Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Henri Bontenbal (CDA)

De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus te gaan. Maar, wat vinden politieke partijen het belangrijkste als het gaat over de energietransitie? En wat doen ze eigenlijk zelf om bij te dragen aan de klimaatdoelen? Energie-Nederland stelt vier vragen over energie aan politieke partijen. Met deze keer vier vragen aan… Henri Bontenbal, kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen voor het CDA. 

1.  Wat staat bovenaan de agenda van het CDA als het gaat over de energietransitie?
Het Klimaatakkoord is een goed begin geweest om de energietransitie in Nederland in versnelling te brengen. Mede dankzij de lobby van dit kabinet wordt het Europese klimaatdoel aangescherpt naar 55% CO2-reductie in 2030. Dat is een hele belangrijke stap. Deze aangescherpte ambitie moeten worden doorvertaald naar de verschillende beleidsinstrumenten die Europa daarvoor heeft en de doelstellingen die de lidstaten krijgen. Hoe dat gebeurt – de ambitie, het gebruikte instrumentarium en het tijdspad – is cruciaal en dat moeten we goed doordenken, bespreken en beïnvloeden. Daarnaast is het van groot belang dat we gaan investeren in nieuwe energie-infrastructuur: voor transport van warmte, waterstof, elektriciteit en CO2. Daarmee kunnen bedrijven gefaciliteerd worden om te vergroenen.

2. Welke maatregel moet zeker in het Regeerakkoord als het CDA gaat deelnemen aan het nieuwe kabinet?
Wat mij betreft gaan we echt investeren in 12 icoonprojecten voor de energietransitie. Dan denk ik bijvoorbeeld aan bovengenoemde energie-infrastructuur die nodig is in Rotterdam, Zeeland, Eemshaven en Chemelot. Ook zou ik graag zien dat we de verduurzaming van de gebouwde omgeving effectiever gaan doen door de focus te verleggen naar een meer pragmatische aanpak: investeren in hybride warmtepompen in combinatie met isolatie en (op langere termijn) duurzame gassen.

3. In december 2020 zijn de regeringsleiders akkoord gegaan met het verhogen van het EU broeikasgasemissie-reductiedoel voor 2030 naar ten minste 55%.
Hoe gaat Nederland bijdragen aan deze versnelling en wat betekent dit voor het huidige Nederlandse reductiedoel van 49%?
Een aangescherpt doel van de EU naar 55% zal een flinke impact hebben op de energievoorziening van Nederland. Nederland zal vanuit Europa een nieuwe, hogere doelstelling meekrijgen voor de sectoren mobiliteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Ook zal het emissiehandelssysteem worden aangescherpt. Voor Nederland betekent dit dat we flink aan de bak moeten en er aanvullend beleid geformuleerd moet worden. Tegelijkertijd worden we ook geholpen door de EU, door bijvoorbeeld aanscherping van de emissienormen voor auto’s en apparaten.

 4. Hoe draagt u zelf bij aan de energietransitie?
Ik heb mijn woning geïsoleerd, zonnepanelen op het dak gelegd, eet weinig vlees en heb de afgelopen 15 jaar niet meer gevlogen. Ook rijd ik sinds een paar maanden elektrisch. Daarnaast wil ik graag als Tweede Kamerlid bijdragen aan ambitieus en effectief klimaatbeleid. Met elkaar kunnen we deze grote uitdaging aan!


Benieuwd wat het CDA en andere politieke partijen nog meer vinden over onderwerpen als elektriciteit, mobiliteit en energiebesparing? Bekijk dan het handige verkiezingsoverzicht wat Energie-Nederland voor u heeft gemaakt. Kijk en vergelijk zelf de verschillende standpunten met elkaar. Wat staat er op bovenaan uw agenda?


 

OTE publiceert Rapporten ‘Leveringszekerheid Elektriciteitsvoorziening’ en ‘Wendbaar en Adaptief Energiesysteem’  

29 maart 2021
De Overlegtafel Energievoorziening (OTE) heeft onlangs twee rapporten opgeleverd, die beide ingaan op consequenties van de energietransitie op ons energiesysteem. Het rapport ‘Leveringszekerheid Elektriciteitsvoorziening’ gaat in op de maatregelen die genomen kunnen worden wanneer de balans tussen vraag en aanbod
Lees verder

Ontbijtsessie: Een schone industrie in 2050, van doelen naar daden

24 maart 2021
In 2050 moet de industrie circulair zijn en vrijwel geen broeikasgassen meer uitstoten. Wat is er nodig om daar te komen? En wat gebeurt er al? Energie-Nederland bracht tijdens de ontbijtsessie van 23 maart 2021 drie sprekers bij elkaar om
Lees verder

Uitslag Verkiezingen 2021: Op naar een Regeerakkoord met ambitie voor de energietransitie

18 maart 2021
Op 15, 16 en 17 maart is Nederland weer naar de stembus geweest. Nu is het tijd voor de kabinetsformatie en het opstellen van het Regeerakkoord. Voor het realiseren van een succesvolle energietransitie zijn duidelijke afspraken en maatregelen van groot belang. Er is geen tijd te verliezen. Energie-Nederland zet op een rij wat er nodig is voor een succesvolle energietransitie.
Lees verder

Met isolatie-voucher gaan Nederlanders isoleren

16 maart 2021
Energie-Nederland is onderdeel van een brede coalitie welke pleit voor Nationaal Isolatie Programma in nieuw regeerakkoord In het nieuwe regeerakkoord hoort een ambitieus Nationaal Isolatie Programma thuis. Daarvoor pleit een brede coalitie met Natuur & Milieu, Koninklijke Bouwend Nederland, de
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Joris Thijssen (PvdA)

9 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Mark Harbers (VVD)

4 maart 2021
De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus
Lees verder

Reactie Energie-Nederland doorrekening plannen verkiezingen PBL

1 maart 2021
Vanochtend heeft het PBL een rapport uitgebracht met de effecten van de plannen uit de verkiezingsprogramma’s op de leefomgeving. Energie-Nederland ziet in het rapport de bevestiging dat de onderzochte partijen doorgaan met de ingezette energietransitie. Daarnaast wordt door een aantal
Lees verder

5 Vragen aan Niels Redeker over ‘Bestemming Parijs, wegwijzer voor klimaatkeuzes’

17 februari 2021
Een nieuw kabinet moet besluiten nemen hoe Nederland het door de EU aangescherpte klimaatdoel, van 49 naar 55 procent CO2 reductie in 2030 gaat bereiken. In het rapport ‘Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes’ presenteert een ambtelijke studiegroep de mogelijkheden om de klimaatdoelen te halen. Energie-Nederland ging in gesprek met Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat over de inhoud van het rapport.
Lees verder

Energie-Nederland steunt integrale aanpak en ondertekent actieagenda wonen

17 februari 2021
Energie-Nederland ondertekent actieagenda wonen: samen werken aan goed en duurzaam wonen De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de
Lees verder

Update Regionale Energiestrategie: hoe staan we ervoor?

16 februari 2021
Op 1 juli 2021 wordt de RES 1.0 opgeleverd. Hierin worden de algemene zoekgebieden uit de Concept RES van 2020  vertaald naar concrete locaties voor de opwek van duurzame energie. Na deze mijlpaal start de realisatiefase: het uitvoeren van projecten
Lees verder

Energie-Nederland steunt verbetering en actualisering van energieregelgeving

12 februari 2021
Samenvatting reactie Energie-Nederland op E-wet: Energie-Nederland steunt verbetering en actualisering van energieregelgeving Energie-Nederland juicht het toe dat de Elektriciteits- en Gaswet worden samengevoegd, gemoderniseerd en aangepast aan de Richtlijnen en Verordeningen van het EU Clean Energy Package. Met het wetsvoorstel
Lees verder

VeWa: 2020 – Veiligheid behoeft continue aandacht

5 februari 2021
De VeWa draagt bij aan het procesmatig en veilig werken met warmtevoorzieningssystemen. De VeWa is in 2015 grondig herzien, met veel aandacht voor de leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het document. De nieuwe uitgave, de VeWa: 2020, kent slechts enkele inhoudelijke aanpassingen. De lay-out is verder geoptimaliseerd en er is een digitaal document beschikbaar met snelkoppelingen om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.
Lees verder