Nieuw waterstofrapport laat noodzaak Klimaatfonds zien 

De Europese verplichting uit de Renewable Energy Directive (REDIII) stelt dat minstens 42 procent van het waterstofgebruik in de industrie groen moet zijn in 2030. Groene waterstof wordt geproduceerd uit hernieuwbare elektriciteit. Op de korte termijn is deze groene waterstof duurder dan grijze waterstof die uit aardgas wordt geproduceerd. 

Onderzoek van CE-Delft en TNO in opdracht van o.a. Energie-Nederland laat zien dat de Europese afnameverplichting voor groene waterstof alleen haalbaar is met voldoende nationaal beleid. Ondersteuning van de waterstofmarkt in de vorm van subsidie, normeren en beprijzen is nodig. Zonder snelle ontwikkeling van waterstof loopt de energietransitie vast. 

De verplichting voor gebruik van groene waterstof in de industrie kan niet zomaar opgelegd worden op de huidige waterstofgebruikers. Dat zou tot dermate hoge kostenstijging leiden dat bedrijven uit Nederland vertrekken of waterstofdragers importeren (die niet onder de verplichting vallen). Daarom moeten de komende jaren ten minste de middelen die in het Klimaatfonds gereserveerd zijn (€7 miljard voor nationale productie en import) ingezet worden voor het verkleinen van de onrendabele top van groene waterstof ten opzichte van grijze waterstof. Energie-Nederland roept de Tweede Kamer en het nog te vormen kabinet op om deze reservering in stand te laten. 

Op de lange termijn is waterstof een onmisbare schakel in het verduurzamen van productieprocessen die niet makkelijk te elektrificeren zijn. Als de productie van groene waterstof achterblijft, kunnen minder windmolens op zee gerealiseerd worden. Het is namelijk niet mogelijk om alle wind-elektriciteit op het nationale elektriciteitsnetwerk in te voeden, omdat daarvoor geen capaciteit in het netwerk is. Een vorm van omzetting van elektriciteit naar moleculen in de vorm van waterstof is nodig

Naast groene waterstof ligt er ook een belangrijke rol voor blauwe waterstof. Dit is waterstof gemaakt uit restgassen of aardgas waarbij de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen. Energie-Nederland onderzoekt ook hoe deze projecten beter van de grond kunnen komen en goed kunnen samengaan met de ambities op groene waterstof. 

Lees hier het rapport van CE-Delft en TNO.

Gerelateerd nieuws