Voorstel maatregelen voor een robuuste retailmarkt

De prijzen voor energie zijn de afgelopen tijd flink gestegen. De hoge prijzen op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit zijn een uitdaging voor energieleveranciers. In het geval van een (aanhoudende) koude winterperiode in combinatie met de huidige prijspieken op de groothandelsmarkt voor gas en elektriciteit, kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan bij diverse marktpartijen in de keten; een systeemrisico dat hoge kosten voor afnemers tot gevolg kan hebben.

Energie-Nederland maakt werk van een gezonde marktwerking en duurzame leveringszekerheid, en op basis daarvan een betaalbare energierekening. Een robuuste positie voor energieleveranciers komt uiteindelijk ten goede aan de klant. Dat geldt zowel voor een robuuste inkooppositie als voor de zekerheid dat leveringscontracten worden uitgediend. Daarom doet Energie-Nederland een aantal voorstellen voor de korte en langere termijn waar zowel energieleveranciers als huishoudens en ondernemers baat bij hebben.

Samenvatting: korte en langere termijn maatregelen voor een robuuste retailmarkt voor energie

Korte termijn: overbruggen winterperiode 2022

 • Mogelijkheid voor een latere afdracht energiebelasting en ODE aan de Belastingdienst voor het eerste kwartaal 2022
 • Maandelijkse check op solvabiliteit en werkkapitaal door ACM bij leveranciers waar de financiële en inkoop situatie daar aanleiding toe geeft
 • Rol voor overheid en ACM weggelegd om rust bij consumenten terug te brengen
 • Aanpassen van de huidige Regeling opzegvergoeding (ROVER) door ACM
 • Opvangen van onbalans en kredietrisico door de landelijke netbeheerder gedurende minimale contractperiode bij nieuwe BRP die grootzakelijke klanten opvangen waar de BRP van is weggevallen; oprekken van garantietermijnen bij TenneT van 10 werkdagen naar 30 werkdagen voor grootzakelijke klanten om hen extra tijd te geven om een alternatieve partij te zoeken; resulterend in minder partijen die in de restverdeling terecht komen
 • Op korte termijn verbeteren processtappen bij een restverdeling

Middellange termijn: behouden betaalbaarheid

 • Voldoende financiële vereisten voor het verkrijgen en behouden van de leveringsvergunning
 • Pas na afloop van het contract overstappen wordt de standaard; bij wel veroorzaken van contractbreuk geldt een reële, op marktwaarde gebaseerde, opzegvergoeding
 • Openstellen van de Centrale registers (C-AR en CER) om een juiste inschatting van volumes te kunnen maken in de precontractuele fase
 • Ondersteuning bij investeren in en uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen om (klein)verbruikers bestendiger te maken tegen grotere prijsontwikkelingen
 • Inrichten fonds voor het tegengaan van energiearmoede bij kwetsbare consumenten

Download hier het volledige position paper Position paper Retailmarkt voor energie onder spanning – 20211221

Gazprom en Wingas niet langer lid Vereniging Energie-Nederland

25 februari 2022
In lijn met de algemene internationale maatregelen heeft het bestuur van Vereniging Energie-Nederland vanmorgen besloten het lidmaatschap van de Vereniging op te zeggen van Gazprom en Wingas. In de huidige situatie is hun deelname niet verenigbaar met de belangen van
Lees verder

Energie-Nederland vernieuwt convenant met NVVK

24 februari 2022
Snel schuldenrust, slimme procedures rond schuldregelingen en lagere administratieve lasten: dat biedt het nieuwe convenant dat Vereniging Energie-Nederland namens haar leden afsloot met de NVVK. Juist in een periode dat de energieprijzen stijgen is dit een welkome stap voor financiële
Lees verder

Congestiemanagement: het elektriciteitsnet beter benutten

16 februari 2022
Wat is congestiemanagement? En waarom is het een essentieel onderdeel om het elektriciteitsnet beter te benutten en zo de energietransitie te versnellen? Achtergrond Er is beperkte transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. In grote delen van het land wordt geen duurzame productie
Lees verder

Naar een toekomstbestendige energiebelasting

10 februari 2022
Voor een effectieve en efficiënte energietransitie zijn financiering en de prijs van energie belangrijke randvoorwaarden. Zowel in Nederland als in Europa zijn de belasting en toeslagen op energie door de samenhang met de energietransitie en betaalbaarheid onderwerp van gesprek. In dit
Lees verder

Breed actieteam aan de slag met grootste knelpunten stroomnet

28 januari 2022
Bedrijfsleven, energiesector en overheden vragen minister om Stimuleringsprogramma om vaart te houden in energietransitie: Breed actieteam aan de slag met grootste knelpunten stroomnet Een brede coalitie* van 14 partijen- ondernemers, overheden en netbeheerders – wil de komende kabinetsperiode structurele oplossingen realiseren
Lees verder

Versnellen van elektrificatie in de industrie is een topprioriteit

20 januari 2022
Vandaag is de Routekaart Elektrificatie toegelicht aan de Tweede Kamer. Het Coalitieakkoord zet fors in op het stimuleren van het aanbod hernieuwbare energie. Het is belangrijk om de vraag naar duurzame elektriciteit ook te vergroten, zodat investeren in duurzame opwek
Lees verder

Fijne feestdagen namens Energie-Nederland

23 december 2021
Het team van Energie-Nederland wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Lees verder

Hogere warmtetarieven in 2022 door hogere energieprijzen

23 december 2021
Op 23 december 2021 maakte ACM de maximum warmtetarieven voor het jaar 2022 bekend. Energie-Nederland licht in dit artikel toe hoe de warmtetarieven tot stand komen. In Nederland is zo’n 5% van de huishoudens aangesloten op een warmtenet. Veel van
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op coalitieakkoord

16 december 2021
Het coalitieakkoord is ambitieus. Nederland wil koploper zijn in Europa bij het tegengaan van de opwarming van de aarde en heeft daarvoor stevige doelen gesteld; vóór 2030 een minimale CO2-reductie van 55%. Ze richt haar beleid zelfs op 60% reductie
Lees verder

Energie-Nederland en de ACM maken afspraken over energiecontracten met dynamische prijzen

15 december 2021
Vereniging Energie-Nederland heeft samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) afspraken gemaakt over leveringsovereenkomsten met dynamische prijzen. Deze afspraken zijn opgenomen in een aanvullende verklaring bij de Gedragscode Consument en Energieleverancier en gaan over de manier waarop energieleveranciers klanten
Lees verder

Ambitieuze klimaatplannen van RES’en lijken haalbaar

9 december 2021
Het Nationaal Programma RES geeft in de “foto” die zij vandaag publiceert een duidelijk beeld van waar de energieregio’s staan in het proces naar 2030. Maatschappelijke partners, ondernemers, bewoners en andere betrokkenen hebben de afgelopen jaren veel werk verricht binnen
Lees verder

Daling CO2-uitstoot door toename inzet biomassa voor energietoepassingen

9 december 2021
Biomassa speelt een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelen; het draagt bij aan een daling van de inzet van kolen én een daling van de totale CO2-uitstoot voor het opwekken van elektricteit. Het is een belangrijke bron van
Lees verder