Scope van nieuwe Europese netcode over vraagrespons moet worden verduidelijkt

Energie-Nederland heeft een reactie gestuurd op de consultatie door ACER over concept kaderrichtsnoeren voor vraagrespons. Deze richtsnoeren zijn de opmaat voor een nieuwe Europese netcode.

Vraagrespons wordt steeds belangrijker in de transitie naar een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening. Toch is onduidelijk wat met een nieuwe netcode geregeld moet worden. In eerste instantie moet vraagrespons worden ingezet op de markt, waarbij gereageerd wordt op veranderende prijzen. Consumenten kunnen dat zelf doen of met behulp van een marktpartij. Deze netcode gaat daar echter niet over. Het gaat wél over diensten die geleverd kunnen worden aan netbeheerders, ten behoeve van congestiemanagement, spanningsregeling en balanceringsdiensten (die echter enkel ten behoeve van de landelijke netbeheerder worden geleverd). Het is inderdaad wenselijk om binnen de Europese markt de regels voor de levering van deze diensten en de afstemming tussen regionale en landelijke netbeheerders op hoofdlijnen te harmoniseren. Het is daarvoor belangrijk dat de scope van de netcode verduidelijkt wordt en de titel wordt aangepast. Ook moeten bestaande netcodes worden herzien om overlap te verminderen en inconsistenties te vermijden.

In het bijzonder vraagt Energie-Nederland aandacht voor de volgende punten:

  • In de concept richtsnoeren wordt gesuggereerd dat de nieuwe regels alleen betrekking zullen hebben op consumenten en op decentrale productie en opslag. Maar er moet worden zeker gesteld dat alle netgebruikers, ook aangesloten op hoogspanningsnetten, te maken hebben met dezelfde regels.
  • Het onderscheid tussen balanceringsdiensten enerzijds en diensten voor congestiemanagement en spanningsregeling anderzijds, moet worden verhelderd. Er moet bijvoorbeeld duidelijk worden gemaakt of het aanbieden van flexibele capaciteit voor congestiemanagement of spanningsregeling en het niet aanbieden van deze capaciteit op de groothandelsmarkt kan worden gekenmerkt als het achterhouden van capaciteit hetgeen verboden zou kunnen zijn. Congestiemanagement of het leveren of spanningsregeling zijn immers geen onderdeel van de groothandelsmarkt.
  • De vrijheid van dispatch door een consument, producent of opslag moet behouden worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een regionale netbeheerder niet zonder meer activatie van balanceringsdiensten door de landelijke netbeheerder moeten kunnen blokkeren. Als een regionale netbeheerder te maken heeft met congesties, moet hij die met congestiemanagementdiensten verhelpen. De vrijheid van dispatch stopt immers niet na het sluiten van de day-ahead markt.
  • Het moet mogelijk zijn dat meer marktpartijen voor één consument actief zijn op de markt en diensten leveren aan netbeheerders. Het is daarbij essentieel dat die marktpartijen en de consument in vrijheid afspraken kunnen maken over de commerciële aspecten.
  • Vermijd onnodige begrippen zoals “lokale markten”. Bepaalde diensten aan regionale netbeheerders zullen lokaal moeten worden ingekocht. En die inkoop zal zo veel mogelijk markt-gebaseerd moeten gebeuren. Maar daarvoor hoeven geen begrippen als “lokale markt” of “lokale markt operator” te worden geïntroduceerd.

Lees meer:

Goede werking termijnmarkt is een belangrijk criterium bij herziening biedzones

1 augustus 2022
Verbetering in de allocatie van grenscapaciteit is mogelijk Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend op een consultatie van ACER over de ontwikkeling van de termijnmarkten op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Energie-Nederland is blij dat ACER aandacht vraagt voor de werking van
Lees verder

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder

Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2021 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

18 mei 2022
In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland, Onyx Power, RWE,
Lees verder