Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat

Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan de Raad van State wil aanbieden en aanstuurt op inwerking treding op 1 juli 2024.

Om de klimaatdoelen te kunnen halen en in 2030 de beoogde 500.000 nieuwe aansluitingen op warmtenetten te kunnen realiseren is de Wcw snel nodig. Die moet een warmtemarkt stimuleren, waarin alle typen bedrijven – publiek, privaat, publiek-private-combinatie en lokale energiecoöperaties – uitgedaagd worden om de beste, meest innovatieve en kosteneffectieve oplossingen te bieden. Alleen met de realisatiekracht van zowel publieke, private als gecombineerde bedrijven zijn de doelstellingen haalbaar.

Energie-Nederland heeft de afgelopen jaren actief meegedacht over het concept wetsvoorstel en steunt de doelen ervan: mogelijk maken van groei van warmtenetten; waarborgen verduurzaming; waarborgen betaalbaarheid, met een transparante tariefstelling die niet meer gebaseerd is op de gasprijs; aanscherpen van de vereisten voor leveringszekerheid. Meer publieke regie dan in de huidige Warmtewet is daarvoor nodig, zoals voor het definiëren van warmtekavels door gemeenten.

Uitdagen van alle typen spelers in de warmtetransitie cruciaal om klimaatdoelen te halen

Energie-Nederland heeft in gesprekken over de concept Wcw steeds vijf uitgangspunten ingebracht.

  1. Zorg dat we de klimaatdoelen halen. Er is veel gesproken over het voor kunnen schrijven van bepaalde organisatievormen. Energie-Nederland ziet hier zeer grote risico’s in voor de transitie. Het werkt belemmerend, waardoor het de investeringsbereidheid beperkt en het aantal spelers in de markt zal afnemen. Dat is niet goed voor innovaties, voor de betaalbaarheid van en de snelheid in de warmtetransitie.
  2. Stuur op de publieke belangen: betaalbaarheid, verduurzaming en leveringszekerheid.
  3. Daag alle spelers uit via een open, transparante en non-discriminatoire selectieprocedure. ACM (juni 2021) heeft dat ook benadrukt: “Als een gemeente een nadrukkelijke rol speelt bij de selectie van een warmtebedrijf is het uitgangspunt dat die gemeente een transparante en non-discriminatoire selectieprocedure moet organiseren. (..) Het bovenliggende belang van een dergelijke selectieprocedure is dat een gemeente vanuit het principe “moge de beste winnen” (beste aanbod kwalitatief gezien, tegen de laagst mogelijke prijs) het beste warmtebedrijf kan kiezen. Dit betekent dat een gemeente alle (publieke en private) partijen een gelijke en dus eerlijke kans moet geven.”
  4. Integrale verantwoordelijkheid voor de warmteketen is noodzakelijk. Alleen dan is duidelijk is welke partij aanspreekbaar is op de publieke doelen. Overigens kunnen meerdere partijen een rol vervullen in een warmteketen. Overal elders in Europa worden warmteketens ook integraal aangestuurd, ongeacht of er publieke partijen, private partijen, warmtecoöperaties of combinaties daarvan actief zijn.
  5. Benut de ervaring, expertise en de investeringskracht van de bestaande (publieke én private) warmtebedrijven. Zij bedienen nu 80-90% van de markt.

Steun voor minister die zorgvuldig wil werken aan een goed, nieuw tariefsysteem i.p.v. ‘snelle opties’

Energie-Nederland steunt de insteek van de minister om in één keer een goed nieuw en transparant tariefsysteem te ontwikkelen. Zo wordt voorkomen dat tijd besteed wordt aan één van de ‘snelle opties’ die maar een jaar gebruikt gaat worden. En bovendien bieden die opties volgens de minister waarschijnlijk maar heel beperkt of zelfs geen voordeel voor warmteklanten.

Energie-Nederland blijft constructief bijdragen aan snel van kracht worden van de Wcw

Energie-Nederland is volledig gecommit aan het halen van de klimaatdoelen. Om de warmtetransitie te kunnen versnellen is het goed als de Wcw snel van kracht wordt. Energie-Nederland blijft constructief bijdragen aan de stappen die hiervoor nog gezet moeten worden. Een gelijk speelveld voor alle spelers die collectieve warmteoplossingen willen bieden, is daarbij voor ons een vanzelfsprekende voorwaarde.

RVO: circa 900 miljoen euro aangevraagd voor prijsplafond in januari

19 januari 2023
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft berekend dat 6 miljoen huishoudens en kleine ondernemingen profiteren van het prijsplafond dat per 1 januari 2023 geldt. Dat is 70% van alle huishoudens in Nederland. In totaal hebben 62 leveranciers voor de
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling

18 januari 2023
Gisteren was de eerste termijn van de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling. Energie-Nederland steunt het wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling. Daarnaast zien we een aantal punten waar verbetering van het wetsvoorstel en
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op beleidsregel opzegvergoeding 2023

17 januari 2023
Energie-Nederland is verheugd dat ACM voorstelt de redelijke opzegvergoeding – bij het voortijdig verbreken van een contract met een vaste looptijd (contractbreuk) – op een meer marktconforme wijze vast te stellen. De risico’s van energieleveranciers in de huidige marktomstandigheden nemen
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op consultatie waterstofkwaliteit

12 januari 2023
In de komende jaren wordt in Nederland een waterstofnetwerk gecreëerd tussen de vijf grote industriële clusters. Waterstof kan als vervanger dienen van voor aardgas. Een belangrijke keuze die gemaakt moet worden gaat over de minimale kwaliteit in het netwerk. Dat
Lees verder

Fijne feestdagen namens Energie-Nederland

23 december 2022
Het team van Energie-Nederland wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Lees verder

Verplicht opvragen van meterstand van ‘domme’ meters per 1 januari

22 december 2022
Energie-Nederland gaat graag in gesprek met ACM over hun verzoek aan energieleveranciers om de meterstanden van klanten die geen slimme meter hebben, actief op te vragen bij tussentijdse prijs- en tariefswijzigingen, ook die per 1 januari aanstaande. Energie-Nederland begrijpt de
Lees verder

Landelijk Actieplan Netcongestie: een goed begin, maar niet genoeg om doelstellingen 2030 te halen

20 december 2022
De gebruikers van het elektriciteitsnet, vertegenwoordigd door VEMW en Energie-Nederland, zijn blij dat er een Plan van Aanpak Netcongestie (LAN) is gepresenteerd. Onder leiding van Ben Voorhorst zijn belangrijke maatregelen in kaart gebracht die eraan bijdragen dat de capaciteitsproblemen op
Lees verder
Nationaal Debat Duurzame Energie

Europees plafond op gasprijs: energiebedrijven vrezen voor leveringsproblemen doordat LNG tankers EU voorbij varen

20 december 2022
De Energie Raad heeft gisteren een politiek akkoord bereikt over een marktcorrectie-mechanisme, ofwel een “dynamisch prijsplafond” vanaf 180€/MWh op de Europese groothandelsmarkt voor gas. Energie-Nederland is teleurgesteld in het besluit. Het lost niet de fundamentele problemen op. Hierbij kort de feiten:  De
Lees verder

Europese oproep voor extra bescherming en hulp aan klanten deze winter

12 december 2022
De Europese Commissie roept in een gezamenlijke verklaring met een groot aantal Europese brancheorganisaties – die de belangen van o.a. energieleveranciers vertegenwoordigen -, de Europese energietoezichthouders en de Europese consumentenorganisatie, de energieleveranciers op om klanten deze winter maximaal te helpen.
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt invoering prijsplafond per 1 januari 2023

9 december 2022
Het kabinet heeft een subsidieregeling vastgesteld die een tijdelijk prijsplafond voor elektriciteit en gas per 1 januari 2023 mogelijk maakt. Voorzitter van branchevereniging Energie-Nederland Cora van Nieuwenhuizen: “wij zijn blij dat het is gelukt om het prijsplafond op 1 januari
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland voor waterstof & groen gas debat Tweede Kamer

8 december 2022
Nederland moet in sneltreinvaart haar aardgasverbruik verminderen, om zo tegelijkertijd de klimaatcrisis en de afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Groene en blauwe waterstof en groen gas bieden daartoe een belangrijke oplossing. Over deze onderwerpen debatteert de Tweede Kamer vandaag met
Lees verder

Geen onnodige eisen aan regelsnelheid opslag

6 december 2022
Energie-Nederland heeft bezwaar aangetekend tegen het codebesluit van ACM om de aansluitvoorwaarden aan te passen. Eén van de wijzigingen is dat er grenzen worden gesteld aan de op- en afregelsnelheid van elektriciteitsopslageenheden. Naar de mening van Energie-Nederland is die beperking
Lees verder