Publicatie IBO

Op maandag 13 maart is het IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) gepubliceerd. Hierin worden voorstellen gedaan voor aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid, zodat het kabinet de ambities voor 2030 (en 2050) kan realiseren. Het IBO bevat één centraal beleidspakket, en twee alternatieve pakketten waarbij in één de landbouw en in de ander de ETS1 tot 2030 relatief wordt ontzien. Binnen deze pakketten worden er voorstellen gedaan voor overstijgende maatregelen (aanpassen energiebelasting, verhogen tarief aardgas en verlaging tarief elektriciteit, verhogen en beter naleven energiebesparingsplicht, inzet extra vakmensen), en voor specifieke sectoren: gebouwde omgeving (oa uitfaseren slechte energielabels utiliteitsbouw, energieprestatie-eisen, norm voor koopwoningen bij transactiemoment), landbouw en landgebruik (sturen op grootte veestapel, aanscherpen beprijzend beleid glastuinbouw), mobiliteit (grotere verplichte inzet biobrandstoffen en duurzame brandstoffen), industrie (verhogen CO2-heffing, verlagen dispensatierechten voor 2030 en afbouwpad na 2030, afbouwen vrijstellingen energiebelasting, CCS) en elektriciteit (verdere uitrol zon door stimuleren batterijen bij zonneparken, nomeren en stimuleren zon op dak en parkeerterreinen, onderzoeken zon op zee, uitwerken normering richting CO2-vrije elektriciteitssector rond 2035, besparen elektriciteitsgebruik).

Energie-Nederland is blij met de inzet op aanvullend beleid, gezien dit nodig is om de 55 tot 60% reductie in 2030 te halen. Wij betreuren echter het feit dat de IBO alleen heeft gekeken naar normerende en beprijzende maatregelen. Om te transitie waar te maken zal een evenwichtige afweging gemaakt moeten worden tussen de wortel en de stok, maar dit rapport brengt alleen de stok in kaart en geeft dus maar een beperkt beeld van de mogelijke maatregelen. Ook gaat het rapport voorbij aan de praktische uitvoerbaarheid van de transitie. Zonder netinfrastructuur bijvoorbeeld, waarvoor vergunningsverlening, uitvoering en materiaal nodig is, zullen beprijzende en normerende maatregelen geen zin hebben. Er wordt momenteel binnen Energie-Nederland aan een uitgebreide inhoudelijke analyse en reactie gewerkt. Deze zal met het ministerie Economische Zaken en Klimaat worden gedeeld, en zal ook de basis zijn voor inbreng richting Kamerleden voor het commissiedebat over de IBO.

Windgebied aangewezen voor offshore waterstofproductie

22 maart 2023
Deze week is het windenergiegebied “Ten noorden van de Waddeneilanden” aangewezen als eerste grootschalige offshore waterstofproductie locatie. Bij het windpark kan 500 Megawatt elektrolysecapaciteit gerealiseerd worden. Het windpark en de elektrolysers zouden in 2031 operationeel moeten zijn. Een groot vraagstuk
Lees verder

Eerste reactie op EU commissievoorstel voor herziening ontwerp elektriciteitsmarkt

17 maart 2023
Uit het voorstel blijkt dat de Commissie geen extreme ingrepen in de elektriciteitsmarkt door wil voeren; daar is Energie-Nederland heel tevreden over. Marktwerking en vrije prijsvorming vormen de beste basis voor energieprijzen voor huishoudens en bedrijven. De heffing op inframarginale
Lees verder

Energiebranche: provincies kunnen het verschil maken in energietransitie

14 maart 2023
Eén van de belangrijkste uitdagingen in deze tijd is het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame bronnen. Er moet een robuust energiesysteem komen waarin Nederland zo veel mogelijk energie zelf opwekt. Provincies spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben niet
Lees verder

Position paper ACER: Energie-Nederland bezorgd over toename van complexe regels

13 maart 2023
Vandaag presenteert ACER – het Europese Agentschap voor de samenwerking tussen toezichthouders – een position paper over de ontwikkeling van de Europese termijnmarkt voor de handel in elektriciteit. Energie-Nederland is positief over het idee in dit position paper dat landelijke
Lees verder

Energie-Nederland juicht het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector toe

7 maart 2023
Fotograaf: Dirk Hol   Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. Op 6 maart 2023 werd het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Energie-Nederland is medeondertekenaar
Lees verder

De toezichthouder ACM concludeert dat de tarieven die gehanteerd worden in door energieleveranciers redelijk zijn

1 maart 2023
De toezichthouder ACM concludeert dat de tarieven die gehanteerd worden door energieleveranciers redelijk zijn. De ACM heeft begin dit jaar bij drie grote energiebedrijven onderzoek gedaan naar hoe de tarieven tot stand komen, en of deze in verhouding tot de
Lees verder

Reactie Energie-Nederland en NVDE op consultatie inframarginale elektriciteitsheffing

17 februari 2023
Energie-Nederland heeft samen met de NVDE een reactie ingediend op de consultatie van de conceptwet inframarginale elektriciteitsheffing. Beide verenigingen staan achter het idee dat kwetsbare groepen door de overheid gecompenseerd worden voor de hoge energieprijzen. Echter, het inzetten van een
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland op consultatie herziening elektriciteitsmarkt door de Europese Commissie

16 februari 2023
Samen met de NVDE, Holland Solar en NWEA heeft Energie-Nederland een reactie ingediend naar aanleiding van een consultatie door de Europese Commissie over de herziening van de elektriciteitsmarkt. Daarin wordt door deze organisaties een aantal belangrijke zaken benoemd: Consumenten best
Lees verder

RVO: circa 900 miljoen euro aangevraagd voor prijsplafond in januari

19 januari 2023
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft berekend dat 6 miljoen huishoudens en kleine ondernemingen profiteren van het prijsplafond dat per 1 januari 2023 geldt. Dat is 70% van alle huishoudens in Nederland. In totaal hebben 62 leveranciers voor de
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling

18 januari 2023
Gisteren was de eerste termijn van de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling. Energie-Nederland steunt het wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling. Daarnaast zien we een aantal punten waar verbetering van het wetsvoorstel en
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op beleidsregel opzegvergoeding 2023

17 januari 2023
Energie-Nederland is verheugd dat ACM voorstelt de redelijke opzegvergoeding – bij het voortijdig verbreken van een contract met een vaste looptijd (contractbreuk) – op een meer marktconforme wijze vast te stellen. De risico’s van energieleveranciers in de huidige marktomstandigheden nemen
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op consultatie waterstofkwaliteit

12 januari 2023
In de komende jaren wordt in Nederland een waterstofnetwerk gecreëerd tussen de vijf grote industriële clusters. Waterstof kan als vervanger dienen van voor aardgas. Een belangrijke keuze die gemaakt moet worden gaat over de minimale kwaliteit in het netwerk. Dat
Lees verder