Versnellen met duurzame energie

 

Versneld naar een CO₂-arme, betrouwbare energieproductie

Energie-Nederland omarmt de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs: een stevig mondiaal akkoord voor de aanpak van klimaatverandering. Energie-Nederland onderstreept de urgentie om door te pakken, gezien de snelheid waarmee klimaatverandering zich manifesteert en de mogelijke onomkeerbare gevolgen daarvan. Hoe eerder investeerders duidelijkheid hebben, hoe beter. Wacht dus niet, maar handel nu. Dat begint met een doorvertaling van de afspraken uit Parijs in concrete Europese doelstellingen voor het reduceren van broeikasgassen. Maar ook op nationaal niveau is een versnelling noodzakelijk.

Energie-Nederland legt hiervoor de volgende ambities neer:

 

Versnellen met CO₂-reductie: CO₂ als hoofddoelstelling voor de transitie

In de energietransitie zien wij het realiseren van CO₂-reductie als het hoofddoel. Een ambitieus CO₂-doel voor 2030 zet de koers uit naar een CO₂-arme, betrouwbare energievoorziening in 2050. Alle partijen en sectoren in de samenleving zullen zich moeten inspannen om dit doel te bereiken. Een forse inzet op energiebesparing en maximaal gebruik van duurzame energie leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de CO₂-doelstelling.

Met ons pleidooi om CO₂ centraal te stellen voor de transitie sluiten wij aan bij het advies van de Raad voor de Leefomgeving voor het Energierapport, bij de keuze die het kabinet hiervoor heeft gemaakt in het Energierapport en bij adviezen van bijvoorbeeld De Nederlandse Bank, het CPB en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek CO₂-reductie.

Versnellen met CO₂-reductie: CO₂-reductie naar 50% in de EU in 2030

De huidige EU-doelstelling voor 2030 om de uitstoot van broeikasgassen met 40% te reduceren (ten opzichte van 1990) is niet voldoende om de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs waar te maken. Om ruim binnen de 2 oC temperatuurstijging te blijven die in Parijs is afgesproken, is extra reductie nodig. Energie-Nederland pleit voor een versnelling van de CO₂-reductie naar 50% in de EU in 2030, op weg naar een CO₂-arme energievoorziening in 2050. Daarmee komt Europa aan het stuur voor een ambitieus en effectief klimaatbeleid.

Er liggen twee duidelijke aangrijpingspunten voor Europa op tafel waarbij die hogere ambitie ingevoerd kan worden:

  1. de hervorming van het EU emissiehandelssysteem (ETS) en
  2. de komende verdeling van het Europese niet-ETS doel over de lidstaten

Een hervorming van het ETS in Europa is dringend noodzakelijk. Dat betekent het versneld uit de markt halen van het huidige overschot aan emissierechten om daarmee een verhoging van de CO₂-prijs in gang te zetten. Een verbreding van het ETS naar andere sectoren (o.a. vervoer, scheepvaart en verwarming in de gebouwde omgeving) versterkt bovendien de werking van het ETS als centraal instrument en waarborgt tegelijkertijd dat de andere sectoren rechtstreeks aan te spreken zijn op hun bijdrage aan de CO₂-reductie. Bij een centrale rol van het ETS passen geen afzonderlijke nationale maatregelen voor bedrijven die onder het ETS vallen.

Een forse aanscherping van het CO₂-doel en een bijbehorende versterking van het ETS hebben effect op het gebruik van fossiele brandstoffen en de toekomst van kolen- en gascentrales. De markt kan daarmee techniek-neutraal sturen op minder fossiele brandstoffen en verlaging van de CO₂-uitstoot.

De verhoogde CO₂-ambitie in 2030 moet in de gehele economie doorwerken. Alle sectoren doen mee en leveren hun bijdrage aan de reductie van 50%. In de binnenlandse sectoren transport, landbouw en gebouwde omgeving (die niet onder het ETS vallen) zijn naast Europese maatregelen ook nationale maatregelen mogelijk, zonder afnemende effecten door het waterbedeffect.

Ook de samenleving kan en moet een stap extra zetten. Het gaat om een forse opgave die de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening op (middel)lange termijn onder druk zet. Energie-Nederland gaat voor een aanpak die is gericht op een integrale afweging op basis van (kosten)effectieve maatregelen en de kosten per vermeden ton CO₂. Het toepassen van duurzame elektrificatie, groen gas en warmte kan daarbij een grote rol spelen om de CO₂-uitstoot bij vervoer en in de gebouwde omgeving terug te dringen. Op die manier kan de energiesector andere sectoren actief ondersteunen bij het realiseren van forse reducties op een kosteneffectieve wijze.

Versnellen met duurzame energie

 

In het “2030 Energy and Climate Framework” is EU-breed een bindende doelstelling afgesproken van 27% hernieuwbare energie. Alle EU-landen komen uiterlijk eind 2019 met een nationaal energie- en klimaatplan voor 2021-2030.

Duurzame energieproductie ook in Nederland maximaal faciliteren

Op dit moment zit Nederland op circa 5% duurzame energieproductie. Het is van groot belang om de huidige koers richting duurzame energie te versnellen. De resultaten van het Energieakkoord in 2023 vormen een belangrijke tussenstap: ruim 40% van alle elektriciteit wordt dan al duurzaam opgewekt. In de rest van de energievoorziening ligt het aandeel nog onder de 10%. Energie-Nederland roept op om duurzame energieproductie ook in Nederland maximaal faciliteren.

Alle vormen van duurzame energie hard nodig

Zon, wind op land en zee en biomassa zijn allemaal volop nodig voor een groter aandeel duurzame elektriciteit. Bij duurzame warmte gaat het om bronnen als groen gas, biomassa, geothermie en warmtepompen. Daar ligt de grootste uitdaging. Om de benodigde groei mogelijk te maken willen we – zolang het ETS niet goed functioneert – vasthouden aan de SDE+ als stimuleringinstrument voor duurzame energieproductie. Er is op termijn echter een opvolger nodig die beter aansluit bij het ETS als sturingsinstrument en de Europese elektriciteitsmarkt, waarbij subsidiestromen kunnen worden afgebouwd.

Maatschappelijk draagvlak is cruciaal voor een aantal grootschalige duurzame energiebronnen. Energie-Nederland treedt graag in overleg met VNG, IPO en andere partners om te kijken hoe dit draagvlak kan worden vergroot.

Versnellen op besparen

Energiebedrijven voelen hun verantwoordelijkheid om beter met energie om te gaan en bedrijven en consumenten te ondersteunen in het reduceren van hun energieverbruik. Energieleveranciers zijn nu al actief met producten en diensten die inzicht geven in verbruik en die de klant ontzorgen in de energiebesparing. Deze zullen zich, aansluitend op de vragen van de klant, verder doorontwikkelen en optimaliseren. Data en digitalisering spelen hierin een belangrijke rol. Niet iedereen weet de weg te vinden in het aanbod van besparingsmogelijkheden. De leden van Energie-Nederland zien het als een kans en uitdaging om met relevante producten en diensten maatschappelijk van toegevoegde waarde te zijn.

Maximaal energie besparen bij klanten door nieuwe producten en diensten

Bewust omgaan met energieverbruik wordt het nieuwe normaal. Energie-Nederland zet in op maximaal energie besparen bij klanten door nieuwe producten en diensten. We formuleren sa-men met stakeholders een ambitieus en realistisch besparingsdoel voor de gebouwde omgeving, te bereiken in 2030. Veel energiebedrijven verkopen straks niet uitsluitend kWh-en elektriciteit, m3 gas of PJ warmte, maar helpen hun klanten hun energiegebruik te reduceren via toegesneden producten en diensten. Energiebedrijven zijn een logische partij om energiebesparing te realise-ren. Ze verschaffen hun klanten actueel inzicht in gebruik. Leveranciers zetten hun een bestaande klantrelatie in om klanten te adviseren over besparingskansen en bieden producten en diensten aan tegen competitieve prijzen


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten