Het Advies van de Week #5

Stimuleer de industrie om over te stappen op hernieuwbare elektriciteit of waterstof* 

Wat bedoelen we hiermee? 

De industrie moet de komende jaren verduurzamen door over te stappen op CO2-vrije energiebronnen zoals hernieuwbare elektriciteit en duurzame waterstof. Dit vereist grote investeringen: stel daarom voor de industrie een expliciet elektrificatiedoel op en stuur hier actief op. Regelingen zoals de SDE++ moeten bijvoorbeeld subsidie verlenen aan een breder aantal projecten, niet alleen de allerbeste.  

Sommige industriële processen vereisen zeer hoge temperaturen. Hernieuwbare elektriciteit kan niet altijd de benodigde energie daarvoor leveren en daarom zijn alternatieve duurzame opties zoals waterstof noodzakelijk. Daarom moet Nederland tijdig de ambitieuze Europese doelstellingen voor o.a. groene waterstof implementeren.  

Ook moeten duurzame projecten (o.a. het ontwikkelen van elektrolysers) hoge tarieven betalen voor hun aansluiting op het elektriciteitsnet. Deze hoge tarieven zetten een rem op elektrificatie en moeten worden verlaagd voor projecten die het net juist minder belasten. Zo stimuleer je niet alleen verduurzaming, maar zet je ook stappen in het aanpakken van netcongestie. Naast het verlagen van de nettarieven zijn mogelijke oplossingen het corrigeren voor hoge nettarieven in de SDE++ en het financieren van de netten voor een deel uit de algemene middelen van de overheid. 

Waarom nu? 

Op woensdag 7 februari presenteert Wopke Hoekstra, de eurocommissaris van klimaat, zijn visie namens de Europese Commissie over de toekomst van het Europees energiesysteem na 2030. Hierin staat het ambitieuze doel om netto 90% emissiereductie te realiseren voor 2040, ten opzichte van 1990. Ter vergelijking, het huidige Nederlandse doel is om in 2030 een reductie van 55% te realiseren.[1] Dat is dus een zeer grote opgave. Als Nederland de Europese doelstelling wil bijbenen, moeten groot verbruikers worden ondersteund in de energietransitie. Energie-Nederland roept daarom op om de industrie te stimuleren om over te stappen op duurzame elektriciteit of groene waterstof.  

*Is één van de 10 adviezen die Energie-Nederland aan de nieuwe Tweede Kamer stuurde. De komende periode lichten we deze, afhankelijk van de actualiteiten, één voor één toe.  

[1] https://www.pbl.nl/kev 

Gerelateerd nieuws