Scope van nieuwe Europese netcode over vraagrespons moet worden verduidelijkt

Energie-Nederland heeft een reactie gestuurd op de consultatie door ACER over concept kaderrichtsnoeren voor vraagrespons. Deze richtsnoeren zijn de opmaat voor een nieuwe Europese netcode.

Vraagrespons wordt steeds belangrijker in de transitie naar een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening. Toch is onduidelijk wat met een nieuwe netcode geregeld moet worden. In eerste instantie moet vraagrespons worden ingezet op de markt, waarbij gereageerd wordt op veranderende prijzen. Consumenten kunnen dat zelf doen of met behulp van een marktpartij. Deze netcode gaat daar echter niet over. Het gaat wél over diensten die geleverd kunnen worden aan netbeheerders, ten behoeve van congestiemanagement, spanningsregeling en balanceringsdiensten (die echter enkel ten behoeve van de landelijke netbeheerder worden geleverd). Het is inderdaad wenselijk om binnen de Europese markt de regels voor de levering van deze diensten en de afstemming tussen regionale en landelijke netbeheerders op hoofdlijnen te harmoniseren. Het is daarvoor belangrijk dat de scope van de netcode verduidelijkt wordt en de titel wordt aangepast. Ook moeten bestaande netcodes worden herzien om overlap te verminderen en inconsistenties te vermijden.

In het bijzonder vraagt Energie-Nederland aandacht voor de volgende punten:

  • In de concept richtsnoeren wordt gesuggereerd dat de nieuwe regels alleen betrekking zullen hebben op consumenten en op decentrale productie en opslag. Maar er moet worden zeker gesteld dat alle netgebruikers, ook aangesloten op hoogspanningsnetten, te maken hebben met dezelfde regels.
  • Het onderscheid tussen balanceringsdiensten enerzijds en diensten voor congestiemanagement en spanningsregeling anderzijds, moet worden verhelderd. Er moet bijvoorbeeld duidelijk worden gemaakt of het aanbieden van flexibele capaciteit voor congestiemanagement of spanningsregeling en het niet aanbieden van deze capaciteit op de groothandelsmarkt kan worden gekenmerkt als het achterhouden van capaciteit hetgeen verboden zou kunnen zijn. Congestiemanagement of het leveren of spanningsregeling zijn immers geen onderdeel van de groothandelsmarkt.
  • De vrijheid van dispatch door een consument, producent of opslag moet behouden worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een regionale netbeheerder niet zonder meer activatie van balanceringsdiensten door de landelijke netbeheerder moeten kunnen blokkeren. Als een regionale netbeheerder te maken heeft met congesties, moet hij die met congestiemanagementdiensten verhelpen. De vrijheid van dispatch stopt immers niet na het sluiten van de day-ahead markt.
  • Het moet mogelijk zijn dat meer marktpartijen voor één consument actief zijn op de markt en diensten leveren aan netbeheerders. Het is daarbij essentieel dat die marktpartijen en de consument in vrijheid afspraken kunnen maken over de commerciële aspecten.
  • Vermijd onnodige begrippen zoals “lokale markten”. Bepaalde diensten aan regionale netbeheerders zullen lokaal moeten worden ingekocht. En die inkoop zal zo veel mogelijk markt-gebaseerd moeten gebeuren. Maar daarvoor hoeven geen begrippen als “lokale markt” of “lokale markt operator” te worden geïntroduceerd.

Lees meer:

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder