Hogere warmtetarieven in 2022 door hogere energieprijzen

Op 23 december 2021 maakte ACM de maximum warmtetarieven voor het jaar 2022 bekend. Energie-Nederland licht in dit artikel toe hoe de warmtetarieven tot stand komen.

In Nederland is zo’n 5% van de huishoudens aangesloten op een warmtenet. Veel van deze netten zijn duur­zaam en maken gebruik van bijvoorbeeld restwarmte, maar er wordt ook gebruik gemaakt van aardgas en elektriciteit. Voor de opwek van elektriciteit wordt – naast duurzame bronnen – ook gas gebruikt. Als gevolg van de fors gestegen gasprijzen, is elektriciteit daarom de afgelopen maanden ook duurder geworden. De warmtetarieven stijgen volgend jaar voor de meeste warmteklanten mee met de gestegen energieprijzen. Voor warmtebedrijven hebben de hogere energieprijzen ook consequenties, omdat zij met hogere (inkoop)kosten en lagere opbrengsten te maken hebben. En doordat warmtebedrijven meer investeren in de warmtetransitie, vertoont het gemiddelde rendement dat zij maken de afgelopen jaren een dalende trend.

Gasprijs als referentie voor maximale warmtetarieven

De warmtetarieven worden volgens het “Niet Meer Dan Anders”-principe (NMDA) gereguleerd; de overheid heeft ervoor gekozen om de gasprijs als referentie te nemen voor het vaststellen van de maximum­tarieven voor warmte. Als de gasprijzen dalen of stij­gen, dan dalen of stijgen die maximum­tarieven voor warmte dus ook. Het voordeel daarvan is dat klanten van warmtebedrijven nooit méér betalen dan consumenten met een cv-ketel op aardgas.

Jaarlijks in december stelt de toezichthouder ACM de maximum­tarieven voor warmte voor het vol­gen­de jaar vast. De maximumtarieven voor 2022 zijn dus op 23 december 2021 bekendgemaakt. Warmtebedrijven mogen hun tarieven niet hoger vaststellen dan het maximumta­rief. Veel bedrijven hanteerden afgelopen jaren een korting op het maximumtarief: in 2020 was het 8 tot 12%[1], en in 2021 was het 7 tot 12%[2]

Hogere gas- en elektriciteitsprijzen leiden tot hogere kosten voor warmtebedrijven

De sterk gestegen gas- en elektriciteitsprijzen zorgen voor hogere kosten en lagere opbrengsten voor warmtebedrijven, ook in warmte­net­ten zon­der aardgas. Dat komt doordat er vaak aardgas gebruikt wordt om de piekvraag op te vangen en omdat er elektriciteit nodig is voor de installaties. In sommige typen installaties (zoals bij aquathermie of een WKO-systeem) wordt ook veel elektrici­teit verbruikt. Daarnaast leiden de hogere gasprijzen tot lagere SDE-subsidies voor de duurzame warmtebronnen waardoor de warmtebedrijven minder inkomsten hebben. En ook hebben bedrijven – juist vanwege de gasprijsreferentie – hun inkoopcontrac­ten voor warmte vaak ge­ïn­dex­eerd op de gasprijs. Dan dalen of stijgen de inkoop­kosten mee met de maximumtarieven, wat de financiële risico’s beperkt.

Warmtebedrijven zien zich hierdoor genoodzaakt om de tarieven te verhogen. Daarbij wordt een uiterste inspanning gedaan om de tarieven zo laag mogelijk te houden. Uiteraard maakt elk bedrijf een eigen afweging, gebaseerd op de eigen situatie. De ACM monitort achteraf of de be­drij­ven een redelijk rendement hebben behaald.

Rendementen warmtebedrijven vertonen laatste jaren dalende trend

De ACM monitort sinds 2013 elke twee jaar de gemiddelde rendementen van alle warmtebedrij­ven, om te monitoren of zij een redelijk rendement maken. Een financieel gezond bedrijf dat een redelijk rende­ment kan maken, is belangrijk voor de klanten. Uiteraard zijn redelijke rendementen voor bedrijven nodig om te kunnen blijven investeren in de warmtetransitie. De meest recente Ren­de­mentsmonitor warmte­leveranciers 2019-2020 laat zien dat de rendementen sinds 2013 gemiddeld 4,8% waren. Sinds 2018 verto­nen de rende­menten een dalende trend, veroorzaakt door de toene­men­de investeringen in de warmtetransitie.

Voorstander van snel ontwikkelen van een nieuwe tariefsystematiek zonder de aardgasreferentie

Energie-Nederland is voorstander van een nieuwe warmtewet waarbij de tariefregulering voor warm­te ver­van­gen gaat worden door een kostprijsplus benadering. Dit staat in het huidige wetsvoorstel. Energie-Ne­der­land heeft ervoor gepleit om met de ontwikkeling van de nieuwe systematiek niet te wachten op de nieu­we wet.

Relevante informatie

[1] Kamerbrief van Minister EZK (10 februari 2020): ‘Warmtetarieven 2020 en tariefregulering in Warmtewet 2’
[2] Artikel Energeia 11-10-2021: ‘Warmtebedrijven ontlopen pijn hoge gasprijs niet’

Fijne feestdagen namens Energie-Nederland

23 december 2021
Het team van Energie-Nederland wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Lees verder

Voorstel maatregelen voor een robuuste retailmarkt

22 december 2021
De prijzen voor energie zijn de afgelopen tijd flink gestegen. De hoge prijzen op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit zijn een uitdaging voor energieleveranciers. In het geval van een (aanhoudende) koude winterperiode in combinatie met de huidige prijspieken op
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op coalitieakkoord

16 december 2021
Het coalitieakkoord is ambitieus. Nederland wil koploper zijn in Europa bij het tegengaan van de opwarming van de aarde en heeft daarvoor stevige doelen gesteld; vóór 2030 een minimale CO2-reductie van 55%. Ze richt haar beleid zelfs op 60% reductie
Lees verder

Energie-Nederland en de ACM maken afspraken over energiecontracten met dynamische prijzen

15 december 2021
Vereniging Energie-Nederland heeft samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) afspraken gemaakt over leveringsovereenkomsten met dynamische prijzen. Deze afspraken zijn opgenomen in een aanvullende verklaring bij de Gedragscode Consument en Energieleverancier en gaan over de manier waarop energieleveranciers klanten
Lees verder

Ambitieuze klimaatplannen van RES’en lijken haalbaar

9 december 2021
Het Nationaal Programma RES geeft in de “foto” die zij vandaag publiceert een duidelijk beeld van waar de energieregio’s staan in het proces naar 2030. Maatschappelijke partners, ondernemers, bewoners en andere betrokkenen hebben de afgelopen jaren veel werk verricht binnen
Lees verder

Daling CO2-uitstoot door toename inzet biomassa voor energietoepassingen

9 december 2021
Biomassa speelt een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelen; het draagt bij aan een daling van de inzet van kolen én een daling van de totale CO2-uitstoot voor het opwekken van elektricteit. Het is een belangrijke bron van
Lees verder

Rendement warmtebedrijven daalt door forse investeringen in de warmtetransitie

8 december 2021
Vandaag publiceerde toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Rendementsmonitor Warmte 2019-2020. Het gemiddelde rendement van de warmtesector is in 2020 gedaald naar 4,2%. ACM: “De daling komt vooral doordat warmtebedrijven de afgelopen jaren meer hebben geïnvesteerd in de aanleg
Lees verder

Concept investeringsplannen netbeheerders onvoldoende voor de energietransitie

30 november 2021
Het gebrek aan netcapaciteit is de grootste uitdaging voor het slagen van de energietransitie. De netbeheerders hebben de afgelopen jaren een achterstand opgelopen. Niet alleen kan veel nieuwe duurzame productie niet worden getransporteerd, ook is aansluiting van nieuwe verbruikers of
Lees verder

KEV toont vooruitgang, maar klimaatdoelen zijn nog niet in zicht

4 november 2021
De conclusie van de Klimaat- en Energieverkenning 2021 is helder: Nederland boekt vooruitgang vergeleken met vorig jaar, maar de klimaatdoelen zijn nog niet in zicht. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt naar verwachting met 38% tot 48% in 2030 ten opzichte
Lees verder
Over Energie-Nederland

Halen van reductiedoelen van 2030 vereist snelle besluitvorming en een consistent beleid – inbreng voor begrotingsbehandeling EZK

28 oktober 2021
Om de reductiedoelen van 2030 te behalen is een stevig en ambitieus beleid nodig. Energie-Nederland en haar leden onderschrijven dat er een grote opgave ligt om de verduurzaming van het energiesysteem te realiseren en zo klaar te maken voor een
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de maatregelen van het kabinet voor de stijgende energierekening

21 oktober 2021
De hoge energieprijzen zorgen voor een stijging van de energierekening. Dat raakt huishoudens en bedrijven hard en het is begrijpelijk dat men hier bezorgd over is. Vereniging Energie-Nederland deelt deze zorgen en is daarom blij dat het kabinet heeft besloten
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt Routekaart Elektrificatie die de grote potentie van elektriciteit voor de industrie laat zien

14 oktober 2021
Vier stappen naar grootschalige inzet van duurzame elektriciteit in de industrie Voor 2030 is minimaal 30 TWh extra elektriciteit nodig voor de elektrificatie van de industrie en moet er 10 GW extra windenergie ontwikkeld worden op zee. Dit is dus
Lees verder