Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling aan te brengen in de energietransitie, een gezamenlijke inspanning om de energievoorziening toekomstbestendig te maken en de samenwerking binnen de Europese Unie te verstevigen. Daarnaast werkt de Europese Commissie aan mogelijke maatregelen om de effecten van de hoge energieprijzen te kunnen verzachten. De Commissie wil daarbij zoveel mogelijk rekening houden met marktwerking en het gelijke speelveld voor marktpartijen behouden, ter ondersteuning van de energietransitie, leveringszekerheid en efficiënte prijsvorming.  

Net als de Europese Commissie ziet Energie-Nederland het belang van het toekomstbestendig maken van het energiesysteem en daarmee een versnelde afbouw van deze import-afhankelijkheid. Hierbij heeft zij ook aandacht voor het maatschappelijk belang; betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening.
Voor de aanpak van de hoge energieprijzen werkt de Europese Commissie een aantal voorstellen, zoals beperkte marktinterventies en verbeteringen van de groothandelsmarkten. Marktinterventies – zoals prijsplafonds – lijken wenselijk, maar werken contraproductief. En daarnaast is marktwerking cruciaal om efficiëntie en lage prijzen te kunnen nastreven.

Het is positief dat de Europese Commissie aandacht heeft voor de liquiditeit van de termijnmarkt voor elektriciteit. Maar de grootste bedreiging voor liquiditeit is het opsplitsen van biedzones, waar de Europese Commissie en ACER voorstander van lijken te zijn. Bovendien zorgt verbeterde liquiditeit niet direct voor voldoende investeringen in CO2-vrij regelbaar vermogen. De grootste uitdagingen zijn onzekerheden (zoals in het Klimaatbeleid), die niet op de markt afgedekt kunnen worden.

In zeer korte tijd zullen de Europese lidstaten forse maatregelen moeten treffen. Van snel veel zuiniger met energie omgaan en nadenken over het (opnieuw) in gebruik nemen van elektriciteitscentrales die nu weinig of geen elektriciteit produceren, tot snel meer LNG en ander gas beschikbaar zien te krijgen. Het is echter niet aannemelijk dat Europa met deze maatregelen dan zomaar de 155 miljard m3 Russisch gas kan vervangen, die in 2021 werd afgenomen. Naast deze maatregelen voor de korte termijn moet ook fors ingezet worden op maatregelen die meer tijd vergen, zoals het realiseren van meer duurzame energieopwekking.

Daarnaast hebben we in Nederland te maken met lange besluitvormingsprocessen. Gezien de duur van vergunningsprocedures, beschikbaarheid van energienetwerken, tekort aan technisch personeel et cetera, is 2030 al kort dag om de energie- en klimaatdoelen te halen. Daarom is een flinke versnelling nodig, in lijn met de voorstellen van de Europese Commissie.

De leden van Energie-Nederland willen actief bijdragen om deze (verdere) versnelling te realiseren. Daarom zal Energie-Nederland in kaart brengen wat er nodig is om de doelstellingen te halen. Er zal een afweging gemaakt worden tussen energiebesparing, de groei van hernieuwbaar, verminderen van import-afhankelijkheid en de reductie van CO2-uitstoot. Een voorbeeld is uitvoering geven aan het Nationaal Isolatieprogramma en woningisolatie echt snel te bewerkstelligen door de 4 miljard euro die het Kabinet hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Met isoleren is voor alle betrokkenen het grootste (en snelste) voordeel te behalen als het gaat om besparing. Kortom, aan de slag!

Lees meer:

Goede werking termijnmarkt is een belangrijk criterium bij herziening biedzones

1 augustus 2022
Verbetering in de allocatie van grenscapaciteit is mogelijk Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend op een consultatie van ACER over de ontwikkeling van de termijnmarkten op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Energie-Nederland is blij dat ACER aandacht vraagt voor de werking van
Lees verder

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Versnelling wind op zee alleen mogelijk met nieuwe marktregels

16 juni 2022
Vorige week heeft het kabinet nieuwe tenders op de Noordzee aangekondigd om de ontwikkeling van wind op zee te versnellen. Daarbij heeft zij ook diverse gebieden aangewezen die verder van de kust liggen. Windparken op zee worden tot nu toe aangesloten
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2021 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

18 mei 2022
In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland, Onyx Power, RWE,
Lees verder

Klimaatdoelen gebouwde omgeving verder uit beeld door Kabinetsbesluit biomassa

26 april 2022
Biomassa in de gebouwde omgeving is noodzakelijk om de klimaatdoelen op tijd te halen. Dit bleek in 2020 uit het SER-advies Biomassa in balans en het PBL-advies Uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen. Het PBL-advies gaf aan dat nieuwe subsidies voor houtige biomassa
Lees verder
Energie-Nederland

Energietoeslag voor huishoudens met een minimum inkomen

6 april 2022
Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen – naast de eerder aangekondigde compensatie op de energierekening en de BTW-verlaging die per 1 juli ingaat tot eind dit jaar – eenmalig ongeveer €800 extra om de hogere energierekening te betalen.
Lees verder

Energiebesparing wordt aangejaagd met Nationaal Isolatieprogramma

6 april 2022
Op 2 april is een landelijke campagne gestart om huishoudens en ondernemers met praktische besparingstips te stimuleren om op korte termijn energie te besparen. Specifiek voor het isoleren van woningen helpt het kabinet met het Nationaal Isolatieprogramma. Het programma is er
Lees verder