Inbreng Energie-Nederland voor waterstof & groen gas debat Tweede Kamer

Nederland moet in sneltreinvaart haar aardgasverbruik verminderen, om zo tegelijkertijd de klimaatcrisis en de afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Groene en blauwe waterstof en groen gas bieden daartoe een belangrijke oplossing. Over deze onderwerpen debatteert de Tweede Kamer vandaag met minister Jetten. Veel leden van Energie-Nederland zijn actief in het ontwikkelen van waterstofproductie en groen gas. In een brief aan de Kamer zet Energie-Nederland belangrijke randvoorwaarden voor succes uiteen. Hieronder de hoofdpunten:

Waterstof kan gemaakt worden uit hernieuwbare elektriciteitsproductie in Nederland en zorgt ervoor dat we een grote hoeveelheid extra zon en wind in ons systeem kunnen brengen, daarnaast kan koolstofarme waterstof en waterstofimport helpen om onze grote waterstofbehoefte op een duurzame manier in te vullen. Wij vragen om:

  1. Voor waterstofproductie in Nederland een doel te stellen van 80 PJ in 2030 (6-8 GW in 2030), en daar met voldoende stimulerend instrumentarium op te sturen door al volgend jaar tenders vergelijkbaar met die voor wind op zee open te stellen zodat ontwikkelaars zo snel mogelijk zekerheid hebben over het ontwikkelpad. Waterstof op zee (offshore) kan ook al in 2030 een bijdrage aan de doelen leveren, maar alleen als we daar nu al een start mee maken (pilots). Om zo snel mogelijk over te stappen op een CO2 vrije energievoorziening. Om zo snel mogelijk naar een CO2-neutrale elektriciteitsproductie te gaan is het noodzakelijk voor 2030 groene en blauwe waterstof in te zetten in gascentrales.
  2. Voor waterstofimport zien wij ook graag een doelstelling (bijv. 30 PJ) en voldoende beleid om daar te geraken, de gehele internationale waterstofketen moet worden opgebouwd. De enige manier om dat te doen is vroeg zekerheden te bieden over afzet en business cases.
  3. Voor waterstofinfrastructuur pleiten wij ervoor Gasunie de opdracht te geven zo spoedig mogelijk te starten met de aanleg van het netwerk en benodigde opslag. Nu wachten gebruikers op infrastructuur, en de infrastructuur wacht op gebruikers, dat levert onnodige vertraging op. De overheid moet dit coordinatieprobleem oplossen.

Groen gas kan een grote rol gaan spelen in het verduurzamen van ons gasverbruik en kan onze gebouwde omgeving op een laagdrempelige manier verduurzamen.  Energie-Nederland verwelkomt daarom ambities van de overheid om de productie zo snel mogelijk op te schalen. Om deze ambities waar te maken moeten er echter wel op korte termijn belangrijke beslissingen worden genomen:

  1. Zorg in de periode tot de bijmengverplichting in gaat voor de juiste randvoorwaarden. Innovatiesubsidies voor vergassing, ruimere SDE++ voor vergisting en beschikbaarheid van grondstoffen. Er moeten productielocaties worden gereserveerd in samenwerking met lokale overheden, EBN en UvW en vergunningen moeten sneller worden afgegeven. De haarvaten van de gasinfrastructuur zullen ook moeten worden aangepast om meer invoeding mogelijk te maken.
  2. De bijmengverplichting zelf moet vooral bijdragen aan groen gas productie in Nederland. Om een papieren werkelijkheid te voorkomen is het noodzakelijk administratieve import te weren.

Meer informatie:

Lees onze volledige inbreng hier.

Geen onnodige eisen aan regelsnelheid opslag

6 december 2022
Energie-Nederland heeft bezwaar aangetekend tegen het codebesluit van ACM om de aansluitvoorwaarden aan te passen. Eén van de wijzigingen is dat er grenzen worden gesteld aan de op- en afregelsnelheid van elektriciteitsopslageenheden. Naar de mening van Energie-Nederland is die beperking
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op aangekondigde maatregelen netcongestie Tennet /TK brief netcongestie 17 november 2022

17 november 2022
Minister Jetten liet vandaag de Tweede Kamer weten dat het in verschillende regio’s van Nederland te druk is op het elektriciteitsnet. In de brief stond ook dat netbeheerder Tennet een marktconsultatie start: hoe ontlasten we op drukke momenten het elektriciteitsnet
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder