Voorstel maatregelen voor een robuuste retailmarkt

De prijzen voor energie zijn de afgelopen tijd flink gestegen. De hoge prijzen op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit zijn een uitdaging voor energieleveranciers. In het geval van een (aanhoudende) koude winterperiode in combinatie met de huidige prijspieken op de groothandelsmarkt voor gas en elektriciteit, kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan bij diverse marktpartijen in de keten; een systeemrisico dat hoge kosten voor afnemers tot gevolg kan hebben.

Energie-Nederland maakt werk van een gezonde marktwerking en duurzame leveringszekerheid, en op basis daarvan een betaalbare energierekening. Een robuuste positie voor energieleveranciers komt uiteindelijk ten goede aan de klant. Dat geldt zowel voor een robuuste inkooppositie als voor de zekerheid dat leveringscontracten worden uitgediend. Daarom doet Energie-Nederland een aantal voorstellen voor de korte en langere termijn waar zowel energieleveranciers als huishoudens en ondernemers baat bij hebben.

Samenvatting: korte en langere termijn maatregelen voor een robuuste retailmarkt voor energie

Korte termijn: overbruggen winterperiode 2022

 • Mogelijkheid voor een latere afdracht energiebelasting en ODE aan de Belastingdienst voor het eerste kwartaal 2022
 • Maandelijkse check op solvabiliteit en werkkapitaal door ACM bij leveranciers waar de financiële en inkoop situatie daar aanleiding toe geeft
 • Rol voor overheid en ACM weggelegd om rust bij consumenten terug te brengen
 • Aanpassen van de huidige Regeling opzegvergoeding (ROVER) door ACM
 • Opvangen van onbalans en kredietrisico door de landelijke netbeheerder gedurende minimale contractperiode bij nieuwe BRP die grootzakelijke klanten opvangen waar de BRP van is weggevallen; oprekken van garantietermijnen bij TenneT van 10 werkdagen naar 30 werkdagen voor grootzakelijke klanten om hen extra tijd te geven om een alternatieve partij te zoeken; resulterend in minder partijen die in de restverdeling terecht komen
 • Op korte termijn verbeteren processtappen bij een restverdeling

Middellange termijn: behouden betaalbaarheid

 • Voldoende financiële vereisten voor het verkrijgen en behouden van de leveringsvergunning
 • Pas na afloop van het contract overstappen wordt de standaard; bij wel veroorzaken van contractbreuk geldt een reële, op marktwaarde gebaseerde, opzegvergoeding
 • Openstellen van de Centrale registers (C-AR en CER) om een juiste inschatting van volumes te kunnen maken in de precontractuele fase
 • Ondersteuning bij investeren in en uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen om (klein)verbruikers bestendiger te maken tegen grotere prijsontwikkelingen
 • Inrichten fonds voor het tegengaan van energiearmoede bij kwetsbare consumenten

Download hier het volledige position paper Position paper Retailmarkt voor energie onder spanning – 20211221

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder