Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Henri Bontenbal (CDA)

De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus te gaan. Maar, wat vinden politieke partijen het belangrijkste als het gaat over de energietransitie? En wat doen ze eigenlijk zelf om bij te dragen aan de klimaatdoelen? Energie-Nederland stelt vier vragen over energie aan politieke partijen. Met deze keer vier vragen aan… Henri Bontenbal, kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen voor het CDA. 

1.  Wat staat bovenaan de agenda van het CDA als het gaat over de energietransitie?
Het Klimaatakkoord is een goed begin geweest om de energietransitie in Nederland in versnelling te brengen. Mede dankzij de lobby van dit kabinet wordt het Europese klimaatdoel aangescherpt naar 55% CO2-reductie in 2030. Dat is een hele belangrijke stap. Deze aangescherpte ambitie moeten worden doorvertaald naar de verschillende beleidsinstrumenten die Europa daarvoor heeft en de doelstellingen die de lidstaten krijgen. Hoe dat gebeurt – de ambitie, het gebruikte instrumentarium en het tijdspad – is cruciaal en dat moeten we goed doordenken, bespreken en beïnvloeden. Daarnaast is het van groot belang dat we gaan investeren in nieuwe energie-infrastructuur: voor transport van warmte, waterstof, elektriciteit en CO2. Daarmee kunnen bedrijven gefaciliteerd worden om te vergroenen.

2. Welke maatregel moet zeker in het Regeerakkoord als het CDA gaat deelnemen aan het nieuwe kabinet?
Wat mij betreft gaan we echt investeren in 12 icoonprojecten voor de energietransitie. Dan denk ik bijvoorbeeld aan bovengenoemde energie-infrastructuur die nodig is in Rotterdam, Zeeland, Eemshaven en Chemelot. Ook zou ik graag zien dat we de verduurzaming van de gebouwde omgeving effectiever gaan doen door de focus te verleggen naar een meer pragmatische aanpak: investeren in hybride warmtepompen in combinatie met isolatie en (op langere termijn) duurzame gassen.

3. In december 2020 zijn de regeringsleiders akkoord gegaan met het verhogen van het EU broeikasgasemissie-reductiedoel voor 2030 naar ten minste 55%.
Hoe gaat Nederland bijdragen aan deze versnelling en wat betekent dit voor het huidige Nederlandse reductiedoel van 49%?
Een aangescherpt doel van de EU naar 55% zal een flinke impact hebben op de energievoorziening van Nederland. Nederland zal vanuit Europa een nieuwe, hogere doelstelling meekrijgen voor de sectoren mobiliteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Ook zal het emissiehandelssysteem worden aangescherpt. Voor Nederland betekent dit dat we flink aan de bak moeten en er aanvullend beleid geformuleerd moet worden. Tegelijkertijd worden we ook geholpen door de EU, door bijvoorbeeld aanscherping van de emissienormen voor auto’s en apparaten.

 4. Hoe draagt u zelf bij aan de energietransitie?
Ik heb mijn woning geïsoleerd, zonnepanelen op het dak gelegd, eet weinig vlees en heb de afgelopen 15 jaar niet meer gevlogen. Ook rijd ik sinds een paar maanden elektrisch. Daarnaast wil ik graag als Tweede Kamerlid bijdragen aan ambitieus en effectief klimaatbeleid. Met elkaar kunnen we deze grote uitdaging aan!


Benieuwd wat het CDA en andere politieke partijen nog meer vinden over onderwerpen als elektriciteit, mobiliteit en energiebesparing? Bekijk dan het handige verkiezingsoverzicht wat Energie-Nederland voor u heeft gemaakt. Kijk en vergelijk zelf de verschillende standpunten met elkaar. Wat staat er op bovenaan uw agenda?


 

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op consultatie Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse

29 augustus 2022
Het ministerie van EZK heeft een consultatie gehouden over Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse. Energie-Nederland is blij te zien dat er op korte termijn een regeling wordt opengesteld voor de opschaling van waterstofproductie via elektrolyse. Door nu de eerste projecten
Lees verder

Goede werking termijnmarkt is een belangrijk criterium bij herziening biedzones

1 augustus 2022
Verbetering in de allocatie van grenscapaciteit is mogelijk Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend op een consultatie van ACER over de ontwikkeling van de termijnmarkten op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Energie-Nederland is blij dat ACER aandacht vraagt voor de werking van
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder

Klimaatdoelen gebouwde omgeving verder uit beeld door Kabinetsbesluit biomassa

26 april 2022
Biomassa in de gebouwde omgeving is noodzakelijk om de klimaatdoelen op tijd te halen. Dit bleek in 2020 uit het SER-advies Biomassa in balans en het PBL-advies Uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen. Het PBL-advies gaf aan dat nieuwe subsidies voor houtige biomassa
Lees verder

Energiebesparing wordt aangejaagd met Nationaal Isolatieprogramma

6 april 2022
Op 2 april is een landelijke campagne gestart om huishoudens en ondernemers met praktische besparingstips te stimuleren om op korte termijn energie te besparen. Specifiek voor het isoleren van woningen helpt het kabinet met het Nationaal Isolatieprogramma. Het programma is er
Lees verder

Energie-Nederland blij met Rijksbijdrage aardgasvrije wijken voor 14 gemeenten

11 maart 2022
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken op 10 maart de nieuwe selectie van 14 aardgasvrije wijken bekend gemaakt. Het totaal van het Programma Aardgasvrije Wijken komt daarmee uit op 64 wijken. Energie-Nederland steunt
Lees verder

Versnellen van elektrificatie in de industrie is een topprioriteit

20 januari 2022
Vandaag is de Routekaart Elektrificatie toegelicht aan de Tweede Kamer. Het Coalitieakkoord zet fors in op het stimuleren van het aanbod hernieuwbare energie. Het is belangrijk om de vraag naar duurzame elektriciteit ook te vergroten, zodat investeren in duurzame opwek
Lees verder

Hogere warmtetarieven in 2022 door hogere energieprijzen

23 december 2021
Op 23 december 2021 maakte ACM de maximum warmtetarieven voor het jaar 2022 bekend. Energie-Nederland licht in dit artikel toe hoe de warmtetarieven tot stand komen. In Nederland is zo’n 5% van de huishoudens aangesloten op een warmtenet. Veel van
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op coalitieakkoord

16 december 2021
Het coalitieakkoord is ambitieus. Nederland wil koploper zijn in Europa bij het tegengaan van de opwarming van de aarde en heeft daarvoor stevige doelen gesteld; vóór 2030 een minimale CO2-reductie van 55%. Ze richt haar beleid zelfs op 60% reductie
Lees verder