Scope van nieuwe Europese netcode over vraagrespons moet worden verduidelijkt

Energie-Nederland heeft een reactie gestuurd op de consultatie door ACER over concept kaderrichtsnoeren voor vraagrespons. Deze richtsnoeren zijn de opmaat voor een nieuwe Europese netcode.

Vraagrespons wordt steeds belangrijker in de transitie naar een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening. Toch is onduidelijk wat met een nieuwe netcode geregeld moet worden. In eerste instantie moet vraagrespons worden ingezet op de markt, waarbij gereageerd wordt op veranderende prijzen. Consumenten kunnen dat zelf doen of met behulp van een marktpartij. Deze netcode gaat daar echter niet over. Het gaat wél over diensten die geleverd kunnen worden aan netbeheerders, ten behoeve van congestiemanagement, spanningsregeling en balanceringsdiensten (die echter enkel ten behoeve van de landelijke netbeheerder worden geleverd). Het is inderdaad wenselijk om binnen de Europese markt de regels voor de levering van deze diensten en de afstemming tussen regionale en landelijke netbeheerders op hoofdlijnen te harmoniseren. Het is daarvoor belangrijk dat de scope van de netcode verduidelijkt wordt en de titel wordt aangepast. Ook moeten bestaande netcodes worden herzien om overlap te verminderen en inconsistenties te vermijden.

In het bijzonder vraagt Energie-Nederland aandacht voor de volgende punten:

  • In de concept richtsnoeren wordt gesuggereerd dat de nieuwe regels alleen betrekking zullen hebben op consumenten en op decentrale productie en opslag. Maar er moet worden zeker gesteld dat alle netgebruikers, ook aangesloten op hoogspanningsnetten, te maken hebben met dezelfde regels.
  • Het onderscheid tussen balanceringsdiensten enerzijds en diensten voor congestiemanagement en spanningsregeling anderzijds, moet worden verhelderd. Er moet bijvoorbeeld duidelijk worden gemaakt of het aanbieden van flexibele capaciteit voor congestiemanagement of spanningsregeling en het niet aanbieden van deze capaciteit op de groothandelsmarkt kan worden gekenmerkt als het achterhouden van capaciteit hetgeen verboden zou kunnen zijn. Congestiemanagement of het leveren of spanningsregeling zijn immers geen onderdeel van de groothandelsmarkt.
  • De vrijheid van dispatch door een consument, producent of opslag moet behouden worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een regionale netbeheerder niet zonder meer activatie van balanceringsdiensten door de landelijke netbeheerder moeten kunnen blokkeren. Als een regionale netbeheerder te maken heeft met congesties, moet hij die met congestiemanagementdiensten verhelpen. De vrijheid van dispatch stopt immers niet na het sluiten van de day-ahead markt.
  • Het moet mogelijk zijn dat meer marktpartijen voor één consument actief zijn op de markt en diensten leveren aan netbeheerders. Het is daarbij essentieel dat die marktpartijen en de consument in vrijheid afspraken kunnen maken over de commerciële aspecten.
  • Vermijd onnodige begrippen zoals “lokale markten”. Bepaalde diensten aan regionale netbeheerders zullen lokaal moeten worden ingekocht. En die inkoop zal zo veel mogelijk markt-gebaseerd moeten gebeuren. Maar daarvoor hoeven geen begrippen als “lokale markt” of “lokale markt operator” te worden geïntroduceerd.

Lees meer:

Energiebranche: provincies kunnen het verschil maken in energietransitie

14 maart 2023
Eén van de belangrijkste uitdagingen in deze tijd is het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame bronnen. Er moet een robuust energiesysteem komen waarin Nederland zo veel mogelijk energie zelf opwekt. Provincies spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben niet
Lees verder

Position paper ACER: Energie-Nederland bezorgd over toename van complexe regels

13 maart 2023
Vandaag presenteert ACER – het Europese Agentschap voor de samenwerking tussen toezichthouders – een position paper over de ontwikkeling van de Europese termijnmarkt voor de handel in elektriciteit. Energie-Nederland is positief over het idee in dit position paper dat landelijke
Lees verder

Energie-Nederland juicht het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector toe

7 maart 2023
Fotograaf: Dirk Hol   Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. Op 6 maart 2023 werd het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Energie-Nederland is medeondertekenaar
Lees verder

De toezichthouder ACM concludeert dat de tarieven die gehanteerd worden in door energieleveranciers redelijk zijn

1 maart 2023
De toezichthouder ACM concludeert dat de tarieven die gehanteerd worden door energieleveranciers redelijk zijn. De ACM heeft begin dit jaar bij drie grote energiebedrijven onderzoek gedaan naar hoe de tarieven tot stand komen, en of deze in verhouding tot de
Lees verder

Reactie Energie-Nederland en NVDE op consultatie inframarginale elektriciteitsheffing

17 februari 2023
Energie-Nederland heeft samen met de NVDE een reactie ingediend op de consultatie van de conceptwet inframarginale elektriciteitsheffing. Beide verenigingen staan achter het idee dat kwetsbare groepen door de overheid gecompenseerd worden voor de hoge energieprijzen. Echter, het inzetten van een
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland op consultatie herziening elektriciteitsmarkt door de Europese Commissie

16 februari 2023
Samen met de NVDE, Holland Solar en NWEA heeft Energie-Nederland een reactie ingediend naar aanleiding van een consultatie door de Europese Commissie over de herziening van de elektriciteitsmarkt. Daarin wordt door deze organisaties een aantal belangrijke zaken benoemd: Consumenten best
Lees verder

RVO: circa 900 miljoen euro aangevraagd voor prijsplafond in januari

19 januari 2023
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft berekend dat 6 miljoen huishoudens en kleine ondernemingen profiteren van het prijsplafond dat per 1 januari 2023 geldt. Dat is 70% van alle huishoudens in Nederland. In totaal hebben 62 leveranciers voor de
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling

18 januari 2023
Gisteren was de eerste termijn van de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling. Energie-Nederland steunt het wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling. Daarnaast zien we een aantal punten waar verbetering van het wetsvoorstel en
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op beleidsregel opzegvergoeding 2023

17 januari 2023
Energie-Nederland is verheugd dat ACM voorstelt de redelijke opzegvergoeding – bij het voortijdig verbreken van een contract met een vaste looptijd (contractbreuk) – op een meer marktconforme wijze vast te stellen. De risico’s van energieleveranciers in de huidige marktomstandigheden nemen
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op consultatie waterstofkwaliteit

12 januari 2023
In de komende jaren wordt in Nederland een waterstofnetwerk gecreëerd tussen de vijf grote industriële clusters. Waterstof kan als vervanger dienen van voor aardgas. Een belangrijke keuze die gemaakt moet worden gaat over de minimale kwaliteit in het netwerk. Dat
Lees verder

Fijne feestdagen namens Energie-Nederland

23 december 2022
Het team van Energie-Nederland wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Lees verder

Verplicht opvragen van meterstand van ‘domme’ meters per 1 januari

22 december 2022
Energie-Nederland gaat graag in gesprek met ACM over hun verzoek aan energieleveranciers om de meterstanden van klanten die geen slimme meter hebben, actief op te vragen bij tussentijdse prijs- en tariefswijzigingen, ook die per 1 januari aanstaande. Energie-Nederland begrijpt de
Lees verder