Verder onderzoek nodig voor gedegen en verantwoord besluit CO2-reductie

Energie-Nederland onderschrijft de noodzaak om verder onderzoek te doen naar de wijze waarop 25% CO2-reductie in 2020 gehaald kan worden. Het is daarbij goed dat er nu een denkrichting van het kabinet op tafel ligt hoe de extra CO2-reductie bovenop het Energieakkoord mogelijk ingevuld kan worden. Dat stelt Energie-Nederland in reactie op de brief die het kabinet over het Interdepartementaal Beleidsonderzoek CO2-reductie aan de Kamer heeft gestuurd.

Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek CO2-reductie bevestigt  dat het niet eenvoudig zal zijn voor Nederland om in de korte tijd die resteert tot 2020 een pakket maatregelen te vinden dat met zekerheid tot extra reductie leidt. Er zijn nog veel vragen te beantwoorden.

Het kabinet overweegt twee mogelijke opties waar de energiesector een rol speelt. Succesvolle implementatie van het demonstratieproject ROAD voor CO2-verwijdering en –opslag kan een belangrijke extra bijdrage aan de Nederlandse CO2-reductie leveren. We hopen dat dit jaar hier verdere besluitvorming over volgt. Energie-Nederland is blij dat het kabinet ROAD als kansrijk beschouwt.

Een andere optie die volgens het kabinet overwogen zou kunnen worden is een vervroegde sluiting van de twee kolencentrales uit de jaren ‘90. Het kabinet geeft aan dat sluiting van de drie nieuwe kolencentrales in géén geval aan de orde is voor 2020.

Energie-Nederland deelt de opvatting van het kabinet dat meer inzicht nodig is voordat het een verantwoord besluit kan nemen over eventuele sluiting van centrales uit de jaren ‘90. Samen met het ministerie van EZ onderzoeken Energie-Nederland en de vier betrokken bedrijven reeds welke mogelijkheden er zijn voor uitfasering van kolen en welke consequenties dit heeft voor Nederland. In dat onderzoek wordt een breed scala aan afwegingen in beeld gebracht die van belang zijn voor een uiteindelijk besluit, zoals: hoe effectief is de reductie in Europees perspectief, wat is de juridische situatie, tot welke kosten leidt dit voor de staat en bedrijven en hoe zien de economische gevolgen voor Nederland er uit.

Voorzitter Medy van der Laan van Energie-Nederland zegt hierover: “Het onderzoek naar de haalbaarheid en gevolgen van de in de brief genoemde vervroegde sluiting zullen we in dit lopende traject inpassen. Energie-Nederland wil dat daarnaast ook het alternatief wordt onderzocht in hoeverre er extra CO2-reductie bij kolencentrales zelf kan worden gerealiseerd. Alle aspecten die van belang zijn moeten goed worden onderzocht en op tafel komen. Pas dan is er verantwoord in gezamenlijkheid een keuze te maken.”

Naast mogelijke maatregelen in de energiesector kijkt het kabinet ook naar opties bij andere sectoren. Het is volgens Energie-Nederland nodig om ook hier serieus onderzoek te doen naar de mogelijkheden.

In Nederland staan de volgende kolencentrales:

Jaren ’90: Hemweg 8, Amsterdam (Nuon), Amer 9, Geertruidenberg (RWE)

Nieuwe centrales: Maasvlakte 3 (Uniper), Maasvlakte (Engie), Eemshaven (RWE)

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder