Goed dat RES 1.0 er ligt. Nu aan de slag met de uitvoering.


Op 1 juli hebben 26 van de 30 RES-regio’s hun RES 1.0 ingediend. Daar hebben gemeenten, provincies en waterschappen hun goedkeuring gegeven. Een mooie mijlpaal. Want hiermee is een belangrijke afspraak uit het Klimaatakkoord ingevuld en zijn we weer een stap verder met het realiseren van de afgesproken 35 TWh hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land in 2030. Daarnaast bevatten de RES’sen plannen op hoofdlijnen voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Het bod van alle regio’s voor de elektriciteitsopwekking telt zelfs op tot 50 TWh. De afgesproken 35 TWh is binnen bereik; er moet echter nog wel veel werk verzet worden om die 35 TWh ook echt te halen.

Energie-Nederland ziet een aantal belangrijke punten die we bij de uitvoering, samen met alle betrokken partijen en uiteraard ook samen met bewoners, aan moeten pakken.

  • Bewoners zullen bij het verder concretiseren van de plannen meer betrokken gaan worden. Soms zullen plannen dan bijgesteld worden. Voor het draagvlak van de energietransitie is het cruciaal dat de participatie van bewoners actief opgepakt wordt. Financiële participatie door bewoners zal vaak bijdragen aan grotere betrokkenheid. Het is daarom goed om te streven naar 50% lokaal eigendom, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken.
  • Het tijdig realiseren van de benodigde netaansluitingen voor de nieuwe wind- en zonneparken is een knelpunt. Netbeheerders hebben er hun handen vol aan (zie: 35 TWh is het maximale dat we kunnen aansluiten). Hierbij is ruimte voor netbeheerders om pro-actief te investeren belangrijk. Verder moeten vergunningtrajecten soepel en voortvarend doorlopen kunnen worden.
  • Een goede balans tussen wensen in de RES’sen en een optimale netbenutting is belangrijk. Nu is er erg veel voorkeur voor zon, en dan met name zon op dak. Die voorkeur vergt meer investeringen in de netcapaciteit en dat betekent langere doorlooptijden voor realisatie. Het blijft dus goed om te kijken of er plekken zijn waar windmolens en zon op grond toch ook een optie is.
  • Het is goed als alle betrokken overheden en andere stakeholders consistent het belang van de RES blijven uitdragen.
  • De plannen voor warmte zijn in de meeste RES’sen minder ver uitgewerkt dan de plannen voor elektriciteit. Gelukkig werken alle gemeenten aan Transitievisies Warmte, die eind 2021 klaar zullen zijn. Daarin wordt vooral verder uitgewerkt wat de warmtevraag is en welke warmtebronnen er te ontsluiten zijn.

Gerelateerd nieuws