Goed dat RES 1.0 er ligt. Nu aan de slag met de uitvoering.


Op 1 juli hebben 26 van de 30 RES-regio’s hun RES 1.0 ingediend. Daar hebben gemeenten, provincies en waterschappen hun goedkeuring gegeven. Een mooie mijlpaal. Want hiermee is een belangrijke afspraak uit het Klimaatakkoord ingevuld en zijn we weer een stap verder met het realiseren van de afgesproken 35 TWh hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land in 2030. Daarnaast bevatten de RES’sen plannen op hoofdlijnen voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Het bod van alle regio’s voor de elektriciteitsopwekking telt zelfs op tot 50 TWh. De afgesproken 35 TWh is binnen bereik; er moet echter nog wel veel werk verzet worden om die 35 TWh ook echt te halen.

Energie-Nederland ziet een aantal belangrijke punten die we bij de uitvoering, samen met alle betrokken partijen en uiteraard ook samen met bewoners, aan moeten pakken.

  • Bewoners zullen bij het verder concretiseren van de plannen meer betrokken gaan worden. Soms zullen plannen dan bijgesteld worden. Voor het draagvlak van de energietransitie is het cruciaal dat de participatie van bewoners actief opgepakt wordt. Financiële participatie door bewoners zal vaak bijdragen aan grotere betrokkenheid. Het is daarom goed om te streven naar 50% lokaal eigendom, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken.
  • Het tijdig realiseren van de benodigde netaansluitingen voor de nieuwe wind- en zonneparken is een knelpunt. Netbeheerders hebben er hun handen vol aan (zie: 35 TWh is het maximale dat we kunnen aansluiten). Hierbij is ruimte voor netbeheerders om pro-actief te investeren belangrijk. Verder moeten vergunningtrajecten soepel en voortvarend doorlopen kunnen worden.
  • Een goede balans tussen wensen in de RES’sen en een optimale netbenutting is belangrijk. Nu is er erg veel voorkeur voor zon, en dan met name zon op dak. Die voorkeur vergt meer investeringen in de netcapaciteit en dat betekent langere doorlooptijden voor realisatie. Het blijft dus goed om te kijken of er plekken zijn waar windmolens en zon op grond toch ook een optie is.
  • Het is goed als alle betrokken overheden en andere stakeholders consistent het belang van de RES blijven uitdragen.
  • De plannen voor warmte zijn in de meeste RES’sen minder ver uitgewerkt dan de plannen voor elektriciteit. Gelukkig werken alle gemeenten aan Transitievisies Warmte, die eind 2021 klaar zullen zijn. Daarin wordt vooral verder uitgewerkt wat de warmtevraag is en welke warmtebronnen er te ontsluiten zijn.

Gazprom en Wingas niet langer lid Vereniging Energie-Nederland

25 februari 2022
In lijn met de algemene internationale maatregelen heeft het bestuur van Vereniging Energie-Nederland vanmorgen besloten het lidmaatschap van de Vereniging op te zeggen van Gazprom en Wingas. In de huidige situatie is hun deelname niet verenigbaar met de belangen van
Lees verder

Energie-Nederland vernieuwt convenant met NVVK

24 februari 2022
Snel schuldenrust, slimme procedures rond schuldregelingen en lagere administratieve lasten: dat biedt het nieuwe convenant dat Vereniging Energie-Nederland namens haar leden afsloot met de NVVK. Juist in een periode dat de energieprijzen stijgen is dit een welkome stap voor financiële
Lees verder

Congestiemanagement: het elektriciteitsnet beter benutten

16 februari 2022
Wat is congestiemanagement? En waarom is het een essentieel onderdeel om het elektriciteitsnet beter te benutten en zo de energietransitie te versnellen? Achtergrond Er is beperkte transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. In grote delen van het land wordt geen duurzame productie
Lees verder

Naar een toekomstbestendige energiebelasting

10 februari 2022
Voor een effectieve en efficiënte energietransitie zijn financiering en de prijs van energie belangrijke randvoorwaarden. Zowel in Nederland als in Europa zijn de belasting en toeslagen op energie door de samenhang met de energietransitie en betaalbaarheid onderwerp van gesprek. In dit
Lees verder

Breed actieteam aan de slag met grootste knelpunten stroomnet

28 januari 2022
Bedrijfsleven, energiesector en overheden vragen minister om Stimuleringsprogramma om vaart te houden in energietransitie: Breed actieteam aan de slag met grootste knelpunten stroomnet Een brede coalitie* van 14 partijen- ondernemers, overheden en netbeheerders – wil de komende kabinetsperiode structurele oplossingen realiseren
Lees verder

Versnellen van elektrificatie in de industrie is een topprioriteit

20 januari 2022
Vandaag is de Routekaart Elektrificatie toegelicht aan de Tweede Kamer. Het Coalitieakkoord zet fors in op het stimuleren van het aanbod hernieuwbare energie. Het is belangrijk om de vraag naar duurzame elektriciteit ook te vergroten, zodat investeren in duurzame opwek
Lees verder

Fijne feestdagen namens Energie-Nederland

23 december 2021
Het team van Energie-Nederland wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Lees verder

Hogere warmtetarieven in 2022 door hogere energieprijzen

23 december 2021
Op 23 december 2021 maakte ACM de maximum warmtetarieven voor het jaar 2022 bekend. Energie-Nederland licht in dit artikel toe hoe de warmtetarieven tot stand komen. In Nederland is zo’n 5% van de huishoudens aangesloten op een warmtenet. Veel van
Lees verder

Voorstel maatregelen voor een robuuste retailmarkt

22 december 2021
De prijzen voor energie zijn de afgelopen tijd flink gestegen. De hoge prijzen op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit zijn een uitdaging voor energieleveranciers. In het geval van een (aanhoudende) koude winterperiode in combinatie met de huidige prijspieken op
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op coalitieakkoord

16 december 2021
Het coalitieakkoord is ambitieus. Nederland wil koploper zijn in Europa bij het tegengaan van de opwarming van de aarde en heeft daarvoor stevige doelen gesteld; vóór 2030 een minimale CO2-reductie van 55%. Ze richt haar beleid zelfs op 60% reductie
Lees verder

Energie-Nederland en de ACM maken afspraken over energiecontracten met dynamische prijzen

15 december 2021
Vereniging Energie-Nederland heeft samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) afspraken gemaakt over leveringsovereenkomsten met dynamische prijzen. Deze afspraken zijn opgenomen in een aanvullende verklaring bij de Gedragscode Consument en Energieleverancier en gaan over de manier waarop energieleveranciers klanten
Lees verder

Ambitieuze klimaatplannen van RES’en lijken haalbaar

9 december 2021
Het Nationaal Programma RES geeft in de “foto” die zij vandaag publiceert een duidelijk beeld van waar de energieregio’s staan in het proces naar 2030. Maatschappelijke partners, ondernemers, bewoners en andere betrokkenen hebben de afgelopen jaren veel werk verricht binnen
Lees verder