Verder onderzoek nodig voor gedegen en verantwoord besluit CO2-reductie

Energie-Nederland onderschrijft de noodzaak om verder onderzoek te doen naar de wijze waarop 25% CO2-reductie in 2020 gehaald kan worden. Het is daarbij goed dat er nu een denkrichting van het kabinet op tafel ligt hoe de extra CO2-reductie bovenop het Energieakkoord mogelijk ingevuld kan worden. Dat stelt Energie-Nederland in reactie op de brief die het kabinet over het Interdepartementaal Beleidsonderzoek CO2-reductie aan de Kamer heeft gestuurd.

Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek CO2-reductie bevestigt  dat het niet eenvoudig zal zijn voor Nederland om in de korte tijd die resteert tot 2020 een pakket maatregelen te vinden dat met zekerheid tot extra reductie leidt. Er zijn nog veel vragen te beantwoorden.

Het kabinet overweegt twee mogelijke opties waar de energiesector een rol speelt. Succesvolle implementatie van het demonstratieproject ROAD voor CO2-verwijdering en –opslag kan een belangrijke extra bijdrage aan de Nederlandse CO2-reductie leveren. We hopen dat dit jaar hier verdere besluitvorming over volgt. Energie-Nederland is blij dat het kabinet ROAD als kansrijk beschouwt.

Een andere optie die volgens het kabinet overwogen zou kunnen worden is een vervroegde sluiting van de twee kolencentrales uit de jaren ‘90. Het kabinet geeft aan dat sluiting van de drie nieuwe kolencentrales in géén geval aan de orde is voor 2020.

Energie-Nederland deelt de opvatting van het kabinet dat meer inzicht nodig is voordat het een verantwoord besluit kan nemen over eventuele sluiting van centrales uit de jaren ‘90. Samen met het ministerie van EZ onderzoeken Energie-Nederland en de vier betrokken bedrijven reeds welke mogelijkheden er zijn voor uitfasering van kolen en welke consequenties dit heeft voor Nederland. In dat onderzoek wordt een breed scala aan afwegingen in beeld gebracht die van belang zijn voor een uiteindelijk besluit, zoals: hoe effectief is de reductie in Europees perspectief, wat is de juridische situatie, tot welke kosten leidt dit voor de staat en bedrijven en hoe zien de economische gevolgen voor Nederland er uit.

Voorzitter Medy van der Laan van Energie-Nederland zegt hierover: “Het onderzoek naar de haalbaarheid en gevolgen van de in de brief genoemde vervroegde sluiting zullen we in dit lopende traject inpassen. Energie-Nederland wil dat daarnaast ook het alternatief wordt onderzocht in hoeverre er extra CO2-reductie bij kolencentrales zelf kan worden gerealiseerd. Alle aspecten die van belang zijn moeten goed worden onderzocht en op tafel komen. Pas dan is er verantwoord in gezamenlijkheid een keuze te maken.”

Naast mogelijke maatregelen in de energiesector kijkt het kabinet ook naar opties bij andere sectoren. Het is volgens Energie-Nederland nodig om ook hier serieus onderzoek te doen naar de mogelijkheden.

In Nederland staan de volgende kolencentrales:

Jaren ’90: Hemweg 8, Amsterdam (Nuon), Amer 9, Geertruidenberg (RWE)

Nieuwe centrales: Maasvlakte 3 (Uniper), Maasvlakte (Engie), Eemshaven (RWE)

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder

Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2021 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

18 mei 2022
In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland, Onyx Power, RWE,
Lees verder

ACM moet tarieven afleversets warmte 2020 aanpassen na beroep van Energie-Nederland

5 mei 2022
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in een beroepsprocedure bepaald dat ACM de maximumtarieven voor huur van afleversets warmte voor 2020 moet aanpassen. Energie-Nederland, die het beroep heeft aangespannen, is blij met de uitspraak. Afleversets zorgen voor
Lees verder