Aangepaste waterstof transport- en aansluitcontracten

De beoogde landelijk waterstof netbeheerder HNS heeft in april 2022 een consultatieversie van de transport- en aansluitcontracten gepresenteerd die partijen moeten tekenen om toegang te krijgen tot het toekomstige landelijke waterstofnetwerk. HNS en de representatieve organisaties VEMW (eindgebruikers) en Energie-Nederland (producenten en shippers) hebben eind 2022 een trialoogtafel gestart met als doel te komen tot een evenwichtige contractenset van rechten en plichten voor de netbeheerder en de netgebruikers. Het doel was te komen tot afspraken over zowel (voorwaarden voor) toegang als gebruik van het systeem (introductie van een virtueel handelspunt , beschikbaarheid vanpijplijnflexibiliteit (PFS), e.d.). Niet meegenomen zijn de tariefstelling en de waterstofkwaliteit omdat deze door de wetgever (ministerie EZK) worden vastgesteld.

De uitkomst van het trialoog proces is een aangepaste contractenset die versie 1.0 heet. Deze 1.0 versie betekent niet het einde van het ontwikkeltraject van deze contractenset, en ook niet dat overeenstemming bereikt is over alle punten. Zo verdienen de invulling van de aansprakelijkheidsbepalingen, de verdeling van pijplijnflexibiliteit en onderhoud (duur en frequentie) nog aandacht en komen wellicht ook nieuwe zaken aan tafel. De trialoogpartijen zijn inmiddels in overleg met EZK en toezichthouder ACM over een proces om de ACM een rol te geven in de geschillenbeslechting. 

Energie-Nederland en VEMW stellen vast dat de modelafspraken in versie 1.0 voor deze fase in de ontwikkeling van het netwerk evenwichtiger zijn geworden in de regeling van rechten en plichten van de netbeheerder en de netgebruikers jegens elkaar. Ze zijn tot stand gekomen in een constructief overleg vanuit een dialoog waarbij partijen elkaars positie respecteerden. Deze versie biedt partijen inzicht in de huidige stand van zaken. In 2024 gaan partijen door met het verder ontwikkelen van de contractenset.

Via deze link zijn de aangepaste contracten te vinden op de website van HNS.

Gerelateerd nieuws