Reactie Energie-Nederland op consultatie Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse

Het ministerie van EZK heeft een consultatie gehouden over Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse. Energie-Nederland is blij te zien dat er op korte termijn een regeling wordt opengesteld voor de opschaling van waterstofproductie via elektrolyse. Door nu de eerste projecten op te starten, kan waterstof een bijdrage leveren aan de ambities die zijn vastgesteld in het klimaatakkoord. Ook voor het halen van de doelen uit het Fit For 55 pakket is de snelle opschaling van elektrolysecapaciteit een randvoorwaarde.

Creëer zekerheid over toekomstig groeipad elektrolyse

De voorliggende opschalingsregeling biedt slechts zicht op een openstelling in 2022 en geeft geen zekerheid over de periode daarna. Voor de verdere opschaling van waterstofproductie en het halen van de klimaatdoelen is een programmatische aanpak cruciaal. Wij pleiten er daarom voor om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over het ingroeipad van elektrolysecapaciteit tussen nu in 2030, en het instrumentarium dat daarbij hoort.

Beschikbaar budget lijkt te laag voor behalen doelstellingen

Met het beschikbare budget verwachten wij dat er slechts 50MW aan elektrolysecapaciteit kan worden ontwikkeld. Energie-Nederland pleit er daarom voor om nog dit jaar het budget van de opschalingsregeling aan te vullen om toch minimaal de originele doelstelling van 100 tot 150 MW mogelijk te maken, om zo de juiste randvoorwaarden voor snelle opschaling in volgende jaren te creëren.

Laat aan de transportmarkt geleverde waterstof, met instandhouding van een gelijk speelveld, in aanmerking komen voor HBE’s

De huidige regeling geeft geen mogelijkheid om het opschalingsinstrument te combineren met de levering van waterstof aan de transportmarkt, en komt niet in aanmerking voor de HBE’s. Via HBE’s krijgen hernieuwbare brandstoffen geleverd aan de transportmarkt extra waarde door de verplichting die gelden onder de Europese Renewable Energy Directive. Energie-Nederland pleit ervoor om projecten die gebruik maken van het opschalingsinstrument toch in aanmerking te laten komen voor HBEs. Het is dan wel nodig om zowel tijdens de toekenning als tijdens de operaties het subsidiebedrag te corrigeren voor de additionele inkomsten. Zo kunnen projecten die niet van deze route gebruik maken toch concurrerend meedingen voor de subsidie.

Meer informatie:

  • Lees onze volledige reactie hier.
  • Lees hier meer over de consultatie.

Scope van nieuwe Europese netcode over vraagrespons moet worden verduidelijkt

15 augustus 2022
Energie-Nederland heeft een reactie gestuurd op de consultatie door ACER over concept kaderrichtsnoeren voor vraagrespons. Deze richtsnoeren zijn de opmaat voor een nieuwe Europese netcode. Vraagrespons wordt steeds belangrijker in de transitie naar een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening. Toch is onduidelijk wat
Lees verder

Goede werking termijnmarkt is een belangrijk criterium bij herziening biedzones

1 augustus 2022
Verbetering in de allocatie van grenscapaciteit is mogelijk Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend op een consultatie van ACER over de ontwikkeling van de termijnmarkten op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Energie-Nederland is blij dat ACER aandacht vraagt voor de werking van
Lees verder

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder