Energie-Nederland is blij met plan van GroenLinks en PvdA voor compensatie van de energierekening maar pleit voor een inkomensafhankelijke energiebelastingvermindering

Op 6 september presenteerden GroenLinks en PvdA een sympathiek plan voor de compensatie van de hoge energierekening tijdens het televisieprogramma Op1. Het voorstel betreft een maximumprijs voor het gemiddelde energiegebruik van een huishouden. Gebruikt een huishouden meer dan het gemiddelde, dan geldt het normale (markt)tarief. De leverancier krijgt het verschil tussen de marktprijs en de maximumprijs vanuit de overheid vergoed.

Energie-Nederland pleit al langer voor een breed pakket aan compenserende maatregelen en is blij met de aandacht en concrete suggesties die politieke partijen hebben voor dit belangrijke onderwerp. Zonder gerichte maatregelen raken grote groepen huishoudens alsnog in de financiële problemen.

Voorkeur Energie-Nederland ligt bij inkomensafhankelijke belastingkorting

De voorkeur van Energie-Nederland gaat echter uit naar een directe inkomensafhankelijke compensatie via de energierekening. Het liefst door aan de knoppen van de energiebelasting te draaien. Dit is de meest efficiënte route omdat dit een al bestaande geldstroom is via de energieleveranciers en zij dit redelijk eenvoudig in hun factuursysteem kunnen verwerken. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de overheid vaststelt welke inkomensgroepen voor ondersteuning in aanmerking komen en de energieleveranciers informeren voor welke adressen dit het geval is. Met deze voorgestelde compensatie is het ook mogelijk om het voorschotbedrag (bij een gemiddeld verbruik) van 400 euro naar 240 euro terug te brengen. Maar dan gericht op de inkomensgroepen die dit het meeste nodig hebben.

Energie-Nederland heeft nog niet alle details over het plan van GroenLinks en PvdA ontvangen, en vooralsnog is het onduidelijk hoe de energieleveranciers voor het verschil tussen de marktprijs en de maximumprijs gecompenseerd zullen worden. Gezien de situatie op de markt en de positie van leveranciers moet dit gelijktijdig gebeuren. Anders komen energieleveranciers in de financiële problemen. Het failliet gaan van energieleveranciers, met een mogelijk domino-effect naar andere leveranciers, zal verstrekkende gevolgen hebben waarvan de consequenties op dit moment niet te overzien zijn.

Haast in de besluitvorming is geboden

Welke compensatie-route er uiteindelijk ook wordt gekozen, de administratieve impact op de factureringssystemen van de energieleveranciers is groot. Daarom is het belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de gekozen route. De door Energie-Nederland voorgestelde oplossing van een inkomensafhankelijke vermindering van de energiebelasting kan bij snelle besluitvorming op 1 januari 2023 ingaan.

Indien de politiek deze optie zou wensen, zijn wij bereid te onderzoeken of dit kan per 1 januari 2024. Dat heeft er met name mee te maken dat voor elke individuele verbruiker moet worden vastgesteld wat het verschil tussen is tussen het ingestelde prijsplafond en de prijs in het lopende contract. Die prijs is voor elke klant anders, afhankelijk van het moment van afsluiten van het contract. En daarmee is de compensatie voor elke klant anders. Dit is zowel voor de overheid als de leverancier een lastig te implementeren proces.

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

9 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder