Reactie Energie-Nederland op de maatregelen van het kabinet voor de stijgende energierekening

De hoge energieprijzen zorgen voor een stijging van de energierekening. Dat raakt huishoudens en bedrijven hard en het is begrijpelijk dat men hier bezorgd over is. Vereniging Energie-Nederland deelt deze zorgen en is daarom blij dat het kabinet heeft besloten in 2022 een deel van de stijging van van de energierekening bij huishoudens en bedrijven te compenseren. Het kabinet trekt hier totaal 3,2 miljard euro voor uit. Deze tegemoetkoming zal de ergste gevolgen van de stijging van de energierekening op korte termijn verkleinen. Energie-Nederland roept het kabinet op om naast de korte termijn maatregelen versneld werk te maken van het verlagen van de vraag naar energie, zoals uitgewerkt wordt door de Uitvoeringstafel Gebouwde omgeving onder het Klimaatakkoord. In het door Energie-Nederland gepubliceerde rapport Een Laagdrempelige Energietransitie worden hiervoor concrete handvatten geboden. Het extra geld dat het kabinet beschikbaar stelt voor het isoleren van huizen is een stap in de goede richting.

Verlaging energiebelasting
De energierekening bestaat uit 3 onderdelen: de kosten voor de energie zelf, de kosten voor het netwerk en overheidsheffingen (energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW). Voor een gemiddeld huishouden komt dit neer op een verdeling van ongeveer 40% energiekosten, 20% netwerkkosten en 40% belastingen. Het kabinet heeft alleen directe invloed op het belastingdeel van de energierekening. De sterke stijging van de energierekening, vanwege de oplopende prijzen op de gas- en elektriciteitsmarkt, kan dus slechts voor een deel door de overheid worden beperkt.

Het kabinet trekt in 2022 totaal 2,7 miljard euro uit voor de compensatie van huishoudens en 0,5 miljard euro voor bedrijven. Het is de bedoeling dat de tijdelijke compensatiemaatregelen vanaf januari 2022 ingaan. Dan wordt de belastingkorting op de energierekening verhoogd met €230 inclusief btw. Het belastingtarief op elektriciteit (eerste schijf) gaat omlaag met 8,4 cent inclusief btw. Huishoudens kunnen rekenen op gemiddeld ruim 400 euro compensatie op de energierekening, afhankelijk van hun energieverbruik. Hiermee wordt voor alle huishoudens het koopkrachtverlies door de stijgende energiekosten deels gerepareerd. In de praktijk zal het bedrag uiteindelijk per huishouden verschillen, afhankelijk van het gas-, elektriciteits- of warmteverbruik. Daarom biedt deze maatregel geen oplossing voor huishoudens die ook nu al geconfronteerd worden met energiearmoede.

Extra geld voor isolatie
Huishoudens met lagere inkomens in slecht geisoleerde woningen zullen meer voelen van de stijgende energierekening dan huishoudens met een hoger inkomen. Naar aanleiding van het TNO-rapport over energiearmoede in Nederland, heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de groep die te maken krijgt met energiearmoede. Daarom is Energie-Nederland blij met het besluit dat het demissionar kabinet ook 150 miljoen euro extra uittrekt voor het isoleren van huizen. Dit geld is bedoeld om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente. Dit is bovenop de 514 miljoen euro dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van isolatiemaatregelen uit het Nationaal Isolatieprogramma.

Verlaging energiebehoefte
Het rapport Een Laagdrempelige Energietransitie biedt concrete handvatten voor een makkelijke en betaalbare energietransitie in de gebouwde omgeving. Het rapport gaat uit van zo laag mogelijke drempels voor huiseigenaren om hun woning te verduurzamen en daarmee hun energiebehoefte te verlagen. Naast isolatiemaatregelen is er in het rapport ook aandacht voor een adaptieve aanpak, waarbij niet alleen naar de wijk, maar ook naar het soort woning gekeken wordt. Wat passend is – een hybride warmtepomp of bijvoorbeeld groen gas – verschilt immers per situatie.

Meer informatie:
·       Hoe werkt prijsvorming op de Nederlandse energiemarkt? (bron: Energie-Nederland)
·       Rapport Laagdrempelige Energietransitie (bron: Energie-Nederland)

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder