Inbreng Energie-Nederland voor waterstof & groen gas debat Tweede Kamer

Nederland moet in sneltreinvaart haar aardgasverbruik verminderen, om zo tegelijkertijd de klimaatcrisis en de afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Groene en blauwe waterstof en groen gas bieden daartoe een belangrijke oplossing. Over deze onderwerpen debatteert de Tweede Kamer vandaag met minister Jetten. Veel leden van Energie-Nederland zijn actief in het ontwikkelen van waterstofproductie en groen gas. In een brief aan de Kamer zet Energie-Nederland belangrijke randvoorwaarden voor succes uiteen. Hieronder de hoofdpunten:

Waterstof kan gemaakt worden uit hernieuwbare elektriciteitsproductie in Nederland en zorgt ervoor dat we een grote hoeveelheid extra zon en wind in ons systeem kunnen brengen, daarnaast kan koolstofarme waterstof en waterstofimport helpen om onze grote waterstofbehoefte op een duurzame manier in te vullen. Wij vragen om:

  1. Voor waterstofproductie in Nederland een doel te stellen van 80 PJ in 2030 (6-8 GW in 2030), en daar met voldoende stimulerend instrumentarium op te sturen door al volgend jaar tenders vergelijkbaar met die voor wind op zee open te stellen zodat ontwikkelaars zo snel mogelijk zekerheid hebben over het ontwikkelpad. Waterstof op zee (offshore) kan ook al in 2030 een bijdrage aan de doelen leveren, maar alleen als we daar nu al een start mee maken (pilots). Om zo snel mogelijk over te stappen op een CO2 vrije energievoorziening. Om zo snel mogelijk naar een CO2-neutrale elektriciteitsproductie te gaan is het noodzakelijk voor 2030 groene en blauwe waterstof in te zetten in gascentrales.
  2. Voor waterstofimport zien wij ook graag een doelstelling (bijv. 30 PJ) en voldoende beleid om daar te geraken, de gehele internationale waterstofketen moet worden opgebouwd. De enige manier om dat te doen is vroeg zekerheden te bieden over afzet en business cases.
  3. Voor waterstofinfrastructuur pleiten wij ervoor Gasunie de opdracht te geven zo spoedig mogelijk te starten met de aanleg van het netwerk en benodigde opslag. Nu wachten gebruikers op infrastructuur, en de infrastructuur wacht op gebruikers, dat levert onnodige vertraging op. De overheid moet dit coordinatieprobleem oplossen.

Groen gas kan een grote rol gaan spelen in het verduurzamen van ons gasverbruik en kan onze gebouwde omgeving op een laagdrempelige manier verduurzamen.  Energie-Nederland verwelkomt daarom ambities van de overheid om de productie zo snel mogelijk op te schalen. Om deze ambities waar te maken moeten er echter wel op korte termijn belangrijke beslissingen worden genomen:

  1. Zorg in de periode tot de bijmengverplichting in gaat voor de juiste randvoorwaarden. Innovatiesubsidies voor vergassing, ruimere SDE++ voor vergisting en beschikbaarheid van grondstoffen. Er moeten productielocaties worden gereserveerd in samenwerking met lokale overheden, EBN en UvW en vergunningen moeten sneller worden afgegeven. De haarvaten van de gasinfrastructuur zullen ook moeten worden aangepast om meer invoeding mogelijk te maken.
  2. De bijmengverplichting zelf moet vooral bijdragen aan groen gas productie in Nederland. Om een papieren werkelijkheid te voorkomen is het noodzakelijk administratieve import te weren.

Lees hier onze volledige inbreng.

Internationaal Flame gascongres in Nederland van start

3 mei 2023
Deze week is het jaarlijkse Flame gascongres in Nederland. Ruim 500 gasexperts komen bij elkaar om terug te kijken op een extreem jaar en samen over de toekomst na te denken. Diverse leden van Energie-Nederland leveren een actieve bijdrage. Er
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op extra klimaatmaatregelen van het kabinet

26 april 2023
Energie-Nederland is blij dat er extra maatregelen worden genomen om het beleid in lijn te brengen met de ambitieuze klimaatdoelen, dat is hard nodig gezien de korte tijd die resteert tot 2030. Het is nu belangrijk om te focussen op
Lees verder

Expertteam Energiesysteem 2050: “CO2-neutraal elektriciteitssysteem in 2035 vergt drastisch grotere investeringen in infrastructuur”. Daarvoor zijn forse beleidskeuzes nodig.

13 april 2023
Het Expertteam heeft zijn eindrapport voor het energiesysteem 2050 aan minister Jetten overhandigd. “De elektriciteitsvoorziening is het motorblok van de energietransitie en moet in 2035 CO2-neutraal zijn”, aldus voorzitter Bernard ter Haar van het Expertteam. Energie-Nederland vindt, om dat te
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op artikel Follow the Money over lobbyverbod Cora van Nieuwenhuizen

4 april 2023
De aangehaalde voorbeelden van Follow the Money over vermeend contact tussen Cora van Nieuwenhuizen en het ministerie van EZK dateren van vóór het lobbyverbod, zoals dat door de drie bewindspersonen medio februari 2022 is ingesteld. Cora van Nieuwenhuizen heeft zich
Lees verder

Rapportage EZK aan de Tweede Kamer laat zien dat prijsplafond werkt

3 april 2023
Uit de voortgangsrapportage van het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer over het eerste kwartaal van 2023 blijkt dat bijna driekwart van alle huishoudens/kleinverbruikers profiteert van het prijsplafond. In totaal is er 2,7 miljard euro aan compensatie verrekend. Dat betekent dat het prijsplafond
Lees verder

Publicatie artikel Energie-Nederland, NVDE, NWEA en Holland Solar in Binnenlands Bestuur

29 maart 2023
Op 24 maart publiceerden Energie-Nederland, NVDE, NWEA en Holland Solar een artikel in Binnenlands Bestuur: ‘Provincie, pak je rol in de energietransitie’. Zeker nu in alle provincies de coalitie-onderhandelingen lopen is het goed dat onderhandelaars te wijzen op de belangrijke rol
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op publicatie ACM Rendementsmonitor Warmte

23 maart 2023
Vandaag heeft de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Rendementsmonitor Warmte 2021-2022 gepubliceerd. In de publicatie blijkt dat het gewogen gemiddelde rendement van de warmtesector in 2022 slechts 2,7% was. Energie-Nederland benadrukt dat een sterke groei van het aantal
Lees verder

Windgebied aangewezen voor offshore waterstofproductie

22 maart 2023
Deze week is het windenergiegebied “Ten noorden van de Waddeneilanden” aangewezen als eerste grootschalige offshore waterstofproductie locatie. Bij het windpark kan 500 Megawatt elektrolysecapaciteit gerealiseerd worden. Het windpark en de elektrolysers zouden in 2031 operationeel moeten zijn. Een groot vraagstuk
Lees verder

Publicatie IBO

16 maart 2023
Op maandag 13 maart is het IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) gepubliceerd. Hierin worden voorstellen gedaan voor aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid, zodat het kabinet de ambities voor 2030 (en 2050) kan realiseren. Het IBO bevat één centraal beleidspakket, en twee
Lees verder

Eerste reactie op EU commissievoorstel voor herziening ontwerp elektriciteitsmarkt

15 maart 2023
Uit het voorstel blijkt dat de Commissie geen extreme ingrepen in de elektriciteitsmarkt door wil voeren; daar is Energie-Nederland heel tevreden over. Marktwerking en vrije prijsvorming vormen de beste basis voor energieprijzen voor huishoudens en bedrijven. De heffing op inframarginale
Lees verder

Energiebranche: provincies kunnen het verschil maken in energietransitie

14 maart 2023
Eén van de belangrijkste uitdagingen in deze tijd is het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame bronnen. Er moet een robuust energiesysteem komen waarin Nederland zo veel mogelijk energie zelf opwekt. Provincies spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben niet
Lees verder

Position paper ACER: Energie-Nederland bezorgd over toename van complexe regels

13 maart 2023
Vandaag presenteert ACER – het Europese Agentschap voor de samenwerking tussen toezichthouders – een position paper over de ontwikkeling van de Europese termijnmarkt voor de handel in elektriciteit. Energie-Nederland is positief over het idee in dit position paper dat landelijke
Lees verder