Publicatie IBO

Op maandag 13 maart is het IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) gepubliceerd. Hierin worden voorstellen gedaan voor aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid, zodat het kabinet de ambities voor 2030 (en 2050) kan realiseren. Het IBO bevat één centraal beleidspakket, en twee alternatieve pakketten waarbij in één de landbouw en in de ander de ETS1 tot 2030 relatief wordt ontzien. Binnen deze pakketten worden er voorstellen gedaan voor overstijgende maatregelen (aanpassen energiebelasting, verhogen tarief aardgas en verlaging tarief elektriciteit, verhogen en beter naleven energiebesparingsplicht, inzet extra vakmensen), en voor specifieke sectoren: gebouwde omgeving (oa uitfaseren slechte energielabels utiliteitsbouw, energieprestatie-eisen, norm voor koopwoningen bij transactiemoment), landbouw en landgebruik (sturen op grootte veestapel, aanscherpen beprijzend beleid glastuinbouw), mobiliteit (grotere verplichte inzet biobrandstoffen en duurzame brandstoffen), industrie (verhogen CO2-heffing, verlagen dispensatierechten voor 2030 en afbouwpad na 2030, afbouwen vrijstellingen energiebelasting, CCS) en elektriciteit (verdere uitrol zon door stimuleren batterijen bij zonneparken, nomeren en stimuleren zon op dak en parkeerterreinen, onderzoeken zon op zee, uitwerken normering richting CO2-vrije elektriciteitssector rond 2035, besparen elektriciteitsgebruik).

Energie-Nederland is blij met de inzet op aanvullend beleid, gezien dit nodig is om de 55 tot 60% reductie in 2030 te halen. Wij betreuren echter het feit dat de IBO alleen heeft gekeken naar normerende en beprijzende maatregelen. Om te transitie waar te maken zal een evenwichtige afweging gemaakt moeten worden tussen de wortel en de stok, maar dit rapport brengt alleen de stok in kaart en geeft dus maar een beperkt beeld van de mogelijke maatregelen. Ook gaat het rapport voorbij aan de praktische uitvoerbaarheid van de transitie. Zonder netinfrastructuur bijvoorbeeld, waarvoor vergunningsverlening, uitvoering en materiaal nodig is, zullen beprijzende en normerende maatregelen geen zin hebben. Er wordt momenteel binnen Energie-Nederland aan een uitgebreide inhoudelijke analyse en reactie gewerkt. Deze zal met het ministerie Economische Zaken en Klimaat worden gedeeld, en zal ook de basis zijn voor inbreng richting Kamerleden voor het commissiedebat over de IBO.

Gerelateerd nieuws