Vereenvoudig de energiebelasting en maak gerichte beleidskeuzes 

Energie-Nederland verwelkomt het rapport, dd 7 juni jl., van staatssecretaris Van Rij over de opties die er zijn voor de vereenvoudiging van de energiebelasting. Er worden in het rapport geen keuzes gemaakt. Energie-Nederland stelt de volgende keuzes voor:  

  1. Energiebelasting primair richten op eindverbruik om dubbele belastingen te voorkomen 
  1. Energiebelasting op basis van energie-inhoud (€/kWh) 
  1. Energiedragers elektriciteit en aardgas minimaal gelijk belasten. 
  1. Introduceer twee categorieën van eindverbruikers: huishoudens en niet-huishoudens.
      

Toekomstbestendige energiebelasting 
Om het energiesysteem duurzaam en betaalbaar in te richten is de energiebelasting een belangrijk instrument. Wat in 1996 begon als een eenvoudig instrument gericht op energiebesparing en het generen van groene belastinginkomsten met een uniform tarief voor kleinverbruikers, is nu uitgebreid naar een complex systeem met vijf schijven, zestien teruggaveregelingen en zes bijzondere tarieven waar energieproducenten, -leveranciers, -verbruikers, de Belastingdienst en beleidsmakers bij betrokken zijn.  

Gedurende de energietransitie zal de technologie en de energiemarkt zich blijven ontwikkelen. Een vereenvoudiging van de energiebelasting maakt deze veranderingen mogelijk, zonder het belastingsysteem nog ingewikkelder te maken. Het door Van Rij gepresenteerde rapport presenteert de mogelijkheden voor de toekomst, zonder al een keuze te maken.  

Aanbevelingen 
Zoals opgemerkt in het rapport van het Ministerie van Financiën is het noodzakelijk dat de energiebelasting wordt vereenvoudigd en dat keuzes worden gemaakt over de beleidswensen die via de energiebelasting kunnen worden behaald. Binnen dit kader heeft Energie-Nederland een aantal suggesties voor keuzes die goed aansluiten op het rapport.  

1. Energiebelasting primair gericht op eindverbruik om dubbele belastingen te voorkomen 
De energiebelasting richt zich primair op het eindverbruik van aardgas, elektriciteit en waterstof en niet op energie-omzetting. Energie-Nederland is voorstander van de inputvrijstellingen voor energie-omzetting, omdat dubbele belastingen op energie hiermee worden voorkomen. Energie-Nederland wil de bestaande inputvrijstellingen voor energetische doeleinden behouden, verruimen en uitbreiden naar nieuwe energiedragers zoals groen-gas- en waterstofproductie.  

2. Energiebelasting op basis van energie-inhoud (€/kWh)
De tarieven voor de energiebelasting moet altijd worden uitgedrukt in €/kWh, ongeacht de energiedrager. Dit maakt de uitvoering eenvoudiger voor energieleveranciers en de Belastingdienst, en beter te begrijpen voor eindgebruikers. Daarnaast worden hiermee eventuele verschillen in belastingdruk tussen energiedragers inzichtelijk. 

3. Energiedragers elektriciteit en aardgas minimaal gelijk belasten
Momenteel wordt elektriciteit hoger belast dan aardgas. De energiebelasting heeft als primaire doelstelling om een besparingsprikkel te introduceren. Wij stellen daarom voor om het tarief, op basis van energie-inhoud, gelijk te stellen voor alle elektriciteit en aardgas. Om de vraagontwikkeling voor waterstof te stimuleren, stelt Energie-Nederland voor om een verlaagd tarief in te stellen. 

4. Introduceer twee categorieën eindverbruikers: (1) huishoudens en (2) niet-huishoudens
Energie-Nederland pleit voor de invoering van twee typen eindverbruikers voor de energiebelasting zijnde huishoudens en zakelijk (of niet-huishoudens). De huishoudens krijgen een vast tarief per kWh (vlaktaks) met eventueel een algemene vermindering op de energiebelasting. Daarmee kan gericht de energiebelasting worden bepaald voor huishoudens zonder dat dit effecten heeft op bedrijven. De zakelijke aansluitingen vallen binnen een beperkt degressief stelsel met twee schijven. Daarbij wordt de 1ste schijf langer gemaakt zodat het merendeel van de bedrijven onder dat tarief valt. De 2de schijf richt zich op de grotere grootverbruikers waarvoor een lager tarief zal gelden, in analogie met de huidige 5de schijf.  

Gerelateerd nieuws