Klimaatdoelen gebouwde omgeving verder uit beeld door Kabinetsbesluit biomassa

Biomassa in de gebouwde omgeving is noodzakelijk om de klimaatdoelen op tijd te halen. Dit bleek in 2020 uit het SER-advies Biomassa in balans en het PBL-advies Uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen. Het PBL-advies gaf aan dat nieuwe subsidies voor houtige biomassa tot 2030 nodig zijn om het doel van 3,4 Mton CO2-reductie te kunnen halen. Het Coalitieakkoord van eind 2021 verdrievoudigde zelfs de ambitie in de gebouwde omgeving naar 10 Mton CO2-reductie.  Desondanks schreef het kabinet op 22 april jl. aan de Kamer per direct te stoppen met toekennen van nieuwe subsidies. Een alternatief geeft het kabinet niet. Energie-Nederland ziet daardoor de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving – een toch al complexe opgave – nog verder uit beeld raken en de kosten voor de transitie toenemen.

De overwegingen van het kabinet overtuigen niet. Ten eerste wordt verwezen naar het SER-rapport Biomassa in balans (juli 2020), waarin staat “dat de inzet van houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte afgebouwd moet worden.” Na het uitkomen van dit SER-rapport heeft het kabinet aan PBL gevraagd hoe zo’n afbouwpad eruit zou moeten zien. En zoals gezegd, achtte PBL nieuwe subsidies tot 2030 noodzakelijk om het doel van 3,4 Mton te kunnen halen: “Indien al ruim vóór 2030 gestopt wordt met het toekennen van nieuwe subsidies voor houtige biogrondstoffen voor warmtenetten, is het naar de huidige inzichten niet aannemelijk dat alternatieve warmtebronnen  – zoals geothermie, industriële restwarmte en aquathermie – snel genoeg kunnen worden opgeschaald om de wegvallende biogrondstoffen te compenseren.

Ook zegt het kabinet niets over kosten. Het TNO-rapport “Inzicht in kosten alternatieven” (mei 2021) stelt dat direct stoppen met nieuwe subsidies voor houtige biomassa € 2,7 miljard extra zou kosten. In dit rapport is uitgegaan van het doel van 3,4 Mton CO2-reductie in 2030. Met het verdrievoudigde doel van het Coalitieakkoord en de oplopende rentes op de wereldwijde kapitaalmarkten, worden de extra kosten ongetwijfeld aanzienlijk hoger.

Tot slot geeft de Kamerbrief aan dat het kabinet “met de onmiddellijke stop recht doet aan de zorgen in de maatschappij over de laagwaardige inzet van houtige biogrondstoffen”. Natuurlijk is het belangrijk dat er aandacht is voor de zorgen die in de maatschappij leven. Nu lijkt het er echter op dat het kabinet zich door deze zorgen laat leiden en dat vindt Energie-Nederland verontrustend. Er leven immers ook zorgen over bijvoorbeeld zonneparken, windmolens, kernenergie, CO2-opslag, geothermie.

Energie-Nederland vraagt het kabinet het halen van onze ambitieuze en noodzakelijke klimaatdoelen leidend te laten zijn in het beleid en verneemt graag welke alternatieven het kabinet in gaat zetten om de doelen in de gebouwde omgeving alsnog te kunnen halen.

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

9 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder