Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Henri Bontenbal (CDA)

De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus te gaan. Maar, wat vinden politieke partijen het belangrijkste als het gaat over de energietransitie? En wat doen ze eigenlijk zelf om bij te dragen aan de klimaatdoelen? Energie-Nederland stelt vier vragen over energie aan politieke partijen. Met deze keer vier vragen aan… Henri Bontenbal, kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen voor het CDA. 

1.  Wat staat bovenaan de agenda van het CDA als het gaat over de energietransitie?
Het Klimaatakkoord is een goed begin geweest om de energietransitie in Nederland in versnelling te brengen. Mede dankzij de lobby van dit kabinet wordt het Europese klimaatdoel aangescherpt naar 55% CO2-reductie in 2030. Dat is een hele belangrijke stap. Deze aangescherpte ambitie moeten worden doorvertaald naar de verschillende beleidsinstrumenten die Europa daarvoor heeft en de doelstellingen die de lidstaten krijgen. Hoe dat gebeurt – de ambitie, het gebruikte instrumentarium en het tijdspad – is cruciaal en dat moeten we goed doordenken, bespreken en beïnvloeden. Daarnaast is het van groot belang dat we gaan investeren in nieuwe energie-infrastructuur: voor transport van warmte, waterstof, elektriciteit en CO2. Daarmee kunnen bedrijven gefaciliteerd worden om te vergroenen.

2. Welke maatregel moet zeker in het Regeerakkoord als het CDA gaat deelnemen aan het nieuwe kabinet?
Wat mij betreft gaan we echt investeren in 12 icoonprojecten voor de energietransitie. Dan denk ik bijvoorbeeld aan bovengenoemde energie-infrastructuur die nodig is in Rotterdam, Zeeland, Eemshaven en Chemelot. Ook zou ik graag zien dat we de verduurzaming van de gebouwde omgeving effectiever gaan doen door de focus te verleggen naar een meer pragmatische aanpak: investeren in hybride warmtepompen in combinatie met isolatie en (op langere termijn) duurzame gassen.

3. In december 2020 zijn de regeringsleiders akkoord gegaan met het verhogen van het EU broeikasgasemissie-reductiedoel voor 2030 naar ten minste 55%.
Hoe gaat Nederland bijdragen aan deze versnelling en wat betekent dit voor het huidige Nederlandse reductiedoel van 49%?
Een aangescherpt doel van de EU naar 55% zal een flinke impact hebben op de energievoorziening van Nederland. Nederland zal vanuit Europa een nieuwe, hogere doelstelling meekrijgen voor de sectoren mobiliteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Ook zal het emissiehandelssysteem worden aangescherpt. Voor Nederland betekent dit dat we flink aan de bak moeten en er aanvullend beleid geformuleerd moet worden. Tegelijkertijd worden we ook geholpen door de EU, door bijvoorbeeld aanscherping van de emissienormen voor auto’s en apparaten.

 4. Hoe draagt u zelf bij aan de energietransitie?
Ik heb mijn woning geïsoleerd, zonnepanelen op het dak gelegd, eet weinig vlees en heb de afgelopen 15 jaar niet meer gevlogen. Ook rijd ik sinds een paar maanden elektrisch. Daarnaast wil ik graag als Tweede Kamerlid bijdragen aan ambitieus en effectief klimaatbeleid. Met elkaar kunnen we deze grote uitdaging aan!


Benieuwd wat het CDA en andere politieke partijen nog meer vinden over onderwerpen als elektriciteit, mobiliteit en energiebesparing? Bekijk dan het handige verkiezingsoverzicht wat Energie-Nederland voor u heeft gemaakt. Kijk en vergelijk zelf de verschillende standpunten met elkaar. Wat staat er op bovenaan uw agenda?


 

Hogere warmtetarieven in 2022 door hogere energieprijzen

23 december 2021
Op 23 december 2021 maakte ACM de maximum warmtetarieven voor het jaar 2022 bekend. Energie-Nederland licht in dit artikel toe hoe de warmtetarieven tot stand komen. In Nederland is zo’n 5% van de huishoudens aangesloten op een warmtenet. Veel van
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op coalitieakkoord

16 december 2021
Het coalitieakkoord is ambitieus. Nederland wil koploper zijn in Europa bij het tegengaan van de opwarming van de aarde en heeft daarvoor stevige doelen gesteld; vóór 2030 een minimale CO2-reductie van 55%. Ze richt haar beleid zelfs op 60% reductie
Lees verder

Ambitieuze klimaatplannen van RES’en lijken haalbaar

9 december 2021
Het Nationaal Programma RES geeft in de “foto” die zij vandaag publiceert een duidelijk beeld van waar de energieregio’s staan in het proces naar 2030. Maatschappelijke partners, ondernemers, bewoners en andere betrokkenen hebben de afgelopen jaren veel werk verricht binnen
Lees verder

Concept investeringsplannen netbeheerders onvoldoende voor de energietransitie

30 november 2021
Het gebrek aan netcapaciteit is de grootste uitdaging voor het slagen van de energietransitie. De netbeheerders hebben de afgelopen jaren een achterstand opgelopen. Niet alleen kan veel nieuwe duurzame productie niet worden getransporteerd, ook is aansluiting van nieuwe verbruikers of
Lees verder
Energie-Nederland

Meld je aan voor onze reeks online ontbijtsessies “De uitdagingen van de energietransitie vragen om slimme oplossingen van de markt”

8 november 2021
De energietransitie is in volle gang en de plannen zijn ambitieus. Hoe zorgen we dat we deze plannen gaan realiseren? En hoe voorkomen we vertragingen? In deze nieuwe reeks online ontbijtsessies focussen we op een aantal grote uitdagingen en initiatieven en
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt Routekaart Elektrificatie die de grote potentie van elektriciteit voor de industrie laat zien

14 oktober 2021
Vier stappen naar grootschalige inzet van duurzame elektriciteit in de industrie Voor 2030 is minimaal 30 TWh extra elektriciteit nodig voor de elektrificatie van de industrie en moet er 10 GW extra windenergie ontwikkeld worden op zee. Dit is dus
Lees verder

Ingrijpen in warmtetarieven onverstandig – inbreng Energie-Nederland voor Commissiedebat EZK

13 oktober 2021
De afgelopen weken staan in het teken van de stijgende energieprijzen. De stijgende energieprijzen raken huishoudens en bedrijven hard. Energie-Nederland waardeert de inzet van kabinet en kamer om de ergste gevolgen te verkleinen. De stijgende prijzen hebben ook gevolgen voor
Lees verder
Nationaal Isolatieprogramma

Isoleren moet sneller, slimmer en socialer

13 september 2021
Het Nederlandse isolatiebeleid moet op de schop: het isoleren van woningen moet sneller, slimmer en socialer. ChristenUnie, CDA en GroenLinks, ondersteund door maatschappelijke partners NVDE, Natuur & Milieu, Consumentenbond, Koninklijke Bouwend Nederland, Energie Nederland, Techniek Nederland en VENIN,  slaan de
Lees verder

Energie-Nederland steunt voorstel van NVDE voor forse uitbreiding SDE++, vooral voor duurzame warmte

22 juli 2021
Energie-Nederland steunt voorstel van NVDE voor forse uitbreiding SDE++ in 2022, vooral voor duurzame warmte.
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op ‘Fit for 55’ pakket

14 juli 2021
De Europese Commissie publiceert onder de naam Fit-For-55 diverse wetsvoorstellen om de Europese wetgeving in lijn te brengen met het Europese doel van 55% minder CO2 uitstoot in 2030. Energie-Nederland steunt de duidelijke richting en keuze voor aanscherping van de reductiedoelen vanuit Europa.
Lees verder

Warmtetransitie in de gebouwde omgeving: tandje erbij echt nodig!

8 juli 2021
Op 6 juli presenteerde Maarten van Poelgeest, de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving, het Ecorys-rapport over de onrendabele top voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. De hoofdconclusie is helder: met het bestaande beleid komen we in 2030 uit op 1,7 MTon CO2-reductie, de helft van de 3,4 MTon uit het Klimaatakkoord. Er zijn dus extra stappen nodig om het doel te halen. “Een tandje erbij”, zegt Van Poelgeest. Verder is Energie-Nederland verheugd dat het rapport nadrukkelijk inzet op twee sporen: de wijkaanpak (of gebiedsgerichte aanpak) én het individuele spoor, waar vooral huiseigenaren worden verleid om verduurzamingsstappen te zetten, bijvoorbeeld op natuurlijke momenten als een verbouwing.
Lees verder

Goed dat RES 1.0 er ligt. Nu aan de slag met de uitvoering.

5 juli 2021
Op 1 juli hebben 26 van de 30 RES-regio’s hun RES 1.0 ingediend. Daar hebben gemeenten, provincies en waterschappen hun goedkeuring gegeven. Een mooie mijlpaal. Want hiermee is een belangrijke afspraak uit het Klimaatakkoord ingevuld en zijn we weer een stap verder met het realiseren van de afgesproken 35 TWh hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land in 2030. Daarnaast bevatten de RES’sen plannen op hoofdlijnen voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Lees verder