Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat

Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan de Raad van State wil aanbieden en aanstuurt op inwerking treding op 1 juli 2024.

Om de klimaatdoelen te kunnen halen en in 2030 de beoogde 500.000 nieuwe aansluitingen op warmtenetten te kunnen realiseren is de Wcw snel nodig. Die moet een warmtemarkt stimuleren, waarin alle typen bedrijven – publiek, privaat, publiek-private-combinatie en lokale energiecoöperaties – uitgedaagd worden om de beste, meest innovatieve en kosteneffectieve oplossingen te bieden. Alleen met de realisatiekracht van zowel publieke, private als gecombineerde bedrijven zijn de doelstellingen haalbaar.

Energie-Nederland heeft de afgelopen jaren actief meegedacht over het concept wetsvoorstel en steunt de doelen ervan: mogelijk maken van groei van warmtenetten; waarborgen verduurzaming; waarborgen betaalbaarheid, met een transparante tariefstelling die niet meer gebaseerd is op de gasprijs; aanscherpen van de vereisten voor leveringszekerheid. Meer publieke regie dan in de huidige Warmtewet is daarvoor nodig, zoals voor het definiëren van warmtekavels door gemeenten.

Uitdagen van alle typen spelers in de warmtetransitie cruciaal om klimaatdoelen te halen

Energie-Nederland heeft in gesprekken over de concept Wcw steeds vijf uitgangspunten ingebracht.

  1. Zorg dat we de klimaatdoelen halen. Er is veel gesproken over het voor kunnen schrijven van bepaalde organisatievormen. Energie-Nederland ziet hier zeer grote risico’s in voor de transitie. Het werkt belemmerend, waardoor het de investeringsbereidheid beperkt en het aantal spelers in de markt zal afnemen. Dat is niet goed voor innovaties, voor de betaalbaarheid van en de snelheid in de warmtetransitie.
  2. Stuur op de publieke belangen: betaalbaarheid, verduurzaming en leveringszekerheid.
  3. Daag alle spelers uit via een open, transparante en non-discriminatoire selectieprocedure. ACM (juni 2021) heeft dat ook benadrukt: “Als een gemeente een nadrukkelijke rol speelt bij de selectie van een warmtebedrijf is het uitgangspunt dat die gemeente een transparante en non-discriminatoire selectieprocedure moet organiseren. (..) Het bovenliggende belang van een dergelijke selectieprocedure is dat een gemeente vanuit het principe “moge de beste winnen” (beste aanbod kwalitatief gezien, tegen de laagst mogelijke prijs) het beste warmtebedrijf kan kiezen. Dit betekent dat een gemeente alle (publieke en private) partijen een gelijke en dus eerlijke kans moet geven.”
  4. Integrale verantwoordelijkheid voor de warmteketen is noodzakelijk. Alleen dan is duidelijk is welke partij aanspreekbaar is op de publieke doelen. Overigens kunnen meerdere partijen een rol vervullen in een warmteketen. Overal elders in Europa worden warmteketens ook integraal aangestuurd, ongeacht of er publieke partijen, private partijen, warmtecoöperaties of combinaties daarvan actief zijn.
  5. Benut de ervaring, expertise en de investeringskracht van de bestaande (publieke én private) warmtebedrijven. Zij bedienen nu 80-90% van de markt.

Steun voor minister die zorgvuldig wil werken aan een goed, nieuw tariefsysteem i.p.v. ‘snelle opties’

Energie-Nederland steunt de insteek van de minister om in één keer een goed nieuw en transparant tariefsysteem te ontwikkelen. Zo wordt voorkomen dat tijd besteed wordt aan één van de ‘snelle opties’ die maar een jaar gebruikt gaat worden. En bovendien bieden die opties volgens de minister waarschijnlijk maar heel beperkt of zelfs geen voordeel voor warmteklanten.

Energie-Nederland blijft constructief bijdragen aan snel van kracht worden van de Wcw

Energie-Nederland is volledig gecommit aan het halen van de klimaatdoelen. Om de warmtetransitie te kunnen versnellen is het goed als de Wcw snel van kracht wordt. Energie-Nederland blijft constructief bijdragen aan de stappen die hiervoor nog gezet moeten worden. Een gelijk speelveld voor alle spelers die collectieve warmteoplossingen willen bieden, is daarbij voor ons een vanzelfsprekende voorwaarde.

Gerelateerd nieuws