Privacy Policy

Energie-Nederland acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken van leden, relaties – waaronder stakeholders en prospects – en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Energie-Nederland zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verkregen, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling en gebruik van persoonsgegevens beperken tot, voor zover noodzakelijk en proportioneel gezien, de doeleinden van de verwerking en de hierbij gepaard gaande risico’s voor de privacy van de betrokkenen;
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • U de mogelijkheid bieden uw rechten op grond van de AVG, zoals in deze privacyverklaring genoemd, uit te oefenen.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Energie-Nederland uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
In het kader van haar dienstverlening aan leden en relaties verzamelt en verwerkt Energie-Nederland contactgegevens, waaronder uw naam, functie, zakelijke mobiele telefoonnummer en zakelijk e-mailadres voor de volgende doeleinden:

 • Indien uw bedrijf lid is van Energie-Nederland dan heeft Energie-Nederland een gerechtvaardigd belang om met haar vertegenwoordigers en medewerkers te communiceren over lidmaatschapsaangelegenheden (artikel 6(1)f AVG);
 • Indien uw bedrijf lid is van Energie-Nederland dan heeft Energie-Nederland een gerechtvaardigd belang om met vertegenwoordigers en medewerkers van leden te communiceren over lidmaatschapsaangelegenheden, waarbij in het geval u deelneemt aan een overleggroep ook contactgegevens met deelnemers van deze groep worden gedeeld (artikel 6(1)f AVG);
 • Indien u een relatie bent van Energie-Nederland die een rol speelt bij het nastreven van de doeleinden van Energie-Nederland dan heeft Energie-Nederland een gerechtvaardigd belang om met u te communiceren (artikel 6(1)f AVG);
 • Indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief of voortgangsrapportage dan vragen wij hiervoor uw toestemming (artikel 6(1)a AVG) (zie ook toelichting hierna);
 • Indien u contact opneemt met Energie-Nederland dan heeft Energie-Nederland een gerechtvaardigd belang om met u te communiceren (artikel 6(1)f AVG). Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, deelneemt aan onze activiteiten (zoals deelname aan onze bijeenkomsten), inlogt op uw account, of ons via social media benadert;

Daarnaast verwerkt Energie-Nederland uw IP-adres en browsegedrag om daarmee mogelijk te maken dat u gebruik kunt maken van onze website, alsmede om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te verbeteren (zie ook toelichting hierna).

Nieuwsbrief en voortgangsrapportage
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij onze relaties en geïnteresseerden informeren over maatschappelijke en economische ontwikkelingen, onze standpunten en onze diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief en rapportage bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. U kunt zich ook afmelden door een e-mail vanuit het betreffende e-mailadres te sturen naar [email protected].

Website en cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies die het technisch en functioneel mogelijk maken u de website te kunnen aanbieden. Daarnaast gebruiken wij Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met Google, wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. De instelling van Google Analytics is conform de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Energie-Nederland gebruikt hiertoe de volgende leveranciers die in opdracht van Energie-Nederland persoonsgegevens van (werknemers van) leden, relaties en geïnteresseerden verwerken: MailChimp, Google en Pobuca. Ter bescherming van uw rechten is met deze dienstverleners door ons een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen zoals voorzien in de AVG.

Buiten de EU
Wij verstrekken persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Dit heeft betrekking op het verzorgen van de ledenbeheeromgeving, het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen en het verzorgen van bezoekersstatistieken van onze online communicatiemiddelen. Deze doorgifte van persoonsgegevens voldoet aan de AVG doordat de betreffende leveranciers in de Verenigde Staten (MailChimp en Google) geregistreerd zijn als Privacy Shield gecertificeerd en de doorgifte naar Canada (Pobuca) mogelijk is op basis van een zogenaamde adequacy beslissing van de EU Commissie.

Bewaartermijn
Energie-Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Energie-Nederland verwijdert de persoonsgegevens betreffende werknemers van leden en relaties op verzoek van de betrokkene of uiterlijk één jaar nadat de relatie is verbroken. Voor zover het gegevens in de financiële administratie betreffen worden deze zeven jaar bewaard. De gegevens van personen die uitsluitend worden verwerkt voor het versturen van de nieuwsbrief of de voortgangsrapportage worden verwijderd na intrekking van de toestemming.

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens maakt Energie-Nederland gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
De AVG biedt aan u rechten, die u onder bepaalde voorwaarden kunt uitoefenen. Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij verwerken. In het geval u toestemming voor een verwerking van uw persoonsgegevens heeft verleend kunt u deze te allen tijde weer intrekken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ten slotte, heeft u onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er onverhoopt samen niet uit heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw rechten dan kunt u deze richten aan

Energie-Nederland
Parkstraat 83
2514 JG Den Haag
T: 070 311 43 50
[email protected]