Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat

Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan de Raad van State wil aanbieden en aanstuurt op inwerking treding op 1 juli 2024.

Om de klimaatdoelen te kunnen halen en in 2030 de beoogde 500.000 nieuwe aansluitingen op warmtenetten te kunnen realiseren is de Wcw snel nodig. Die moet een warmtemarkt stimuleren, waarin alle typen bedrijven – publiek, privaat, publiek-private-combinatie en lokale energiecoöperaties – uitgedaagd worden om de beste, meest innovatieve en kosteneffectieve oplossingen te bieden. Alleen met de realisatiekracht van zowel publieke, private als gecombineerde bedrijven zijn de doelstellingen haalbaar.

Energie-Nederland heeft de afgelopen jaren actief meegedacht over het concept wetsvoorstel en steunt de doelen ervan: mogelijk maken van groei van warmtenetten; waarborgen verduurzaming; waarborgen betaalbaarheid, met een transparante tariefstelling die niet meer gebaseerd is op de gasprijs; aanscherpen van de vereisten voor leveringszekerheid. Meer publieke regie dan in de huidige Warmtewet is daarvoor nodig, zoals voor het definiëren van warmtekavels door gemeenten.

Uitdagen van alle typen spelers in de warmtetransitie cruciaal om klimaatdoelen te halen

Energie-Nederland heeft in gesprekken over de concept Wcw steeds vijf uitgangspunten ingebracht.

  1. Zorg dat we de klimaatdoelen halen. Er is veel gesproken over het voor kunnen schrijven van bepaalde organisatievormen. Energie-Nederland ziet hier zeer grote risico’s in voor de transitie. Het werkt belemmerend, waardoor het de investeringsbereidheid beperkt en het aantal spelers in de markt zal afnemen. Dat is niet goed voor innovaties, voor de betaalbaarheid van en de snelheid in de warmtetransitie.
  2. Stuur op de publieke belangen: betaalbaarheid, verduurzaming en leveringszekerheid.
  3. Daag alle spelers uit via een open, transparante en non-discriminatoire selectieprocedure. ACM (juni 2021) heeft dat ook benadrukt: “Als een gemeente een nadrukkelijke rol speelt bij de selectie van een warmtebedrijf is het uitgangspunt dat die gemeente een transparante en non-discriminatoire selectieprocedure moet organiseren. (..) Het bovenliggende belang van een dergelijke selectieprocedure is dat een gemeente vanuit het principe “moge de beste winnen” (beste aanbod kwalitatief gezien, tegen de laagst mogelijke prijs) het beste warmtebedrijf kan kiezen. Dit betekent dat een gemeente alle (publieke en private) partijen een gelijke en dus eerlijke kans moet geven.”
  4. Integrale verantwoordelijkheid voor de warmteketen is noodzakelijk. Alleen dan is duidelijk is welke partij aanspreekbaar is op de publieke doelen. Overigens kunnen meerdere partijen een rol vervullen in een warmteketen. Overal elders in Europa worden warmteketens ook integraal aangestuurd, ongeacht of er publieke partijen, private partijen, warmtecoöperaties of combinaties daarvan actief zijn.
  5. Benut de ervaring, expertise en de investeringskracht van de bestaande (publieke én private) warmtebedrijven. Zij bedienen nu 80-90% van de markt.

Steun voor minister die zorgvuldig wil werken aan een goed, nieuw tariefsysteem i.p.v. ‘snelle opties’

Energie-Nederland steunt de insteek van de minister om in één keer een goed nieuw en transparant tariefsysteem te ontwikkelen. Zo wordt voorkomen dat tijd besteed wordt aan één van de ‘snelle opties’ die maar een jaar gebruikt gaat worden. En bovendien bieden die opties volgens de minister waarschijnlijk maar heel beperkt of zelfs geen voordeel voor warmteklanten.

Energie-Nederland blijft constructief bijdragen aan snel van kracht worden van de Wcw

Energie-Nederland is volledig gecommit aan het halen van de klimaatdoelen. Om de warmtetransitie te kunnen versnellen is het goed als de Wcw snel van kracht wordt. Energie-Nederland blijft constructief bijdragen aan de stappen die hiervoor nog gezet moeten worden. Een gelijk speelveld voor alle spelers die collectieve warmteoplossingen willen bieden, is daarbij voor ons een vanzelfsprekende voorwaarde.

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder

Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2021 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

18 mei 2022
In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland, Onyx Power, RWE,
Lees verder

ACM moet tarieven afleversets warmte 2020 aanpassen na beroep van Energie-Nederland

5 mei 2022
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in een beroepsprocedure bepaald dat ACM de maximumtarieven voor huur van afleversets warmte voor 2020 moet aanpassen. Energie-Nederland, die het beroep heeft aangespannen, is blij met de uitspraak. Afleversets zorgen voor
Lees verder

Klimaatdoelen gebouwde omgeving verder uit beeld door Kabinetsbesluit biomassa

26 april 2022
Biomassa in de gebouwde omgeving is noodzakelijk om de klimaatdoelen op tijd te halen. Dit bleek in 2020 uit het SER-advies Biomassa in balans en het PBL-advies Uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen. Het PBL-advies gaf aan dat nieuwe subsidies voor houtige biomassa
Lees verder