Standpunt Energie-Nederland over de aanpassingen van de inputvrijstelling voor gascentrales

Behoud van de inputvrijstelling voor aardgascentrales:

Energie-Nederland benadrukt het belang van het behouden van de inputvrijstelling voor gascentrales. De door het kabinet voorgestelde maatregel om slechts een deel van de input van aardgas vrij te stellen van belasting, wordt sterk betwijfeld. Onderzoek van Berenschot, in opdracht van het kabinet, heeft namelijk de volgende conclusies opgeleverd:

  • Het beperken van de inputvrijstelling zorgt voor een dubbele belasting op elektriciteit terwijl dubbele belastingen op energie volgens EU-richtlijnen voorkomen moeten worden.
  • Slechtere concurrentiepositie van Nederlandse gascentrales, resulterend in een lastenverzwaring voor de elektriciteitssector van 400 miljoen euro.
  • Een eventuele verhoging in elektriciteitsopwekking in het buitenland leidt tot een stijging van de netto CO2-uitstoot, gezien buitenlandse elektriciteitsopwekking over het algemeen CO2-intensiever is.
  • Vervroegde uitfasering van Warmte-Kracht-Koppelingen (WKK’s) en een onvriendelijk investeringsklimaat voor regelbare gascentrales zijn essentieel voor leveringszekerheid.
  • Verhoogde warmtekosten van WKK’s, resulterend in frequentere activering van gasketels en bijbehorende CO2-uitstoot.

Groenere elektriciteitsproductie vereist van gascentrales een flexibele inzet, waardoor ze vaker aan- en uitgeschakeld moeten worden. Dit frequente schakelen verlaagt het rendement van centrales. Een gasgestookte elektriciteitscentrale is met een rendement van 60% (in 2029) voor de gehele elektriciteit opwek vrijgesteld van energiebelasting. Deze 60% lijkt in deze context onhaalbaar, waaruit volgt dat alle gascentrales in Nederland door deze maatregel zullen worden beïnvloed.

Voorzitter Cora van Nieuwenhuizen: “We moeten voorkomen dat we in onze eigen voet schieten: straks staan onze gascentrales uit en betalen we voor elektriciteit uit het buitenland terwijl dat ook nog voor meer CO2-uitstoot zorgt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn”.

Afschaffing van de outputvrijstelling voor WKK’s:

Energie-Nederland zou de outputvrijstelling voor WKK’s willen afschaffen. Dit is ook het doel geweest van het coalitieakkoord 2021. De huidige regeling biedt WKK’s onevenredige voordelen en druist in tegen de afgesproken vergroening van de elektriciteitsproductie. Het afschaffen van deze vrijstelling voor WKK’s kan tevens zorgen voor een efficiëntere inzet van gascentrales en voor een milieuwinst.

Conclusie

Gezien vanuit milieudoelstellingen en het Berenschot-onderzoek, benadrukt Energie-Nederland het behoud van de inputvrijstelling voor gascentrales. En pleit Energie-Nederland voor de veel effectievere maatregel, namelijk het afschaffen van de outputvrijstelling voor WKK’s. De eerste leidt tot meer uitstoot, hogere consumentenprijzen en verminderde leveringszekerheid zonder duidelijke voordelen, terwijl de tweede zorgt voor een efficiëntere inzet van alle Nederlandse gascentrales.

Gerelateerd nieuws