Worden ook onze woonhuizen straks verwarmd met aardwarmte?

geothermie

Duurzame warmte uit geothermie wordt steeds vaker toegepast in Nederland. Kassen, gebouwen en huizen worden ermee verwarmd. De andere voordelen behalve duurzaamheid? Het is 24 uur per dag beschikbaar, onafhankelijk van fluctuaties in de olieprijs en de installaties vallen niet op in het straatbeeld.

De eerste ontbijtsessies ‘Nieuwe technologie, nieuwe energie’ die Energie-Nederland vandaag organiseerde, staat in het teken van geothermie. Frank Schoof, voorzitter van Platform Geothermie, deelt zijn kennis over de technologie en het potentieel ervan. Hoe verduurzamen we de energievoorziening richting 2030 en 2050? ‘De uitdaging zit erin om door te gaan naar de gebouwde omgeving.’

Geothermie als één van de warmtebronnen

Marco van Soerland is de tweede spreker van vanmorgen. Als manager lokale warmte bij HVCGroep legt hij uit waarom ze investeren in geothermie. ‘Wij geloven in de potentie van geothermie als één van de warmtebronnen in de warmtetransitie. Warmtenetten leveren naar verwachting straks 20-50% van de benodigde warmte aan kantoren en huishoudens. Zelfs als de 20% klopt, dan is de uitdaging al enorm.’

Thematische hoofddoelen in het Masterplan Aardwarmte

Wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn volgens Schoof? ‘Het Masterplan Aardwarmte in Nederland is onlangs uitgebracht. Dat schetst zes thematisch hoofddoelen om de ambities voor aardwarmte waar te kunnen gaan maken. Enkele daarvan zijn: veilig en effectieve opereren, robuust maatschappelijk draagvlak waarborgen en innoveren zodat er ook kostendaling optreedt.’ En Van Soerland legt uit: ‘We leren nog bij elk project; en ieder project is uniek. Eerder bleek bij een proefboring door Trias Westland tot 4.000 meter dat daar geen warm water was. We gaan nu water gebruiken van 2.500 meter diepte.’

De potentie van aardwarmte

Kan er op iedere plek warmte uit de aardlagen gewonnen worden? Schoof: ‘Er zijn dunbevolkte gebieden in Nederland waar de potentie van de geothermie groot is, maar de afzet bovengronds te klein. Per keer wordt gekeken of geothermie kan bijdragen aan de beste warmteoplossing voor bedrijven en burgers in een specifiek gebied.’

Of aardwarmte in de gebouwde omgeving net zoveel voordelen kent als voor de glastuinbouwbedrijven moet gaan blijken de komende jaren. Een cruciale factor daarbij is ook draagvlak. Van Soerland: ‘Burgerparticipatie bij de warmtetransitie is bepalend voor de kans van slagen.’

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder