Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling aan te brengen in de energietransitie, een gezamenlijke inspanning om de energievoorziening toekomstbestendig te maken en de samenwerking binnen de Europese Unie te verstevigen. Daarnaast werkt de Europese Commissie aan mogelijke maatregelen om de effecten van de hoge energieprijzen te kunnen verzachten. De Commissie wil daarbij zoveel mogelijk rekening houden met marktwerking en het gelijke speelveld voor marktpartijen behouden, ter ondersteuning van de energietransitie, leveringszekerheid en efficiënte prijsvorming.  

Net als de Europese Commissie ziet Energie-Nederland het belang van het toekomstbestendig maken van het energiesysteem en daarmee een versnelde afbouw van deze import-afhankelijkheid. Hierbij heeft zij ook aandacht voor het maatschappelijk belang; betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening.
Voor de aanpak van de hoge energieprijzen werkt de Europese Commissie een aantal voorstellen, zoals beperkte marktinterventies en verbeteringen van de groothandelsmarkten. Marktinterventies – zoals prijsplafonds – lijken wenselijk, maar werken contraproductief. En daarnaast is marktwerking cruciaal om efficiëntie en lage prijzen te kunnen nastreven.

Het is positief dat de Europese Commissie aandacht heeft voor de liquiditeit van de termijnmarkt voor elektriciteit. Maar de grootste bedreiging voor liquiditeit is het opsplitsen van biedzones, waar de Europese Commissie en ACER voorstander van lijken te zijn. Bovendien zorgt verbeterde liquiditeit niet direct voor voldoende investeringen in CO2-vrij regelbaar vermogen. De grootste uitdagingen zijn onzekerheden (zoals in het Klimaatbeleid), die niet op de markt afgedekt kunnen worden.

In zeer korte tijd zullen de Europese lidstaten forse maatregelen moeten treffen. Van snel veel zuiniger met energie omgaan en nadenken over het (opnieuw) in gebruik nemen van elektriciteitscentrales die nu weinig of geen elektriciteit produceren, tot snel meer LNG en ander gas beschikbaar zien te krijgen. Het is echter niet aannemelijk dat Europa met deze maatregelen dan zomaar de 155 miljard m3 Russisch gas kan vervangen, die in 2021 werd afgenomen. Naast deze maatregelen voor de korte termijn moet ook fors ingezet worden op maatregelen die meer tijd vergen, zoals het realiseren van meer duurzame energieopwekking.

Daarnaast hebben we in Nederland te maken met lange besluitvormingsprocessen. Gezien de duur van vergunningsprocedures, beschikbaarheid van energienetwerken, tekort aan technisch personeel et cetera, is 2030 al kort dag om de energie- en klimaatdoelen te halen. Daarom is een flinke versnelling nodig, in lijn met de voorstellen van de Europese Commissie.

De leden van Energie-Nederland willen actief bijdragen om deze (verdere) versnelling te realiseren. Daarom zal Energie-Nederland in kaart brengen wat er nodig is om de doelstellingen te halen. Er zal een afweging gemaakt worden tussen energiebesparing, de groei van hernieuwbaar, verminderen van import-afhankelijkheid en de reductie van CO2-uitstoot. Een voorbeeld is uitvoering geven aan het Nationaal Isolatieprogramma en woningisolatie echt snel te bewerkstelligen door de 4 miljard euro die het Kabinet hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Met isoleren is voor alle betrokkenen het grootste (en snelste) voordeel te behalen als het gaat om besparing. Kortom, aan de slag!

Lees meer:

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

9 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Europese Commissie besluit in te grijpen in de elektriciteitsmarkt  

30 september 2022
Vandaag is door de Europese Energieraad besloten om een plafond te zetten op de marktinkomsten, die behaald worden door energiebedrijven die energie opwekken tegen lage variabele kosten. Dit wordt een plafond op “inframarginale inkomsten” genoemd. Dat betekent dat inkomsten die
Lees verder

Energie-Nederland is positief over compensatiepakket energierekening

20 september 2022
Komende weken meer duidelijkheid over gevolgen voor klanten Energie-Nederland is positief gestemd over het compensatiepakket, dat op onderdelen mede door de sector is voorbereid. De sector heeft de afgelopen tijd intensief en constructief overleg gevoerd met de betrokken ministeries. Het
Lees verder