Klimaatneutraal flexibel vermogen nodig voor verduurzaming en betrouwbaarheid

Zonder klimaatneutraal flexibel vermogen kan het energiesysteem niet volledig verduurzamen. We hebben klimaatneutraal flexibel vermogen om èn de klimaatdoelen te halen èn een betrouwbare voorziening zeker te stellen. Energie-Nederland steunt het flexmanifest van Natuur & Milieu. Het manifest is een oproep om nog gerichter en sneller te werken aan beleid zodat klimaatneutraal flexibel vermogen op tijd van de grond komt.

Opwek van meer duurzame elektriciteit is heel belangrijk om Nederland verder te verduurzamen. Maar productie uit zon en wind is sterk weersafhankelijk. Dat weerspiegelt zich in volatiele marktprijzen. Marktpartijen investeren in flexibel vermogen als reactie op dit soort te verwachten prijsveranderingen. Een sterk ETS (dus hoge prijs voor CO2-emissies) moet de business case voor klimaatneutrale flex versterken. Maar de opties zijn beperkt. Veel technologieën zijn nog niet rendabel en veranderend klimaatbeleid leidt tot risico’s die marktpartijen niet kunnen afdekken.

Zonder aanvullend beleid blijven we dus lang afhankelijk van fossiele energie. Om verder te verduurzamen en het energiesysteem betrouwbaar en robuust te houden, zijn klimaatneutrale technieken nodig waardoor we groene stroom optimaal kunnen benutten. Denk daarbij ook aan opslag van energie en een flexibelere afname van elektriciteit. In ons Flexmanifest doen we de daartoe de dringende oproep.

Hoe maken we ons energiesysteem toekomstbestendig?

Het is noodzakelijk dat klimaatneutraal flexibel vermogen op tijd van de grond komt. Dat kan met goed overheidsbeleid. In de Kamerbrief over de contouren van het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) staan al een aantal goede richtingen. Maar het ontbreekt nog aan het benodigde tempo en we zien ruimte voor aanvullingen. Het komende jaar vinden er verschillende relevante debatten plaats over onder andere energienetten, het energiesysteem na 2030, en het NPE. Wij roepen daarom de vaste Kamercommissie op om de oproep uit ons ‘Flexmanifest’ ter harte te nemen en ervoor te zorgen dat het toekomstige beleid in ieder geval ook aan de volgende vier punten voldoet:

  • Er komt een programmatische aanpak gericht op een klimaatneutrale energievoorziening, met concrete ambities en meetbare doelen om te komen tot een helder afbouwpad van fossiele emissies.
  • Er is focus op zowel korte-, als langetermijnflexibiliteit, inclusief seizoensopslag van energie.
  • De potentie van vraagsturing wordt volledig benut.
  • De nettariefstructuur wordt herzien zodat het flexibele afname en duurzame opwek van elektriciteit niet in de weg zit en opslag dat het systeem ondersteunt bevordert.

Totstandkoming manifest

Natuur & Milieu heeft het afgelopen jaar met marktpartijen, netbeheerders en andere experts workshops gehouden en gesprekken gevoerd. Energie-Nederland heeft actief bijgedragen aan die gesprekken. Dit bood de gelegenheid om vanuit verschillende perspectieven te inventariseren wat er nodig is om het Nederlandse elektriciteitssysteem op een betrouwbare en snelle manier voor 100% verduurzaamt met klimaatneutraal flexibel vermogen. De belangrijkste aanbevelingen die hieruit zijn gekomen zijn verwerkt in een Flexmanifest dat op 6 september 2022 is aangeboden aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Het manifest Heeft Natuur & Milieu opgesteld samen met Energie-Nederland, Greenchoice, Eneco, Engie, Vattenfall, Giga Storage, Essent en Gasunie.

Download  het Flexmanifest

Reactie Energie-Nederland op NOS.nl artikel “Kabinet wil schulden overnemen van mensen die energie niet kunnen betalen”

12 september 2022
Wij begrijpen dat de hoge energieprijzen voor veel mensen zorgen met zich meebrengen. Daarom wordt er samen met overheid en energieleveranciers constructief samengewerkt aan oplossingen. Het kabinet en de energieleveranciers zijn in gesprek op welke wijze afsluitingen van energie deze
Lees verder

Energie-Nederland bezorgd over voorstellen van Europese Commissie voor interventie in de elektriciteitsmarkt

8 september 2022
Morgen, vrijdag 9 september zullen in een extra bijeenkomst van de Energieraad voorstellen besproken worden om in te grijpen in de elektriciteitsmarkt.  Energie-Nederland is bezorgd met name over het voorstel van de Europese Commissie voor de invoering van een plafond
Lees verder

Energie-Nederland is blij met plan van GroenLinks en PvdA voor compensatie van de energierekening maar pleit voor een inkomensafhankelijke energiebelastingvermindering

8 september 2022
Op 6 september presenteerden GroenLinks en PvdA een sympathiek plan voor de compensatie van de hoge energierekening tijdens het televisieprogramma Op1. Het voorstel betreft een maximumprijs voor het gemiddelde energiegebruik van een huishouden. Gebruikt een huishouden meer dan het gemiddelde,
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op consultatie Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers

30 augustus 2022
Om de financiële weerbaarheid van energieleveranciers te vergroten gaat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vanaf 1 oktober extra eisen stellen aan bedrijven die elektriciteit of gas leveren aan consumenten. De ‘Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op consultatie Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse

29 augustus 2022
Het ministerie van EZK heeft een consultatie gehouden over Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse. Energie-Nederland is blij te zien dat er op korte termijn een regeling wordt opengesteld voor de opschaling van waterstofproductie via elektrolyse. Door nu de eerste projecten
Lees verder

Scope van nieuwe Europese netcode over vraagrespons moet worden verduidelijkt

15 augustus 2022
Energie-Nederland heeft een reactie gestuurd op de consultatie door ACER over concept kaderrichtsnoeren voor vraagrespons. Deze richtsnoeren zijn de opmaat voor een nieuwe Europese netcode. Vraagrespons wordt steeds belangrijker in de transitie naar een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening. Toch is onduidelijk wat
Lees verder

Goede werking termijnmarkt is een belangrijk criterium bij herziening biedzones

1 augustus 2022
Verbetering in de allocatie van grenscapaciteit is mogelijk Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend op een consultatie van ACER over de ontwikkeling van de termijnmarkten op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Energie-Nederland is blij dat ACER aandacht vraagt voor de werking van
Lees verder

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder