Europese oproep voor extra bescherming en hulp aan klanten deze winter

De Europese Commissie roept in een gezamenlijke verklaring met een groot aantal Europese brancheorganisaties – die de belangen van o.a. energieleveranciers vertegenwoordigen -, de Europese energietoezichthouders en de Europese consumentenorganisatie, de energieleveranciers op om klanten deze winter maximaal te helpen. Naast de vaak per land al geldende extra maatregelen, wordt specifiek opgeroepen om bescherming en hulp te bieden, zeker tot eind maart 2023.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de daaruit volgende sancties zijn de energieprijzen historisch hoog. Huishoudens die normaliter geen moeite hadden om de maandelijkse energierekening te betalen, staan nu vaak voor een uitdaging. Echter ook voor energieleveranciers zijn het bijzondere omstandigheden waardoor hulp aan klanten beperkt kan zijn om het in de problemen komen van leveranciers te voorkomen.

De ondertekenaars benoemen een viertal adviezen:

  1. Tref betalingsregelingen, met duidelijke spelregels en toelichting als dit nodig is. Het is belangrijk dat alle relevante organisaties, zoals sociale diensten, consumentenorganisaties en energieleveranciers, consumenten de nodige ondersteuning bieden.
  2. Voorkom zoveel mogelijk dat mensen van gas/elektriciteit afgesloten worden, zeker tot eind maart 23.
  3. Voorkom eenzijdige wijzigingen van vaste contracten die ongunstig zijn voor consumenten voordat ze aflopen. Zeker voor klanten waarvan mag worden aangenomen dat zij die moeite krijgen met het betalen van de energierekening.
  4. Voorzie de klant van heldere informatie.

Nederlandse energieleveranciers lopen voorop

Energie-Nederland constateert dat de energieleveranciers in samenwerking met de overheid al afspraken hebben gemaakt en maatregelen hebben getroffen, waarmee aan deze oproep invulling wordt gegeven. Zo kent Nederland de 190 euro regeling en het prijsplafond, de aangescherpte afsluitregeling, de uitwerking van een noodfonds en de intensivering van vroegsignalering van betalingsachterstanden en schuldhulpverlening met de gemeenten. De Nederlandse energieleveranciers en overheid lopen hiermee voorop in Europa.

Ondertekening

De verklaring is ondertekend door de Europese Commissie, BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs, de Europese koepelorganisatie van verbruikersorganisaties), de Council of European Energy Regulators (CEER, houdt toezicht op o.a. consumentenbescherming), Eurelectric (branchevereniging van de elektriciteitsindustrie), Eurogas (vertegenwoordigt de Europese gasgroothandels-, detailhandels- en distributiesectoren) en EU DSO Entity /E.DSO (de regionale netbeheerders).

Lees hier de verklaring.
Lees hier het bericht van de Europese Commissie.

Reactie Energie-Nederland op extra klimaatmaatregelen van het kabinet

26 april 2023
Energie-Nederland is blij dat er extra maatregelen worden genomen om het beleid in lijn te brengen met de ambitieuze klimaatdoelen, dat is hard nodig gezien de korte tijd die resteert tot 2030. Het is nu belangrijk om te focussen op
Lees verder

Expertteam Energiesysteem 2050: “CO2-neutraal elektriciteitssysteem in 2035 vergt drastisch grotere investeringen in infrastructuur”. Daarvoor zijn forse beleidskeuzes nodig.

13 april 2023
Het Expertteam heeft zijn eindrapport voor het energiesysteem 2050 aan minister Jetten overhandigd. “De elektriciteitsvoorziening is het motorblok van de energietransitie en moet in 2035 CO2-neutraal zijn”, aldus voorzitter Bernard ter Haar van het Expertteam. Energie-Nederland vindt, om dat te
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op artikel Follow the Money over lobbyverbod Cora van Nieuwenhuizen

4 april 2023
De aangehaalde voorbeelden van Follow the Money over vermeend contact tussen Cora van Nieuwenhuizen en het ministerie van EZK dateren van vóór het lobbyverbod, zoals dat door de drie bewindspersonen medio februari 2022 is ingesteld. Cora van Nieuwenhuizen heeft zich
Lees verder

Rapportage EZK aan de Tweede Kamer laat zien dat prijsplafond werkt

3 april 2023
Uit de voortgangsrapportage van het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer over het eerste kwartaal van 2023 blijkt dat bijna driekwart van alle huishoudens/kleinverbruikers profiteert van het prijsplafond. In totaal is er 2,7 miljard euro aan compensatie verrekend. Dat betekent dat het prijsplafond
Lees verder

Publicatie artikel Energie-Nederland, NVDE, NWEA en Holland Solar in Binnenlands Bestuur

29 maart 2023
Op 24 maart publiceerden Energie-Nederland, NVDE, NWEA en Holland Solar een artikel in Binnenlands Bestuur: ‘Provincie, pak je rol in de energietransitie’. Zeker nu in alle provincies de coalitie-onderhandelingen lopen is het goed dat onderhandelaars te wijzen op de belangrijke rol
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op publicatie ACM Rendementsmonitor Warmte

23 maart 2023
Vandaag heeft de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Rendementsmonitor Warmte 2021-2022 gepubliceerd. In de publicatie blijkt dat het gewogen gemiddelde rendement van de warmtesector in 2022 slechts 2,7% was. Energie-Nederland benadrukt dat een sterke groei van het aantal
Lees verder

Windgebied aangewezen voor offshore waterstofproductie

22 maart 2023
Deze week is het windenergiegebied “Ten noorden van de Waddeneilanden” aangewezen als eerste grootschalige offshore waterstofproductie locatie. Bij het windpark kan 500 Megawatt elektrolysecapaciteit gerealiseerd worden. Het windpark en de elektrolysers zouden in 2031 operationeel moeten zijn. Een groot vraagstuk
Lees verder

Publicatie IBO

16 maart 2023
Op maandag 13 maart is het IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) gepubliceerd. Hierin worden voorstellen gedaan voor aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid, zodat het kabinet de ambities voor 2030 (en 2050) kan realiseren. Het IBO bevat één centraal beleidspakket, en twee
Lees verder

Eerste reactie op EU commissievoorstel voor herziening ontwerp elektriciteitsmarkt

15 maart 2023
Uit het voorstel blijkt dat de Commissie geen extreme ingrepen in de elektriciteitsmarkt door wil voeren; daar is Energie-Nederland heel tevreden over. Marktwerking en vrije prijsvorming vormen de beste basis voor energieprijzen voor huishoudens en bedrijven. De heffing op inframarginale
Lees verder

Energiebranche: provincies kunnen het verschil maken in energietransitie

14 maart 2023
Eén van de belangrijkste uitdagingen in deze tijd is het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame bronnen. Er moet een robuust energiesysteem komen waarin Nederland zo veel mogelijk energie zelf opwekt. Provincies spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben niet
Lees verder

Position paper ACER: Energie-Nederland bezorgd over toename van complexe regels

13 maart 2023
Vandaag presenteert ACER – het Europese Agentschap voor de samenwerking tussen toezichthouders – een position paper over de ontwikkeling van de Europese termijnmarkt voor de handel in elektriciteit. Energie-Nederland is positief over het idee in dit position paper dat landelijke
Lees verder

Energie-Nederland juicht het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector toe

7 maart 2023
Fotograaf: Dirk Hol   Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. Op 6 maart 2023 werd het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Energie-Nederland is medeondertekenaar
Lees verder