Voorjaarsnota 2024 biedt perspectief voor verdere energietransitie  

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota 2024 gepresenteerd en biedt daarmee perspectief voor de energietransitie. Positief is ook dat het Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds (MJP) 2025 verder is uitgewerkt. Desondanks vindt Energie-Nederland dat er nog meer nodig is om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Hieronder een kort overzicht van onze belangrijkste punten: 

  • ETS2: steun voor de brede opt-in voor het ETS-2 waardoor ook de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving, mobiliteit, de kleine industrie (die buiten ETS1 valt) en een deel van de landbouw wordt beprijsd.  
  • Warmtenetten: positief dat er meer middelen worden vrijgemaakt voor warmtenetten via de WIS (Warmtenetten Investeringssubsidie) en het Waarborgfonds Warmtenetten. Dat zal initiatieven voor nieuwe netten een steun in de rug kunnen geven. Het blijft cruciaal dat betaalbaarheid voor huishoudens én investeerbaarheid voor bedrijven, met redelijke rendementen voor zowel publieke als private warmtebedrijven, in balans zijn; beide zijn nodig voor het versnellen van de uitrol van warmtenetten. Zorgelijk is dat het Waarborgfonds Warmtenetten alleen voor publieke warmtebedrijven beschikbaar wordt gesteld.  
  • Waterstoftarief: steun voor de introductie van een apart en verlaagd waterstoftarief in de energiebelasting. Dat geeft duidelijkheid voor de middellange termijn.  
  • Klimaatfonds: Bij de start van het huidige kabinet begin 2022 is een Klimaatfonds van € 35 miljard euro gepresenteerd. Deze middelen zijn gereserveerd maar kunnen pas worden uitgegeven als er een concrete invulling van maatregelen is en deze aan een concreet jaar gekoppeld worden. Het MJP 2025 stelt nu voor om ruim € 9 miljard van de status “gereserveerd” door te schuiven naar concreet “toekennen”, dat is goed nieuws. De Eerste en Tweede Kamer beslissen of dit ook daadwerkelijk gebeurt. De inzet van deze budgetten is cruciaal voor de energietransitie.  

Gerelateerd nieuws