Reactie Energie-Nederland op de maatregelen van het kabinet voor de stijgende energierekening

De hoge energieprijzen zorgen voor een stijging van de energierekening. Dat raakt huishoudens en bedrijven hard en het is begrijpelijk dat men hier bezorgd over is. Vereniging Energie-Nederland deelt deze zorgen en is daarom blij dat het kabinet heeft besloten in 2022 een deel van de stijging van van de energierekening bij huishoudens en bedrijven te compenseren. Het kabinet trekt hier totaal 3,2 miljard euro voor uit. Deze tegemoetkoming zal de ergste gevolgen van de stijging van de energierekening op korte termijn verkleinen. Energie-Nederland roept het kabinet op om naast de korte termijn maatregelen versneld werk te maken van het verlagen van de vraag naar energie, zoals uitgewerkt wordt door de Uitvoeringstafel Gebouwde omgeving onder het Klimaatakkoord. In het door Energie-Nederland gepubliceerde rapport Een Laagdrempelige Energietransitie worden hiervoor concrete handvatten geboden. Het extra geld dat het kabinet beschikbaar stelt voor het isoleren van huizen is een stap in de goede richting.

Verlaging energiebelasting
De energierekening bestaat uit 3 onderdelen: de kosten voor de energie zelf, de kosten voor het netwerk en overheidsheffingen (energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW). Voor een gemiddeld huishouden komt dit neer op een verdeling van ongeveer 40% energiekosten, 20% netwerkkosten en 40% belastingen. Het kabinet heeft alleen directe invloed op het belastingdeel van de energierekening. De sterke stijging van de energierekening, vanwege de oplopende prijzen op de gas- en elektriciteitsmarkt, kan dus slechts voor een deel door de overheid worden beperkt.

Het kabinet trekt in 2022 totaal 2,7 miljard euro uit voor de compensatie van huishoudens en 0,5 miljard euro voor bedrijven. Het is de bedoeling dat de tijdelijke compensatiemaatregelen vanaf januari 2022 ingaan. Dan wordt de belastingkorting op de energierekening verhoogd met €230 inclusief btw. Het belastingtarief op elektriciteit (eerste schijf) gaat omlaag met 8,4 cent inclusief btw. Huishoudens kunnen rekenen op gemiddeld ruim 400 euro compensatie op de energierekening, afhankelijk van hun energieverbruik. Hiermee wordt voor alle huishoudens het koopkrachtverlies door de stijgende energiekosten deels gerepareerd. In de praktijk zal het bedrag uiteindelijk per huishouden verschillen, afhankelijk van het gas-, elektriciteits- of warmteverbruik. Daarom biedt deze maatregel geen oplossing voor huishoudens die ook nu al geconfronteerd worden met energiearmoede.

Extra geld voor isolatie
Huishoudens met lagere inkomens in slecht geisoleerde woningen zullen meer voelen van de stijgende energierekening dan huishoudens met een hoger inkomen. Naar aanleiding van het TNO-rapport over energiearmoede in Nederland, heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de groep die te maken krijgt met energiearmoede. Daarom is Energie-Nederland blij met het besluit dat het demissionar kabinet ook 150 miljoen euro extra uittrekt voor het isoleren van huizen. Dit geld is bedoeld om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente. Dit is bovenop de 514 miljoen euro dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van isolatiemaatregelen uit het Nationaal Isolatieprogramma.

Verlaging energiebehoefte
Het rapport Een Laagdrempelige Energietransitie biedt concrete handvatten voor een makkelijke en betaalbare energietransitie in de gebouwde omgeving. Het rapport gaat uit van zo laag mogelijke drempels voor huiseigenaren om hun woning te verduurzamen en daarmee hun energiebehoefte te verlagen. Naast isolatiemaatregelen is er in het rapport ook aandacht voor een adaptieve aanpak, waarbij niet alleen naar de wijk, maar ook naar het soort woning gekeken wordt. Wat passend is – een hybride warmtepomp of bijvoorbeeld groen gas – verschilt immers per situatie.

Meer informatie:
·       Hoe werkt prijsvorming op de Nederlandse energiemarkt? (bron: Energie-Nederland)
·       Rapport Laagdrempelige Energietransitie (bron: Energie-Nederland)

KEV toont vooruitgang, maar klimaatdoelen zijn nog niet in zicht

4 november 2021
De conclusie van de Klimaat- en Energieverkenning 2021 is helder: Nederland boekt vooruitgang vergeleken met vorig jaar, maar de klimaatdoelen zijn nog niet in zicht. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt naar verwachting met 38% tot 48% in 2030 ten opzichte
Lees verder
Over Energie-Nederland

Halen van reductiedoelen van 2030 vereist snelle besluitvorming en een consistent beleid – inbreng voor begrotingsbehandeling EZK

28 oktober 2021
Om de reductiedoelen van 2030 te behalen is een stevig en ambitieus beleid nodig. Energie-Nederland en haar leden onderschrijven dat er een grote opgave ligt om de verduurzaming van het energiesysteem te realiseren en zo klaar te maken voor een
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt Routekaart Elektrificatie die de grote potentie van elektriciteit voor de industrie laat zien

14 oktober 2021
Vier stappen naar grootschalige inzet van duurzame elektriciteit in de industrie Voor 2030 is minimaal 30 TWh extra elektriciteit nodig voor de elektrificatie van de industrie en moet er 10 GW extra windenergie ontwikkeld worden op zee. Dit is dus
Lees verder

Reactie op eenzijdig beïndigen van energielevering

14 oktober 2021
Energie-Nederland krijgt veel vragen over het eenzijdig opzeggen van energie leveringscontracten door DGB en Enstroga. Deze energieleveranciers zijn geen lid van Energie-Nederland en we onderschrijven de reactie van ACM op het eenzijdig beëindigen van energielevering    
Lees verder

Ingrijpen in warmtetarieven onverstandig – inbreng Energie-Nederland voor Commissiedebat EZK

13 oktober 2021
De afgelopen weken staan in het teken van de stijgende energieprijzen. De stijgende energieprijzen raken huishoudens en bedrijven hard. Energie-Nederland waardeert de inzet van kabinet en kamer om de ergste gevolgen te verkleinen. De stijgende prijzen hebben ook gevolgen voor
Lees verder

Zienswijze Energie-Nederland op ontwerpbesluit congestiemanagement ACM

5 oktober 2021
Ontwerpbesluit congestiemanagement biedt afwegingskader voor netbeheerders om verzoeken voor transport te behandelen, maar moet worden aangepast om markt niet onnodig buiten werking te stellen. Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend naar aanleiding van het ontwerp codewijzigingsbesluit van ACM over congestiemanagement. Energie-Nederland
Lees verder

Prijsvorming op de Nederlandse gas- en elektriciteitsmarkt

30 september 2021
De energierekening stijgt door hoge energieprijzen op de groothandelsmarkt. Vrije prijsvorming betekent dat prijzen zullen stijgen in tijden van schaarste, dit is belangrijk voor leveringszekerheid. Net zo goed zullen er periodes zijn met lage prijzen. Wanneer consumenten kiezen voor een vaste prijs voor
Lees verder

Miljoenennota 2022: Grote stap in de goede richting, bestuurlijke lef nu nodig.

21 september 2021
Vandaag heeft demissionaire kabinet Rutte III de begroting voor 2022 gepresenteerd. Hierin werd duidelijk dat zij volgend jaar ruim 6,8 miljard euro extra uittrekt voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Het zal onder andere worden gebruikt voor investeringen in noodzakelijke
Lees verder

Cora van Nieuwenhuizen wordt nieuwe voorzitter Vereniging Energie-Nederland

31 augustus 2021
De Algemene Ledenvergadering van brancheorganisatie Vereniging Energie-Nederland heeft Cora van Nieuwenhuizen vanmorgen benoemd tot voorzitter. Zij zal op 1 oktober 2021 aantreden en neemt het stokje over van Medy van der Laan die 6 jaar aan het roer stond.
Lees verder

Energie-Nederland uit zorgen over Europese herziening biedzones

3 augustus 2021
Energie-Nederland is van mening dat bij de indeling in biedzones gekeken moet worden naar de goede werking van de markt als geheel. Het efficiënt managen van congesties is daarbij één aspect. Maar er is meer. Opsplitsing van biedzones leidt onherroepelijk tot lagere liquiditeit. Dat betekent dat het duurder wordt om risico’s af te dekken. Daarbij gaat het niet alleen om de day-ahead markten, maar zeker ook om de termijnmarkten en de intraday- en onbalansmarkten. Met name de marktintegratie van productie uit zon en wind zal moeilijker en dus duurder worden. Maar ook de werking van de retailmarkt ondervindt nadelen van een minder liquide groothandelsmarkt.
Lees verder

Oproep aan informateur Hamer: behalen klimaatdoelen vraagt investeren in mensen, scholing en arbeidsmarkt

27 juli 2021
Het grote tekort aan technische vakkrachten vormt een belemmering voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Om dit risico te onderstrepen hebben de WENB en brancheverenigingen van de energiesector een dringende oproep gedaan aan informateur Hamer. De energiesector en werkgeversvereniging WENB
Lees verder

Energie-Nederland steunt voorstel van NVDE voor forse uitbreiding SDE++, vooral voor duurzame warmte

22 juli 2021
Energie-Nederland steunt voorstel van NVDE voor forse uitbreiding SDE++ in 2022, vooral voor duurzame warmte.
Lees verder