Scope van nieuwe Europese netcode over vraagrespons moet worden verduidelijkt

Energie-Nederland heeft een reactie gestuurd op de consultatie door ACER over concept kaderrichtsnoeren voor vraagrespons. Deze richtsnoeren zijn de opmaat voor een nieuwe Europese netcode.

Vraagrespons wordt steeds belangrijker in de transitie naar een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening. Toch is onduidelijk wat met een nieuwe netcode geregeld moet worden. In eerste instantie moet vraagrespons worden ingezet op de markt, waarbij gereageerd wordt op veranderende prijzen. Consumenten kunnen dat zelf doen of met behulp van een marktpartij. Deze netcode gaat daar echter niet over. Het gaat wél over diensten die geleverd kunnen worden aan netbeheerders, ten behoeve van congestiemanagement, spanningsregeling en balanceringsdiensten (die echter enkel ten behoeve van de landelijke netbeheerder worden geleverd). Het is inderdaad wenselijk om binnen de Europese markt de regels voor de levering van deze diensten en de afstemming tussen regionale en landelijke netbeheerders op hoofdlijnen te harmoniseren. Het is daarvoor belangrijk dat de scope van de netcode verduidelijkt wordt en de titel wordt aangepast. Ook moeten bestaande netcodes worden herzien om overlap te verminderen en inconsistenties te vermijden.

In het bijzonder vraagt Energie-Nederland aandacht voor de volgende punten:

  • In de concept richtsnoeren wordt gesuggereerd dat de nieuwe regels alleen betrekking zullen hebben op consumenten en op decentrale productie en opslag. Maar er moet worden zeker gesteld dat alle netgebruikers, ook aangesloten op hoogspanningsnetten, te maken hebben met dezelfde regels.
  • Het onderscheid tussen balanceringsdiensten enerzijds en diensten voor congestiemanagement en spanningsregeling anderzijds, moet worden verhelderd. Er moet bijvoorbeeld duidelijk worden gemaakt of het aanbieden van flexibele capaciteit voor congestiemanagement of spanningsregeling en het niet aanbieden van deze capaciteit op de groothandelsmarkt kan worden gekenmerkt als het achterhouden van capaciteit hetgeen verboden zou kunnen zijn. Congestiemanagement of het leveren of spanningsregeling zijn immers geen onderdeel van de groothandelsmarkt.
  • De vrijheid van dispatch door een consument, producent of opslag moet behouden worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een regionale netbeheerder niet zonder meer activatie van balanceringsdiensten door de landelijke netbeheerder moeten kunnen blokkeren. Als een regionale netbeheerder te maken heeft met congesties, moet hij die met congestiemanagementdiensten verhelpen. De vrijheid van dispatch stopt immers niet na het sluiten van de day-ahead markt.
  • Het moet mogelijk zijn dat meer marktpartijen voor één consument actief zijn op de markt en diensten leveren aan netbeheerders. Het is daarbij essentieel dat die marktpartijen en de consument in vrijheid afspraken kunnen maken over de commerciële aspecten.
  • Vermijd onnodige begrippen zoals “lokale markten”. Bepaalde diensten aan regionale netbeheerders zullen lokaal moeten worden ingekocht. En die inkoop zal zo veel mogelijk markt-gebaseerd moeten gebeuren. Maar daarvoor hoeven geen begrippen als “lokale markt” of “lokale markt operator” te worden geïntroduceerd.

Lees meer:

Gerelateerd nieuws