Klimaatdoelen gebouwde omgeving verder uit beeld door Kabinetsbesluit biomassa

Biomassa in de gebouwde omgeving is noodzakelijk om de klimaatdoelen op tijd te halen. Dit bleek in 2020 uit het SER-advies Biomassa in balans en het PBL-advies Uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen. Het PBL-advies gaf aan dat nieuwe subsidies voor houtige biomassa tot 2030 nodig zijn om het doel van 3,4 Mton CO2-reductie te kunnen halen. Het Coalitieakkoord van eind 2021 verdrievoudigde zelfs de ambitie in de gebouwde omgeving naar 10 Mton CO2-reductie.  Desondanks schreef het kabinet op 22 april jl. aan de Kamer per direct te stoppen met toekennen van nieuwe subsidies. Een alternatief geeft het kabinet niet. Energie-Nederland ziet daardoor de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving – een toch al complexe opgave – nog verder uit beeld raken en de kosten voor de transitie toenemen.

De overwegingen van het kabinet overtuigen niet. Ten eerste wordt verwezen naar het SER-rapport Biomassa in balans (juli 2020), waarin staat “dat de inzet van houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte afgebouwd moet worden.” Na het uitkomen van dit SER-rapport heeft het kabinet aan PBL gevraagd hoe zo’n afbouwpad eruit zou moeten zien. En zoals gezegd, achtte PBL nieuwe subsidies tot 2030 noodzakelijk om het doel van 3,4 Mton te kunnen halen: “Indien al ruim vóór 2030 gestopt wordt met het toekennen van nieuwe subsidies voor houtige biogrondstoffen voor warmtenetten, is het naar de huidige inzichten niet aannemelijk dat alternatieve warmtebronnen  – zoals geothermie, industriële restwarmte en aquathermie – snel genoeg kunnen worden opgeschaald om de wegvallende biogrondstoffen te compenseren.

Ook zegt het kabinet niets over kosten. Het TNO-rapport “Inzicht in kosten alternatieven” (mei 2021) stelt dat direct stoppen met nieuwe subsidies voor houtige biomassa € 2,7 miljard extra zou kosten. In dit rapport is uitgegaan van het doel van 3,4 Mton CO2-reductie in 2030. Met het verdrievoudigde doel van het Coalitieakkoord en de oplopende rentes op de wereldwijde kapitaalmarkten, worden de extra kosten ongetwijfeld aanzienlijk hoger.

Tot slot geeft de Kamerbrief aan dat het kabinet “met de onmiddellijke stop recht doet aan de zorgen in de maatschappij over de laagwaardige inzet van houtige biogrondstoffen”. Natuurlijk is het belangrijk dat er aandacht is voor de zorgen die in de maatschappij leven. Nu lijkt het er echter op dat het kabinet zich door deze zorgen laat leiden en dat vindt Energie-Nederland verontrustend. Er leven immers ook zorgen over bijvoorbeeld zonneparken, windmolens, kernenergie, CO2-opslag, geothermie.

Energie-Nederland vraagt het kabinet het halen van onze ambitieuze en noodzakelijke klimaatdoelen leidend te laten zijn in het beleid en verneemt graag welke alternatieven het kabinet in gaat zetten om de doelen in de gebouwde omgeving alsnog te kunnen halen.

Scope van nieuwe Europese netcode over vraagrespons moet worden verduidelijkt

15 augustus 2022
Energie-Nederland heeft een reactie gestuurd op de consultatie door ACER over concept kaderrichtsnoeren voor vraagrespons. Deze richtsnoeren zijn de opmaat voor een nieuwe Europese netcode. Vraagrespons wordt steeds belangrijker in de transitie naar een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening. Toch is onduidelijk wat
Lees verder

Goede werking termijnmarkt is een belangrijk criterium bij herziening biedzones

1 augustus 2022
Verbetering in de allocatie van grenscapaciteit is mogelijk Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend op een consultatie van ACER over de ontwikkeling van de termijnmarkten op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Energie-Nederland is blij dat ACER aandacht vraagt voor de werking van
Lees verder

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder