Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Henri Bontenbal (CDA)

De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus te gaan. Maar, wat vinden politieke partijen het belangrijkste als het gaat over de energietransitie? En wat doen ze eigenlijk zelf om bij te dragen aan de klimaatdoelen? Energie-Nederland stelt vier vragen over energie aan politieke partijen. Met deze keer vier vragen aan… Henri Bontenbal, kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen voor het CDA. 

1.  Wat staat bovenaan de agenda van het CDA als het gaat over de energietransitie?
Het Klimaatakkoord is een goed begin geweest om de energietransitie in Nederland in versnelling te brengen. Mede dankzij de lobby van dit kabinet wordt het Europese klimaatdoel aangescherpt naar 55% CO2-reductie in 2030. Dat is een hele belangrijke stap. Deze aangescherpte ambitie moeten worden doorvertaald naar de verschillende beleidsinstrumenten die Europa daarvoor heeft en de doelstellingen die de lidstaten krijgen. Hoe dat gebeurt – de ambitie, het gebruikte instrumentarium en het tijdspad – is cruciaal en dat moeten we goed doordenken, bespreken en beïnvloeden. Daarnaast is het van groot belang dat we gaan investeren in nieuwe energie-infrastructuur: voor transport van warmte, waterstof, elektriciteit en CO2. Daarmee kunnen bedrijven gefaciliteerd worden om te vergroenen.

2. Welke maatregel moet zeker in het Regeerakkoord als het CDA gaat deelnemen aan het nieuwe kabinet?
Wat mij betreft gaan we echt investeren in 12 icoonprojecten voor de energietransitie. Dan denk ik bijvoorbeeld aan bovengenoemde energie-infrastructuur die nodig is in Rotterdam, Zeeland, Eemshaven en Chemelot. Ook zou ik graag zien dat we de verduurzaming van de gebouwde omgeving effectiever gaan doen door de focus te verleggen naar een meer pragmatische aanpak: investeren in hybride warmtepompen in combinatie met isolatie en (op langere termijn) duurzame gassen.

3. In december 2020 zijn de regeringsleiders akkoord gegaan met het verhogen van het EU broeikasgasemissie-reductiedoel voor 2030 naar ten minste 55%.
Hoe gaat Nederland bijdragen aan deze versnelling en wat betekent dit voor het huidige Nederlandse reductiedoel van 49%?
Een aangescherpt doel van de EU naar 55% zal een flinke impact hebben op de energievoorziening van Nederland. Nederland zal vanuit Europa een nieuwe, hogere doelstelling meekrijgen voor de sectoren mobiliteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Ook zal het emissiehandelssysteem worden aangescherpt. Voor Nederland betekent dit dat we flink aan de bak moeten en er aanvullend beleid geformuleerd moet worden. Tegelijkertijd worden we ook geholpen door de EU, door bijvoorbeeld aanscherping van de emissienormen voor auto’s en apparaten.

 4. Hoe draagt u zelf bij aan de energietransitie?
Ik heb mijn woning geïsoleerd, zonnepanelen op het dak gelegd, eet weinig vlees en heb de afgelopen 15 jaar niet meer gevlogen. Ook rijd ik sinds een paar maanden elektrisch. Daarnaast wil ik graag als Tweede Kamerlid bijdragen aan ambitieus en effectief klimaatbeleid. Met elkaar kunnen we deze grote uitdaging aan!


Benieuwd wat het CDA en andere politieke partijen nog meer vinden over onderwerpen als elektriciteit, mobiliteit en energiebesparing? Bekijk dan het handige verkiezingsoverzicht wat Energie-Nederland voor u heeft gemaakt. Kijk en vergelijk zelf de verschillende standpunten met elkaar. Wat staat er op bovenaan uw agenda?


 

Ingrijpen in warmtetarieven onverstandig – inbreng Energie-Nederland voor Commissiedebat EZK

13 oktober 2021
De afgelopen weken staan in het teken van de stijgende energieprijzen. De stijgende energieprijzen raken huishoudens en bedrijven hard. Energie-Nederland waardeert de inzet van kabinet en kamer om de ergste gevolgen te verkleinen. De stijgende prijzen hebben ook gevolgen voor
Lees verder
Nationaal Isolatieprogramma

Isoleren moet sneller, slimmer en socialer

13 september 2021
Het Nederlandse isolatiebeleid moet op de schop: het isoleren van woningen moet sneller, slimmer en socialer. ChristenUnie, CDA en GroenLinks, ondersteund door maatschappelijke partners NVDE, Natuur & Milieu, Consumentenbond, Koninklijke Bouwend Nederland, Energie Nederland, Techniek Nederland en VENIN,  slaan de
Lees verder

Energie-Nederland steunt voorstel van NVDE voor forse uitbreiding SDE++, vooral voor duurzame warmte

22 juli 2021
Energie-Nederland steunt voorstel van NVDE voor forse uitbreiding SDE++ in 2022, vooral voor duurzame warmte.
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op ‘Fit for 55’ pakket

14 juli 2021
De Europese Commissie publiceert onder de naam Fit-For-55 diverse wetsvoorstellen om de Europese wetgeving in lijn te brengen met het Europese doel van 55% minder CO2 uitstoot in 2030. Energie-Nederland steunt de duidelijke richting en keuze voor aanscherping van de reductiedoelen vanuit Europa.
Lees verder

Warmtetransitie in de gebouwde omgeving: tandje erbij echt nodig!

8 juli 2021
Op 6 juli presenteerde Maarten van Poelgeest, de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving, het Ecorys-rapport over de onrendabele top voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. De hoofdconclusie is helder: met het bestaande beleid komen we in 2030 uit op 1,7 MTon CO2-reductie, de helft van de 3,4 MTon uit het Klimaatakkoord. Er zijn dus extra stappen nodig om het doel te halen. “Een tandje erbij”, zegt Van Poelgeest. Verder is Energie-Nederland verheugd dat het rapport nadrukkelijk inzet op twee sporen: de wijkaanpak (of gebiedsgerichte aanpak) én het individuele spoor, waar vooral huiseigenaren worden verleid om verduurzamingsstappen te zetten, bijvoorbeeld op natuurlijke momenten als een verbouwing.
Lees verder

Goed dat RES 1.0 er ligt. Nu aan de slag met de uitvoering.

5 juli 2021
Op 1 juli hebben 26 van de 30 RES-regio’s hun RES 1.0 ingediend. Daar hebben gemeenten, provincies en waterschappen hun goedkeuring gegeven. Een mooie mijlpaal. Want hiermee is een belangrijke afspraak uit het Klimaatakkoord ingevuld en zijn we weer een stap verder met het realiseren van de afgesproken 35 TWh hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land in 2030. Daarnaast bevatten de RES’sen plannen op hoofdlijnen voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Lees verder

Standaardwerk Zó werkt energie in Nederland zet de basis voor een stevig gesprek over de energietransitie

30 juni 2021
Vandaag verschijnt het standaardwerk ‘Zo werkt energie in Nederland’. Een initiatief van 21 partijen in en om de energiesector onder leiding van de Argumentenfabriek. In navolging van andere standaardwerken geeft Zó werkt energie in Nederland inzicht in de werking van ons energiesysteem met heldere visualisaties, overzichtelijke schema’s en bondige teksten. Het complexe energiesysteem in Nederland wordt teruggebracht tot de kern. Zo objectief en feitelijk mogelijk. Het standaardwerk is tot stand gekomen met de kennis van de 21 betrokken partners en vele deskundigen en een must have voor professionals die in en rondom de wereld van energie in Nederland (gaan) werken.
Lees verder

Selecties van bedrijven voor warmtenetten vereisen altijd transparante selectieprocedures

25 juni 2021
De ACM-notitie 'Marktmodellen warmte en rol netwerkbedrijven' van 24 juni is zeer duidelijk: bij de selectie van een integraal warmtebedrijf, een warmtenetbeheerder of een warmteleverancier moeten gemeenten een open, transparante en non-discriminatoire procedure doorlopen.
Lees verder

Vol inzetten op verdere verduurzaming gebouwde omgeving

22 juni 2021
Wij roepen het nieuwe kabinet op om vol in te zetten op de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hoe gaan we dit bereiken?
Lees verder

Nederland klimaatneutraal in 2050, geen tijd te verliezen!

22 juni 2021
Nederlands klimaatneutraal in 2050. Voor deze ambitieuze doelstelling is geen tijd te verliezen. Daarom roept Energie-Nederland op tot 5 acties.
Lees verder

KVGN en Energie-Nederland sturen gezamenlijke aanbevelingen aan informateur Hamer

7 juni 2021
De voorzitters van KVGN en Energie-Nederland, Jan Willem van Hoogstraten en Medy van der Laan hebben gezamenlijk een brief aan informateur Mariette Hamer gestuurd waarin zij aanbevelingen doen om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te realiseren. Daarvoor is, vinden beide organisaties, een integrale visie op zowel het klimaatbeleid als de energievoorziening essentieel, aangevuld met daarbij passende ondersteunende instrumenten.
Lees verder

Actieagenda: 5 acties om nu vol in te zetten op de laagdrempelige energietransitie in de gebouwde omgeving

4 juni 2021
Met een actieagenda met daarin vijf acties doet Energie-Nederland de oproep om nú echt werk te maken van een laagdrempelige ener­gietransitie.
Lees verder