Naar nieuwe producten en diensten

smart-home-kleurEnergie-Nederland_producten en diensten

We zien een nieuwe marktdynamiek ontstaan. Nieuwe marktpartijen treden toe. Burgers worden naast consument steeds vaker ook producent (prosument), bespaarder, investeerder en handelaar. De energieproducent en -leverancier die we nu kennen krijgt een andere vorm. Leveranciers krijgen de rol van serviceverlener: als individuele ‘matchmakers’ tussen vraag en aanbod of aanbieders van een totaaloplossing (licht, warmte, etc.). Klassieke scheidslijnen tussen sectoren vallen weg. Er vindt, kortom, een enorme herdefiniëring van rollen en verantwoordelijkheden plaats.

Er ontstaan nieuwe collectieven en (online) platforms buiten de bestaande structuren. “De klant” bestaat niet meer: mensen kopen comfort en informatie in plaats van energie. Businessmodellen veranderen. Het wordt mogelijk om op basis van actuele, transparante informatie te anticiperen op marktontwikkelingen.

Naast de groeiende wens tot zelforganisatie en zelfvoorzienendheid is er behoefte aan ontzorging. Een deel van de burgers en bedrijven neemt zelf actief deel aan de transitie, maar er zijn ook burgers en bedrijven die verwachten dat de overheid en/of de sector dit voor hen regelt. Een groot deel van de Nederlandse bevolking voelt nog weinig urgentie om zelf CO₂-uitstoot te verminderen of is genoodzaakt om op budget te sturen. De financiële draagkracht die burgers kunnen opbrengen speelt een rol of zij wel of niet actief (kunnen) deelnemen aan de transitie. Voor deze verschillen in economie en samenleving kan de energiewereld van grote betekenis zijn; via nieuwe, betaalbare producten en diensten die consumenten en bedrijven ontzorgen, waardoor deze toch mee kunnen in de transitie.

Energie-Nederland werkt aan versnelling op o.a. de volgende gebieden

Versnellen met data en digitalisering

Data en digitalisering spelen een cruciale rol in nieuwe toepassingen, producten en diensten voor energiebesparing, eigen opwekking en duurzaam gebruik. Om te anticiperen op een energiemarkt waarin data volop beschikbaar zijn en er ook een grote behoefte is om hier gebruik van te maken, is het nodig de wet- en regelgeving aan te passen, protocollen te moderniseren en (klant)processen aan te laten sluiten op een systeem dat ‘real time’ data verschaft. Dat betekent dat data van voldoende kwaliteit moeten zijn: op tijd, compleet, toegankelijk en volledig.

Optimaal gebruik van data: 24/7, real time en op maat

Klanten zullen zulke eisen aan hun leverancier stellen. Dat vraagt om een forse verbeterslag: zo beperken de huidige verrekeningsprocessen een leverancier bijvoorbeeld bij het corrigeren van een meterstand. In de nabije toekomst zijn voldoende slimme meters uitgerold om te verrekenen op basis van het werkelijke verbruik per woning in plaats van op basis van profielen. Een grote stap vooruit voor de klant. Energie-Nederland pleit voor een optimaal gebruik van data (opslag, verwerking en beschikbaarheid): 24/7, real time en op maat. De kracht van data is veel meer in te zetten voor de energietransitie, met behoud van maatschappelijke- en consumentenbelangen.

Versnellen met producten en dienstverlening voor prosumenten

Door de opkomst van zonne-energie en andere decentrale opwekking (zoals micro-wkk of warmtepompen) verschijnt ook de prosument in het energielandschap. Het aantal nul-op-de-meter woningen stijgt. Nieuwe aanbieders uit heel andere sectoren dienen zich aan. Het aantal energiecoöperaties zal verder toenemen, evenals de schaal waarop zij opereren. Die beweging verdient ruimte in een gelijk speelveld.

Bedrijven en prosumenten maximaal faciliteren

Met deze trends dienen zich echter nieuwe vragen aan als het in balans houden van energievraag en –aanbod en het borgen van de benodigde flexibiliteit. Dat biedt kansen voor nieuwe diensten en producten uit de energiemarkt. Daarmee kunnen energiebedrijven en prosumenten elkaar versterken en aanvullen om te zorgen dat zij op alle momenten kunnen beschikken over energie. Door bedrijven en prosumenten maximaal te faciliteren zijn er op korte termijn volop kansen te verzilveren in de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten.

De markt is gebaat bij een heldere taakafbakening en rolverdeling tussen netbeheerders, net-werkbedrijven en marktpartijen. Netbeheerders en netwerkbedrijven moeten hun publieke rol en taken onafhankelijk invullen en zijn hierdoor geen onderdeel van de markt. Het ontwikkelen van producten en diensten voor de transitie is aan de markt. Die taakafbakening moet wettelijk scherper worden vastgelegd, zodat gelijke kansen voor iedereen in de markt wordt gewaarborgd.


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten