Klimaatdoelen gebouwde omgeving verder uit beeld door Kabinetsbesluit biomassa

Biomassa in de gebouwde omgeving is noodzakelijk om de klimaatdoelen op tijd te halen. Dit bleek in 2020 uit het SER-advies Biomassa in balans en het PBL-advies Uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen. Het PBL-advies gaf aan dat nieuwe subsidies voor houtige biomassa tot 2030 nodig zijn om het doel van 3,4 Mton CO2-reductie te kunnen halen. Het Coalitieakkoord van eind 2021 verdrievoudigde zelfs de ambitie in de gebouwde omgeving naar 10 Mton CO2-reductie.  Desondanks schreef het kabinet op 22 april jl. aan de Kamer per direct te stoppen met toekennen van nieuwe subsidies. Een alternatief geeft het kabinet niet. Energie-Nederland ziet daardoor de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving – een toch al complexe opgave – nog verder uit beeld raken en de kosten voor de transitie toenemen.

De overwegingen van het kabinet overtuigen niet. Ten eerste wordt verwezen naar het SER-rapport Biomassa in balans (juli 2020), waarin staat “dat de inzet van houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte afgebouwd moet worden.” Na het uitkomen van dit SER-rapport heeft het kabinet aan PBL gevraagd hoe zo’n afbouwpad eruit zou moeten zien. En zoals gezegd, achtte PBL nieuwe subsidies tot 2030 noodzakelijk om het doel van 3,4 Mton te kunnen halen: “Indien al ruim vóór 2030 gestopt wordt met het toekennen van nieuwe subsidies voor houtige biogrondstoffen voor warmtenetten, is het naar de huidige inzichten niet aannemelijk dat alternatieve warmtebronnen  – zoals geothermie, industriële restwarmte en aquathermie – snel genoeg kunnen worden opgeschaald om de wegvallende biogrondstoffen te compenseren.

Ook zegt het kabinet niets over kosten. Het TNO-rapport “Inzicht in kosten alternatieven” (mei 2021) stelt dat direct stoppen met nieuwe subsidies voor houtige biomassa € 2,7 miljard extra zou kosten. In dit rapport is uitgegaan van het doel van 3,4 Mton CO2-reductie in 2030. Met het verdrievoudigde doel van het Coalitieakkoord en de oplopende rentes op de wereldwijde kapitaalmarkten, worden de extra kosten ongetwijfeld aanzienlijk hoger.

Tot slot geeft de Kamerbrief aan dat het kabinet “met de onmiddellijke stop recht doet aan de zorgen in de maatschappij over de laagwaardige inzet van houtige biogrondstoffen”. Natuurlijk is het belangrijk dat er aandacht is voor de zorgen die in de maatschappij leven. Nu lijkt het er echter op dat het kabinet zich door deze zorgen laat leiden en dat vindt Energie-Nederland verontrustend. Er leven immers ook zorgen over bijvoorbeeld zonneparken, windmolens, kernenergie, CO2-opslag, geothermie.

Energie-Nederland vraagt het kabinet het halen van onze ambitieuze en noodzakelijke klimaatdoelen leidend te laten zijn in het beleid en verneemt graag welke alternatieven het kabinet in gaat zetten om de doelen in de gebouwde omgeving alsnog te kunnen halen.

Energieleveranciers gaan er vanuit dat minnelijke schuldregeling bij voldoende perspectief door kan lopen

25 april 2022
Door de hoge energieprijzen staat een deel van de lopende schuldregelingen onder druk. De NVVK roept leden en ketenpartners op om met elkaar te voorkomen dat schuldregelingen stranden en kwetsbare mensen mogelijk zonder energie komen te zitten. De hoge energietarieven
Lees verder
Energie-Nederland

Energietoeslag voor huishoudens met een minimum inkomen

6 april 2022
Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen – naast de eerder aangekondigde compensatie op de energierekening en de BTW-verlaging die per 1 juli ingaat tot eind dit jaar – eenmalig ongeveer €800 extra om de hogere energierekening te betalen.
Lees verder

Energiebesparing wordt aangejaagd met Nationaal Isolatieprogramma

6 april 2022
Op 2 april is een landelijke campagne gestart om huishoudens en ondernemers met praktische besparingstips te stimuleren om op korte termijn energie te besparen. Specifiek voor het isoleren van woningen helpt het kabinet met het Nationaal Isolatieprogramma. Het programma is er
Lees verder

Actieplan energieleveranciers voor energiehulproute

31 maart 2022
Gezien het toenemende aantal vragen rondom de energierekening bij zowel gemeentelijke instanties als de energiebedrijven zelf, hebben Eneco, Essent, Greenchoice, Vattenfall, NSR (stichting Nederlandse Schuldhulproute) en SchuldenLabNL het initiatief genomen om een actieplan tegen energiearmoede te ontwikkelen. Hiermee willen zij
Lees verder

Europese doelen voor groene waterstof haalbaar mits we alle zeilen bijzetten

14 maart 2022
‘Het Europese doel van 50% groene waterstof in 2030 is haalbaar. Maar dit vraagt wel dat we vanaf nu werkelijk alle zeilen bijzetten, intensief samenwerken tussen overheid en bedrijfsleven en morgen al kunnen beginnen. Ook is flink extra wind op
Lees verder

Energie-Nederland blij met Rijksbijdrage aardgasvrije wijken voor 14 gemeenten

11 maart 2022
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken op 10 maart de nieuwe selectie van 14 aardgasvrije wijken bekend gemaakt. Het totaal van het Programma Aardgasvrije Wijken komt daarmee uit op 64 wijken. Energie-Nederland steunt
Lees verder

Gazprom en Wingas niet langer lid Vereniging Energie-Nederland

25 februari 2022
In lijn met de algemene internationale maatregelen heeft het bestuur van Vereniging Energie-Nederland vanmorgen besloten het lidmaatschap van de Vereniging op te zeggen van Gazprom en Wingas. In de huidige situatie is hun deelname niet verenigbaar met de belangen van
Lees verder

Energie-Nederland vernieuwt convenant met NVVK

24 februari 2022
Snel schuldenrust, slimme procedures rond schuldregelingen en lagere administratieve lasten: dat biedt het nieuwe convenant dat Vereniging Energie-Nederland namens haar leden afsloot met de NVVK. Juist in een periode dat de energieprijzen stijgen is dit een welkome stap voor financiële
Lees verder

Congestiemanagement: het elektriciteitsnet beter benutten

16 februari 2022
Wat is congestiemanagement? En waarom is het een essentieel onderdeel om het elektriciteitsnet beter te benutten en zo de energietransitie te versnellen? Achtergrond Er is beperkte transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. In grote delen van het land wordt geen duurzame productie
Lees verder

Naar een toekomstbestendige energiebelasting

10 februari 2022
Voor een effectieve en efficiënte energietransitie zijn financiering en de prijs van energie belangrijke randvoorwaarden. Zowel in Nederland als in Europa zijn de belasting en toeslagen op energie door de samenhang met de energietransitie en betaalbaarheid onderwerp van gesprek. In dit
Lees verder

Breed actieteam aan de slag met grootste knelpunten stroomnet

28 januari 2022
Bedrijfsleven, energiesector en overheden vragen minister om Stimuleringsprogramma om vaart te houden in energietransitie: Breed actieteam aan de slag met grootste knelpunten stroomnet Een brede coalitie* van 14 partijen- ondernemers, overheden en netbeheerders – wil de komende kabinetsperiode structurele oplossingen realiseren
Lees verder

Versnellen van elektrificatie in de industrie is een topprioriteit

20 januari 2022
Vandaag is de Routekaart Elektrificatie toegelicht aan de Tweede Kamer. Het Coalitieakkoord zet fors in op het stimuleren van het aanbod hernieuwbare energie. Het is belangrijk om de vraag naar duurzame elektriciteit ook te vergroten, zodat investeren in duurzame opwek
Lees verder