Reactie Energie-Nederland op consultatie Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse

Het ministerie van EZK heeft een consultatie gehouden over Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse. Energie-Nederland is blij te zien dat er op korte termijn een regeling wordt opengesteld voor de opschaling van waterstofproductie via elektrolyse. Door nu de eerste projecten op te starten, kan waterstof een bijdrage leveren aan de ambities die zijn vastgesteld in het klimaatakkoord. Ook voor het halen van de doelen uit het Fit For 55 pakket is de snelle opschaling van elektrolysecapaciteit een randvoorwaarde.

Creëer zekerheid over toekomstig groeipad elektrolyse

De voorliggende opschalingsregeling biedt slechts zicht op een openstelling in 2022 en geeft geen zekerheid over de periode daarna. Voor de verdere opschaling van waterstofproductie en het halen van de klimaatdoelen is een programmatische aanpak cruciaal. Wij pleiten er daarom voor om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over het ingroeipad van elektrolysecapaciteit tussen nu in 2030, en het instrumentarium dat daarbij hoort.

Beschikbaar budget lijkt te laag voor behalen doelstellingen

Met het beschikbare budget verwachten wij dat er slechts 50MW aan elektrolysecapaciteit kan worden ontwikkeld. Energie-Nederland pleit er daarom voor om nog dit jaar het budget van de opschalingsregeling aan te vullen om toch minimaal de originele doelstelling van 100 tot 150 MW mogelijk te maken, om zo de juiste randvoorwaarden voor snelle opschaling in volgende jaren te creëren.

Laat aan de transportmarkt geleverde waterstof, met instandhouding van een gelijk speelveld, in aanmerking komen voor HBE’s

De huidige regeling geeft geen mogelijkheid om het opschalingsinstrument te combineren met de levering van waterstof aan de transportmarkt, en komt niet in aanmerking voor de HBE’s. Via HBE’s krijgen hernieuwbare brandstoffen geleverd aan de transportmarkt extra waarde door de verplichting die gelden onder de Europese Renewable Energy Directive. Energie-Nederland pleit ervoor om projecten die gebruik maken van het opschalingsinstrument toch in aanmerking te laten komen voor HBEs. Het is dan wel nodig om zowel tijdens de toekenning als tijdens de operaties het subsidiebedrag te corrigeren voor de additionele inkomsten. Zo kunnen projecten die niet van deze route gebruik maken toch concurrerend meedingen voor de subsidie.

Meer informatie:

  • Lees onze volledige reactie hier.
  • Lees hier meer over de consultatie.

Energiebranche: provincies kunnen het verschil maken in energietransitie

14 maart 2023
Eén van de belangrijkste uitdagingen in deze tijd is het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame bronnen. Er moet een robuust energiesysteem komen waarin Nederland zo veel mogelijk energie zelf opwekt. Provincies spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben niet
Lees verder

Position paper ACER: Energie-Nederland bezorgd over toename van complexe regels

13 maart 2023
Vandaag presenteert ACER – het Europese Agentschap voor de samenwerking tussen toezichthouders – een position paper over de ontwikkeling van de Europese termijnmarkt voor de handel in elektriciteit. Energie-Nederland is positief over het idee in dit position paper dat landelijke
Lees verder

Energie-Nederland juicht het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector toe

7 maart 2023
Fotograaf: Dirk Hol   Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. Op 6 maart 2023 werd het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Energie-Nederland is medeondertekenaar
Lees verder

De toezichthouder ACM concludeert dat de tarieven die gehanteerd worden in door energieleveranciers redelijk zijn

1 maart 2023
De toezichthouder ACM concludeert dat de tarieven die gehanteerd worden door energieleveranciers redelijk zijn. De ACM heeft begin dit jaar bij drie grote energiebedrijven onderzoek gedaan naar hoe de tarieven tot stand komen, en of deze in verhouding tot de
Lees verder

Reactie Energie-Nederland en NVDE op consultatie inframarginale elektriciteitsheffing

17 februari 2023
Energie-Nederland heeft samen met de NVDE een reactie ingediend op de consultatie van de conceptwet inframarginale elektriciteitsheffing. Beide verenigingen staan achter het idee dat kwetsbare groepen door de overheid gecompenseerd worden voor de hoge energieprijzen. Echter, het inzetten van een
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland op consultatie herziening elektriciteitsmarkt door de Europese Commissie

16 februari 2023
Samen met de NVDE, Holland Solar en NWEA heeft Energie-Nederland een reactie ingediend naar aanleiding van een consultatie door de Europese Commissie over de herziening van de elektriciteitsmarkt. Daarin wordt door deze organisaties een aantal belangrijke zaken benoemd: Consumenten best
Lees verder

RVO: circa 900 miljoen euro aangevraagd voor prijsplafond in januari

19 januari 2023
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft berekend dat 6 miljoen huishoudens en kleine ondernemingen profiteren van het prijsplafond dat per 1 januari 2023 geldt. Dat is 70% van alle huishoudens in Nederland. In totaal hebben 62 leveranciers voor de
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling

18 januari 2023
Gisteren was de eerste termijn van de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling. Energie-Nederland steunt het wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling. Daarnaast zien we een aantal punten waar verbetering van het wetsvoorstel en
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op beleidsregel opzegvergoeding 2023

17 januari 2023
Energie-Nederland is verheugd dat ACM voorstelt de redelijke opzegvergoeding – bij het voortijdig verbreken van een contract met een vaste looptijd (contractbreuk) – op een meer marktconforme wijze vast te stellen. De risico’s van energieleveranciers in de huidige marktomstandigheden nemen
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op consultatie waterstofkwaliteit

12 januari 2023
In de komende jaren wordt in Nederland een waterstofnetwerk gecreëerd tussen de vijf grote industriële clusters. Waterstof kan als vervanger dienen van voor aardgas. Een belangrijke keuze die gemaakt moet worden gaat over de minimale kwaliteit in het netwerk. Dat
Lees verder

Fijne feestdagen namens Energie-Nederland

23 december 2022
Het team van Energie-Nederland wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Lees verder

Verplicht opvragen van meterstand van ‘domme’ meters per 1 januari

22 december 2022
Energie-Nederland gaat graag in gesprek met ACM over hun verzoek aan energieleveranciers om de meterstanden van klanten die geen slimme meter hebben, actief op te vragen bij tussentijdse prijs- en tariefswijzigingen, ook die per 1 januari aanstaande. Energie-Nederland begrijpt de
Lees verder