Proeftuinen tweede ronde belangrijk om verder te experimenteren en te leren

Verduurzaming woningen

Minister Ollongren (BZK) kent 19 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van een dorp, wijk of buurt. In totaal gaat het om bijna 100 miljoen euro. Energie-Nederland zit in de Adviescommissie Aardgasvrije Wijken van de Minister en is opgetogen dat er ook een proeftuin bijzit met waterstof (Hoogeveen) en een met groen gas (Opsterland). Het is immers waardevol ervaring op te doen met álle duurzame technologieën. “Experimenteren betekent ook dat niet alles meteen van een leien dakje gaat. Al doende leren is cruciaal voor kennisopbouw en opschaling”, zegt Medy van der Laan, voorzitter Energie-Nederland.

Met de proeftuinen aardgasvrije wijken (PAW) wil de overheid ervaring opdoen met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het is de tweede keer dat de overheid hiervoor geld inzet. In de eerste ronde in 2018 ging €120 miljoen naar 27 gemeenten. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 is 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen verduurzaamd zijn.

Laagdrempelige Transitie
Het blijkt dat er diverse proeftuinen zijn die aansluiten bij het gedachtengoed van de Laagdrempelige Energietransitie, dat door Energie-Nederland in april werd uitgebracht. Ook met kleinere stappen, door veel mensen gezet, kunnen we de doelen uit het Klimaatakkoord halen. Niet per sé meteen aardgasvrij, maar wel alvast op weg gaan naar aardgasvrij-ready, zoals bijvoorbeeld in Opsterland en in Den Bosch. In de derde ronde proeftuinen die BZK in 2021 wil doen, komt aardgasvrij-ready gelukkig nadrukkelijker aan bod.

Energie-Nederland ziet ook meer aandacht voor participatie van inwoners in de wijken van de aanvragen. Dat is echt winst. Daar moet immers het draagvlak zitten. “Mensen verplichten is nooit een succes. Dat heeft de ervaring intussen wel geleerd”, knikt Van der Laan.

Leerproces belangrijk
Van der Laan: “Het is belangrijk dat de resultaten van de proeftuinen niet alleen langs de financiële meetlat liggen, maar duidelijk worden gezien als een leerproces. We zijn met een complexe transitie van 30 jaar gestart, het mag kraken en schuren, daar leren we van. Klimaatneutraal in 2050 betekent dat je nu moet beginnen en vooral ook doorgaan. Leren door te doen.”  Energie-Nederland hamert erop dat op grotere schaal isolatie en hybride warmtepompen ook belangrijke mogelijkheden zijn om huizen te verduurzamen. “Daarnaast moeten we vooral ook steeds herhalen dat we van het aardgas afgaan, anders is er geen urgentie,” voegt de voorzitter toe.

Energie-Nederland is in dat licht ook tevreden met de brede spreiding over experimentele technologieën. Die technologieën zijn alle nog in ontwikkeling en het kost tijd om die naar een kosteneffectieve oplossing op te schalen.

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder