogte te houden.


Nieuwsbrief en voortgangsrapportage

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij onze relaties en geïnteresseerden informeren over maatschappelijke en economische ontwikkelingen, onze standpunten en onze diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief en rapportage bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Op onze website maken wij gebruik van meetinstrumenten van andere partijen, zoals Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Buiten de EU
Wij verstrekken persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Dit heeft betrekking op het verzorgen van de ledenbeheeromgeving, het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen en het verzorgen van bezoekersstatistieken van onze online communicatiemiddelen.

Bewaartermijn
Energie-Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens maakt Energie-Nederland gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er onverhoopt samen niet uit heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan

 

Energie-Nederland
Lange Houtstraat 2
2511 CW, Den Haag
T: 070 311 43 50
E: info@energie-nederland.nl