Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat

Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan de Raad van State wil aanbieden en aanstuurt op inwerking treding op 1 juli 2024.

Om de klimaatdoelen te kunnen halen en in 2030 de beoogde 500.000 nieuwe aansluitingen op warmtenetten te kunnen realiseren is de Wcw snel nodig. Die moet een warmtemarkt stimuleren, waarin alle typen bedrijven – publiek, privaat, publiek-private-combinatie en lokale energiecoöperaties – uitgedaagd worden om de beste, meest innovatieve en kosteneffectieve oplossingen te bieden. Alleen met de realisatiekracht van zowel publieke, private als gecombineerde bedrijven zijn de doelstellingen haalbaar.

Energie-Nederland heeft de afgelopen jaren actief meegedacht over het concept wetsvoorstel en steunt de doelen ervan: mogelijk maken van groei van warmtenetten; waarborgen verduurzaming; waarborgen betaalbaarheid, met een transparante tariefstelling die niet meer gebaseerd is op de gasprijs; aanscherpen van de vereisten voor leveringszekerheid. Meer publieke regie dan in de huidige Warmtewet is daarvoor nodig, zoals voor het definiëren van warmtekavels door gemeenten.

Uitdagen van alle typen spelers in de warmtetransitie cruciaal om klimaatdoelen te halen

Energie-Nederland heeft in gesprekken over de concept Wcw steeds vijf uitgangspunten ingebracht.

  1. Zorg dat we de klimaatdoelen halen. Er is veel gesproken over het voor kunnen schrijven van bepaalde organisatievormen. Energie-Nederland ziet hier zeer grote risico’s in voor de transitie. Het werkt belemmerend, waardoor het de investeringsbereidheid beperkt en het aantal spelers in de markt zal afnemen. Dat is niet goed voor innovaties, voor de betaalbaarheid van en de snelheid in de warmtetransitie.
  2. Stuur op de publieke belangen: betaalbaarheid, verduurzaming en leveringszekerheid.
  3. Daag alle spelers uit via een open, transparante en non-discriminatoire selectieprocedure. ACM (juni 2021) heeft dat ook benadrukt: “Als een gemeente een nadrukkelijke rol speelt bij de selectie van een warmtebedrijf is het uitgangspunt dat die gemeente een transparante en non-discriminatoire selectieprocedure moet organiseren. (..) Het bovenliggende belang van een dergelijke selectieprocedure is dat een gemeente vanuit het principe “moge de beste winnen” (beste aanbod kwalitatief gezien, tegen de laagst mogelijke prijs) het beste warmtebedrijf kan kiezen. Dit betekent dat een gemeente alle (publieke en private) partijen een gelijke en dus eerlijke kans moet geven.”
  4. Integrale verantwoordelijkheid voor de warmteketen is noodzakelijk. Alleen dan is duidelijk is welke partij aanspreekbaar is op de publieke doelen. Overigens kunnen meerdere partijen een rol vervullen in een warmteketen. Overal elders in Europa worden warmteketens ook integraal aangestuurd, ongeacht of er publieke partijen, private partijen, warmtecoöperaties of combinaties daarvan actief zijn.
  5. Benut de ervaring, expertise en de investeringskracht van de bestaande (publieke én private) warmtebedrijven. Zij bedienen nu 80-90% van de markt.

Steun voor minister die zorgvuldig wil werken aan een goed, nieuw tariefsysteem i.p.v. ‘snelle opties’

Energie-Nederland steunt de insteek van de minister om in één keer een goed nieuw en transparant tariefsysteem te ontwikkelen. Zo wordt voorkomen dat tijd besteed wordt aan één van de ‘snelle opties’ die maar een jaar gebruikt gaat worden. En bovendien bieden die opties volgens de minister waarschijnlijk maar heel beperkt of zelfs geen voordeel voor warmteklanten.

Energie-Nederland blijft constructief bijdragen aan snel van kracht worden van de Wcw

Energie-Nederland is volledig gecommit aan het halen van de klimaatdoelen. Om de warmtetransitie te kunnen versnellen is het goed als de Wcw snel van kracht wordt. Energie-Nederland blijft constructief bijdragen aan de stappen die hiervoor nog gezet moeten worden. Een gelijk speelveld voor alle spelers die collectieve warmteoplossingen willen bieden, is daarbij voor ons een vanzelfsprekende voorwaarde.

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder