Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling aan te brengen in de energietransitie, een gezamenlijke inspanning om de energievoorziening toekomstbestendig te maken en de samenwerking binnen de Europese Unie te verstevigen. Daarnaast werkt de Europese Commissie aan mogelijke maatregelen om de effecten van de hoge energieprijzen te kunnen verzachten. De Commissie wil daarbij zoveel mogelijk rekening houden met marktwerking en het gelijke speelveld voor marktpartijen behouden, ter ondersteuning van de energietransitie, leveringszekerheid en efficiënte prijsvorming.  

Net als de Europese Commissie ziet Energie-Nederland het belang van het toekomstbestendig maken van het energiesysteem en daarmee een versnelde afbouw van deze import-afhankelijkheid. Hierbij heeft zij ook aandacht voor het maatschappelijk belang; betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening.
Voor de aanpak van de hoge energieprijzen werkt de Europese Commissie een aantal voorstellen, zoals beperkte marktinterventies en verbeteringen van de groothandelsmarkten. Marktinterventies – zoals prijsplafonds – lijken wenselijk, maar werken contraproductief. En daarnaast is marktwerking cruciaal om efficiëntie en lage prijzen te kunnen nastreven.

Het is positief dat de Europese Commissie aandacht heeft voor de liquiditeit van de termijnmarkt voor elektriciteit. Maar de grootste bedreiging voor liquiditeit is het opsplitsen van biedzones, waar de Europese Commissie en ACER voorstander van lijken te zijn. Bovendien zorgt verbeterde liquiditeit niet direct voor voldoende investeringen in CO2-vrij regelbaar vermogen. De grootste uitdagingen zijn onzekerheden (zoals in het Klimaatbeleid), die niet op de markt afgedekt kunnen worden.

In zeer korte tijd zullen de Europese lidstaten forse maatregelen moeten treffen. Van snel veel zuiniger met energie omgaan en nadenken over het (opnieuw) in gebruik nemen van elektriciteitscentrales die nu weinig of geen elektriciteit produceren, tot snel meer LNG en ander gas beschikbaar zien te krijgen. Het is echter niet aannemelijk dat Europa met deze maatregelen dan zomaar de 155 miljard m3 Russisch gas kan vervangen, die in 2021 werd afgenomen. Naast deze maatregelen voor de korte termijn moet ook fors ingezet worden op maatregelen die meer tijd vergen, zoals het realiseren van meer duurzame energieopwekking.

Daarnaast hebben we in Nederland te maken met lange besluitvormingsprocessen. Gezien de duur van vergunningsprocedures, beschikbaarheid van energienetwerken, tekort aan technisch personeel et cetera, is 2030 al kort dag om de energie- en klimaatdoelen te halen. Daarom is een flinke versnelling nodig, in lijn met de voorstellen van de Europese Commissie.

De leden van Energie-Nederland willen actief bijdragen om deze (verdere) versnelling te realiseren. Daarom zal Energie-Nederland in kaart brengen wat er nodig is om de doelstellingen te halen. Er zal een afweging gemaakt worden tussen energiebesparing, de groei van hernieuwbaar, verminderen van import-afhankelijkheid en de reductie van CO2-uitstoot. Een voorbeeld is uitvoering geven aan het Nationaal Isolatieprogramma en woningisolatie echt snel te bewerkstelligen door de 4 miljard euro die het Kabinet hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Met isoleren is voor alle betrokkenen het grootste (en snelste) voordeel te behalen als het gaat om besparing. Kortom, aan de slag!

Lees meer:

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2021 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

18 mei 2022
In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland, Onyx Power, RWE,
Lees verder

Klimaatdoelen gebouwde omgeving verder uit beeld door Kabinetsbesluit biomassa

26 april 2022
Biomassa in de gebouwde omgeving is noodzakelijk om de klimaatdoelen op tijd te halen. Dit bleek in 2020 uit het SER-advies Biomassa in balans en het PBL-advies Uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen. Het PBL-advies gaf aan dat nieuwe subsidies voor houtige biomassa
Lees verder
Energie-Nederland

Energietoeslag voor huishoudens met een minimum inkomen

6 april 2022
Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen – naast de eerder aangekondigde compensatie op de energierekening en de BTW-verlaging die per 1 juli ingaat tot eind dit jaar – eenmalig ongeveer €800 extra om de hogere energierekening te betalen.
Lees verder

Energiebesparing wordt aangejaagd met Nationaal Isolatieprogramma

6 april 2022
Op 2 april is een landelijke campagne gestart om huishoudens en ondernemers met praktische besparingstips te stimuleren om op korte termijn energie te besparen. Specifiek voor het isoleren van woningen helpt het kabinet met het Nationaal Isolatieprogramma. Het programma is er
Lees verder
Logo MFF BAS

Uitwisselen energiedata efficiënter en transparanter door nieuwe governance

5 april 2022
Om slimme energie-oplossingen te ontwikkelen die de energietransitie kunnen faciliteren, is het delen van data cruciaal. We hebben immers informatie nodig over waar, hoe en wanneer we onze energie gebruiken en opwekken. Informatie die ons vertelt hoe we het beste
Lees verder

Actieplan energieleveranciers voor energiehulproute

31 maart 2022
Gezien het toenemende aantal vragen rondom de energierekening bij zowel gemeentelijke instanties als de energiebedrijven zelf, hebben Eneco, Essent, Greenchoice, Vattenfall, NSR (stichting Nederlandse Schuldhulproute) en SchuldenLabNL het initiatief genomen om een actieplan tegen energiearmoede te ontwikkelen. Hiermee willen zij
Lees verder

Europese doelen voor groene waterstof haalbaar mits we alle zeilen bijzetten

14 maart 2022
‘Het Europese doel van 50% groene waterstof in 2030 is haalbaar. Maar dit vraagt wel dat we vanaf nu werkelijk alle zeilen bijzetten, intensief samenwerken tussen overheid en bedrijfsleven en morgen al kunnen beginnen. Ook is flink extra wind op
Lees verder

Energie-Nederland blij met Rijksbijdrage aardgasvrije wijken voor 14 gemeenten

11 maart 2022
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken op 10 maart de nieuwe selectie van 14 aardgasvrije wijken bekend gemaakt. Het totaal van het Programma Aardgasvrije Wijken komt daarmee uit op 64 wijken. Energie-Nederland steunt
Lees verder

Breed actieteam aan de slag met grootste knelpunten stroomnet

28 januari 2022
Bedrijfsleven, energiesector en overheden vragen minister om Stimuleringsprogramma om vaart te houden in energietransitie: Breed actieteam aan de slag met grootste knelpunten stroomnet Een brede coalitie* van 14 partijen- ondernemers, overheden en netbeheerders – wil de komende kabinetsperiode structurele oplossingen realiseren
Lees verder

Versnellen van elektrificatie in de industrie is een topprioriteit

20 januari 2022
Vandaag is de Routekaart Elektrificatie toegelicht aan de Tweede Kamer. Het Coalitieakkoord zet fors in op het stimuleren van het aanbod hernieuwbare energie. Het is belangrijk om de vraag naar duurzame elektriciteit ook te vergroten, zodat investeren in duurzame opwek
Lees verder

Hogere warmtetarieven in 2022 door hogere energieprijzen

23 december 2021
Op 23 december 2021 maakte ACM de maximum warmtetarieven voor het jaar 2022 bekend. Energie-Nederland licht in dit artikel toe hoe de warmtetarieven tot stand komen. In Nederland is zo’n 5% van de huishoudens aangesloten op een warmtenet. Veel van
Lees verder