Klimaatneutraal flexibel vermogen nodig voor verduurzaming en betrouwbaarheid

Zonder klimaatneutraal flexibel vermogen kan het energiesysteem niet volledig verduurzamen. We hebben klimaatneutraal flexibel vermogen om èn de klimaatdoelen te halen èn een betrouwbare voorziening zeker te stellen. Energie-Nederland steunt het flexmanifest van Natuur & Milieu. Het manifest is een oproep om nog gerichter en sneller te werken aan beleid zodat klimaatneutraal flexibel vermogen op tijd van de grond komt.

Opwek van meer duurzame elektriciteit is heel belangrijk om Nederland verder te verduurzamen. Maar productie uit zon en wind is sterk weersafhankelijk. Dat weerspiegelt zich in volatiele marktprijzen. Marktpartijen investeren in flexibel vermogen als reactie op dit soort te verwachten prijsveranderingen. Een sterk ETS (dus hoge prijs voor CO2-emissies) moet de business case voor klimaatneutrale flex versterken. Maar de opties zijn beperkt. Veel technologieën zijn nog niet rendabel en veranderend klimaatbeleid leidt tot risico’s die marktpartijen niet kunnen afdekken.

Zonder aanvullend beleid blijven we dus lang afhankelijk van fossiele energie. Om verder te verduurzamen en het energiesysteem betrouwbaar en robuust te houden, zijn klimaatneutrale technieken nodig waardoor we groene stroom optimaal kunnen benutten. Denk daarbij ook aan opslag van energie en een flexibelere afname van elektriciteit. In ons Flexmanifest doen we de daartoe de dringende oproep.

Hoe maken we ons energiesysteem toekomstbestendig?

Het is noodzakelijk dat klimaatneutraal flexibel vermogen op tijd van de grond komt. Dat kan met goed overheidsbeleid. In de Kamerbrief over de contouren van het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) staan al een aantal goede richtingen. Maar het ontbreekt nog aan het benodigde tempo en we zien ruimte voor aanvullingen. Het komende jaar vinden er verschillende relevante debatten plaats over onder andere energienetten, het energiesysteem na 2030, en het NPE. Wij roepen daarom de vaste Kamercommissie op om de oproep uit ons ‘Flexmanifest’ ter harte te nemen en ervoor te zorgen dat het toekomstige beleid in ieder geval ook aan de volgende vier punten voldoet:

  • Er komt een programmatische aanpak gericht op een klimaatneutrale energievoorziening, met concrete ambities en meetbare doelen om te komen tot een helder afbouwpad van fossiele emissies.
  • Er is focus op zowel korte-, als langetermijnflexibiliteit, inclusief seizoensopslag van energie.
  • De potentie van vraagsturing wordt volledig benut.
  • De nettariefstructuur wordt herzien zodat het flexibele afname en duurzame opwek van elektriciteit niet in de weg zit en opslag dat het systeem ondersteunt bevordert.

Totstandkoming manifest

Natuur & Milieu heeft het afgelopen jaar met marktpartijen, netbeheerders en andere experts workshops gehouden en gesprekken gevoerd. Energie-Nederland heeft actief bijgedragen aan die gesprekken. Dit bood de gelegenheid om vanuit verschillende perspectieven te inventariseren wat er nodig is om het Nederlandse elektriciteitssysteem op een betrouwbare en snelle manier voor 100% verduurzaamt met klimaatneutraal flexibel vermogen. De belangrijkste aanbevelingen die hieruit zijn gekomen zijn verwerkt in een Flexmanifest dat op 6 september 2022 is aangeboden aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Het manifest Heeft Natuur & Milieu opgesteld samen met Energie-Nederland, Greenchoice, Eneco, Engie, Vattenfall, Giga Storage, Essent en Gasunie.

Download  het Flexmanifest

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

9 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder