Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling aan te brengen in de energietransitie, een gezamenlijke inspanning om de energievoorziening toekomstbestendig te maken en de samenwerking binnen de Europese Unie te verstevigen. Daarnaast werkt de Europese Commissie aan mogelijke maatregelen om de effecten van de hoge energieprijzen te kunnen verzachten. De Commissie wil daarbij zoveel mogelijk rekening houden met marktwerking en het gelijke speelveld voor marktpartijen behouden, ter ondersteuning van de energietransitie, leveringszekerheid en efficiënte prijsvorming.  

Net als de Europese Commissie ziet Energie-Nederland het belang van het toekomstbestendig maken van het energiesysteem en daarmee een versnelde afbouw van deze import-afhankelijkheid. Hierbij heeft zij ook aandacht voor het maatschappelijk belang; betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening.
Voor de aanpak van de hoge energieprijzen werkt de Europese Commissie een aantal voorstellen, zoals beperkte marktinterventies en verbeteringen van de groothandelsmarkten. Marktinterventies – zoals prijsplafonds – lijken wenselijk, maar werken contraproductief. En daarnaast is marktwerking cruciaal om efficiëntie en lage prijzen te kunnen nastreven.

Het is positief dat de Europese Commissie aandacht heeft voor de liquiditeit van de termijnmarkt voor elektriciteit. Maar de grootste bedreiging voor liquiditeit is het opsplitsen van biedzones, waar de Europese Commissie en ACER voorstander van lijken te zijn. Bovendien zorgt verbeterde liquiditeit niet direct voor voldoende investeringen in CO2-vrij regelbaar vermogen. De grootste uitdagingen zijn onzekerheden (zoals in het Klimaatbeleid), die niet op de markt afgedekt kunnen worden.

In zeer korte tijd zullen de Europese lidstaten forse maatregelen moeten treffen. Van snel veel zuiniger met energie omgaan en nadenken over het (opnieuw) in gebruik nemen van elektriciteitscentrales die nu weinig of geen elektriciteit produceren, tot snel meer LNG en ander gas beschikbaar zien te krijgen. Het is echter niet aannemelijk dat Europa met deze maatregelen dan zomaar de 155 miljard m3 Russisch gas kan vervangen, die in 2021 werd afgenomen. Naast deze maatregelen voor de korte termijn moet ook fors ingezet worden op maatregelen die meer tijd vergen, zoals het realiseren van meer duurzame energieopwekking.

Daarnaast hebben we in Nederland te maken met lange besluitvormingsprocessen. Gezien de duur van vergunningsprocedures, beschikbaarheid van energienetwerken, tekort aan technisch personeel et cetera, is 2030 al kort dag om de energie- en klimaatdoelen te halen. Daarom is een flinke versnelling nodig, in lijn met de voorstellen van de Europese Commissie.

De leden van Energie-Nederland willen actief bijdragen om deze (verdere) versnelling te realiseren. Daarom zal Energie-Nederland in kaart brengen wat er nodig is om de doelstellingen te halen. Er zal een afweging gemaakt worden tussen energiebesparing, de groei van hernieuwbaar, verminderen van import-afhankelijkheid en de reductie van CO2-uitstoot. Een voorbeeld is uitvoering geven aan het Nationaal Isolatieprogramma en woningisolatie echt snel te bewerkstelligen door de 4 miljard euro die het Kabinet hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Met isoleren is voor alle betrokkenen het grootste (en snelste) voordeel te behalen als het gaat om besparing. Kortom, aan de slag!

Lees meer:

Energiebranche: provincies kunnen het verschil maken in energietransitie

14 maart 2023
Eén van de belangrijkste uitdagingen in deze tijd is het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame bronnen. Er moet een robuust energiesysteem komen waarin Nederland zo veel mogelijk energie zelf opwekt. Provincies spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben niet
Lees verder

Position paper ACER: Energie-Nederland bezorgd over toename van complexe regels

13 maart 2023
Vandaag presenteert ACER – het Europese Agentschap voor de samenwerking tussen toezichthouders – een position paper over de ontwikkeling van de Europese termijnmarkt voor de handel in elektriciteit. Energie-Nederland is positief over het idee in dit position paper dat landelijke
Lees verder

Energie-Nederland juicht het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector toe

7 maart 2023
Fotograaf: Dirk Hol   Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. Op 6 maart 2023 werd het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Energie-Nederland is medeondertekenaar
Lees verder

De toezichthouder ACM concludeert dat de tarieven die gehanteerd worden in door energieleveranciers redelijk zijn

1 maart 2023
De toezichthouder ACM concludeert dat de tarieven die gehanteerd worden door energieleveranciers redelijk zijn. De ACM heeft begin dit jaar bij drie grote energiebedrijven onderzoek gedaan naar hoe de tarieven tot stand komen, en of deze in verhouding tot de
Lees verder

Reactie Energie-Nederland en NVDE op consultatie inframarginale elektriciteitsheffing

17 februari 2023
Energie-Nederland heeft samen met de NVDE een reactie ingediend op de consultatie van de conceptwet inframarginale elektriciteitsheffing. Beide verenigingen staan achter het idee dat kwetsbare groepen door de overheid gecompenseerd worden voor de hoge energieprijzen. Echter, het inzetten van een
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland op consultatie herziening elektriciteitsmarkt door de Europese Commissie

16 februari 2023
Samen met de NVDE, Holland Solar en NWEA heeft Energie-Nederland een reactie ingediend naar aanleiding van een consultatie door de Europese Commissie over de herziening van de elektriciteitsmarkt. Daarin wordt door deze organisaties een aantal belangrijke zaken benoemd: Consumenten best
Lees verder

RVO: circa 900 miljoen euro aangevraagd voor prijsplafond in januari

19 januari 2023
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft berekend dat 6 miljoen huishoudens en kleine ondernemingen profiteren van het prijsplafond dat per 1 januari 2023 geldt. Dat is 70% van alle huishoudens in Nederland. In totaal hebben 62 leveranciers voor de
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling

18 januari 2023
Gisteren was de eerste termijn van de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling. Energie-Nederland steunt het wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling. Daarnaast zien we een aantal punten waar verbetering van het wetsvoorstel en
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op beleidsregel opzegvergoeding 2023

17 januari 2023
Energie-Nederland is verheugd dat ACM voorstelt de redelijke opzegvergoeding – bij het voortijdig verbreken van een contract met een vaste looptijd (contractbreuk) – op een meer marktconforme wijze vast te stellen. De risico’s van energieleveranciers in de huidige marktomstandigheden nemen
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op consultatie waterstofkwaliteit

12 januari 2023
In de komende jaren wordt in Nederland een waterstofnetwerk gecreëerd tussen de vijf grote industriële clusters. Waterstof kan als vervanger dienen van voor aardgas. Een belangrijke keuze die gemaakt moet worden gaat over de minimale kwaliteit in het netwerk. Dat
Lees verder

Verplicht opvragen van meterstand van ‘domme’ meters per 1 januari

22 december 2022
Energie-Nederland gaat graag in gesprek met ACM over hun verzoek aan energieleveranciers om de meterstanden van klanten die geen slimme meter hebben, actief op te vragen bij tussentijdse prijs- en tariefswijzigingen, ook die per 1 januari aanstaande. Energie-Nederland begrijpt de
Lees verder

Landelijk Actieplan Netcongestie: een goed begin, maar niet genoeg om doelstellingen 2030 te halen

20 december 2022
De gebruikers van het elektriciteitsnet, vertegenwoordigd door VEMW en Energie-Nederland, zijn blij dat er een Plan van Aanpak Netcongestie (LAN) is gepresenteerd. Onder leiding van Ben Voorhorst zijn belangrijke maatregelen in kaart gebracht die eraan bijdragen dat de capaciteitsproblemen op
Lees verder