Hoge energieprijzen vorig jaar leiden tot stijging achterstanden in eerste kwartaal 2023

Als gevolg van de stijgende energieprijzen luidden energieleveranciers vorig jaar de noodklok; het aantal mensen met betalingsproblemen zou fors groeien. Nu de jaarafrekeningen die in dit kwartaal afliepen op de deurmat vallen, zien energieleveranciers in het eerste kwartaal van 2023 een stijging van achterstanden. Dit blijkt uit analyse van Energie-Nederland. De impact van het prijsplafond en het Tijdelijk Noodfonds Energie zullen waarschijnlijk de komende maanden leiden tot een daling van de betalingsachterstanden.

De gestegen energiekosten, met name eind vorig jaar, zorgden in het eerste kwartaal van 2023 voor een verdubbeling van de hoogte van betalingsachterstanden ten opzichte van vorig jaar ten opzichte van het gemiddelde over 2022[1]: de openstaande bedragen stegen tussen de 20% en 50% als gevolg van de hoge tarieven van de afgelopen maanden. Ook het aantal aanmaningen groeide met meer dan 30%. Tegelijkertijd zien energieleveranciers dat er veel meer klanten contact opnemen met hun leverancier om een betalingsregeling af te spreken. Het aantal nieuwe betalingsregelingen verdubbelde in de afgelopen periode. Voorzitter Cora van Nieuwenhuizen: “We zien het aantal aanmaningen minder hard stijgen dan het aantal regelingen. Dat betekent dat een groter deel van de klanten met betaalachterstanden aan de slag is om deze op te lossen. En dat is belangrijk want hoe eerder je aan de bel trekt, hoe sneller je een oplossing kunt vinden om problematische schulden te voorkomen”.

Betaalproblemen aanpakken

Om klanten met betaalproblemen optimaal te helpen, hebben energieleveranciers extra maatregelen getroffen. Bijvoorbeeld via een sociaal incassobeleid waarbij leveranciers samen met de klant naar oplossingen zoeken. Maar ook door in samenwerking met de overheid de afsluitregeling aan te scherpen zodat betalingsachterstanden al vroeg kunnen worden gemeld bij gemeenten en afsluiting voorkomen kan worden.
Om huishoudens tegemoet te komen, stelde het kabinet een prijsplafond in voor 2023 en lanceerden energieleveranciers het Tijdelijk Noodfonds Energie. Hieraan hebben verschillende energieleveranciers in totaal € 25 miljoen bijgedragen om steun te bieden aan de meest kwetsbare huishoudens. Ook de Rijksoverheid droeg € 25 miljoen bij. Omdat de huidige betalingsachterstanden gedeeltelijk zijn ontstaan vóórdat het prijsplafond en het Noodfonds in werking traden, zal de impact van deze hulpmaatregelen pas vanaf het komende kwartaal zichtbaar zijn in de cijfers.

Verwachting: daling van aantal betalingsachterstanden

De afgelopen periode zijn de inkoopprijzen verder gedaald, waardoor de tarieven bij de meeste leveranciers onder het prijsplafond liggen. Deze daling zien klanten terug op hun jaarafrekening en dit zal naar verwachting de komende periode ook resulteren in een daling van het aantal betalingsachterstanden.
Ondanks dat blijft de noodzaak hoog om ook in de toekomst gerichte steun te bieden aan mensen met lage- en middeninkomens. Energie-Nederland riep al eerder het kabinet op om – voortbordurend op de ervaring en organisatie van het Noodfonds – een eigen fonds voor de komende winter in te richten zodat huishoudens die écht hulp nodig hebben, ondersteund worden bij het betalen van de energierekening.

[1] Het totale bedrag aan achterstanden 0-90 dagen bij consumentenklanten

Tijdelijk Noodfonds Energie: gerichte steun van groot belang

5 mei 2023
Energie-Nederland had graag gezien dat het Tijdelijk Noodfonds Energie maximaal benut had kunnen worden. Vanaf 5 mei 12:00 is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor steun vanuit dit fonds. Een aantal betrokken energieleveranciers heeft nog extra financiële middelen beschikbaar
Lees verder

Internationaal Flame gascongres in Nederland van start

3 mei 2023
Deze week is het jaarlijkse Flame gascongres in Nederland. Ruim 500 gasexperts komen bij elkaar om terug te kijken op een extreem jaar en samen over de toekomst na te denken. Diverse leden van Energie-Nederland leveren een actieve bijdrage. Er
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op extra klimaatmaatregelen van het kabinet

26 april 2023
Energie-Nederland is blij dat er extra maatregelen worden genomen om het beleid in lijn te brengen met de ambitieuze klimaatdoelen, dat is hard nodig gezien de korte tijd die resteert tot 2030. Het is nu belangrijk om te focussen op
Lees verder

Expertteam Energiesysteem 2050: “CO2-neutraal elektriciteitssysteem in 2035 vergt drastisch grotere investeringen in infrastructuur”. Daarvoor zijn forse beleidskeuzes nodig.

13 april 2023
Het Expertteam heeft zijn eindrapport voor het energiesysteem 2050 aan minister Jetten overhandigd. “De elektriciteitsvoorziening is het motorblok van de energietransitie en moet in 2035 CO2-neutraal zijn”, aldus voorzitter Bernard ter Haar van het Expertteam. Energie-Nederland vindt, om dat te
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op artikel Follow the Money over lobbyverbod Cora van Nieuwenhuizen

4 april 2023
De aangehaalde voorbeelden van Follow the Money over vermeend contact tussen Cora van Nieuwenhuizen en het ministerie van EZK dateren van vóór het lobbyverbod, zoals dat door de drie bewindspersonen medio februari 2022 is ingesteld. Cora van Nieuwenhuizen heeft zich
Lees verder

Rapportage EZK aan de Tweede Kamer laat zien dat prijsplafond werkt

3 april 2023
Uit de voortgangsrapportage van het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer over het eerste kwartaal van 2023 blijkt dat bijna driekwart van alle huishoudens/kleinverbruikers profiteert van het prijsplafond. In totaal is er 2,7 miljard euro aan compensatie verrekend. Dat betekent dat het prijsplafond
Lees verder

Publicatie artikel Energie-Nederland, NVDE, NWEA en Holland Solar in Binnenlands Bestuur

29 maart 2023
Op 24 maart publiceerden Energie-Nederland, NVDE, NWEA en Holland Solar een artikel in Binnenlands Bestuur: ‘Provincie, pak je rol in de energietransitie’. Zeker nu in alle provincies de coalitie-onderhandelingen lopen is het goed dat onderhandelaars te wijzen op de belangrijke rol
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op publicatie ACM Rendementsmonitor Warmte

23 maart 2023
Vandaag heeft de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Rendementsmonitor Warmte 2021-2022 gepubliceerd. In de publicatie blijkt dat het gewogen gemiddelde rendement van de warmtesector in 2022 slechts 2,7% was. Energie-Nederland benadrukt dat een sterke groei van het aantal
Lees verder

Windgebied aangewezen voor offshore waterstofproductie

22 maart 2023
Deze week is het windenergiegebied “Ten noorden van de Waddeneilanden” aangewezen als eerste grootschalige offshore waterstofproductie locatie. Bij het windpark kan 500 Megawatt elektrolysecapaciteit gerealiseerd worden. Het windpark en de elektrolysers zouden in 2031 operationeel moeten zijn. Een groot vraagstuk
Lees verder

Publicatie IBO

16 maart 2023
Op maandag 13 maart is het IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) gepubliceerd. Hierin worden voorstellen gedaan voor aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid, zodat het kabinet de ambities voor 2030 (en 2050) kan realiseren. Het IBO bevat één centraal beleidspakket, en twee
Lees verder

Eerste reactie op EU commissievoorstel voor herziening ontwerp elektriciteitsmarkt

15 maart 2023
Uit het voorstel blijkt dat de Commissie geen extreme ingrepen in de elektriciteitsmarkt door wil voeren; daar is Energie-Nederland heel tevreden over. Marktwerking en vrije prijsvorming vormen de beste basis voor energieprijzen voor huishoudens en bedrijven. De heffing op inframarginale
Lees verder

Energiebranche: provincies kunnen het verschil maken in energietransitie

14 maart 2023
Eén van de belangrijkste uitdagingen in deze tijd is het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame bronnen. Er moet een robuust energiesysteem komen waarin Nederland zo veel mogelijk energie zelf opwekt. Provincies spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben niet
Lees verder